منبع تحقیق با موضوع علم آموز، پیشرفت تحصیلی، علم آموزا

خونه رو به محیطی صمیمی و به دور از اختلافات تبدیل کنن، چون ناامنی محیط خونه باعث می شه علم آموز میلی واسه مطالعه دروس و انجام تکالیف نداشته باشه و ضمنا هنگام یادگیری دچار دلهره و نبود تمرکز شه .(شهرآرای،1389)
غنی کردن محیط خونواده از دیگه روش هاییه که والدین می تونن در پیشرفت تحصیلی فرزندان خود نقش داشته باشن. در بعضی خونواده ها والدین به طور ناخواسته و ناآگاهانه نه که محیط مناسبی رو واسه مطالعه فرزندان ایجاد نمی کنن، بلکه اصرار می ورزند که علم آموزا در محلی پر از سر و صدا و محرکای مختلف و مزاحم به انجام تکالیف بپردازند. اونا فکر می کنن مطالعه و انجام تکالیف هم مثل کارهای دیگه (مثلاً کار یدی) در هر شرایطی قابل انجامه. شرایط اقتصادی خونواده هم تاًثیری بسزا در پیشرفت یا افت تحصیلی علم آموز داره.
هستن علم آموزانی که از نظر بهره هوشی و جسمی هیچ گونه ناراحتی و عقب موندگی ندارن، اما بر اثر فقر خانوادگی، کمبودها و نداشتن وسایل تحصیلی نمی میتونن به طور منظم در مدرسه حضور یابند و درسای خودشو فراگیرند پس دچار شکست و عقب موندگی می شن. سطح تحصیلات و فرهنگ خونواده هم مثل بقیه عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی یا افت تحصیلی علم آموز تأثیرگذاره. پایین بودن سطح تحصیلات و فرهنگ خونواده در درجه اول باعث می شه که خونواده نتونه کمکای درسی لازم رو به علم آموز انجام دهد و در حل مشکلات درسی اونا رو کمک کند. ضمنا به خاطر فقر فکری اینجور خونواده هایی نمی میتونن نگرشای لازم رو به فرزندان فرد واسه ادامه تحصیلات مناسب بدن. (همون)
2-1-23-به نیازای فرزندانتان توجه کنین
والدین با فرزندانی روبه رو هستن که هر کدوم از اونا علایق و خواستهای متنوعی دارن و از ویژگیای منحصر به فردی برخوردارن. تفاوتای فردی بین اونا به چشم می خورد و این تفاوتا، رفتارهای متفاوتی رو می خواد. با همه این تفاوتای فردی بین فرزندان، پاره ای از نیازای اونا جنبه مشترک و عمومی داره.
مثلاً همه اونا دارای نیازای فیزیولوژیک هستن. همه اونا به آب، غذا و هوا نیازمندند و بی تغذیه مناسب و تاثیرگذار قادر نخوان بودن وظایف محوله زندگی خودشو به راه احسن انجام دهند.
برای مثال علم آموزی که گرسنهه و از سوءتغذیه رنج می برد قادر نخواد بود بدرستی مطالعه کند و بر مباحث درسی تمرکز داشته باشه. دومین احتیاجی که همه علم آموزا رو تحت اثر قرار میده نیاز به امنیت و احساس آسایش خاطره که احتیاجی بالا العاده مهم و اساسیه. اگه علم آموز در خونه ای به سر ببرد که هر لحظه در اون نزاع و اختلاف، آرامش اون و افراد خونواده رو بر هم زند و رابطه عاطفی سردی بین افراد خونواده حکمفرما باشه، به نظر شما دیگه میل و میلی واسه رشد و شکوفایی و تحصیل و تعلیم بر جای خواهد موند؟ همه ما خوب می دانیم که کودکان و نوجوانان چقدر عاطفی و احساساتی هستن. تا چه حد نسبت به محیط دور و بر خود به ویژه خونواده حساسیت به خرج می دن و چقدر محیط می میتونه در رشد و ساخت شخصیت اونا نقش اساسی داشته باشه. سومین احتیاجی که کودکان و نوجوانان سخت به دنبال ارضای اون هستن، نیاز به عشق و دوست داشتنه. اونا میل دارن بقیه اونا رو دوست داشته باشن و اونا هم بقیه رو دوست بدارند. میل دارن پدر و مادر و افراد خونواده اونا رو مورد لطف و توجه خود قرار دهند و این اجازه رو بدن که با اونا ایجاد رفاقت، رابطه و همکاری داشته باشن. (مورای،1999)
وقتی که کودک یا نوجوان احساس کند که مقبول پدر و مادره این احساس در زیاد حس اعتماد به خود و اتکای به نفس او خیلی مؤثر هستش. این اعتماد به نفس به اون جرأت شرکت در دیگه فعالیتا رو میده.
بنابراین پدر و مادر باید به فرزندان خود محبت کنن و اون رو در سخن گفتن، نگاه کردن و در انجام خواستهای ممکن کودکان به طور عملی نشون بدن. از دیگه نیازای مهم، نیاز به احترامه. علم آموزا نیازمندند که مورد احترام بقیه قرار گیرند، اونا دوست دارن که مورد اعتماد و اعتبار بقیه باشن و به عنوان افرادی شناخته شن که دارای استعدادهای خاص و منحصربه فرد بوده و با بقیه فرق دارن، از تحقیر شدن به وسیله بقیه بیزارند و دوست دارن در خونواده و جامعه مورد بی عدالتی واقع نشوند. ضمنا اصلا دوست ندارن که با بقیه مقایسه شن. (همون)
2-1-24-پیشنهادهایی به والدین واسه پیشرفت تحصیلی فرزندان :
1 ـ مواظب باشن عوامل و مشکلاتی که باعث افت تحصیلی فرزندانتان هستن ادامه پیدا نکند.
2 ـ به طور منظم و منظم با معلم فرزندانتان در تماس باشن و با اونا در مورد پیشرفت تحصیلی او همکاری همفکری و مشورت کنین.
3 ـ استعدادها و توانمندیای فکری و جسمی فرزندانتان رو باور داشته باشن.
4 ـ از بچه خود انتظار پیشرفت تحصیلی مناسب و منطقی داشته باشن، انتظارات شما باید طبق توانمندیای اون باشه.
5 ـ هیچ وقت پیش فرزندانتان از مدرسه و معلم اونا بدگویی نکنین.
6 ـ سعی کنین گفتار و حرکات شما در اختلاف با مقررات مدرسه نباشه.
7 ـ از راه فراهم کردن امکانات، به بچتون در پیشرفت تحصیلی کمک کنین.
8 ـ همیشه از فرزندانتان انتظار داشته باشن که می میتونه بخوبی یاد بگیره.
9 ـ وقتی که فرزندانتان در خونه یا مدرسه بخوبی از عهده یادگیری برآمدند با تشویق به اونا نشون بدین که از موفقیتشان دلگرم شدین.
10 ـ از رفتار آمرانه، حاکمانه و خشن با فرزندان دوری کنین.
11 ـ مشکلات شغلی و اقتصادی رو کمتر به فرزندانتان انتقال بدین.
12 ـ از هر گونه اختلاف و دعوای زناشویی در محیط خونواده جداٌ
خودداری کنین، چون باعث ایجاد دلهره و ترس در فرزندانتان می شه.(رحمانی ،1381)
2-1-25-نظریهای پیشرفت تحصیلی
اﻣﺮوزه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶآﻣﻮزان، واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان، و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼکﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺮف ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد رو ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده اﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان از ﻋﻮاﻣل نگاه میشه یاد کرد. در ادامه به بررسی نظریاتی چند دور و بر پیشرفت تحصیلی می پردازیم.(رضایی،85)
2-1-26- گانیه
گانیه معتقده که واسه یادگیری دو دسته شرایط هست: شرایط داخلی و شرایط بیرونی. شرایط داخلی که به اون مراحل یادگیری هم میگن، جریاناتیه که در هنگام یادگیری در درون یادگیرنده میگذرن. این مراحل عبارتند از انگیزشی، دریافتن، اکتساب، نگهداری، یادآوری، گسترش هدف، کارکرد، و بازخورد. شرایط بیرونی یادگیری که به اونا رویدادهای آموزشی هم گفته می شه، موقعیتای هستن که به وسیله معلم یا مربی فراهم می شن تا یادگیرنده بتونه تحت اون شرایط مراحل یادگیری رو بذارن. واقعا کار معلم فراهم کردن شرایط بیرونی یادگیری که به اونا رویدادهای آموزشی هم گفته می شه وموقعیتهایی هستن که به وسیله معلم یا مربی فراهم می شن تا یادگیرنده بتونه تحت اون شرایط مراحل یادگیری رو بگذراند. بنابراین کار معلم فراهم کردن شرایط بیرونی یادگیری واسه تحقق یافتن مراحل داخلی یادگیریه. به عبارت بهتر، رویدادهای آموزشی پیش بینیایی هستن که هر معلمی در طرح درس خود واسه انجام کارهای کلاسی صورت داده. این شرایط عبارتند از جذب توجه، آگاه درست کردن علم آموزا از هدف، تحریک یادآوری آموختهای قبلی، ارائه باعث، فراهم درست کردن راهنمایی یادگیری، فراخوانی کارکرد، فراهم درست کردن بازخورد آزمایش کارکرد و افزایش یادداری و انتقال.
2-1-27- بلوم
بلوم در نظریه یادگیری آموزشگاهی خود می کوشد تا متغیرهایی که باعث تفاوتهای افراد در پیشرفت تحصیلی می شن رو تعیین کند. او معتقده که اگه سه متغیری که مشخص کرده، به دقت مورد توجه قرار گیرند، یادگیری در آموزشگاها به بهترین وجه صورت خواهد گرفت و آموزشگاها به طرف یه نظام آموزشی خالی از اشتباه قدم برخواهند داشت. این سه متغیر عبارتند از:
میزان تسلط علم آموز بر پیش نیازای مربوط به یادگیری مورد نظر
میزان انگیزشی که علم آموز واسه یادگیری داره (یا می میتونه داشته باشه).
میزان تناسب روش آموزشی با شرایط و ویژگیای علم آموز (بلوم، 1982) .
2-1-28-عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی علم آموزا
1ـ برنامه درسی رو میشه به سه گروه “برنامه درسی مورد انتظار (اون چیزی که در فهرست دروس و یا هدفای یادگیری مندرجه)،” برنامه درسی اجرا شده “ (اون چیزی که معلمان ً تدریس می کنن در زبون تحقیق به اون بیشتر فرصت یادگیری میگن) و “ برنامه درسی فرا گرفته” (اون چیزی که کودکان واقعاً یاد می گیرند) تقسیم کرد. دلایل زیادی هست مبنی بر اینکه خواسته برنامه درسی در پیشرفت تحصیلی مؤثره. به طور خلاصه میشه گفت که اگه علم آموزا فرصت یادگیری چیزی رو داشته باشن، معمولاً اون رو فرا می گیرند و اگه این فرصت واسه اونا فراهم نباشه، از یادگیری اون محروم می شن. یعنی ، هر چه میزان خواسته در “ برنامه درسی مورد انتظار” با ثابت خیال کردن بقیه عوامل بیشتر باشه، کودکان بیشتر یاد خواهند گرفت.(ساروخانی،83)
خیلی از کشورهای در حال پیشرفت دارای مرکزها برنامه ریزی درسی هستن، گر چه در خیلی از کشورها برنامه های درسی واسه آزادی از نفوذ برنامه های قدرتای استعماری گذشته به شکل “ملی” آماده شده ان، هنوز در برنامه های درسی برخی از کشورها این وضعیت وجود نداره و یا اونکه در طرف دیگه طیف به اون چیزی که در دیگه کشورها کودکان واسه یادگیری به ویژه در مورد خوندن، ریاضیات و علوم دارن، توجه کافی ارائه نشده.
دو بحث باید مورد توجه بگیره یکی تکنولوژی برنامه ریزی درسی و دیگری عوامل تعیین کننده برنامه درسی ، خیلی از عوامل تحقیقات کمی نیاز دارن که مرکزها برنامه ریزی درسی باید به انجام اون توجه داشته باشن.(همون)
تمایل به اضافه کردن مطالب بیشتری به برنامه های درسی نگاه می شه بدون اینکه هیچوقت چیزی از اون کم شه. اخیراً حرکتایی واسه پیراسته کردن برنامه های درسی دیده می شه چون وضعیت الان و انباشتگی مطالب مثل عوامل استاندارد پایین آموزشی به حساب میاد.
برنامه های درسی باید با دقت زخم و کاهش شن و باید توجه کرد که مدارس کمه کم اونی که رو که فارغ التحصیلان واسه شروع به کار نیاز دارن به کودکان بیاموزند. علم آموزا باید ضمنا پایه لازم رو واسه اینکه بتونن به یادگیری پس ازفراغت از تحصیل ادامه دهند و محتوایی رو که بعداً به اونا یاد گرفته می شه، خیلی سریعً
بیاموزند، در مدرسه کسب کرده باشن.
برنامه های زیادی مانند ترکیب آموزش و کار تولیدی یا اضافه شدن موضوعات پیش حرفه ای به برنامه های درسی مورد آزمایش و تجربه قرار گرفتن. ارزشیابی از اینجور برنامه هایی، تازمانی که مسئله بیکاری حل نشده، تشویق به خود اشتغالی فارغ التحصیلان صورت نگرفته یا منابع مورد نیاز افزایش نیافتهه، ناامید کننده مثل اینکه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *