پایان نامه های روانشناسی

منابع تحقیق درمورد حمل و نقل هوایی-دانلود کامل پایان نامه

ن بیشترتطبیق داردوهمچنین چون در کارگاه اصوات تک باندنداریم بیشترازسون استفاده می‌شود زیرا فون برای اصوات تک باندی استفاده می‌شود‌.

3-3- شبکه توزین فرکانس1
قسمتی از مدار الکترونیک موجود در کلیه دستگاه های تراز سنج صوت شبکه‌های سنجش فرکانس است و شبکه‌ها طوری طراحی شده‌اند که میزان حساسیت به فرکانس دریافت شده را می‌سنجند منحنی‌های حساسیت مربوطه حساسیت نسبی را بر حسب دسی‌بل در فرکانس مختلف نشان می‌دهند و معمولاً باید ازاستانداردهای بین المللی تبعیت کنند که عبارت از شبکه‌های زیر می‌باشند:
1-3-3- شبکه A
در اندازه‌گیری صدا به منظور تعیین حدود مواجهه کارگر از‌این مقیاس استفاده می‌شود چون گوش انسان به فرکانس‌های بم حساسیت کمتری دارد و‌این شبکه نیز در فرکانس‌های پایین تر از 1000 هرتز دارای حساسیت کمتری است‌. لذا منحنی توزین فرکانس در شبکه A منطبق با منحنی آستانه شنوایی انسان است و به تدریج‌این حساسیت افزایش می‌یابد و در فرکانس HZ 1000 به حداکثر می‌رسد‌. با انتخاب‌این شبکه مقادیر بدست آمده را به صورت (A) dB نشان می‌دهند‌.
2-3-3- شبکه C
این شبکه برای اهداف تجزیه فرکانس صوت‌، کنترل صدا و ترازهای فشار بالاتر از dB 85 استفاده می‌شود.
3-3-3- شبکه D
این شبکه در بررسی صدای ترافیک وسایل حمل و نقل هوایی کاربرد دارد‌.
شبکه Lin
اندازه‌گیری صدا در‌این شبکه برای اهداف کنترل صدا و یا کاربرد دارد‌.این شبکه در دو نوع است Lin1 و Lin2 که نوع اول فقط برای فرکانس‌های KHZ 10- 5KHZمنحنی تجزیه صدا را می‌دهد ولی نوع دوم در کلیه فرکانسهای بین KHZ 20- HZ20 را به صورت منحنی به ما نشان می‌دهد‌.
شکل (2-1) حساسیت شبکه‌های توزین بر حسب تغییرات فرکانس
تغییرات حساسیت بر حسب تغییرات فرکانس در شبکه A و C در نمودار شکل (1-1) نشان می‌دهد که در شبکه A تغییرات حساسیت در فرکانس‌های کمتر از 1000 هرتز بسیار زیاد است در صورتی که در شبکه C‌این تغییرات ناچیز بوده و تقریباً خطی به نظر می‌رسد{5}
4-3- انواع منابع انتشار صوت در هوای آزاد
صوت به راحتی در اکثر محیط‌های مادی منتشر می‌گردد‌. نحوه انتشار صدا به عوامل مختلفی مانند مشخصات صوتی منبع و فاصله از منبع و نیز وضعیت سطوح انعکاسی بستگی دارد منابع انتشار صوت به سه صورت می‌باشد‌. منابع نقطه‌ای‌، خطی و سطحی.
1-4-3- انتشار صوت از منبع نقطه‌ای
منبع نقطه‌ای منبعی است که در اطرافش سطوح بازتاب دهنده وجود ندارد و در نتیجه امواج صوتی منتشره از‌این منبع به صورت کروی در فضا پخش می‌شوند و ساده‌ترین شکل انتشار امواج صوتی از یک منبع صوتی است که‌این گونه منابع با دو برابر شدن فاصله تر از فشار صوت به اندازه 6 دسی‌بل کاهش می‌یابد در‌این گونه منابع صوتی به دلیل وجود نداشتن مانع بر سر راه موج صوتی‌، امواج صوتی به صورت امواج تخت پیشرونده خواهند بود‌. تراز فشار صوت در منابع نقطه‌ای از رابطه زیر بدست می‌آید‌.
رابطه (20-1) (d B)
که در آن LW تراز توان صوت منبع نقطه‌ای‌، r فاصله شعاعی از منبع (m) می‌باشد در منبع نقطه‌ای رابطه بین شدت صوت و فشار صوت به صورت زیر می‌باشد‌.
رابطه (21-1)
اگر تراز فشار صوت را در یک فاصله معین داشته باشیم تراز فشار صوت در فاصله دیگر برابر خواهد بود با:
رابطه (22-1)
که در آن LP1 تراز فشار صوت در فاصله وتراز فشار صوت در فاصلهمی‌باشد‌. لازم به ذکر است که فرمول‌های ذکر شده در صورتی کاربرد دارند که امواج تغییر شکل نداده یعنی یک شکل باشند و همچنین جهت‌دار نباشند و امواج در یک میدان آزاد انتقال پیدا کنند.
البته باید گفته شود که برای کاهش صدا به ازای دو برابر شدن فاصله به اندازه 6 دسی‌بل بایستی به میزان زیادی از منبع فاصله گرفت و نیز اغلب منابع صدا که در صنعت و محیط‌های اجتماعی وجود دارند بدون جهت نبوده و معمولاً جهت‌دار می‌باشند که به خاطر تأثیر سطوح بازتابشی در میدان انتشار صوت ضریبی به نام ضریب جهت تعریف می‌گردد که تابع تعداد سطوح بازتابشی مجاور منبع صوتی است‌.
حال اگر منبع صوتی جهت‌دار باشد در‌این صورت فاکتور (اندیس جهت) به معادله انتشار صوت اضافه می‌گردد‌. یعنی داریم:
رابطه (23-1) (dB )
که اندیس جهت ( فاکتور جهت ) نامیده می‌شود که از فرمول زیر بدست می‌آید :
رابطه (24-1) (dB )
که در واقع اندیس جهت اختلاف تراز فشار صوت اندازه‌گیری شده در فاصله شعاعی r و زاویه è و تراز در همان فاصله شعاعی منبع بدون جهت فوق می‌باشد که اندیس جهت یک کمیت جبری بوده و می‌تواندعددی مثبت یا منفی باشد‌.
2-4-3- انتشار صوت از منابع خطی
منابع صوتی که به صورت طولی در یک ردیف قرار می‌گیرند یا به عبارتی اگر منابع نقطه‌ای به فاصله ثابت و مشخصی از هم قرار یگرند منبع خطی تشکیل می‌شود در‌این گونه منابع با دو برابر شدن فاصله تراز فشار صوت به اندازه 3 دسی‌بل کاهش می‌یابد‌.
شدت صوت در منابع خطی از رابطه (25-1) بدست می‌آید‌.
رابطه(25-1)
که در آن W توان اکوستیکی منبع (W) و 2ërhسطح جانبی استوانه به شعاع r و به ارتفاع h (m) می‌باشد‌. نتیجه‌ای که از‌این رابطه گرفته می‌شود‌این است که در منبع نقطه‌ای شدت به نسبت عکس مجذور فاصله کاهش می‌یابد‌. یعنی میزان کاهش شدت بر حسب فاصله در‌این منبع خطی از یک منبع نقطه‌ای کمتر است‌.تراز فشار صوت برای منبع خطی از رابطه زیر بدست می‌آید:
رابطه(26-1)
که در آن LP2 تراز فشار صوت در فاصله شعاعی r2 و LP1 تراز فشار در فاصله شعاعی r1 می‌باشد‌. برای بررسی حالت‌های انتقال صدا وشرایط آن حالت‌های مختلفی در ارتباط با منابع خطی ممکن است رخ دهد که به صورت زیر می‌باشد:
الف‌ـ هنگامی‌که باشد در چنین حالتی انتقال صدا شبیه منبع نقطه‌ای بوده و تراز فشار صوت هرگاه فاصله دو برابر گرددبه میزان 6 دسی‌بل کاسته خواهد گردید‌. یعنی:
رابطه(27-1) (d B )
ب ـ هنگامی‌که باشد در‌این حالت ا نتقال صدا همچون شرایط خطی عمل کرده و به ازاء دو برابر شدن فاصله3 دسی‌بل کاهش تراز فشار صوت خواهیم داشت یعنی :
رابطه(28-1) (d B )
3-4-3- انتشار صوت از منابع سطحی
اگر منابع خطی در چند ردیف قرار گیرند و نیز انتشار صوت از درب‌ها و پنجره‌ها و نظیر آن، تشکیل منابع سطحی می‌دهند.
شکل (4-1) کاهش صدا در ازاء فاصله از منابع مختلف] [21
با توجه به نمودار شکل (3-1) سه حالت را در‌این منابع می‌توان در نظر گرفت‌.
الف- اگر باشد هیچ گونه کاهش صدایی در‌این فاصله نخواهیم داشت‌.
ب – اگر باشد تراز فشار صوت شبیه منبع خطی عمل کرده و به ازای دو برابر شدن فاصله 3 دسی‌بل کاهش تراز صدا خواهیم داشت‌.
ج – اگرباشد تغییرات انتشار امواج همانند منبع نقطه‌ای عمل می‌کند یعنی به ازای دو برابر شدن فاصله 6 دسی‌بل کاهش تراز صدا وجود دارد‌.
5-3- طبقه‌بندی صدا از نظر توزیع انرژی
1-5-3- صدا یکنواخت با باند پهن
دراین صورت انرژی صوتی در یک پهنه وسیع فرکانسی توزیع و منتشر می‌شوند مانند موتورهای درون سوز آسیاب‌، میکسر‌.
2-5-3- صدای یکنواخت با باند باریک
در‌این اصوات حداکثر انرژی صوتی یا فشار صوتی در یک پهنه محدود از فرکانس منتشر می‌شود مانند صدای بوق زنگ اخبار و سوت‌.
3-5-3- اصوات کوبه‌ای

اصواتی که تکرارصداکمترازیک باردرثانیه باشدمانندصدای ناشی ازشلیک گلوله، پرس‌های ضربه‌ای وابزارهای پنوماتیک‌.
6-3- تقسیم بندی صداها در طیف شنوایی
1-6-3- صوت ساده
صوتی است سینوسی و تک فرکانسی که در طبیعت وجود نداشته مگر‌این که آن را‌ایجادکنیم مانندصدای دیا پازون که در آزمایشگاه قابل تولید است‌.
2-6-3- امواج صوتی مختلط
این اصوات خود به در صورت تقسیم می‌شود که عبارتند از:
1-2-6-3- اصوات مختلط دوره‌ای
اصوات مختلط دوره‌ای که از یک فرکانس اصلی و چند فرکانس فرعی تشکیل شده‌اند که فرکانسها با هم رابطه منظم و دوره‌ای دارند که‌این امواج اثر ناخوشایندی ندارند مانند اصوات موسیقی‌، طبیعت و مکالمه‌.
2-2-6-3- اصوات مختلف غیر دوره‌ای
در‌این اصوات رابطه منظم و پیش‌بینی شده‌ای بین طول موجها و فرکانس و دامنه امواج وجود ندارد که از نوع اصوات ناخوشایند و ناخواسته هستند و برای انسان معنا و مفهومی‌ندارند و حتی با شدت‌های کم آزاد دهنده هستند که در صنعت با انواع مختلفی از‌این صداها روبرو هستیم‌.
7-3- صدای پیوسته

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به صدایی گفته می‌شودکه درطول زمان انتشارخود وقفه نداشته باشد غالباً صدای مکالمه وصدای صنعتی ازدسته صداهای پیوسته هستند
8-3- توزیع زمانی صدا
یکی ازفاکتورهایی که دربررسی صدادارای اهمیت ویژه‌ای است مدت زمانی است که صدا تداوم پیدا می‌کند.منابع صوتی رابرحسب مدت زمان تداوم ودرواقع تغییرات صدانسبت به زمان به دودسته تقسیم کرده اند:{4 و5}
1-8-3- منابع با صدای یکنواخت
در این گروه تراز فشارصوت تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداشته واغلب کمتراز(5±) دسی‌بل است مانند تهویه.
2-8-3- منابع با صدای غیر یکنواخت
که خود شامل سه دسته می‌باشد‌.
1-2-8-3- صدای متغیر با زمان
در این دسته تغییرات تراز فشار صوت درطول زمان بین 15-5 دسی‌بل است dB(15±) مانند صدای ترافیک سنگین.
2-2-8-3- صدای منقطع
درصورتی است که تغییرات تراز فشارصوت درطول زمان بیش از15±دسی‌بل باشد مانند صدای پرواز هواپیما یا عبور ترن.
3-2-8-3- صدای کوبه‌ای (ضربه‌ای)
صدایی که تغییرات تراز فشار صوت در کسری از ثانیه صورت می‌گیرد یا به عبارت دیگر صدایی است که در زمان کوتاهی‌ایجاد می‌شود و سپس میرا می‌گردد‌.
9-3- تعریف میدان‌های صوتی
از پیشرفت امواج صوتی در محیط‌های مادی میدان صوتی به وجود می‌آید که شامل قسمت‌های زیر می‌باشد‌.
1-9-3- میدان آزاد1
میدان آزاد به میدانی گفته