منابع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام

صبانور
کنور
0.053
-0.128
-0.139
0.270
0.009
0.199
صنعتی آما
فاما
0.391
0.190
-0.043
0.435
0.085
0.379
گسترش صنایع انرژی آذرآب
فنرژی
0.225
0.412
-0.113
0.647
0.427
0.512
آذرآب
فاذر
0.288
0.584
0.213
0.150
0.315
0.224
بسته بندی ایران
فبیرا
0.395
0.105
0.109
0.003
0.232
-0.059
جام دارو
فجام
0.240
-0.160
0.119
0.269
0.358
-0.219
جوش و اکسیژن ایران
فجوش
0.322
0.237
0.651
0.106
0.134
0.028
ماشین سازی اراک
فاراک
0.351
0.283
0.404
0.622
-0.162
-0.181
3-6 مدل تحقیق
3-6-1 مدل رگرسیون:
اگر چنانچه پس از رسم نمودار پراکنش میان دو متغیر، بهترین خط را به روش حداقل توانهای دوم برازش کنیم به نحوی که مجموع توانهای دوم انحرافات عمودی از خط برازنده حداقل شود؛ آنگاه به چنین خطی، خط رگرسیون میگویند.
در این تحقیق مدل فرضیات به صورت زیر می باشد:
NEG : متغییر مجازی، اگر RET 0
I و t : به ترتیب شرکت و زمان را نشان می دهد.
RET : بازده شرکت i در زمان t .
2?: ضریب بازده های مثبت سهام (سود اقتصادی یا اخبار خوب)
3?: ضریب بازده های منفی سهام ( زیان اقتصادی یا اخبار بد)
? : ضریب خطای باقی مانده
3-7 متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها
ویژگی هایی در مورد یک جامعه که پژوهشگران آنها را مشاهده و اندازه گیری می کنند، متغیر نامیده می شود. متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش به عهده دارد به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شود.
متغیر مستقل، متغیر پیش فرض است و متغیر وابسته بر اساس تغییرات آن اندازه گیری و تعیین می شود.
3-7-1 بازده:
در این تحقیق بازده سهام شرکت شامل کلیه مزایایی است که در یک دوره به سهام تعلق گرفته است. همچنین بازده سهام بدون احتساب آورده ها اندازه گیری می شود.
در این تحقیق، برای محاسبه بازدهی سهام از نرم افزار ره آورد نوین و از فرمول زیر استفاده شده و از محاسبات دستی پرهیز شده است.
R i,t: بازده سهام شرکت i در دوره t
Pi,t: قیمت سهام در ابتدای دوره t
Pi,t: قیمت سهام در انتهای دوره t
DPSi,t: سود تقیسمی
? : سهام جایز
برای اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری، عایدی از سرمایه گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند. یعنی :
بازده سرمایه گذاری در سهام، با استفاده از رابطه زیربدست می آید :
= قیمت سهم در ابتدای دوره
= قیمت سهم در انتهای دوره یا پایان دوره
= منافع حاصل از مالکیت سهام که در دوره به سهام دار تعلق گرفته است.
منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل های مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمده ترین آن ها عبارتند از :
الف- سود نقدی
ب- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
پ- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
ت- تجزیه سهام
ث- تجمیع سهام
برای حالت “الف” با استفاده از فرمول بالا می توان نرخ بازده هر سهم را محاسبه نمود. برای حالتهای “ب و پ” فرمول محاسبه نرخ بازده به صورت زیر خواهد بود:
= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی؛
= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته؛
= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از محل نقدی (مطالبات)
البته چنانچه زمان وقوع هر یک از حالت های فوق، قبل از پرداخت (برگزاری مجمع) باشد، یا به عبارت دیگر چنانچه مجمع عمومی فوق العاده (در رابطه با تقسیم رابطه با افزایش سرمایه ) قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (در رابطه با تقسیم سود) باشد، در آن صورت فرمول، به صورت زیر خواهد بود:
3-7-2 بهنگام بودن سود :
در این تحقیق فرض شده که، هر چه تاریخ اعلام سود به تاریخ پایان سال مالی نزدیکتر باشد، سود به موقع تری ارائه شده است. بهنگام بودن سود بر اساس روش توسعه یافته توسط باسو (1997)، بال و همکاران، (2000) اندازه گیری شده است.
آنجاییکه NEG به عنوان شاخصی برای بازده های منفی در نظر گرفته شده که اگر بازده شرکت منفی باشد، برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر .
RET : بازده شرکت i در زمان t ،
2?: ضریب بازده های مثبت سهام (سود اقتصادی یا اخبار خوب)
3?: ضریب بازده های منفی سهام ( زیان اقتصادی یا اخبار بد) و ? ضریب خطا باقی مانده است.
3-8 روش گردآوری (جمع آوری)داده ها
انواع داده هایی که عموماً برای تحلیل های تجربی به کار برده می شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند:
– داده های سری زمانی
– داده های مقطعی
– داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی
داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. بدین صورت که چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد. در مجموع، داده های پانلی دارای مزایای فراوانی نسبت به داده های مقطعی یا سری زمانی هستند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
داده های مقطعی و سری زمانی صرف، ناهمسانی های فردی را لحاظ نمی کنند، لذا ممکن است که تخمین تورش داری به دست دهند، در حالی که در روش پانل می توان با لحاظ کردن متغیرهای مخصوص انفرادی این ناهمسانی ها را لحاظ کرد.
داده های تابلویی دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به خصوص اینکه یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت داده های تابلویی می باشد.
با مجموعه داده های تابلویی، می توان اثراتی را شناسائی و اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسائی نیست. گاهی استدلال می شود داده های مقطعی، رفتارهای بلندمدت را نشان می دهند، در حالی که در داده های سری زمانی براثرات کوتاه مدت تأکید می شود. با ترکیب این دو خصوصیت در داده های تابلویی، که خصوصیت متمایز پانل دیتاست، ساختار عمومی تر و پویاتری را می توان تصریح و برآورد کرد.
3-8-1 روش کتابخانه ای :
با توجه به هدف و روش انجام این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده های آماری از روش کتابخانه ای استفاده می شود. این روش روشی است که محقق در آن برای گرد آوری اطلاعات آماری و غیر آماری مورد نیاز به مدارک و مستندات تاریخی و متون نظری موجود مراجعه می کند تا با استفاده از آنها بتواند تحقیق و توصیف نماید. در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع و پیشینه تحقیقات و شاخصها از منابع کتابخانه‌ای نظیر کتب، مقالات و مجله های مالی و حسابداری و نشریات داخلی و خارجی استفاده شده است.
3-8-2 روش میدانی:
ازآنجا که پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد، داده های مورد نیاز جهت بررسی و آزمون فرضیه ها در این پژوهش، از محل اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانکهای اطلاعاتی موجود در بورس اوراق بهادار تهران که عمدتاً اطلاعات مربوط صورتهای مالی شرکتها می باشند، استخراج گردیده است. با در نظر گرفتن این روش برای جمع آوری اطلاعات و داده های آماری از نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردیده که اطلاعات آن مستقیماً و آنلاین از بورس اوراق بهادار استخراج می گردد.
3-8-3 اینترنت:
به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مالی شرکتها کلیه اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از اعلامیه های انتشار یافته در سایت رسمی بورس اوراق بهادار و بسته های اطلاعاتی و وب سایتهای شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد
.
3-9 قلمرو تحقیق :
الف ) دوره های زمانی انجام تحقیق :
محدوده زمانی این پژوهش دوره مالی شرکت ها از ابتدای سال1385 لغایت تا پایان سال 1390 می باشد.
ب ) مکان تحقیق :
بنابراین قلمرو مکانی پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران است.
3-10 آزمون های آماری برای مدل رگرسیون
* آزمون مانایی
* آزمون نرمال بودن
* آزمون F لیمر
* دوربین واتسون
* وی آی اف (vif) و تلرانس(tolerance)
* آزمون t
* تحلیل واریانس
3-10-1 آزمون مانایی
یکی از پنج روش زیر برای آزمون ریشه واحد پنل مورد استفاده قرار گیرد.
1- آزمون لوین لین چو
2- آزمون ایم، پسران و شیم
3- آزمون برتونگ
4- آزمون فیشر
5- هادری
این آزمونها اصطلاحا آزمون های ریشه واحد پانل نامیده می شوند، از لحاظ تئوری آنها آزمون های ریشه واحد سری های چندگانه هستند که برای ساختارهای اطّلاعات پنل بکار رفته اند. به منظور بررسی مانایی جمعی متغیّرها از سه آزمون لوین لین چو، آزمون ایم، پسران و شیم، آزمون فیشر استفاده شده است.
1- آزمون لوین لین چو
آزمون ریشه‏ی واحد سری های زمانی به گونه‏ای است که پایانی یا ناپایانی متغیرها را با استفاده از یک معادله‏ی بررسی می کند. لوین و لین (LL) نشان دادند که در داده‏های ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه‏ی واحد برای ترکیب داده‏ها، دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه‏ی واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است. وو (1996)، اوه (1996)، مک دونالد (1996) و فرانکل و روزی (1996) با ارائه‏ی مثال‏هایی در تحقیقات خود نشان دادند که به کارگیری آزمون‏های ریشه‏ی واحد متداول در داده های ترکیبی، مانند آزمون دیکی – فولر، آزمون دیکی – فولر پیشرفته و آزمون فیلیپس- پرون دارای قدرت آماری پایین تری نسبت به آزمون‏های ریشه‏ی واحد داده‏های ترکیبی هستند.
لوین و لین (1992) آزمون ریشه‏ی واحد را به صورت زیر ارائه کرده اند.
که در آن N تعداد مقطع ها،
T دوره‏ی زمانی،
پارامتر خود همبسته برای هر مقطع،
? اثر زمان،
ضریب ثابت برای هر مقطع
خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس 2? است.
3- آزمون ایم ، پسران ،وشیم (ips)
اختلاف آزمون IPS با آزمون LL بیشتر در فرضیات در نظر گرفته شده نمود پیدا می‏کند در فرضیه‏ی H1 این آزمون ها دارای ارزش متفاوتی هستند. به عبارت دیگر، فرضیات این آزمون به صورت زیر است.
بر اساس این فرضیات، بعضی از مقطع ها می تواند دارای ریشه‏ی واحد باشد . بنابراین، به جای انجام آزمون برای داد‏ه‏های ترکیبی، از آزمون ریشه‏ی واحد به صورت جداگانه برای هر مقطع استفاده می‏شود و پس از آن میانگین این آماره‏ها به صورت محاسبه می‏شود. اگر نشان‏دهنده‏ی آماره‏ی t برای آزمون ریشه‏ی واحد i امین مقطع، با وقفه و ضرایب آزمون باشد، آماره‏ی استاندارد به صورت زیر تعریف می شود.
4- آزمون فیشر
روش دیگر برای آزمون ریشه‏ی واحد داده‏های ترکیبی، استفاده از سطح معنی داری آزمون ریشه‏ی واحد دیکی – فولر تعمیم یافته است. اساس این روش برگرفته از روش فیشر (1932) است که بعدا به وسیله‏ی چوی (2001) و مادالا و وو (1999) به تفصیل، گسترش داده شده است. به همین دلیل، این آزمون به آزمون MW (مادالا و وو) معروف است.
این آزمون بر اساس آزمون دیکی -فولر معمولی به صورت زیر انجام می شود.
که در آن متغیر مورد بررسی، ضریب ثابت در آزمون دیکی – فولر پیشرفته، وقفه آزمون و خطای آزمون ا ست. فرضیات آزمون MW همانند فرضیات آزمون IPS به صورت زیر بیان می شود.
آزمون فیشر به روش ساده‏ای وجود یا عدم وجود ریشه‏ی واحد در داده‏های ترکیبی را بررسی می کند.
3-10-2 آزمون نرمال بودن
در این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *