منابع مقاله درباره پیشرفت تحصیلی-فروش پایان نامه

نمونه، متناسب با جامعه آماری، با بهره گرفتن از منابع و مآخذ موجود، اطلاعات لازم در زمینه فشار روانی و پیشرفت تحصیلی جمع‌آوری شده و روش تحقیق از نوع توصیفی است که از لحاظ نوع تحقیق نیز از نوع میدانی استفاده شده است. یعنی فضای آزمودنی ها، منطقه آموزش و پرورش شهرستان ابهر را شامل بوده که به نسبت هربخش و آموزشگاه و حتی کلاس، جمعیت آماری برآورد و حاصل شده است.
روش آماری:

روش آماری مورد استفاده در این تحقیق، از نوع توصیفی و استباطی است. در بخش توصیفی جداول فراوانی مربوط به متغیرها، شاخص های مرکزی و پراکندگی شامل میانگین و انحراف معیار، میزان ارتباط بین متغیرها، با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون رسم شده است. دربخش استنباطی آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی، آزمونt دو گروه مستقل و تحلیل واریانس دو سویه استفاده شده است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یافته‌های پژوهش:
برای بررسی رابطه بین فشار روانی با پیشرفت تحصیلی، یازده مدرسه از بین مدارس منطقه ابهر به صورت تصادفی انتخاب گردید، سپس از بین آن مدارس، تعداد 372 نفر (181 نفر پسر، 191 نفر دختر) به طور تصادفی برگزیده شد.

فصل چهارم
ـ جداول