منبع پایان نامه ارشد درباره حمایت اجتماعی

فعالیت ساقه مغز را تنظیم نمایند بنابراین ارتباط بین ARAS و قشر مخ دو جانبه است ARAS می تواند قشر مخ را فعال کند و قشر مخ در بازگشت میتواند بر ARAS اثر بگذارد و تحریک و هم بازداری آن را افزایش دهد ARAS ساختار مغزی است که مسئول برانگیختگی مغزی پراکنده در پاسخ به یک محرک بدنی است.

طبق نظر آیزنگ عدم حساسیت به تحریکات کم و واکنش پذیری به تحریکات زیاد ویژگی برون گرایی است برون گرایان برای برانگیختن ARAS شان به محرک های بیرونی نیرومندی نیاز دارند
درمقابل حساسیت واکنش نشان دادن به تحریکات ضعیف و عدم تحمل تحریکات نیرومند ویژگی درون گرایی است درون گراها برای برانگیختن ARAS شان به محرک برونی با شدت کمتری نیازمندند براساس این استدلال آیزنگ پیشنهاد نمود که درون گراها همیشه از نظر مغزی بیشتر از برون گراها برانگیخته اند و برون گرایان برانگیختگی ضعیف دارند (رییو، 1998، به نقل از رسایی، 1383، ص 57)
آزمایش های دیگری در رابطه با برانگیختگی و درون گرایی در زمینه یادگیری کلامی انجام شدن نتایج نشان داد کنه درون گرایان بلافاصله پس از وقوع یادگیری یادآوری ضیعفی داشتند اما بعد از 30 یا 24 ساعت حافظه خوبی داشتند برون گرایان الگویی دقیقا معکوس از خود نشان دادند یعنی آنها دارای حافظه دراز مدت ضعیف بوده ولی از حافظه کوتاه مدتی خوبی برخوردار می باشند (آیزنگ، 1970، به نقل از رسایی،‌ 1383، ص 58)
آیزنگ با بکارگیری این نظام نظری جدیدش حیطه دیگر از جمله عادات مطالعه دانش آموزان به مطالعه پرداخت بعنوان نمونه کمبل و هاولی 1982 به محل مطالعه دانشجویان در کتابخانه رفتند و از آنها خواستند به پرسشنامه شخصیتی آیزنگ پاسخ دهند همچنین از آنها خواسته شد که تعداد دفعاتی را که در خلال یک ساعت مطالعه خواندن را برای استراحت قطع می کنند یادداشت نمایند ضمنا از آنها خواسته شد آن مقدار سروصدا شلوغی و فعالیت های اجتماعی خویش را که ترجیح میدهند ثبت نمایند براساس تئوری آیزنگ کمبل و هاولی پیش بینی نمودند درون گرایان مکان های مطالعه ای راترجیح می دهند که بطور جداگانه و با دقت بیشرت مطالعه کنند و در مقابل برون گرایان تمایل داشتند در فضاهایی که می توانستند با هم باشند یعنی در جمع باشند و سطح تحریک پذیری دیداری و شنیداری بالاتر است مطالعه کنند.
1- برون گرایی

برونگرایی کسی است که مردم آمیز است از میهمان خویش می آید و دوستان بسیار دارد به سخن گفتن با دیگران نیاز دارد میل ندارد در تنهایی چیزی بخواند یا مطالعه کند طالب هیجان است فرصت ها را مغتنم می شمارد لحظه ای عمل می کند و بطور کلی فردی تکانشی است بذله گویی را دوست دارد همیشه حاضر جواب است و تغییر را دوست دارد سهل گیر بی احتیاطی و خوش بین است دوست دارد خوش و خندان باشد و ترجیح می دهد تحرک داشته و کاری انجام دهد تمایل به پرخاشگری دارد و به سرعت عصبانی می شود احساس هایش را در اختیار ندارد و آدم چندان باثباتی نیست
2- درون گرایی
فرد درون گرا فردی کم حرف و گوشه گیر است در خود فرو رفته و بیشتر علاقه مند به کتاب هاست تا به آدم ها، آدم ها توداری است و بجز چند دوست صمیمی از دیگران فاصله می گیرد به دوراندیش متمایل است بی گدار به آب نمی زند و به احساس های آنی اعتماد نمی کنند تحریک و هیجان را دوست ندارد و مسائل زندگی روزمره را در حدی که لازم است جدی می گیرد زندگی منظم و با قاعده را دوست دارد به احساس هایش کاملا مسلط و به ندرت از خودش پرخاشگری نشان می دهد و زود از کوره در نمی رود باثبات و تا حدودی بدبین است و برای معیارهای اخلاقی ارزش فراوان قائل است (آیزنگ، 1970، به نقل از رسایی، 1383، ص 59)
3- روان رنجورخویی
روان رنجورها افرادی مضطرب، افسرده، نامعقول و دمدمی هستند آنها ممکن است دارای عزت نفس پایین و مستعد احساس گناه باشند آنها افرادی هیجانی، تنیده و خجالتی هستند آیزنگ معتقد است که روان رنجور خویی عمدتا ارثی است و بجای یادگیری یا تجربه حاصل ژنهاست او معتقد است که روان رنجور خویی پایه محکمی در فیزیولوژی ، دستگاه های سمپاتیک، پاراسمپاتیک و مغز احشایی موجود در سیستم لیمبیک دارد (ریکمن، 1997، به نقل از رسایی، 1383، ص 60)
فعالیت خودکار ور وان رنجورخویی
آیزنگ 1985 درتئوری اش نشان داد که مرکز روان رنجور خویی درمغز احشایی یا سیستم لمبیک می باشد ساختارهای سیستم لمبیک شامل: هیپوکامپ، آمیگرال، گنگلیوم، سپتوم و هیپوتالاموس در بوجود آوردن تحریک پذیری درگیر هستند سیستم لمبیک و ARAS فقط بصورت جزئی از همدیگر مستقل هستند بنابراین برانگیختگی مغزی و برانگیختگی خود مختار می تواند بوسیله فعالیت در سیستم لمبیک ایجاد شود چنین فعالیتی بخش سمپاتیک سیستم عصبی خودمختار را برانگیخته می کند و در این رهگذر اشخاص را برای جنگ و گریز آماده می کند در این هنگام گوارش متوقف میشود ضربان قلب تندتر می شود و میزان تنفس افزایش می یابد افرادی که نمره بالای در بعد روان رنجور خویی کسب می کنند آستانه خیلی پایین برای فعالیت در سیستم لیمبیک و دارای حساسیت خیلی زیاد هستند آنها زمانی که شکل تحریکات خفیف است واکنش زیادی از خود نشان می دهند (ریکمن، 1997، به نقل از رسایی، 1383، ص 60)
4- روان پریش خویی
این افراد پرخاشگر جامعه ستیز، واقع بین، سرد و خودمحور هستند آنها همچنین می توانند افرادی بی رحم، متخاصم، و نسبت به نیازها و احساس های دیگران بی اعتنا و بی اهمیت باشند بسیاری از این افراد خلاق هستند.
هورمون ها و روان پریش خویی
بین روان پریش خویی و مردانگی رابطه وجود دارد توصیفی که از یک شخص روان پریش خویی بیان می شود ظاهرا ویژگی مردانه را نشان می دهد بطور متوسط مردان درمقایسه با زنان از نمرات (P)‌ بالاتری برخوردارند و همچنین مردان نمره (P)‌ بالاتری دارند (آیزنگ،‌ 1970)
طبق نظر آیزنگ 1982 زنان درمقایسه با مردات کمتر مستعد شنیدن حرف هستند این خود نشان میدهد ارتباط بین روان پریش خویی و مردان وجود دارد همچنین مردانگی ارتباط نزدیکی با ترشح آندروژن دارد علاوه بر این افرادی که نمرات بالایی در P‌ دارند بعنوان نمونه شیزوفرنی ها نشان داده اند که فاقد سروتونین بوده و آنتی ژن های خاص در بدنشان وجود دارد این واقعیت نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین P و شیزوفرنی وجود دارد و براساس نظر آیزنگ این می تواند به ما کلیدی برای تبیین بیولوژیک روان پریش خویی بدست دهد (ریکمن، 1997، به نقل از رسایی، 1383، ص 61)
مروری بر تحقیقات گذشته:
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
بویل و دیگران 1991 استحکام شخصیت شیوه های مقابله حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی را در یکصد و سه پرستار مراقبتهای بحرانی مورد بررسی قرار دارد نتایج به صورت زیر گزارش شد:
کل حمایت اجتماعی (وابسته و غیر وابسته به کار) با فرسودگی شغلی ارتباط منفی داشت استحکام شخصیت با فرسودگی شغلی ارتباط نداشت که نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق پژوهش حاضر همخوان بود.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور:‌
و اما در تحقیق دیگر که مهاجر 1382 دو پژوهش خود تحت عنوان بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی سابقه شغلی و میزان حقوق ماهیانه با فرسودگی شغلی دبیران آموزش و پرورش شهر تبریز به این نتیجه رسید که بین سابقه شغلی میزان حقوق ماهیانه ابعاد شخصیت برونگرا با وجدان بودن و فرسودگی شغلی رابط منفی وجود دارد اما ویژگی شخصیت روان رنجور خویی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت وجود دارد
فصل سوم
مقدمه
بخش روش تحقیق قلب اصلی پژوهشنامه می باشد که در آن کارهای انجام شده معرفی می گردد دکتر علی اکبر سیف 1375 در کتاب «روش تهیه پژوهشنامه» در رابطه با روش تحقیق چنین می دارند:

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«در بخش روش تحقیق نحوه و روش جمع آماری و تحلیل داده و چگونگی اجرای پژوهش معرفی می شوند از آنجا که خوانندگان پژوهشنامه از طریق خواندن این بخش با نحوه انجام پژوهش آشنا می شوند لازم است تمامی اجزای ضروری تحقیق بطور خلاصه دراینجا نوشته شوند» در واقع این بخش دو هدف را دنبال می کند:
1. پژوهشگران دیگر با مطالعه ی این بخش اگر بخواهند بتوانند آن پژوهش را به دقت و با رعایت کلیه جزئیات تکرار کنند
2. خوانندگان قادر باشند از طریق مقایسه نتایج پژوهش با بخش روش اعتبار نتایج از مورد داوری قرار دهند
بنابراین لازم است تمامی مراحل و اجزای ضروری روش تحقیق در این قسمت آورده شود با این حال حداقل اطلاعات ضروری کفایت می کند و از دادن توضیحات اضافی باید خودداری کرد مک برنی (1990، ص 275) در این باره گفته است «بخش روش، قلب پژوهشنامه است و بسیاری از پژوهشگران ابتدا این بخش را می نویسند از آنجا که در این بخش کارهای انجام شده معرفی می گردند تمام مطالب آن باید در زمان گذشته بیان شوند».

روش آماری در پژوهش:
روش آماری در پژوهش حاضرت حل آمار توصیفی و آمار استنباطی است در آ»ار توصیفی توزیع فراوانی، جداول، نمودارها ارائه شده است
جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی است شده که از روش ضریب همبستگی پیرسون می باشد
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان شرکت پدار تشکیل داده اند در پژوهش حاضر 80 نفر از کارکنان شرکت داشته اند
شیوه نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است هدف اصلی استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده عبارت است از انتخاب نمونه و جمع آوری داده ها به گونه ای که بتوان نتایج حاصل را با احتساب اندازه های خطا (که با بهره گرفتن از روش های آماری تعیین می شود) به یک جامعه بزرگ تعمیم داد نمونه گیری تصادفی به این علت است که اساس آن استفاده از روش های آمار استنباطی است بر سایری روش ها ترجیح دارد آمار استنباطی محقق را قادر می سازد که برخی از پارامترهای جامعه (میانگین انحراف استاندارد را براساس اندازه های محاسبه شده از نمونه برآورد کند (دلاور، 80)
ابزار اندازه گیری
ابزار اندازه گیری داده ها وسیله ای است که پژوهشگر به کمک آن داده های لازم را جمع آوری می نماید پژوهشگر برحسب روش مورد نظر خود و نوع اطلاعاتی که قصد دارد جمع آوری کند ابزار گردآوری داده های خود را انتخاب می نماید (نادری، 1371)
الف) یکی از ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه سنجش تیپ های شخصیتی درون گرا- برون گرایی آیزنگ است سوالات پرسشنامه از نوع بسته می باشد یعنی پاسخ دهنده جواب مورد نظر خود را بدون هیچ توضیح اضافی به صورت ضربدر در مقابل پاسخ های بلی و خیر هر سوال مشخص می کند
ب) دیگر ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک است که دارای 22 سوال است و سه مولفه را مورد سنجش قرار می دهد این مولفه ها عبارتند از: عاطفی، ………………. و ………………..
روایی و پایایی ابزارهای پژوهش
روایی: اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقیق بخشیدن به آن درست شد است ا شاره می کند به سخن دیگر آزمونی دارای روایی است که برای انداهز گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد (دلاور، 75)
روایی آزمون تیپ شخصیتی آیزنگ از نوع روایی سازه است که از طریق تحلیل عاملی در تحقیقات آیزنگ بدست آمده است که در داخل ایران توسط دکتر براهنی ترجمه و هنجار یابی شده است (عینی، 1379)
برای برآورد پایایی از آزمون شخصیتی آیزنگ از متداول ترین روش برآورد پایایی یعنی تقسیم کردن آزمون به دو نیمه معادل استفاده شده است (همان منبع)
روایی سازه: منظور از روایی سازه آن است که نمرات حاصل از اجرای یک آزمون به مفاهیم یا سازه های نظریه مورد نظر مربوط باشد (همان منبع)
پایایی: پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن اشاره می کند یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه، چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک بهم باشند پایایی را به عنوان درجه ثبات اندازه های مختلف مربوط به یک موضوع معرفی کرده اند (سیف، 76)
ابزار سنجش فرسودگی شغلی MB1 برای بررسی پژوهش ابزار منابی است
هر سه فرد مقیاس آن همسانی درونی قابل قبولی دارد مازلاک و جکسون 1682 پایایی درونی را برای هر یک از فرد مقیاسی محاسبه کرده اند که پایایی درونی برای تحلیل عاطفی آلفای 90% و مسخ شخصیت آلفای 79% و عدم موفقیت فردی آلفای 71% گزارش شده است در ایران اولین نسخه پرسشنامه MD1‌ توسط عماد و فیلیان، 1371 ترجمه و اعتبار علمی آن تعیین شده است فیلیان 71 میزان پایایی تعیین شده را برای شاخص خستگی عاطفی 81% و شاخص مسخ شخصیت 65% و شاخص عدم موفقیت فردی 71% اعلام نموده که در مقایسه با میزان پایایی بدست آمده برای شاخص های فرسودگی شغلی در این تحقیق شاخص خستگی عاطفی 83% و شاخص مسخ شخصیت 66% و شاخص عدم موفقیت فردی 71% همبستگی بالای پایایی این دو تحقیق را نشان می دهد