عمومی

منبع تحقیق با موضوع ، ،

آزمایش کردن (p<0.001). از طرف دیگه زنان در مقایسه با مردها وضعیت موجود خودشو از برخورداری مهارت-های اطلاعاتی ـ ارتباطی بهتر توضیح کردن (p<0.001). ضمنا معلمان اقرار داشتن که استفاده از مهارت¬های اطلاعاتی ـ ارتباطی در بهبود و پیشرفت تحصیلی علم¬آموزان مؤثر بوده. اونی که از نتایج تحقیق مشهوده، معلمان راحت از نظر مهارت¬های اطلاعاتی ـ ارتباطی در وضعیت مطلوبی قرار ندارن، با توجه به اهمیت این مسئله، باید نسبت به این کارا لازم صورت گیرد. مک کیاچی،پرینتریچ و لین (1985) در پژوهشی به این نتیجه رسیدن که راهکارهای یادگیری همیشه باعث کارکرد تحصیلی بهتر نمی شه. اونا اقرار کردن که احساس لیاقت شخصی در افزایش انگیزه پیشرفت، نقش مهمی اجرا می کند (به نقل از توحیدی ،1381).
وان بی باک (1998) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی با نمرات عزت نفس، میزان دلهره، پیشرفت تحصیلی و نوع اسنادها در علم آموزا دختر و پسر، به این نتیجه رسید که علم آموزانی که از انگیزه پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردارن در مقایسه با اونایی که از انگیزه متوسطی برخوردارن، دارای نمرات دلهره کمتری بوده و عزت نفس بالاتری دارن و موفقیتای خودشو بیشتر به تلاش و تلاش و شکستای خودشو به مشکل بودن تکالیف نسبت می دن (به نقل توحیدی،1381).
کاسیدی (2000) در پژوهشی با عنوان «گذشته اجتماعی، انگیزه پیشرفت، خوش بینی و سلامت» به این نتیجه رسید که زمینه خانوادگی مثل وضعیت اجتماعی اقتصادی، اندازه خونواده و استخدام والدین پیش بینی کننده سلامت روانی، انگیزه پیشرفت و خوش بینی هستش. انگیزه پیشرفت از نقشی واسطه گر بین زمینه خانوادگی و سلامت روانی برخورداره.
در پژوهشی که به وسیله گراب (1979) انجام شد، روابط بین انگیزه پیشرفت تحصیلی، تلاش و پیشرفت تحصیلی بررسی شد. نتایج نشون داد که تلاش مناسب به طور زیادی با پیشرفت تحصیلی علم آموزا رابطه داره (به نقل از توحیدی،1381).
در مطالعه لی(2005) هم اثر مستقیم اهداف کارکرد -تمایل بر راهبردهای یادگیری03/0- و بر پیشرفت تحصیلی ریاضی 17/0 و اثر اهداف کارکرد -خودداری بر راهبردهای یادگیری08/0- و بر پیشرفت تحصیلی ریاضی 05/0 بدست اومد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقیق
روش این تحقیق توصیفی از نوع اتحاد هستش. تحقیق توصیفی شامل جمع بیاری اطلاعات واسه آزمون فرضیه یا جواب به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شه.یه مطالعه توصیفی چگونگی وضع رو تعیین و گزارش می کند. یه نمونه معمولی تحقیق توصیفی شامل آزمایش نگرشا یا عقاید نسبت به افراد سازمانا رویدادها یا روش ها می شه.(خاکی 1382 ص 125)
تحقیق توصیفی اونی که رو که هست توضیح و تفسیر می کند وبه شرایط یا روابط موجود عقاید رایج فرایندهای جاری کارا مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه داره.( خاکی به نقل از جون بست: 1371 : 125)
در تحقیق اتحاد هدف اصلی اینه که مشخص شه که رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل امتحان) و جود داره و اگه این رابطه هست اندازه و حد اون چقدره؟هدف از تحقیقات اتحاد ممکنه ایجاد یه رابطه یا نبود اون و استفاده روابط در در انجام پیشبینیا باشه.تحقیقات اتحاد تعدادی از متغیرهایی رو که فکر میره با موضوع در ارتباط هستن آزمایش می کند.(همون:218)
3-2-جامعه آماری ,نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری شامل کلیه علم آموزا دوره دوم متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس به تعداد4471 نفر(1460نفر پسر و 3011نفر دختر) و روش نمونه گیری هم تصادفی طبقه ای(طبق جنسیت) می باشدو ضمنا حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد351نفر(115نفر پسر و 236نفر دختر) تعیین شد.
3-3-روش و ابزار جمع بیاری اطلاعات
ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام(2004) هو بعد بوسیله نرم افزار اس پی اس اس داده ها جدا سازی و بررسی می شن.
پرسشنامه مهارتای ارتباطی کوئین دام:
Communication Skills Test-Revised
توضیحات ابزاری :
این آزمون به وسیله کوئین دام (Queendom) واسه امتحان مهارتای ارتباطی در بزرگسالات ایجاد شده دارای 34 عبارت (گویه) است که مهارتهای ارتباطی رو توضیح می کنن . واسه تکمیل اون ، جوابگو باید هر گویه رو بخونه و بعد میزان برابری وضعیت فعلی خودشو با شامل اون روی یه طیف لیکرت پنج درجه ای از 1 (واسه هیچوقت) تا 5 (واسه همیشه) مشخص کند.
روش اجرا و روش نمره گزاری :
مهارتای ارتباطی فرعی که در این اندازه مورد بررسی قرار می گیرند شامل پنج مهارت گوش دادن، توانایی دریافت و ارسال پیام، بینش نسبت به فرآیند رابطه، کنترل عاطفی و رابطه توأم با قاطعیت هستن.
توانایی دریافت و ارسال پیام:(9 سوال)
(4-5-6-12-21-22-23-24-29)
کنترل عاطفی:(9 سوال)
(7-8-9-11-13-16-28-30-32)
مهارت گوش دادن:(6 سوال)
(3-25-26-27-31-34-)
بینش نسبت به فرآیند رابطه:(5 سوال)
(1-2-17-18-20)
رابطه توأم با قاطعیت:(5 سوال)
(10-14-15-19-33)
واسه هر جوابگو در هر کدوم از مهارتای پیش گفته – که به شکل خرده آزمونایی شامل تعداد متفاوتی از گویه ها مطرح شده ان نمره جداگونه ای محاسبه می شه. علاوه بر این ، حاصل جمع نمرات هر در کلِ 34 عبارت هم یه نمره کلی واسه اون بدست میده که مُبین مهارتای ارتباطی آزمودنیه. بدین سان، دامنه نمره محتمل واسه هر فرد بین 34 تا 170 هستش. البته باید خاطر نشون شه که برخی از عبارات به خاطر وجود و محتوای اونا، در محاسبه نمره به شکل وارونه نمره گزاری می شن. بدین معنا که اگه انتخاب گزینه یا جواب «همیشه» واسه بقیه گویه ها بیشترین حد نمره، یعنی 5، رو واسه فرد به دنبال داشته باشه، در گویه های وارونه انتخاب همین جواب، منتهی به کسب کمه کم نمره، یعنی 1 ، می شه و در پرسشنامه با علامت ستاره مشخص شده ان.
گویه هایی که به شکل برعکس نمره گزاری می گردند *
2. بقیه متوجه صحبتای من نمی شن.
4. وقتی بقیه در جریان موضوع صحبت من نیستن ، بیان عقایدم برایم سخت می شه.
6. متوجه منظور صحبت بقیه نمی شوم.
3-4-روایتی
روایتی اصطلاحیه که به هدفی که آزمون واسه تحقق بخشیدن به اون درست شده اشاره میکنه . به سخن دیگه ، آزمونی دارای روایتی است که واسه اندازه گیری اونی که مورد نظره مناسب باشه . ( سیف ، 1376 ، ص 397 )
در این تحقیق جهت روا سازی پرسشنامه پایانی ، پرسشنامه مورد توجه به تعدادی از استادان دانشگاه و متخصصین آموزش و پرورش ارائه می شه تا گویه هایی که درک اونا برابر نبوده و دارای ابهام همشخص کنن و ضمنا در مورد کامل و کامل بودن محتوای پرسشنامه و رابطه دقیق اون با هدف آزمون اعلام نظر کنن ، بعد از نقطه نظرات اونا جهت اصلاح پرسشنامه استفاده لازم بعمل می آید.
3-5-پایایی
در تحقیق حسین چاری و فداکار(1384) با عنوان بررسی اثر دانشگاه بر مهارتهای ارتباطی طبق مقایسه علم آموزا و دانشجویان,واسه امتحان اعتبار آزمون مهارتای ارتباطی ، اول با استفاده از روش آلفای کرونباخ، اعتبار کل آزمون محاسبه شد که مقدار عددی اون برابر با 69/0 و نشون دهنده شباهت داخلی قابل قبول این آزمون بود . این مقدار واسه آزمودنیای دانشجو 71/0 و واسه علم آموزا دبیرستانی برابر با 66/0 بود . ضمنا ضریب اعتبار کل آزمون با استفاده از روش تنصیف برابر با 71/0 به دست اومد.در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه مورد نظر87/0 به دست اومد.
3-6-روشهای جدا سازی و بررسی اطلاعات
روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،زیادی،میانگین و انحراف ملاک )و آمار بدست اومده(T تک نمونه ای ،رگرسیون راحت و چند متغیری) هستش.
فصل چهارم
جدا سازی و بررسی داده ها