منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت بین الملل، تجارت الکترونیک، مجمع عمومی، سازمان ملل متحد

تأمین جای فیزیکی مناسب همراه با لوازم سخت افزاری و نرم افزاری لازم اعلام شده از طرف مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری رو تضمین کنه و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشه.
ث ـ ارایه تضمین معتبر متناسب با مبلغ تعیین شده به وسیله مرکز ریشه.
ج ـ تهیه سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز.
تبصره1ـ مرکزها ریشه مکلفند ظرف دو ماه نسبت به بررسی خواسته اقدام و نتیجه رو به خواهندگان اعلام کنه.
تبصره2ـ مرکزها میانی ایجاد شده به وسیله سازمانهای دولتی به شکل غیرانتفاعی فعالیت می کنن.
تبصره3ـ مرکزها میانی دولتی از اول سال 1388 مجاز به ارایه خدمات گواهی الکترونیکی به بخشهای غیردولتی خارج از بخش فعالیت خود نمی باشن.
تبصره4ـ اشخاصی که مجوز راه اندازی مرکز میانی رو با توجه شرایط این ماده اخذ نشون میده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ارسال مجوز نسبت به تأسیس مرکز اقدام کنه.
وگرنه مجوز ایشان لغو شده تلقی می شه.
ماده8 ـ مرکزها میانی در بین فعالیت با رعایت مفاد دستورالعمل گواهی، وظایف زیر رو به عهده خواهند داشت:
الف ـ بررسی صلاحیت و ارسال مجوز واسه دفاتر ثبت نام ذی ربط.
ب ـ تضمین ارایه خدمات ارسال و لغو گواهیها به شکل مطمئن.
پ ـ تضمین ارایه خدمات تأیید صحت گواهیها به شکل سریع و مطمئن.
ت ـ تضمین پنهونی بودن داده های مربوط به امضا در فرآیند ایجاد این داده ها واسه
جلوگیری از مثل سازی گواهیها.
ث ـ حصول اطمینان نسبت به موارد زیر:
1ـ در لحظه ارسال گواهی الکترونیکی، اطلاعات مندرج در گواهیها درست باشن.
2ـ در هنگام ارسال گواهی الکترونیکی، امضاکننده مشخص شده در گواهی، داده های ایجاد
و بررسی امضای الکترونیکی رو دریافت نموده و داده ایجاد امضای الکترونیکی تحت کنترل انحصاری او باشه.
3ـ کلیه اطلاعات مربوط به گواهی الکترونیکی رو تا مدت زمان تعیین شده در دستورالعمل گواهی به شکل الکترونیکی حفظ کنه.
4ـ تاریخ و ساعت ارسال و لغو یه گواهی به دقت تعیین شده و قابل تشخیص باشه.
5 ـ نبود کپی یا ذخیره داده ایجاد امضای الکترونیکی خواهندگان رو تضمین کنه.
6 ـ گواهی قابل دسترسی واسه عموم نباشه، جز در مواردی که صاحبان گواهیها رضایت خودشو اعلام کرده ان یا نوع گواهی پخش عمومی رو ایجاب کنه.
7 ـ در صورت امکان مرکز میانی و با دریافت خواسته دفتر ثبت نام، یه مهر وقتی به داده های الکترونیکی ضمیمه شه.
تبصره1ـ هر مرکز میانی موظفه فهرستی از گواهیهایی رو که به وسیله اون مرکز صادر می شه با اشاره تاریخ ارسال، نام صاحب گواهی و نوع گواهی تهیه و منتشر کنه.
اطلاعات مزبور باید در جایگاه اینترنتی مربوط درج شه.
تبصره2ـ مرکز میانی بر کارکرد دفاتر ثبت نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و در صورت گرفتن تخلف طبق قوانین با اون برخورد کرده و در صورت ضرورت با رعایت آمادگی پیش بینی شده در دستورالعمل گواهی نسبت به لغو مجوز دفتر ثبت نام متخلف اقدام انجام میده.
ماده9 ـ مجوز مرکزها میانی به طور دوره ای، برابر با سیاستهای گواهی و با توجه شرایط و تحولات فناوریهای جدید و پس از گرفتن دوباره صلاحیت خواهندگان، به وسیله مرکز ریشه قابل تمدید هست.
ماده10ـ مجوز مرکزها میانی فقطً با تأیید مرکز ریشه با توجه شرایط مقرر در این آیین نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر هستش.
ماده11ـ کلیه مؤسسات مثل دولتی یا غیردولتی می میتونن در بخش فعالیت داخلی خود بی اخذ مجوز از مرکز ریشه اقدام به ثبت و ارسال گواهی کنه. گواهی هایی که به این صورت صادر می شه خارج از عمومیت مقررات این آیین نامه بوده و امضاهایی که به وسیله این گواهی ها تأیید می شن خارج از موضوع ماده (10) قانون و فقطً قابل استفاده در همون مؤسسات هستش.
ماده12ـ دفاتر ثبت نام می میتونن بنا به مورد به وسیله افراد حقیقی یا حقوقی مثل دولتی یا غیردولتی ایجاد شن. افراد حقیقی و هم صاحبان امضای افراد حقوقی تقاضا کننده دریافت مجوز راه اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشن:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون
اساسی.
پ ـ نداشتن گذشته کیفری.
ت ـ نبود تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حُسن سابقه.
ث ـ نبود اعتیاد به مواد مخدر.
ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم.
چ ـ دارا بودن کمه کم مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ح ـ ارایه ضمانت معتبر.
خ ـ داشتن سابقه کار کمه کم سه سال پشت سر هم یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخشهای مربوط به فناوری اطلاعات.
تبصره1ـ نوع و میزان ضمانت معتبر طبق دستورالعمل دفاتر ارسال گواهی الکترونیکی میانی پیش بینی می شه.
تبصره2ـ شعب بانکها به عنوان دفاتر ثبت نام مرکزها میانی تحت نظارت مرکز ریشه ن
ظام بانکی از عمومیت این ماده و ماده (14) جدا هستن.
تبصره3ـ اشخاصی که اقدام به اخذ مجوز راه اندازی دفتر ثبت نام با توجه شرایط این ماده نشون میده مکلفند ظرف چار ماه از تاریخ ارسال مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام کنه. وگرنه مجوز نامبرده لغو شده تلقی می شه.
تبصره4ـ تقاضا کننده تأسیس دفتر ثبت نام موظف به تأمین مک
ان فیزیکی مناسب برابر دستورالعمل گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و نصب تابلو با درج شماره مجوز دریافتی از مرکز یا مرکزها میانی طرف قرارداد هست.
ماده13ـ وظایف دفاتر ثبت نام به توضیح زیر هست:
الف ـ انجام عملیات برابر با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط.
ب ـ گرفتن هویت و تایید مدارک ارایه شده تقاضا کننده دریافت خدمات گواهی.
پ ـ ارسال خواسته تقاضا کننده همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوط.
ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به تقاضا کننده.
ماده14ـ مجوز دفاتر ثبت نام بیشترین حد واسه سه سال صادر می شه. این مجوز برابر با دستورالعمل گواهی میانی و با دید شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از گرفتن صلاحیت خواهندگان به وسیله مرکزها میانی قابل تمدید هستش.
ماده15ـ دفاتر ثبت نام موظفند هنگام ثبت نام تقاضا کننده گواهی الکترونیکی، امضای شخص رو واسه صحت اطلاعات ارایه شده (املایی و محتوایی) اخذ نموده و او رو از نحوه و شرایط دقیق استفاده از گواهیها، مثل محدودیتهای حاکم بر استفاده، خدمات و روش های طرح و پیگیری دعوی برابر سیاستها و دستورالعمل گواهی میانی آگاه سازند.
ماده16ـ حق الثبت دفاتر ثبت نام، طبق نوع گواهی و خدمات ارایه شده به خواهندگان با رعایت مقررات طبق تعرفه ای که بنا به پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین می شه.
ماده17ـ به خاطر حفظ پنهونی بودن و غیرقابل رسیدن بودن داده های ایجاد امضای الکترونیکی از راه استنتاج، مرکزها میانی مکلفند از لوازم و روشهایی استفاده کنن که داده های ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده واسه امضای الکترونیکی بیشتر از یه بار استفاده نشده و در مقابل هر گونه مثل سازی از راه ابزارهای فنی محافظت و در برابر استفاده اون به وسیله افراد سوم به راه اطمینان بخشی محافظت شن.
تبصره ـ این لوازم و روشها نباید داده های لازم واسه امضا رو عوض کنه و باید تضمین کنه که این داده ها قبل از طی فرآیند امضا در اختیار امضاکننده قرار نگیرد.
ماده18ـ اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی ارسال شده از مراجع ارسال گواهی خارجی، به شرط توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و منبع ارسال گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل دوطرفه و تصویب شورا هستش.
ماده19ـ در موارد زیر با حفظ سوابق موجود، گواهی الکترونیکی به وسیله مرکز میانی صادرکننده اون، باطل شدن می شه:
الف ـ خواسته باطل شدن به وسیله صاحب گواهی الکترونیکی و یا وکیل قانونی او.
ب ـ سرپیچی صاحب گواهی الکترونیکی از تعهداتش.
پ ـ گرفتن ارسال گواهی بر اساس اظهارات دروغ و اشتباه تقاضا کننده.
ت ـ نگاه تخلف صاحب گواهی و یا دفاتر ثبت نام و مرکز میانی از مندرجات این
آیین نامه. در این صورت مرکز ریشه دستور باطل شدن گواهی رو صادر کنه.
ث ـ گرفتن ارسال گواهی الکترونیکی که شامل اطلاعات شخص سوم بوده و گواهی بی
رضایت او صادر شده باشه.
ج ـ افشای کلید خصوصی پیش بقیه افراد غیر مجاز.
ماده20ـ همه دستگاههای اجرایی مکلفند برابر برنامه زمانبندی شده ظرف دو سال از زمان ابلاغ این آیین نامه فناوری امضای الکترونیکی مطمئن رو در فعالیتها و فرایندهای الکترونیکی بخش کارکرد خود و سازمانهای تابعه مورد استفاده قرار دهند و گزارش کارکرد خودشو هر شش (6) ماه یه بار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارایه کنه.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
‎‎‎

پیوست شماره 3

قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال پذیرفته شده 1996194

قانون مدل UNCITRAL درباره تجارت الکترونیک همراه با راهنمای وضع قانون در سال 1996
و ماده 5 الحاقی که در سال 1998 پذیرفته شد .

قطعنامه پذیرفته شده مجمع عمومی

درباره گزارش کمیته ششم (A/51/628)
51/162 قانون مدل درباره تجارت الکترونیکی به وسیله کمیسیون قانون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شده.
مجمع عمومی ،
با یادآوری قطعنامه 2205(XXI) در 17 دسامبر 1966 ، که به وسیله اون ، کمیسیون قانون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تأسیس گردید ، همراه با الزاماتی واسه هماهنگ سازی و متحدسازی بیشتر قانون تجارت بین الملل و با در نظر گرفتن منافع تموم افراد ، به ویژهً کشورهای در حال پیشرفت ، در پیشرفت گسترده تجارت بین الملل،
با توجه به اینکه تعداد زیادی از مبادلات در تجارت بین الملل بوسیله تبادل داده های الکترونیکی و وسایل ارتباطی دیگه انجام می شن ، که تجارت الکترونیکی نام داره ، و شامل استفاده از روشای جانشین واسه روشای کاغذی در رابطه و ذخیره سازی اطلاعات هستش .
با توجه به پیشنهاد های ارائه شده در مورد ارزش قانونی اسناد کامپیوتری که به وسیله کمیسیون در جلسه هجدهمش تأیید شده (1985 ، و پاراگراف 5b از قطعنامه شماره 40/71 مجمع عمومی در تاریخ 11 دسامبر 1985) که در اون، مجمع عمومی از دولتا و سازمانای بین المللی خواست تا کارایی رو انجام دهند ، که برابر با پیشنهاد های کمیسیون باشه ، تا امنیت قانونی در مورد گسترده ترین کاربرد پردازش داده های خودکار در تجارت بین المللی رو تضمین کنه،
قانع شدن که تهیه یه قانون مدل که استفاده از تجارت الکترونیک رو آسون کردن می کنه ، و واسه کشورهایی با سیستمای قانونی ، اجتماعی و اقتصادی متفاوت ، قابل قبوله ، می میتونه کمک زیادی به پیشرفت روابط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *