منبع مقاله با موضوع اجرای عین تعهد، عین تعهد، نقض قرارداد، حقوق ایران

مفید……………………………………………………………………………………………………………………..87
1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………87
2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88
ب- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………………………………………89
1- اختلاف با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..89
2-اختلاف با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..92
3- اختلاف با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92
فصل دوم: روش ها و محدودیتهای ارسال حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95
مبحث اول- روش های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96
گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96
الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….97
1- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….97
1-1- تسلیم عین مشخص………………………………………………………………………………………………………………97
1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….97
2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..99
2-1- تسلیم ثروث کلی………………………………………………………………………………………………………………102
3-1- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..105
2- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………106
ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………108
1- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………108
1-1- نبود شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….108
2-1- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..109
3-1- تعهد قائم به شخص پایبند …………………………………………………………………………………………….111
2- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….112
ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….112
1- تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….112
2- تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..113
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..114
الف – وضعیت عین مشخص یا کالای مشخص و معلوم……………………………………………………………………….115
1- عین مشخص…………………………………………………………………………………………………………………..115
2- کالای مشخص و معلوم………………………………………………………………………………………………………118
3- اجرای عین تعهد و کالای نامشخص…………………………………………………………………………………….120
4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….122
مبحث دوم- محدودیتهای ارسال حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. 124
گفتار اول- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… 125
الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………125
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..126
ج- محال بودن شخصی…………………………………………………………………………………………………………..127
د- محال بودن عملی……………………………………………………………………………………………………………….128
1- تلف موضوع تعهد به وسیله پایبند…………………………………………………………………………………………..128
2- تلف به وسیله متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….129
3- تلف به وسیله سوم……………………………………………………………………………………………………………….130
ه- محال بودن فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………130
و- محال بودن حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..130
ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….131
ح- غیر قابل اجرا بودن حکم بدون موضوع مشخص…………………………………………………………………………131
ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….133
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………..
………………………………………………………133
الف-نقض قرارداد به وسیله خواهان……………………………………………………………………………………………..133
1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *