منبع مقاله با موضوع
اجرای عین تعهد، عین تعهد، نقض قرارداد، حقوق ایران

منبع مقاله با موضوع اجرای عین تعهد، عین تعهد، نقض قرارداد، حقوق ایران

دانلود پایان نامه

مفید……………………………………………………………………………………………………………………..87
1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………87
2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88
ب- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………………………………………89
1- اختلاف با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..89
2-اختلاف با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..92
3- اختلاف با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92
فصل دوم: روش ها و محدودیتهای ارسال حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95
مبحث اول- روش های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96
گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96
الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….97
1- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….97
1-1- تسلیم عین مشخص………………………………………………………………………………………………………………97
1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….97
2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..99
2-1- تسلیم ثروث کلی………………………………………………………………………………………………………………102
3-1- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..105
2- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………106
ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………108
1- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………108
1-1- نبود شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….108
2-1- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..109
3-1- تعهد قائم به شخص پایبند …………………………………………………………………………………………….111
2- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….112
ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….112
1- تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….112
2- تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..113
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..114
الف – وضعیت عین مشخص یا کالای مشخص و معلوم……………………………………………………………………….115
1- عین مشخص…………………………………………………………………………………………………………………..115
2- کالای مشخص و معلوم………………………………………………………………………………………………………118
3- اجرای عین تعهد و کالای نامشخص…………………………………………………………………………………….120
4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….122
مبحث دوم- محدودیتهای ارسال حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. 124
گفتار اول- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… 125
الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………125
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..126
ج- محال بودن شخصی…………………………………………………………………………………………………………..127
د- محال بودن عملی……………………………………………………………………………………………………………….128
1- تلف موضوع تعهد به وسیله پایبند…………………………………………………………………………………………..128
2- تلف به وسیله متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….129
3- تلف به وسیله سوم……………………………………………………………………………………………………………….130
ه- محال بودن فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………130
و- محال بودن حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..130
ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….131
ح- غیر قابل اجرا بودن حکم بدون موضوع مشخص…………………………………………………………………………131
ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….133
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..133
الف-نقض قرارداد به وسیله خواهان……………………………………………………………………………………………..133
1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارد

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد دربارهتجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu