منابع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام

رابطه معناداری وجود دارد.
1-6-1-2 فرضیه فرعی 2 :
بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در صنعت فلزات اساسی رابطه معناداری وجود دارد.
1-7 متغیرهای مورد بررسی تحقیق :
متغییر وابسته : بازده سرمایه گذاری.
متغییر مستقل : بهنگام بودن اعلام سود،
متغییر کنترلی : ریسک.
1-8 روش انجام پژوهش:
1-8-1 روش تحقیق:
این تحقیق از نظر روش تحقیق تجربی بوده و از نظر هدف کاربردی، چرا که با توجه به نتایج بدست آمده می تواند برای شرکتهای حاضر در بورس قابل کاربرد باشد و از سوی دیگر، این پژوهش از نظرجمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی (توصیفی- همبستگی ) محسوب می‌شود. پس به طور خلاصه این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است.
1-8-2 روش گردآوری اطلاعات :
* روش کتابخانه ای :
با توجه به هدف و روش انجام این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده های آماری از روش کتابخانه ای استفاده می شود. این روش روشی است که محقق در آن برای گرد آوری اطلاعات آماری و غیر آماری مورد نیاز به مدارک و مستندات تاریخی و متون نظری موجود مراجعه می کند تا با استفاده از آنها بتواند تحقیق و توصیف نماید.
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع و پیشینه تحقیقات و شاخصها از منابع کتابخانه‌ای نظیر کتب، مقالات و مجله های مالی وحسابداری و نشریات داخلی و خارجی استفاده شده است.
* روش میدانی:
ازآنجا که پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد، داده های مورد نیاز جهت بررسی وآزمون فرضیه ها در این پژوهش، از محل اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانکهای اطلاعاتی موجود در بورس اوراق بهادار تهران که عمدتاً اطلاعات مربوط صورتهای مالی شرکتها می باشند، استخراج گردیده است.با در نظر گرفتن این روش برای جمع آوری اطلاعات و داده های آماری از نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردیده که اطلاعات آن مستقیماً و آنلاین از بورس اوراق بهادار استخراج می گردد.
* اینترنت:
به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مالی شرکتها کلیه اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از اعلامیه های انتشار یافته در سایت رسمی بورس اوراق بهادار و بسته های اطلاعاتی و وب سایتهای شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد.
1-8- 3 قلمروی تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق : قلمرو مکانی پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمروی زمانی تحقیق : محدوده زمانی این پژوهش دوره مالی شرکت ها از ابتدای سال1385 لغایت تا پایان سال 1390 می باشد.
1-8-4 جامعه آماری:
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 لغایت تا پایان سال 1390 می باشد برای تعیین نمونه تحقیق شرکت های با مشخصات زیر در نظر گرفته می شود :
1 – سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد.
2 – گزارشات مالی آنها در دسترس باشد
3- شرکت ها بین سال 1385 تا 1390 تغییر سال مالی نداشته باشد.
4- شرکت ها نباید در گروه واسطه گری مالی باشد.. (بانک ها، سرمایه گذارها و….)
5- از بین شرکتهای دو صنعت خودرو سازی و صنعت فلزات اساسی انتخاب شده است.
1-8-5 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
پس از گردآوری اطلاعات از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات جمع آوری شده در نرم افزار Excel داده می شوند و نسبت‌های مالی هر شرکت نیز که به طور سالانه محاسبه می‌شود و با اطلاعات صورت‌های مالی هر شرکت مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
با استفاده از ابزار نرم افزار تحلیل آماری spss وEviews7 استفاده از روش ضریب همبستگی ارتباط بین متغیرهای اصلی تحقیق و شدت و ضعف آن را مورد محاسبه قرار می‌دهیم. و در صورت وجود ارتباط از آزمون معنادار بودن همبستگی و نهایتاً تحلیل واریانس و تخمین معادله رگرسیون مربوط به آن استفاده می‌کنیم.
بهنگام بودن سود بر اساس روش توسعه یافته توسط باسو (1997) و بال و همکاران، (2000) اندازه گیری شده است.
بهنگام بودن به طور کلی با توجه به رگرسیون خطی تکه ای سود حسابداری (EAR) بر بازده همزمان (RET) اندازه گیری شده.
آنجاییکه NEG به عنوان یک متغیییر مجازی و شاخصی برای بازده منفی در نظر گرفته شده که اگر بازده شرکت منفی باشد، برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر.
RET : بازده شرکت i در زمان t ، ? ضریب خطا باقی مانده است.
2?: ضریب بازده های مثبت سهام (سود اقتصادی یا اخبار خوب)
3?: ضریب بازده های منفی سهام ( زیان اقتصادی یا اخبار بد)
برآورد بازده سرمایه گذاری:
در این تحقیق، برای محاسبه بازدهی سهام از نرم افزار ره آورد نوین و از فرمول زیر استفاده شده و از محاسبات دستی پرهیز شده است.
R i,t: بازده سهام شرکت i در دوره t
Pi,t: قیمت سهام در ابتدای دوره t
Pi,t: قیمت سهام در انتهای دوره t
DPSi,t: سود تقیسمی
? : سهام جایز
برای اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری، عایدی از سرمایه گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند. یعنی :
بازده سرمایه گذاری در سهام، با استفاده از رابطه زیر بدست می آید :
= قیمت سهم در ابتدای دوره
= قیمت سهم در انتهای دوره یا پایان دوره
= منافع حاصل از مالکیت سهام که در دوره به سهام دار تعلق گرفته است.
منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل های مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمده ترین آن ها عبارتند از :
الف- سود نقدی
ب- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
پ- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
ت- تجزیه سهام
ث- تجمیع سهام
برای حالت “الف” با استفاده از فرمول بالا می توان نرخ بازده هر سهم را محاسبه نمود. برای حالتهای “ب و پ” فرمول محاسبه نرخ بازده به صورت زیر خواهد بود:
= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی؛
= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته؛
= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از محل نقدی (مطالبات)
البته چنانچه زمان وقوع هر یک از حالت های فوق، قبل از پرداخت (برگزاری مجمع) باشد، یا به عبارت دیگر چنانچه مجمع عمومی فوق العاده (در رابطه با تقسیم رابطه با افزایش سرمایه ) قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (در رابطه با تقسیم سود) باشد، در آن صورت فرمول، به صورت زیر خواهد بود:
1-9 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات:
1-9-1 بازده سرمایه گذاری:
بازده به مفهوم نسبت کل عایدی یا ضرر حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین به مبلغ سرمایه گذاری که برای کسب این عایدی در همان دوره بکار گرفته شده است، می باشد.
1-9-2 بهنگام بودن اعلام سود :
در این تحقیق فرض شده که، هر چه تاریخ اعلام سود به تاریخ پایان سال مالی نزدیکتر باشد، سود به موقع تری ارائه شده است.
1-9-3 ریسک :
ریسک میزان اختلاف بازده واقعی سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار می باشد. یا احتمال وقوع یک زیان مالی است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبری مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس می یابد و در دسترس سهامداران قرار می گیرد و باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه تغییرانی در نوع و روش سرمایه گذاری می گردد. با توجه به رونق بازار سرمایه علی الخصوص بورس اوراق بهادار در رشد چشمگیر شاخص بورس اوراق بهادار در سالهای اخیر و عدم رونق بازار های مشابه جذابیت بازار فوق دو چندان شده است که در این تحقیق به بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پرداخته می شود.
سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در جهت رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است. برای اینکه وجوه لازم جهت این سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین سرمایه وجود داشته باشد. بهترین منبع برای تامین سرمایه پس اندازهای مردم یک جامعه است. لذا باید یک مکانیزم قوی وجود داشته باشد که این پس اندازها را به سوی بخش های تولیدی سوق دهد و نیاز مالی این بخش ها را فراهم کند. بورس اوراق بهادار بهترین مکانی است که امکان استفاده از پس اندازها در بخش های تولید را فراهم می آورد. پس بورس از یک طرف پس اندازهای سرگردان را به سمت تولید سوق می دهد و از طرف دیگر احتیاجات مالی شرکت ها و موسسات را برآورده می کند. (شفیع زاده, 1376). سرمایه گذاری در اوراق بهاداری همچون سهام علاوه بر اینکه موجب سود آوری می گردد، مهیج نیز می باشد ولی با این حال ریسک زیادی را در بر دارد. به همین خاطر نیاز است تا فرد از علوم مربوطه آگاهی داشته و از مهارت لازم نیز برخوردار باشد تا بسان یک هنرمند به این نوع سرمایه گذاری اقدام نماید برای این که در چنین سرمایه گذاری هایی هم منطق نقش دارد و هم احساس فرد. سرمایه گذاران می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد.
سود حسابداری یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که در نوشتارهای مختلف به کاربرد های متفاوت آن اشاره دارد. معمولا سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات و عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود، راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و پیش بینی به شمار می آید. (صالح شهابی، 1386، ص 6)
معمولاً مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد. این معیار دارای محتوی اطلاعاتی زیادی می باشد، زیرا ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذران را به خوبی منعکس می کند. بازده در فرآیند سرمایه گذران نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذران محسوب می شود. بیشتر سرمایه گذاران بافعل و بالقوه در تجزیه وتحلیل مالی و پیش بینی، از آن استفاده می شود.
در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری تحقیق و سپس به پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه مشابه با این تحقیق پرداخته می شود.
مبانی نظری
بخش اول : 2-2 بازده
2-2-1 مفهوم بازده
نرخ بازدهی یک سرمایه گذاری مفهومی است که از نظر سرمایه گذاران مختلف معنای متفاوتی دارد. برخی از سرمایه گذاران در جستجوی بازده کوتاه مدت نقدی هستند و ارزش کمتری به بازدهی بلندمدت میدهند. چنین سرمایه گذاران ممکن است سهام شرکتهایی را که سود سهام نقدی زیادی پرداخت میکنند، را خریداری کنند. برخی دیگر از سرمایه گذاران در درجه اول به رشد و توسعه اهمیت می دهند. این قبیل سرمایه گذاران در جستجوی شرکتهایی هستند که در بلندمدت درآمد بیشتری عاید آنها میکنند و در شرکتهایی سرمایه گذاری میکنند که بازده سهام یا ارزش ویژه آنها بسیار بالا باشد. فرانسیس1 معتقد است که سرمایه گذاری یک نوع واگذاری پول است که انتظار میرود پول اضافی به دنبال داشته باشد. مارکویتز عقیده دارد ممکن است تعریف مناسب بازده یک سرمایه گذاری با سرمایه گذاری دیگر فرق کند اما بازده در هر معنایی که باشد سرمایه گذاران بیشترین آن را ترجیح میدهند تا کمترین آن را. بازده به بیان ساده عبارت است از کل عایدی که یک سرمایه گذار در طول یک دوره سرمایه گذاری به دست م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *