منبع مقاله با موضوع مهارت های زندگی

فرهنگی هر جامعه هماهنگ باشد .

دروس مربوط به مهارت های زندگی
آموزش جهانی و آموزش صلح : شامل آشنایی با نحوه زندگی سایر اقوام و مسائل مربوط به توسعه بین المللی و حل منازعه .
آموزش برای شهروندی و مردم سالاری : شامل یادگیری در مورد شناخت جامعه مدنی و زندگی سیاسی و مشارکت در آنها .
آموزش حقوق بشر : شامل شناخت عهد نامه های مربوط به حقوق بشر ، مسائل مربوط به عدالت جایگاه اقلیت ها ، تأثیر جهانی شدن و نقش جدید چند ملیتی ها در جامعه .
آموزش محیط زیست : شامل انجام اقداماتی برای حمایت از محیط زیست ، خانه ، مدرسه و جامعه .

تجربه کاری : شامل آشنایی با کارها در کارگاه های واقعی و به کارگیری آنها .
آموزش استفاده از وقت و امور مالی که شامل : بازکردن حساب بانکی و پس انداز منظم است .
آموزش و بهداشت ایمنی که شامل : بهداشت و تغذیه سنتی ، آموختن روش های زندگی سالم و اجتناب از عادات مضر ( سیگار ، مواد مخدر ، مشروبات الکلی ) رژیم های غذایی ، ورزش ، ایمنی در همه مراحل زندگی ، پیشگیری و دست یابی به خدمات بهداشت مشاوره ای و گروه های خودیاری کننده است .
ورزش و بازی
ارتباط به افراد خانواده و سایرین ، نحوه مشارکت و پرورش فرزندان
تبعیض براساس جنسیت ، نژاد و پاسخهای مثبتی به این تبعیض ها داده می شود .
همه ما در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شویم در جریان این دشواری ها در اختیار داشتن منابع و مهارت هایی که به ما کمک می کنند تا به بهترین شکل ممکن از عهده حل مشکلات خود برآئیم تسلی بخش است .
پژوهشگران اطلاعات ارزشمندی درباره نحوه مقابله افراد با مشکلات زندگی جمع آوری کرده اند آن ها تلاش خود را بر پاسخ دادن به پرسشهای زیر معطوف کرده اند :
آیا می توان سبک های مقابله ای متفاوت را شناسایی و ارزیابی کرد ؟ آیا برخی راهبردهای مقابله ای برای مقابله با مشکلات خاص از راهبردهای دیگر مفیدتر و مؤثر تر هستند ، چگونه می توانم یاد بگیرم که با مشکلات مؤثر تر مقابله کنیم ؟
توانایی انسان برای مقابله در هنگام تولد تثبیت نشده ، بلکه این توانایی در سراسر زندگی قابل گسترش و تکامل است . زندگی همیشه آسان نیست اما آگاهی داشتن به شما توانایی می بخشد . انسان قرن معاصر می داند که اگر مهارت هی مقابله با این چالش را بیاموزد و آن را در زندگی به کار گیرد نشاط شادابی و سلامت روانی خویش را باز می یابد و مفهوم کمال در وجود او متبلور می شود . ( همان منبع )

مهارت های آموزش داده شده در کلاس های مهارت زندگی
با مراجعه به چند مرکز آموزش مهارت زندگی می توان گفت که این مهارتها در این کلاس ها آموزش داده می شود که عبارتند از : خود آگاهی ، همدلی ، تفکر خلاق ، تفکر نقاد، ارتباط مؤثر روابط بین فردی ، حل مسئله ، تصمیم گیری ، کنترل هیجان ، مدیریت استرس ، ازدواج ، تفکر مثبت ، اعتماد به نفس ، خود شناسی و …
مراکزی که مهارت های زندگی را آموزش می دهند انجمن هایی هستند به نام بانی که دارای مدیر عامل جداگانه ای هستند این گونه انجمن ها زیر نظر وزارت ارشاد هستند و دوره هایی را در هر ماه اجرا می کنند به طور کلی می توان گفت 8 انجمن در مشهد اقدام به آموزش مهارت ها می کنند که نام آنها به شرح زیر است :

1. باور سبز نیره عظیمی
2. بسوی بهترین ها راضیه شیخ زاده
3. به آفرینان همدل زهرا احمدیان
4. به بانان اندیشه ور حسین فکری
5. در تکاپوی معنا اکرم السادات زعفری نژاد
6. دانایی ، بینایی ، توانایی ملیحه بیرونی کاشانی
7. راه زندگی فردا معصومه ذبیحی
8. راه به زیستن مهناز احمدی مقدم

تحقیقات انجام شده
با مطالعه مقالات و رجوع به اینترنت عنوان تحقیقات انجام شده عبارتند از :
در یک تحقیق که توسط دکتر علی رمضان خانی و دکتر علی اکبر سیادتی در سال تحصیلی 79-1378 تحت عنوان ، بررسی وضعیت آموزشهای مهارت های زندگی در نظام آموزش و پرورش کشور دوره ابتدایی انجام گردید یافته های زیر بدست آمده است :
الف ـ 2/39 درصد از پاسخگویان 9 مهارت اساسی ( از 13 مهارت مورد سؤال ) سالم زیستن را از طریق برنامه های مدرسه به طور کامل آموخته اند .
ب ـ این میزان درصد ها برای هر یک از سؤالات مختلف متفاوت است و همچنین بر حسب استان های مختلف نیز با هم اختلاف دارند .
8/28 درصد این مهارت های در حد متوسط ، 6/15 درصد خیلی کم و 4/16 درصد اصلاً نیاموخته اند .
ج ـ 6/28 درصد از پاسخگویان وضعیت آموزش مهارت های بهداشتی دوره ابتدایی را کاملاً مناسب ، 4/43 درصد در حد متوسط ، 6/20 درصد خیلی کم ، 4/7 درصد کاملاً نامناسب اعلام نموده اند .
د ـ میزان مناسب بودن اطلاعات مربوط به مهارت های سالم زیستن در کتب درسی 3/45 درصد و انجام آموزش این مهارت ها در فعالیت های فوق برنامه ، 5/49 درصد و مناسب بودن روش تدریس مهارت ها ، 3/59 درصد از امتیازات مورد انتظار را کسب کرده است .
پ ـ یافته های بررسی وضعیت کلی آموزش مهارت های سالم زیستن را در مدارس کل کشور ناکافی ارزیابی می کند .
در تحقیق دیگری با عنوان بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان که توسط دانشجویان دانشگاه الزهراء انجام شده است این نتایج حاصل شده است :
چکیده : هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان می باشد . فرضیات پژوهش عبارتند از : آموزش مهارت های زندگی سلامت روان دانش آموزان را بهبود می بخشد ، آموزش مهارتهای زندگی منجر به درونی تر شدن منبع کنترل دانش آموزان می شود .

نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است
آموزش مهارت های زندگی سلامت روان آزمودنی ها را بهبود می بخشد .
اما تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر منبع کنترل آزمودنی ها معنادار نبوده است .
بین سلامت روانی و شیوه های مقابله ای و همچنین بین منبع کنترل و شیوه های مقابله ای ارتباط مؤثر مثبت و معناداری وجود دارد ، اما بین سلامت روان و منبع کنترل ارتباط مؤثر مثبت و معناداری وجود ندارد .
بین سطح تحصیلات مادر ، اشتغال مادر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سلامت روان و شیوه های مقابله ای آن ها ارتباط معناداری وجود دارد .

با توجه به موضوع پژوهش یعنی بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان و با توجه به مفروضات روش تحقیق تجربی در این فصل سعی می گردد به شرح و بررسی روش تحقیق ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری ابزار اندازه گیری ، نحوه اجرای آزمون و روش تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداخته شود .

جامعه آماری
در این تحقیق 2 جامعه آماری داریم :
الف ـ افرادی که به مراکز آموزش مهارت های زندگی مراجعه می کند .
ب ـ افرادی که به مراکز آموزش مهارت های زندگی مراجعه نمی کند .
لذا به طور کلی همه کسانی که به مراکز آموزش مهارت زندگی مراجعه می کنند و یا نمی کنند جامعه آماری تحقیق خواهند بود .

نمونه و روش نمونه گیری
با توجه به این که 2 جامعه آماری داریم طبیعی است که از هر جامعه نیز باید سعی شود نمونه ای معرف انتخاب شود . لذا انتخاب نمونه به شرح زیر است :
الف ـ انتخاب نمونه از جامعه کسانی که به مراکز آموزش مهارت های زندگی مراجعه کرده اند . جهت انتخاب نمونه از این گروه ، کل که به این مراکز مراجعه کرده اند به عنوان نمونه انتخاب شده اند لذا در این گروه حجم جامعه برابر با حجم نمونه است .
ب ـ انتخاب نمونه از جامعه کسانی که به مراکز آموزش مهارت های زندگی مراجعه نکرده اند جهت انتخاب نمونه از این گروه ها سعی شده با توجه به ویژگی های جامعه اول از نظر اقتصادی فرهنگی ، اجتماعی و … نمونه ای کم و بیش شبیه به نمونه گره اول انتخاب شود لذا با توجه به ویژگی های نمونه گروه اول از بین دانشجویان و افرادی که دسترسی به آن ها داشتیم ، نمونه را انتخاب نمودیم ، لذا روش نمونه گیری ما ، نمونه در دسترس بود .
با توجه به توضیحات بالا نمونه انتخابی و گروه الف70 نفر و گروه ب 140 نفر بود .

ابزار تحقیق و شیوه اجرای آن
در این تحقیق ابزار ما پرسشنامه 90Scl – است که این پرسشنامه دارای 90 سؤال می باشد و 9 بعد که شامل شکایات جسمانی ، وسواس و اجبار ،حساسیت در روابط متقابل، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، پارانویا ، فوبی و روان پریشی است که به صورت دو گروه بر روی افرادی که مهارت را آموزش دیده اند ( نمونه آماری ) که 70 نفر می باشند و افرادی که مهارت ها را آموزش ندیده اند ( نمونه آماری ) که 140 نفر می باشند اجرا شده است . این پرسشنامه که دارای 9 بعد است در هر بعد آن سؤالات مخصوص به خود وجود دارد . سؤالات این پرسشنامه بسیار آسان و به زبان ساده بیان شده اند این پرسشنامه توسط متخصصان بالینی به عنوان وسیله ای برای توصیف وضع و علائم بیماران استفاده می شود همچنین برای ارزیابی پیشرفت درمان نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

روش تحقیق
در پژوهش مورد نظر روش مورد استفاده روش تجربی است . در روش تجربی دو گروه گواه و آزمایش وجود دارند . گروهی که مهارت های زندگی را آموزش دیده اند گروه آزمایش و گروهی که مهارت های زندگی را آموزش ندیده اند تحت عنوان گروه گواه نامیده می شوند .

روش آماری
روش آماری مورد نظر در این تحقیق آزمون t برای مقایسه گروه های مستقل است. چرا که در گروه های مستقل تحت عنوان افرادی که مهارت های زندگی را آموزش دیده اند ( گروه های آزمایش ) و آنهایی که مهارت زندگی را آموزش ندیده اند (گروه گواه) وجود دارد .

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداختیم و از 2 نوع آمار هم استفاده کردیم :
الف : آمار توصیفی
با بهره گرفتن از این قسمت به محاسبه میانگین ، میانه ، حد ، انحراف معیار و واریانس داده ها پرداختیم و برای هر دو گروه آموزش دیده و ندیده نمودار هم رسم کردیم .

ب : آمار استنباطی

در این قسمت به تأیید یا رد فرضیه ها پرداختیم و با بهره گرفتن از t محاسبه شده ، t بحرانی جدول و درجه آزادی فرضیه ها را تحلیل کردیم و از روش آزمون t برای مقایسه گروه های مستقل استفاده کردیم برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده کردیم .

تجزیـه و تحلیل داده هـا
شاخص های مرکزی و پراکندگی گروه آموزش دیده

70 تعداد
37/71 میانگین
66 میانه
58 حد
50/48 انحراف معیار
048/2353 واریانس

جدول توزیع فراوانی نمره کل آزمون گروه آموزش دیده

درصد تراکمی درصد فراوانی نمره
4/1 4/1 1 0

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9/2 4/1 1 5
¾ 4/1 1 9
7/5 4/1 1 10
1/7 4/1 1 11
10 9/2 2 16
4/11 4/1 1 18
9/12 4/1 1 19
3/14 4/1 1 20
1/17 9/2 2 23
6/18 4/1 1 24
20 4/1 1 25
9/22 9/2 2 26
3/24 4/1 1 32
7/25 4/1 1 33
1/27 4/1 1 34
6/28 4/1 1 35
30 4/1 1 38
4/31 4/1 1 41
9/32 4/1 1 42
3/34 4/1 1 43
7/35 4/1 1 44
6/38 9/2 2 45