پایان نامه حقوق

منابع و ماخذ تحقیق حقوق بشر

اعمال کنند و اینکه مانع ارائه آموزش های تخصصی به اتباع ایرانی در قلمرو خود و یا از طریق اتباع خود به آنها شوند در صورتی که ]این آموزشها[ به فعالیت های هسته ای حساس ایران در زمینه تولید سلاحهای اتمی و نیز توسعه سیستم های پرتاب سلاحهای اتمی کمک کند.”
دادگاه ناحیه و دادگاه استیناف چنین حکم دادند که این مقرره دست دولت های مجری را به نوعی باز نگه داشته است و اینکه مقامات هلند بطور موثر چنین مقرر نکرده بودند که تبعیض بر مبنای تابعیت تنها راه برای تحقق اهداف قطعنامه شورای امنیت است.

دادگاه عالی چنین یافته ای را تایید کرده و افزود که این تعهد دول مجری است که از تعهدات بین المللی خود منحرف نشوند، برای نمونه میان اجرای تعهدات به موجب قطعنامه های شورای امنیت و دیگر تعهدات مثل ممنوعیت تبعیض به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین هماهنگی ایجاد کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دادگاه عالی فدرال در قضیه Abdelrazik علیه کانادا ( وزیر امور خارجه کانادا) در اصل همان روش فوق را در پیش گرفت. این قضیه راجع به ممنوعیت بازگشت شهروند کانادایی و سودانی به کانادا بود. دادگاه فدرال کانادا در حکم مورخ 4 ژوئن 2009 خود چنین اظهار کرد که در آیین درج نام ها در فهرست کمیته تحریم های القاعده و طالبان حق جبران موثر پیش بینی نشده است. قاضی Zinn کسی که حکم را صادر کرد بطور ضمنی از نظام تحریم ها به موجب قطعنامه 1267 شورای امنیت انتقاد کرد:
من نام خود را به شمار کسانی که معتقدند رژیم کمیته 1267 فاقد حق جبران موثر است می افزایم. فقدان حق جبران قضایی در حقوق بین الملل بشر غیرقابل دفاع است. هیچ چیز در آیین درج نام ها در فهرست و یا حذف نامها از فهرست نیست که اصل عدالت طبیعی یا دادرسی منصفانه را به رسمیت بشناسد. قاضی نتیجه گرفت که حق خواهان برای بازگشت به کانادا نقض شده است.”
بنابراین با تفسیر قطعنامه مرتبط بدین نتیجه رسید که بازگشت آقای عبدالرازق نقض قطعنامه نیست. بر این اساس دادگاه فدرال اقدامات اجرایی دولت کانادا در این رابطه را ابطال نمود.
در قضیه (R)M علیه وزارت خزانه داری، دادگاه بریتانیای کبیر تکنیک فوق را اعمال نمود. قضیه فوق در مورد همسران افراد هدف در رژیم تحریم های 1267 بود. نکته ملموس این بود که آیا ممنوعیت تامین مالی تروریسم شامل سهام اجتماعی اعطایی به آنها می شود. دادگاه با تاکید بر اهداف رژیم تحریم و اهداف سهام اجتماعی مقرر داشت که سهام اعطایی به قصد رفع نیازهای ضروری نبایستی در کمک به فعالیت های تروریستی بکار گرفته شود. بنابراین دادگاه حکم داد که رژیم تحریم های 1267 پرداخت سهام اجتماعی به همسران افراد فهرست شده در ارتباط با تروریسم را ممنوع نمی کند.
تفسیر دیگری از قطعنامه های مرتبط شورای امنیت این فرض است که تعهدات ایجاد شده به موجب قطعنامه شورای امنیت با قصد تعارض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل بخصوص اصول بنیادین حقوق بشر نیست. این تفسیر از سوی شعبه عالی دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه الجدء اعمال شد. پاراگراف 102 حکم دیوان چنین مقرر می دارد:
دادگاه بایستی اهدافی را که سازمان ملل متحد برای آن تاسیس شد را در نظر داشته باشد. با توجه به اینکه هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی در اولین بند ماده 1 منشور سازمان ملل متحد مقرر شده است، بند سوم مقرر می دارد که سازمان ملل متحد برای “دستیابی به همکاری بین المللی در … ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین تاسیس شد.” ماده (2) 24 منشور شورای امنیت را ملزم می کند تا در اعمال وظیفه مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی، “طبق اهداف و اصول سازمان ملل متحد عمل نماید.” دادگاه اظهار می دارد که در تفسیر قطعنامه ها بایستی چنین فرض شود که شورای امنیت قصد تحمیل تعهد بر دول عضو که باعث شود اصول بنیادین حقوق بشری نقض شود را نداشته است. در صورت وجود هر گونه ابهام در قطعنامه شورای امنیت، دادگاه بایستی تفسیری را انتخاب کند که بیشترین انطباق با مقررات کنوانسیون را داشته باشد و چالش برانگیز نباشد. با توجه به نقش مهم سازمان ملل متحد در ترویح و تشویق احترام به حقوق بشر انتظار می رود که شورای امنیت در صورتی که قصد اتخاذ اقدامات خاصی دارد که با تعهدات دولت ها به موجب حقوق بین الملل بشر مغایرت دارد از زبان صریح استفاده کند.”