منابع و ماخذ مقاله حقوق ساختار سازمانی

تأثیرات مهمی داشته. محورهای این قرارداد در بخش پایانی همین فصل بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
آخرین اقدامی که آژانس در تدارک واسه شروع اعمال پادمان ها در یه کشور طرف قرارداد به عمل می بیاره، تهیه لیستی از مواد هسته ای مشمول پادمان در کشور مزبوره اینجوری که «پس از تسلیم اولین گزارش دولت که چگونگی اون در بند ۶۲ زیر توضیح داده میشه، آژانس یه صورت موجودی کلی از همه مواد هسته ای موجود مشمول پادمان در کشور مزبور تهیه نشون میده و گزارش های بعدی در مورد ورود و خروج مواد در اون مشخص خواهد گردید».
الف – فرایندهای پادمانی
همونجوریکه قبل از این هم اشاره شد فرایندهای پادمانی در نظام کامل پادمان، به مثل پادمان های موردی تحت سند ۲۶ و یا ۶۶، شامل چار محور اصلی ارائۀ اطلاعات طراحی تأسیسات، ثبت سوابق، گزارش دهی و بازرسی می شه. بندهای ۴۲ الی ۴۸ به این بخش از فرایندهای پادمانی اختصاص داره.
۱ – اطلاعات طراحی تأسیسات
اولین قدم در اعمال پادمان های مقرر در سند ۱۵۳ ارائۀ اطلاعات مربوط به طراحی تأسیسات هسته ای از قبل موجود و تأسیسات آتیه. «اطلاعات طراحی تأسیسات از قبل موجود می بایست به هنگام صحبت در مورد ترتیبات فرعی در اختیار آژانس بگیره و فرصت وقتی واسه تسلیم اطلاعات تأسیسات جدید می بایست در ترتیبات فرعی اشاره شه. این اطلاعات می بایست هر چه زودتر و قبل از وارد شدن مواد هسته ای در تأسیسات جدید ارائه شه».
در مورد محتوای این اطلاعات اینجور مقرر شده که «اطلاعات طراحی تأسیسات که به آژانس تسلیم می شه، می بایست شامل اطلاعات زیر باشه:
الف) مشخصات تأسیسات شامل خصوصیات کلی، مقصود از احداث اون، ظرفیت اسمی، محل جغرافیایی و نام و آدرسی که واسه امور کاری روزمره از اون استفاده می شه؛
ب) توضیح کلی از چگونگی کار در تأسیسات با توجه به شکل، محل و جریان مواد هسته ای و ضمنا طرح کلی لوازم مهمی که از اونا واسه تولید و فراوری مواد هسته ای استفاده می شه؛
ج) توضیح خصوصیات تأسیسات در مورد ممیزی، محل نگهداری و نظارت بر مواد هسته ای؛
د) توضیح دستورالعمل های موجود و پیشنهادی واسه ممیزی مواد هسته ای با توجه ویژه به محدودۀ موازنۀ مواد که به وسیله بهره بردار ساخته شد، اندازه گیری های جریان و دستورالعمل های صورت ورداری مواد هسته ای».
علاوه بر اطلاعات یاد شده که زمینه ساز آشنایی راحت و مقدماتی آژانس با تأسیسات هسته ای رو فراهم می بیاره، «دولت می بایست دیگه اطلاعات مربوط به اعمال پادمان در هر تأسیسات، مثل ساختار سازمانی مسئول ممیزی و کنترل مواد هسته ای رو در اختیار آژانس قرار بده. دولت ضمنا می بایست اطلاعات تکمیلی در مورد دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی رو جهت رعایت به وسیله بازرسان در اختیار آژانس قرار بده».
ضمنا به خاطر تضمین موندگاری آگاهی آژانس از اطلاعات طراحی تأسیسات هسته ای «اطلاعات مربوط به هر گونه تغییر طراحی مربوط به مقاصد پادمان می بایست به موقع به آژانس ارسال گردند تا امکان برابری دستورالعمل های پادمانی فراهم آید».

باید توجه داشت که سند ۱۵۳ اهداف در نظر آژانس در کسب اطلاعات مزبور رو خوب روشن ساخته و اینجور مقرر می داره که «آژانس از اطلاعات طراحی تأسیسات واسه مقاصد زیر استفاده انجام میده:
الف) شناسایی خصوصیات تأسیسات و مواد هسته ای مربوطه به میزانی که راستی آزمایی رو آسون کردن کنه؛
ب) تعیین محدودۀ موازنۀ مواد واسه مقاصد ممیزی و تعیین نقاد راهبردی انجام اندازه گیری های کلیدی؛ در تعیین محدودۀ موازنۀ مواد آژانس مثل به معیارهای زیر توجه داره:
۱) اندازۀ محدودۀ موازنۀ مواد به میزان دقت ممیزی مواد بستگی داره؛
۲) در تعیین محدودۀ موازنۀ مواد باید از هر فرصت واسه پوشش مراقبتی و امکانات نظارتی بهره گیری کرد تا به حصول اطمینان از کامل بودن اندازه گیری جریان مواد کمک کنه و بدین وسیله اجرای پادمان آسون کردن و فعالیت های اندازه گیری در نقاد کلیدی متمرکز شه؛
۳) چند محدودۀ موازنۀ مواد مربوط به یه یا چند تأسیسات رو میشه به شکل یه محدودۀ موازنۀ مواد جهت اهداف حسابرسی آژانس استفاده کرد اگه آژانس اینجور تشخیص دهد که این عمل با شرایط ممیزی برابری داره؛
۴) در صورت خواسته دولت میشه در بخشی از مراحل کار تأسیسات که شامل اطلاعات حساس تجاریه، یه محدوۀ موازنۀ مواد خاص ایجاد کرد.
ج) تعیین زمان بندی و دستورالعمل صورت ورداری موجود فیزیکی واسه مقاصد ممیزی آژانس؛
د) تعیین شرایط و روش های ثبت سوابق و تهیۀ گزارش ها و روش های آزمایش سوابق؛
ه‍) تعیین شرایط و روش های راستی آزمایی مقدار و جای مواد هسته ای؛ و
و) انتخاب ترکیب مناسب از پوشش حفاظتی و مراقبتی و روش ها و تعیین نقاط راهبردی محل اعمال اونا.
نتایج بررسی اطلاعات طراحی در ترتیبات فرعی مشخص خواهد گردید». «اطلاعات طراحی در پرتو شرایط عملیاتی تأسیسات، تحولات فناوری پادمان و تجربیات حاصل از اعمال دستورالعمل های قبلی مورد آزمایش دوباره قرار خواهد گرفت».
گرچه سند ۱۵۳ هم به مثل سند ۲۶ و سند ۶۶ شامل بازرسی های دوره ای و ویژه واسه آزمایش اطلاعات مندرج در گزارش های ارائه شده از طرف دولت طرف قرارداده، ولی آژانس در همین مرحله هم «میتونه با توجه به اطلاعات طراحی ارائه شده بازرس هایی رو واسه راستی آزمایی اطلاعات مزبور اعزام داره».
با توجه به حساسیت ویژۀ مواد هسته ای و استفاده های مختلف اون، در سند ۱۵۳ در مورد امکان نگهداری این جور مواد در خارج از تأسیسات هسته ای هم پیش بینی هایی شده. بر این پایه اگر مواد هسته ای موضوع پادمان در محلی غیر از تأسیسات هسته ای (رأکتورها و دیگه کارخانه هایی که با بیشتر از یه کیلوگرم مؤثر مواد هسته ای سر و کار دارن) نگهداری شن، دولت می بایست اطلاعات زیر رو به آژانس تسلیم کنه:
«الف) توضیح مورد استفاده از مواد هسته ای، محل جغرافیایی و نام و آدرس تجاری استفاده کننده از مواد مزبور؛ و
ب) توضیح کلی دستورالعمل های موجود و پیشنهادی واسه ممیزی و کنترل مواد هسته ای مزبور، مثل ساختار سازمانی مسئولیت ممیزی و کنترل مواد هسته ای».
ضمنا «آژانس میتونه از اطلاعاتی که در مورد مواد هسته ای خارج از تأسیسات دریافت می کند هم واسه طراحی نظام ثبت سوابق، گزارش دهی و بازرسی، اون طور که در بند ۴۶ توضیح داده شد، استفاده کنه».
۲ – ثبت سوابق
دومین مراحل پادمانی عبارت از ثبت سوابق مربوط به استفاده از مواد هسته ایه. بندهای ۵۱ الی ۵۸ سند ۱۵۳ به این بحث اختصاص یافته. «دولت به هنگام تأسیس نظام ملی ممیزی و کنترل مواد هسته ای مورد اشارۀ بند ۷ بالا، می بایست ترتیباتی انجام کنه تا اطلاعات مربوط به هر محدودۀ موازنۀ مواد به طور جداگونه حفظ شه. ضمنا در ترتیبات فرعی موضوع بند ۳۹ می بایست سوابقی که لازمه در مورد هر محدودۀ موازنۀ مواد ثبت گردند، مشخص شه».
در کیفیات ثبت سوابق اینجور مقرر شده که «دولت می بایست ترتیباتی انجام کنه تا بررسی سوابق به وسیله بازرسان رو، به ویژه اگه به زبون انگلیسی، فرانسه، روسی یا اسپانیایی تهیه نشده باشن، آسون کردن کنه». ضمنا «سوابق می بایست کمه کم واسه پنج سال نگاهداری شن». اینجا تنها واسه ارائۀ مقایسه ای جزئی بین نظام کامل پادمان و پادمان های بر اساس سند ۶۶، یادآور می شه که بند ۴۶ سند ۶۶ مدت نگاهداری سوابق رو تنها دو سال اشاره کرده بود حال اون که این مدت در سند ۱۵۳ به پنج سال افزایش پیدا کرده.
«سوابق می بایست طبق مورد شامل موارد زیر باشن:
الف) سوابق ممیزی همه مواد هسته ای مشمول پادمان؛ و
ب) سوابق کاری تأسیسات شامل اینجور مواد هسته ای».
«نظام اندازه گیری به کار رفته واسه تهیه سوابق و تهیه گزارش ها، می بایست برابر با آخرین استانداردهای بین المللی و یا از نظر کیفی برابر با اونا باشه» و «سوابق ممیزی می باید شامل اطلاعات زیر شه:
الف) تغییرات موجودی مواد هسته ای طوری که تعیین صورت موجودی رو در هر زمان امکان پذیر سازد؛

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

ب) همه نتایج اندازه گیری هایی که واسه تعیین موجودی فیزیکی به کار می روش؛
ج) همه تغییرات و تصحیح های انجام شده در مورد تغییرات موجودی، صورت های موجودی و موجودی فیزیکی».
«سوابق ممیزی می بایست همه تغییرات در موجودی و موجودی فیزیکی رو در مورد هر دسته مواد و منبع اون با جدا اورانیوم، توریم و پلوتونیوم مشخص کنه و هر مورد تغییر رو با اشاره زمان و بقیه جزئیات همراه کنه». ضمنا «سوابق کاری هر محدودۀ موازنۀ مواد می بایست شامل موارد زیر باشه:
الف) اون دسته اطلاعات کاری که به تغییر در مقدار و ترکیب مواد هسته ای می انجامد؛
ب) اطلاعات حاصل از تنظیم مخازن و بیان، نمونه ورداری و بررسی و ضمنا دستورالعمل های کنترل کیفیت اندازه گیری ها و حدس های حاصل از خطاهای اتفاقی و سیستماتیک؛
ج) توضیح ترتیب کارا در پیش گرفته شده در صورت ورداری موجودی فیزیکی به خاطر حصول اطمینان از صحت و کامل بودن اونا؛

د) توضیح کارا در پیش گرفته شده واسه تعیین خاطر و وسعت هر گونه اتلاف اتفاقی یا اندازه گیری نشده».
اینجوری با بررسی مفاد بندهای اختصاص داده شده به موضوع ثبت سوابق و محتوای سوابق ثبت شده میشه تأیید کرد که نظام کامل پادمان در این بخش از نظر شکلی خیلی فرقی با مقررات قبلی بر اساس سند ۶۶ نداره و فرق اون با پادمان های قبلی کلا از جهت عمومیت همه فعالیت های هسته ای کشور طرف قرارداد پادمانه. از طرف دیگه سندن ۱۵۳ با پرداخت به کوچیک ترین جزئیات در مقایسه با مقررات قبلی به تعیین مقررات خیلی دقیق تری در این جور امور پرداخته.
۳ – گزارش دهی
بندهای ۵۹ الی ۶۹ به موضوع گزارش ها و چگونگی گزارش دهی به آژانس اختصاص داره. طبق این بندها «دولت می بایست طبق جزئیات مندرج در بندهای ۶۰-۶۹ گزارش هایی در مورد مواد هسته ای تحت پادمان به آژانس تسلیم کنه». «گزارش ها می بایست به انگلیسی، فرانسه، روسی یا اسپانیایی تهیه شده باشن، مگه اون که در ترتیبات فرعی شکل دیگه مقرر شده باشه». «گزارش ها می بایست بر مبنای سوابق ثبت شده برابر با بندهای ۵۱-۵۸ بالا تهیه شده و طبق اقتضا شامل گزارش های ممیزی و گزارش های ویژه می شه».
اینجوری نظام کامل پادمان از جهت اقسام گزارش ها به طور کامل شبیه نظام پادمانی قبلی پادمانه و گزارش ها رو به دو گونۀ اصلی تقسیم می کند، گزارش های عادی که در نظام قبلی به عنوان گزارش های دوره ای خوندهشده بودن، در این نظام به عنوان گزارش های ممیزی نامیده می شن و قسم دوم گزارش های ویژهه که قبل از این هم به همین عنوان نامگذاری شده بود. نکتۀ قابل اشاره اون که همونجوریکه در ادامه توضیح داده میشه، نظام کامل پادمان مقررات خیلی جزئی و دقیقی در مورد محتوا و فرصت های وقتی تسلیم گزارش ها برقرار می سازه. بندهای ۶۲ الی ۶۷ به گزارش های ممیزی، بند ۶۸ به گزارش های ویژه و بند ۶۹ به شکل جداگونه و توضیح گزارش های ارائه شده اختصاص یافته.
در ابتدای امر «آژانس اول می بایست گزارش ابتدایی در مورد همه مواد هسته ای مشمول پادمان رو دریافت داره. این گزارش ابتدایی می بایست ظرف ۳۰ روز پس از آخرین روز ماهی که قرارداد پادمان در اون لازم الاجرا می شه، به وسیله دولت تسلیم شه و مشخص کنندۀ وضعیت در آخرین روز ماه مزبور باشه».
گزارش های ممیزی خود به دو شکل تقسیم می شن و دولت طرف قرارداد پادمان می بایست واسه هر محدودۀ موازنۀ مواد دو گونه گزارش های ممیزی به توضیح زیر ارائه کنه:
«الف) گزارش های تغییر موجودی نشون دهندۀ تغییرات ذخایر مواد هسته ای. این گزارش ها می بایست به در اسرع وقت و بیشترین حد ظرف ۳۰ روز پس از پایان ماهی که طی اون تغییرات موجودی انجام شده و یا اعمال گردیده، ارسال شه؛ و
ب) گزارش موازنۀ مواد نشون دهندۀ موازنۀ مواد بر مبنای ذخایر موجود فیزیکی و مواد هسته ای که در عمل در محدودۀ موازنۀ مواد وجود دارن.گزارش ها می بایست در اسرع وقت و بیشترین حد ظرف ۳۰ روز پس از صورت ورداری موجودی فیزیکی ارسال شه.»
قسم اول گزارش های ممیزی، یعنی گزارش های تغییر موجودی به طور خلاصه مشخص کنندۀ اینه که تغییرات در کدوم یه از دسته های مواد هسته ای انجام شده و مبنای این تغییر طبق کدوم کارکرد ثبت شدۀ تأسیسات هسته ای مربوطه هستن.
دولت طرف قرارداد پادمان مکلفه «گزارش های هر مورد تغییر، برابری و اصلاح موجودی رو یا به شکل تجمیعی و دوره ای و یا مورد به مورد گزارش کنه. تغییر موجودی می بایست طبق دسته های مواد گزارش شن، مقادیر کوچیک مثل نمونه های آزمایشگاهی رو میشه، طبق مفاد ترتیبات فرعی، تجمیع و به عنوان یه مورد تغییر موجودی گزارش کرد».
البته لازم به ذکره که این رابطۀ گزارش دهی رابطه ای یه طرفه نیس و آژانس هم در مقابل مکلفه بر مبنای اطلاعاتی که از وضعیت موجودی مواد هسته ای تحت پادمان در کشور طرف قرارداد کسب نشون میده، گزارش هایی شامل آزمایش خود از وضعیت مواد هسته ای رو به دولت ارائه کنه. طبق سند ۱۵۳ «آژانس می بایست هر شش ماه یه بار اعلامیۀ صورت موجودی مواد هسته ای مشمول پادمان در هر محدودۀ موازنۀ مواد رو، بر مبنای گزارش های تغییرات موجودی دورۀ تحت پوشش، به دولت تسلیم کنه».
قسم دوم گزارش های ممیزی، یعنی گزارش های موازنۀ مواد، می بایست شامل اطلاعات زیر در مورد تک تک دسته های مواد هسته ای باشه:
«الف) موجودی فیزیکی در اول؛
ب) تغییرات موجودی (اول افزایش ها و بعد کاهش ها)؛
ج) صورت موجودی پایانی؛
د) اختلافات فرستنده و دریافت کننده؛
ه‍) صورت موجودی پایانی برابری شده؛
و) موجودی فیزیکی پایانی؛
ز) مواد به حساب نیامده.»
همونجوریکه قبل از این اشاره شد در سند ۱۵۳ هم به مثل سند ۶۶ در برابر گزارش های عادی، گزارش هایی هم با عنوان گزارش های ویژه پیش بینی شده و طی اون اینجور مقرر شده که «دولت در موارد زیر بی تأخیر گزارش ویژه به آژانس تسلیم انجام میده:
الف) اگر هر گونه واقعه یا شرایط غیر عادی دولت رو به این نتیجه برساند که اتلاف مواد هسته ای به میزان بیشتر از حد تعیین شده در ترتیبات فرعی انجام شده یا ممکنه انجام شده باشه؛ و
ب) اگر پوشش مراقبتی به طور غیر منتظره از اون چه در ترتیبات فرعی مشخص شده به میزانی تغییر یافته باشه که برداشت غیر مجاز مواد هسته ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *