منابع و ماخذ مقاله حقوق روابط بین‌الملل

ملاحظات زیر در نظر قرار خواهد گرفت:
الف) دارا بودن تأسیسات فراوری سوخت تابش داده شد؛
ب) خصوصیات تأسیسات؛

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

ج) خصوصیات مواد هسته ای به کار رفته یا تولید شده در تأسیسات؛ و
د) مقدار مواد هسته ای به کار رفته یا تولید شده در تأسیسات.
با توجه به این ملاحظات بازرسی های دوره ای طوری برنامه ریزی می گردند که کل خطای ممکن در اندازه گیری مواد هسته ای به کار رفته یا تولید شده در فاصلۀ دو بازرسی از ۲۰۰ گرم پلوتونیوم، اورانیوم ۲۳۳ و یا ارونیوم ً غنی شده (و یا مقادیر متناسب با اونا) بالاتر نرود. بیشترین حد بازرسی های دوره ای تأسیسات دارای رأکتور طبق جدول زیر هستش. در این جدول ستون اول بیان کننده بیشترین حد توان بالقوۀ تأسیسات در استفاده یا تولید مواد هسته ای شکافت پذیره و ستون دوم بیشترین حد بازرسی های ممکن رو نشون می ده.
میزان استفاده یا تولید مواد شکافت پذیر
(به کیلوگرم)
بیشترین حد تعداد بازرسی های دوره ای در سال
از ۰/۲ تا ۱
معاف از بازرسی دوره ای
بیشتر از ۱ تا ۵
۱
بیشتر از ۵ تا ۱۰
۲
بیشتر از ۱۰ تا ۱۵
۳
بیشتر از ۱۵ تا ۲۰
۴
بیشتر از ۲۰ تا ۲۵
۵
بیشتر از ۲۵ تا ۳۰
۶
جدول رابطه میزان مواد شکافت پذیر با تعداد بازرسی ها طبق سند ۲۶
تعداد دقیق بازرسی های دوره ای هر تأسیسات در موافقتنامۀ بین دولت و آژانس اشاره خواهد گردید و ضمنا پیش بینی لازم به خاطر تغییر این تعداد متناسب با تغییر شرایط به عمل خواهد اومد.
در آخرین بند سند ۲۶ مقررات ویژۀ اون دسته تأسیسات هسته ای بدون رأکتور که مواد شکافت پذیر واقع در اونا بیشتر از ۲۰۰ گرم و کم تر از یه هزار گرمه توضیح شده و تأکید شده در مورد اینجور تأسیساتی مقررات مربوط به پادمان های جزئی مندرج در بند ۶۰ بالا الذکر به اجرا در خواهد اومد.
گفتار دوم – گسترش پادمان ها
در فوریۀ ۱۹۶۳ شورای حکام بی رأی مخالف اینجور تصمیم گیری کرد که نظام پادمانی موجود می بایست طوری گسترش یابد که رأکتورهای با توان بیشتر از یکصد مگاوات رو هم تحت پوشش قرار بده. اینجور تغییری می تونست امکان نظارت آژانس بر رأکتورهای نیروگاهی که امریکا و کانادا به هند می فروختن و رأکتوری که انگلستان به ژاپن می فروخت رو امکان پذیر سازد.
شرکت امریکایی جنرال الکتریک قرارداد فروش دو نیروگاه هسته ای تاراپور ۱ و ۲ رو با دولت هند امضا کرده بود و عملیات ساخت رو هم در اکتبر ۱۹۶۴ شروع کرد. شرکت انرژی اتمی کانادا با مسئولیت محدود هم قرارداد دیگری واسه فروش نیروگاه هسته ای راجستان ۱ با هند داشت و عملیات ساخت اون رو در اوت ۱۹۶۵ شروع کرد. دولت انگلستان هم به نوبۀ خود در این بازار سهمی داشت و قرارداد فروش نیروگاه توکای ۱ رو با ژاپن امضا کرده و عملیات ساخت رو در مارس ۱۹۶۱ شروع کرده بود. اینجور رونقی در بازار انرژی هسته ای اعمال پادمان های نظارتی آژانس رو به یه زور تبدیل می کرد.
شورای حکام در مرحلۀ اول الحاقیه ای به سند ۲۶ تهیه و جهت تأیید کنفرانس عمومی ارائه کرد. الحاقیۀ سند ۲۶ با ۵۷ رأی مثبت در برابر ۴ رأی منفی و ۶ رأی ممتنع به تأیید کنفرانس عمومی رسید. به دنبال تأیید کنفرانس عمومی این سند جدید در ۲۶ فوریه ۱۹۶۴ به تصویب پایانی شورای حکام رسید و به عنوان چارچوب پادمانی پوشش دهندۀ رأکتورهای نیروگاهی به اجرا درآمد.
الحاقیه سند ۲۶ به واقع تلاشی موقتی به خاطر رفع فوری نیاز به نظام پادمانی مناسب واسه تأسیسات هسته ای با توان بیشتر از یه صد مگاوات بود. این الحاقیه که تنها در شش بند تهیه شده مقررات ویژه ای در مورد انضمام پادمان ها به مواد شکافت پذیر تولید شده در تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ، آئین گزارش دهی مربوط به این جور تأسیسات و میزان بازرسی های دوره ای از این جور تأسیسات وضع نشون میده و بقیه قوانین سند ۲۶ به جز قوانین مخالف در قسمت های ب و ج بخش پنجم رو در مورد این جور تأسیسات هم معتبر می شمرد.
یکی از مهم ترین نکاتی که در مورد اعمال پادمان نسبت به تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ در نظر بوده و هست، نظارت بر سوخت مصرف شده در این تأسیساته، چون که سوخت مصرف شدۀ رأکتورهای بزرگ، مهم ترین مادۀ ابتدایی واسه تأسیسات فراوری و جداسازی مواد شکافت پذیر قابل استفاده در تسلیحات هسته ایه. طبق این یکی از مهم ترین نکات مندرج در الحاقیۀ سند ۲۶ قانون ایه که در مورد چگونگی انضمام پادمان های آژانس به سوخت مصرف شدۀ رأکتورهای بزرگ وضع نشون میده.
در بند سوم الحاقیه اشاره شده در صورتی که تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ خود تحت پادمان های آژانس نباشه، ولی بخشی از مواد شکافت پذیر به کار رفته در اون تحت پادمان بوده باشه، آژانس نظارت خودشو برابر با نسبت مواد تحت پادمان به کل مواد شکافت پذیر اعمال می کنن و اگه این نسبت بیشتر از ۳۰ درصد باشه، همه مواد شکافت پذیر تولید شده در نیروگاه تحت نظارت پادمان های آژانس قرار خواهند گرفت.
الحاقیه سند ۲۶ اینجور مقرر می داره که گزارش های دوره ای تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ نمی بایست بیشتر از دوازده گزارش در سال باشه و دولت مالک اینجور تأسیساتی می بایست در صورت خواسته آژانس گزارش های لازم در مورد چگونگی پیشرفت مراحل احداث تأسیسات مزبور ارائه کنه. در این گزارش ها عل
اوه بر ارائۀ شرحی از پیشرفت حاصله، می بایست پیش بینی کارهای چار ماه آینده هم ارائه شه. آژانس نمی میتونه در سال بیشتر از چار گزارش پیشرفت کار مربوط به یه تأسیسات رو خواسته کنه.
طبق این الحاقیه میزان بازرسی
های دوره ای از تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ برابر با مفاد جدول زیر بند ۶۵ سند ۲۶، و در صورت ضرورت گسترش اون، تعیین می شه و در صورتی که تعداد بازرسی های دوره ای مورد نیاز بیشتر از دوازده بازرسی در سال باشه، بازرسان آژانس می بایست به این تأسیسات دسترسی دائمی داشته باشن. توان دولت طرف قرارداد در فراوری سوخت مصرف شده و میزان مواد هسته ای مورد استفاده و تولید شده در رأکتورهای بزرگ از عوامل اصلی در تعیین تعداد بازرسی های دوره ای خواهند بود.
بند دوم – تغییر در نظام پادمانی
همونجوریکه گفته شد، الحاقیۀ سند ۲۶ قدم فوری و موقتی در رفع نیاز به چارچوبی واسه اعمال پادمان های آژانس نسبت به تأسیسات دارای توان بیشتر از یه صد مگاوات بود و شورای حکام با هم با تصویب پایانی این نظام جدید پادمانی اقدام به ایجاد گروه کاری جدیدی تحت ریاست دکتر گونار راندرز کرد. این گروه با تکیه بر تجربیات حاصله از تهیه و اجرای پادمان های بر اساس سند ۲۶ و الحاقیۀ اون، به دنبال اون بود که نظامی روشن تر و قاطع تر رو پایه ریزی کند.
این گروه کار خودشو ظرف کمتر از یه سال تموم کرد. حاصل کار گروه کاری در فوریۀ ۱۹۶۵ به کنفرانس عمومی ارسال شد تا نظرات خودشو در قبال اون اعلام کنه. کنفرانس عمومی در سپتامبر همون سال چارچوب جدید پادمان رو تأیید کرد. شورای حکام به نوبۀ خود با داشتن تأیید کنفرانس عمومی طرح جدید رو در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۵ به تصویب پایانی رساند. این چارچوب جدید پادمانی در سند INFCIRC/66 مشخص شده.
پادمان های بر اساس سند ۶۶ در سال های بعد دو بار مورد بازبینی قرار گرفت. اولین نوشتن جدید این سند در سال ۱۹۶۶ به خاطر پوشش کارخانه های بازیافت و دومین نوشتن در سال ۱۹۶۸ به خاطر پوشش کارخانه های تولید سوخت هسته ای تهیه شد. در نوشتن های جدید سند ۶۶ بی اونکه تغییری در وضعیت قبلی سند داده شه، در هر مرحله ضمیمه ای رو به متن قبلی اضافه شد. یعنی سند حاصل پس از بازبینی دوم سند اصلی، شامل همون متن سند اصلی به همراه ضمیمۀ اول حاصل از بازبینی اول هست. بنابراین به درستی میشه مدعی شد که بررسی متن حاصل از بازبینی دوم سند ۶۶ محققین رو از مطالعۀ متن ابتدایی و ضمنا متن حاصل از بازبینی اول بی نیاز میسازه.
گفتار اول – بررسی نظام پادمانی بر اساس سند ۶۶ نوشتن ۲
نظام پادمانی بر اساس سند ۶۶ نوشتن ۲ آخرین نظام پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در دورۀ قبل از لازم الاجرا شدن پیمان نبود اشاعۀ اسلحه های هسته ای بود.
سند ۶۶ نوشتن ۲ در چار بخش با عنوان ملاحظات کلی، شرایط لازمه پادمان، فرایندهای پادمان، و تعاریف در ۸۵ بند تنظیم شده. این سند ضمنا دارای دو ضمیمه، اولی در مورد مقررات مربوط به کارخانه های بازفراوری در ۸ بند و دومی در مورد مقررات مربوط به مواد هسته ای در کارخانه های تبدیل و تولید سوخت در ۱۳ بنده، که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
قبل از پرداختن مفاد سند ۶۶ نوشتن ۲ و توضیح خلاصه ای از بندهای این سند، به خاطر درک بهتر ساختار این سند و بخش های مختلف اون فهرست طبقه بندی مطالب و پخش بندهای این سند به شکل زیر ارائه می شه.
مفاد سند ۶۶ نوشتن ۲
۱) ملاحظات کلی (بند ۱-۱۸)
الف) مقصود از این سند
ب) اصول کلی پادمان های آژانس
۲) شرایط لازمه پادمان (بند ۱۹-۲۸)
الف) مواد هسته ای مشمول پادمان
ب) معافیت از پادمان
ج) تعلیق پادمان
د) خاتمۀ پادمان

ه) انتقال مواد هسته ای تحت پادمان به خارج از کشور
۳) فرایندهای پادمان (بند ۲۹-۶۸)
الف) فرایندهای کلی
ـ مقدمه
ـ بررسی طراحی
ـ سوابق
ـ گزارش ها
ـ بازرسی ها
ب) فرایندهای ویژۀ رأکتورها

ـ گزارش دهی
ـ بازرسی ها
ج) فرایندهای مربوط به مواد هسته ای تحت پادمان در خارج از تأسیسات اصلی
ـ مواد هسته ای در تأسیسات تحقیقاتی
ـ مواد ابتدایی در ظرف های مهر و موم شده
ـ مواد هسته ای در محل های دیگه
۴) تعاریف (بند ۶۹-۸۵)
ضمیمۀ یه: مقررات مربوط به کارخانه های بازفراوری
مقدمه
فرایندهای ویژه
ـ گزارش دهی
ـ بازرسی
ـ اختلاط مواد هسته ای تحت پادمان و خارج از پادمان
تعاریف
ضمیمۀ دو: مقررات مربوط به مواد هسته ای در کارخانه های تبدیل و تولید سوخت
مقدمه
فرایندهای ویژه
ـ گزارش دهی
ـ بازرسی
ـ پسماندها، قراضه ها، زباله ها
ـ مواد هسته ای تحت پادمان و خارج از پادمان
ـ اختلاط مواد هسته ای
تعاریف
جزء اول – ملاحظات کلی
اولین بخش از سند ۶۶ با عنوان ملاحظات کلی در دو قسمت به مقصود از تهیۀ سند مزبور و ضمنا اصول حاکم بر پادمان های آژانس می پردازد.
در قسمت اول اول مفاد مادۀ ۲ اساسنامۀ آژانس برقرار بر وظیفۀ آژانس نسبت به «سرعت دادن و گسترش نقش انرژی اتمی در صلح، بهداشت و خوشبختی همه دنیا» و ضمنا حصول اطمینان از این که «کمک هایی که ارائه نشون میده و یا به واسطۀ خواسته و تحت نظارت اون ارائه می شه طوری استفاده قرار نگیرد که به جلو بردن مقاصد نظامی برسه» یادآور می شه.
در این بخش ضمنا با اشاره به مفاد مادۀ ۳(الف)(۵) اساسنامه که به آژانس اختیار می ده «پادمان هایی رو به خاطر تضمین این که مواد ویژۀ شکافت پذیر و غیر اون، خدمات، لوازم، تأسیسات و اطلاعات طوری به کار نمی روش که به جلو بردن هر گونه مقاصد نظامی برسه، ایجاد و اداره کنه»، مقصود اصلی از تهیۀ سند مزبور رو «ایجاد یه نظام کنترلی … که آژانس رو قادر سازد تکلیف اساسنامه ای خود در مورد فعالیت های کشورهای عضو در زمینۀ استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای رو اجرا کنه» می دونه.
با کنار هم گذاردن عبارات این دو بند روشنه که ایجاد نظام کنترلی آژانس تنها اعمال تکلیف آژانس در بعد کنترلی و جلوگیری از انحراف فعالیت ای هسته ای کشورهای عضو واسه جلو بردن مقاصد صلح آمیز بوده و به طور اصولی نمیشه از اجرای پادمان ها تحقق بعد پیشرفتی کارکرد آژانس رو انتظار داشت.
نکته ای قابل اشاره دیگه در این بخش از سند ۶۶ توضیح مطلبیه که در سند ۲۶ به خلاصه و بی روشنی اومده بود اینجوری که «اصول مطروحه در این سند و فرایندهایی که در این سند توضیح گردیده ان واسه آگاهی کشورهای عضو بوده تا ایشان رو قادر سازد از قبل در مورد شرایط و چگونگی اعمال پادمان به وسیله آژانس آگاه باشن، و واسه هدایت بخش های خود آژانسه تا شورای حکام و مدیر کل رو قادر سازد به سرعت روشن سازند که کدوم مقررات می بایست در موافقتنامه های پادمان درج گردند و مقررات مزبور چطوری تفسیر گردند».
یعنی مفاد سند ۶۶ به مثل سند ۲۶ مجموعۀ مقررات و فرایندهای نظارتی و کنترلی رو بر می شمارد که از اونا میشه طبق تهیه و انعقاد موافقتنامه های جداگونه ای با عنوان «موافقتنامۀ پادمان» استفاده کرد. برخی موارد جزئی در مجموعه مقررات بالا به توافق آینده آژانس و دولت ذیربط موکول شده که این مواردی نکاتی هستن که با توجه به شرایط هر پروژه قابل صحبت و چانه زنی بین دو طرف هست.
این مهم در بند بعدی سند ۶۶ بدین شکل درج شده که «مقررات این سند که در مورد یه پروژه یا ترتیبات یا فعالیت در زمینۀ انرژی هسته ای راستی نشون میده، تنها پس از لازم الاجرا شدن یه موافقتنامۀ پادمان و به میزانی که در موافقتنامۀ مزبور درج شده باشن، اجبار آور خواهند بود».
در قسمت دوم از همین بخش اصول کلی پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی توضیح شده. این اصول رو کلا میشه دور محورهای زیر خلاصه کرد:
الف) نبود اخلال اعمال پادمان ها در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت ها
ب) مشورت در مورد چگونگی اعمال مقررات پادمان
ج) حفظ اسرار تجاری و صنعتی و بقیه اطلاعات پنهونی
د) تناسب فرایندهای پادمان با ابعاد و چگونگی برنامۀ هسته ای تحت پادمان
اصل نبود اخلال اعمال پادمان در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت ها در سند ۶۶ بدین گونه مورد تصریح قرار گرفته که «آژانس پادمان ها رو طوری به اجرا می ذاره که از اخلال در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت ها پرهیز کنه». سند ۶۶ در همین رابطه تصریح نشون میده که «فرایندهای پادمانی تعیین شده در این سند طوری به اجرا گذاشته می شن که با روش های مدیریتی متناسب با هدایت اقتصادی و ایمن فعالیت های هسته ای همخوانی داشته باشه».
تحقق این شرط و جلوگیری از بروز وضعیتی که باعث اخلال اجرای پادمان های آژانس در امر توسعۀ اقتصادی و فنی کشوری شه، لازمه اینه که رابطه و مشورت دو طرف به طور دائمی و دائمی ادامه داشته باشه و در برخورد با هر وضعیت خاص راه حل متناسب واسه رفع مشکلات و مشکلات احتمالی پیدا شه. بر این پایه در همین قسمت اینجور پیش بینی شده که «دولت یا دولت های ذیربط و مدیر کل مشورت هایی در مورد اعمال مقررات سند حاضر خواهند داشت».
انجام فرایندهای پادمان به ویژه گزارش دهی و بازرسی ها، در هر دو شکل دوره ای و ویژه، امکان دسترسی آژانس به اطلاعات فنی و تجاری پنهونی ای رو فراهم می بیاره که افشای اونا میتونه کارا سوئی بر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *