منابع مقاله درمورد سود سهام، اوراق قرضه، بازده مورد انتظار

ی آورد. نرخ بازده، سرعت کاهش یا افزایش ثروت سرمایه گذار را به صورت درصدی از سرمایه گذاری اولیه نشان می دهد.
بازده یا پاداش سرمایه گذاری، شامل درآمد جاری (سود سالانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارایی (منفعت یا ضرر سرمایه) است. بنابراین، معمولاً نرخ بازده نشاندهنده کل درآمد سالانه است و منفعت سرمایه بر حسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می گردد.
منظور از بازده سهام، مجموعه مزایایی است که در طول سال مالی به یک سهم تعلق می گیرد مجموعه این مزایا شامل موارد زیر است: مزایا شامل موارد زیر است:
– افزایش قیمت سهم در آخر سال مالی نسبت به ابتدای سال مالی (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سهام شرکت).
– سود نقدی ناخالص هر سهم که این سود عبارت است از سود سهام پیشنهادی ناخالص پیشنهادی یا تصویب شده توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.
– مزایای حق تقدم که شامل مجموعه مزایایی است که در هنگام افزایش سرمایه به سهامداران سابق تعلق می گیرد.
– مزایای سهام جایزه که معمولا شرکتها در زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی، به دلیل کمبود نقدینگی با حفظ منابع نقدی موجود، برای تامین سود متعلق به هر سهم، به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه یا سود سهمی می نماید و از این راه افزایش سرمایه می دهند که همان افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران درآخرین روز مهلت پرداخت سود سهام است.
2-2-2 نرخ بازده
اصطلاح نرخ بازده یا نرخ عایدی برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دوره نگهداری دارایی به کار می رود. (راعی, 1389)
نرخ بازده به طور ساده عبارتست از کل بازدهی که یک سرمایه گذار در طول دوره سرمایه گذاری یا دوره نگهداری بر روی سرمایه گذاری خود بدست می آورد. نرخ بازده، سرعت افزایش یا کاهش ثروت سرمایه گذار را نشان می دهد و به صورت درصدی از سرمایه گذاری اولیه نشان داده می شود. برای اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری، سود حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ سرمایه تقسیم می کنند.
سود حاصل از سرمایه گذاری از دو بخش تشکیل می شود. (جهانخانی, 1376(
1- جریانات نقدی که از بابت سود سهام و یا بهره اوراق قرضه حاصل می شود.
2- منفعت (یا ضرر) سرمایه که از افزایش (یا کاهش) قیمت بازار اوراق بهادار در طی دوره سرمایه گذاری حاصل می شود.
حاصل جمع این دو منبع در آمد (یا ضرر) برابر با تغییر کل در ثروت سرمایه گذاری شده طی دوره سرمایه گذاری می باشد.
2-2-3 نرخ بازده تحقق یافته و نرخ بازده مورد انتظار
بازده تحقّق یافته همان بازدهی است که در طول دوره کسب شده است و در واقع بازدهی است که به وقوع پیوسته باشد. بازده مورد انتظار، بازدهی تخمینی است که سرمایه گذاران انتظار دارند در دوره های مشخص آتی بدست آورند.
2-2-4 نرخ بازده بدون ریسک2
در بسیاری از کشورها، دولت ها برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیازشان اقدام به انتشار اوراق قرضه می کنند، این اوراق دارای سررسیدهای گوناگون، از چند روز تا چند سال است که مبلغ اسمی و نرخ بهره مشخصی دارند. بنابراین سرمایه گذاران، علاوه بر حق انتخاب دارایی های ریسک دار مانند سهام عادی میتوانند دارایی های بدون ریسکی مانند اوراق قرضه (در ایران اوراق مشارکت) و یا اوراق خزانه را خریداری نمایند. یک دارایی بدون ریسک عبارت است از یک دارایی با بازده مورد انتظار معین، به گونه ای که واریانس (ریسک) بازده صفر باشد. چون واریانس برابر صفر است بنابراین نرخ بازده بدون ریسک در هر دوره ای برابر با ارزش مورد انتظار خواهد بود. بعلاوه کوواریانس میان دارایی بدون ریسک و هر دارایی ریسک داری برابر صفر میباشد در نتیجه این همبستگی دارایی ها با دارایی های مخاطره آمیز برابر صفر می باشد.
2-2-5 نرخ بازده سرمایه گذاری
نرخ بازده سرمایه گذاری، عمومی ترین مفهوم کلیدی است که معیار بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی و مالی می باشد. این نرخ با اهمیت ترین عاملی است که در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، ارزیابی کارایی مدیریت در بخش های اقتصادی یا خطوط تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.
برای اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری، عایدی حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند.
عایدی حاصل از سرمایه گذاری، از دو بخش تشکیل می شود :
1- مبلغ دریافتی، بابت سود سهام یا بهره اوراق قرضه.
2- منفعت و یا ضرر سرمایه ناشی از تغییر اوراق بهادار در طی دوره سرمایه گذاری.
به دیگر سخن حاصل تفاضل جریان نقدی ورودی از جریان نقدی خروجی، تقسیم بر جریان نقدی خروجی، نرخ بازده سرمایه گذاری را مشخص خواهد نمود
رابطه (1-2)
بازده سرمایه گذاری در یک سهام عادی در یک دوره معین با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت بدست می آید. منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت مجمع برگزار کرده باشد به سهام دار تعلق می گیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد منافع مالکیت برابر صفر خواهد بود.
بازده سرمایه گذاری در سهام با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است:
رابطه( 2-2 )
که در آن:
Pt = قیمت سهام در پایان دوره t
Pt-1 = قیمت سهام در ابتدای دوره t یا پایان دوره t-1
Dt = منافع حاصل از مالکیت سهام که در دوره t به سهام دار تعلق گرفته است.
منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکلهای مختلفی به سهام داران پرداخت شود که عمده ترین آنها عبارتند از (گل ارضی 1379)
1- سود نقدی
2- افزایش سرمایه از محل اندوخته
3- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
4- تجزیه سهام
5- تجمیع سهام
برای حالت 1 با استفاده از فرمول 2-2 می توان نرخ بازده هر سهم را محاسبه نمود. برای حالتهای 2و3 فرمول محاسبه نرخ بازده به صورت زیر خواهد بود.
(3-2)
که در آن:
Dt= سود نقدی پرداختی.
= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی.
= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته.
C= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی.
بازده سهام از دو قسمت تشکیل می شود:
1- بازده ناشی از دریافت سود سهام
2- بازده ناشی از تغییرات سهام
2-2-6 اجزای بازده
– سود دریافتی : مهمترین جزء بازده، سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد.
– سود ( زیان ) سرمایه : دومین جزء مهم بازده، سود ( زیان ) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش ( کاهش ) قیمت دارایی است سود ( زیان ) سرمایه می گویند.
2-2-7 عوامل موثر بر بازدهی
سرمایه گذاری در سهام تابع عواملی مثل بازدهی و ریسک و مقایسه سایر دارایی ها، می باشد. بازدهی سهام می تواند به عوامل متعددی بستگی داشته باشد.
به طور کلی این عوامل را می توانیم به دو گروه تقسیم کرد :
گروه اول، عواملی را در بر می گیرد که سود نقدی و مزایای پرداختی را تحت تاثیر قرار می دهد.
برخی از این عوامل که سود نقدی را تحت تاثیر قرار می دهند به شرح زیر هستند:
– سود نقدی و کارایی بنگاه یکی از عوامل مهم در این گروه می باشد. کارایی بنگاه مستقیما به مدیریت آن وابسته است، چگونگی مدیریت بنگاه تاثیر روشنی بر کارایی فعالیت های تولیدی و تجاری، سودآوری قدرت و سلامت مالی و امکانات رشد بالقوه بنگاه دارد.
– معافیت های مالیاتی از یک طرف موجب افزایش سود بنگاه شده و از طرف دیگر، سیاست کمتر بر سرمایه گذاری در سایر دارایی های مالی، موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاری در سهام می گردد.
– ظرفیت بازار و نوع کالاهای تولیدی شرکت نیز به نوبه خود سود شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. هرچه ظرفیت بازار برای کالایی که شرکت تولید می کند، بیشتر باشد، میزان فروش آن بنگاه بیشتر بوده و لذا درآمد و سود بنگاه بیشتر خواهد بود. همچنین سود جاری و آینده شرکت، تا حدی زیادی تحت تاثیر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز می باشد.
– اندازه شرکت نیزاز جمله عواملی دیگری است که توجه متخصصین را به خود جلب کرده است، از آنجایی که شرکت های بزرگ به منابع مالی ارزانتری دسترسی دارند از کارایی و سوددهی بیشتری برخوردار است.
گروه دوم، نرخ بازدهی علاوه بر سود و مزایای پرداختی، تحت تاثیر قیمت سهام نیز می باشد، قیمت سهام تابع عوامل زیر می باشد :
– روند آینده اقتصادی ( انتظارات سهامداران ) قیمت سهام را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد. چنانچه سهامداران نسبت به تحولات آتی اقتصاد خوشبین باشد، تقاضای خرید سهام خود را افزایش می دهند. تقاضای بیشتر برای خرید سهام، موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم می سازد و برعکس ( عبده تبریزی، 1383، ص310-312 )
– کیفیت ترکیب سهامداران نیز از جمله عواملی است که قیمت سهام را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بسته به اینکه اکثریت سهامداران بازار سهام، کدامیک از گروه های سرمایه گذاران کم تحرک، سرمایه گذاران حرفه ای و سفته بازان باشند، تغییرات قیمت سهام متفاوت خواهد بود.
– قابلیت نفوذ پذیری سهام، نرخ تورم، چگونگی توزیع درآمد، نحوه قیمت گذاری سهام و میزان عرضه سهام که تحت تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است، قیمت سهام را متاثر می سازد.
– از عوامل دیگری که سود و مزایای پرداختی و قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد، می توان به عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فنی و تکنولوژیک اشاره کرد.
بخش دوم :2-3 بهنگام بودن اعلام سود
2-3-1 مفهوم به موقع بودن
به موقع بودن بدین معناست که، اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرند که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام به موقع نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن فرصتی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری یا تصمیم گیری نمایند، در اختیار آنها قرار گیرند. بنابراین هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوطه نزدیکتر باشد، اطلاعات بهنگام تر خواهد بود.به موقع بودن به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطلاعات مالی اشاره دارد، زیرا بسیاری از انواع اطلاعات، به ویژه اطلاعات مالی، نسبت به گذشت زمان حساسیت زیادی دارند و به سرعت ارزش خود را از دست می دهند. از این رو، اطلاعات حسابداری نمی تواند “مربوط” محسوب شود مگر اینکه “به موقع” باشد، یعنی باید در زمان مناسب دردسترس تصمیم گیرندگان قرار گیرد. به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات می باشد و طبق نظر انجمن حسابدارای امریکا به عنوان زیر مجموعه ای از ویژگی های کیفی مربوط بودن اطلاعات طبقه بندی می گردد. امروزه به موقع بودن اطلاعات به عنوان معیاری بسیار مهم از سوی مراجع حرفه ای، مراجع قانون گذار، تجزیه و تحلیل کنندگان اطلاعات مالی، سرمایه گذاران، مدیران و جامعه علمی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور کسب اطمینان نسبت به ارائه اطلاعات جاری و مربوط، می بایست جمع آوری، تلخیص و انتشار اطلاعات مالی در حد امکان سریع و بدون وقفه انجام گیرد. در فرایند تصمیم گیری، اطلاعات قدیمی ارزش چندانی برای تصمیم گیرندگان و فعالان بازار نخواهد داشت. بدین ترتیب ویژگی بموقع بودن اطلاعات، تبدیل به یکی از معیار های مهم کیفی، در ارائه اطلاعات حسابداری شده است.
طبق استاندارد های حسابداری هر گاه تاخیری نا بجا در گزارشات اطلاعات رخ دهد، اطلاعات ممکن است خصوصیات مربوط بودن خود را از دست بدهد. ممکن است لازم شود که مدیریت نوعی موازنه بین مزیت های نسبی گزارشگری به موقع و ارائه اطلاعات قابل اتکا برقرار کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *