منبع پایان نامه ارشد درمورد ، ،

ی نمونه ها در روز صفر نسبت به روز 120 معنی دار بود (p<0.05). بیشترین افزایش درصد اسید چرب اشباع روز 120 پس از تولید نسبت به روز تولید بین همه نمونه ها مربوط به نمونه شاهد و کمترین آن مربوط به نمونه حاوی بتاگلوکان بود. بیشترین افزایش در مورد نمونه حاوی کربوکسی متیل سلولز از روز 20 پس از تولید مشاهده شد در صورتیکه در مورد سایر نمونه ها این روند پس از روز 80 مشهود بود (p<0.05). جدول4-9 نتایج مجموع اسید چرب اشباع طی 4 ماه نگهداری روز 120 پس از تولید روز 100 پس از تولید روز 80 پس از تولید روز 60 پس از تولید روز 40 پس از تولید روز 20 پس از تولید روز تولید زمان فرمول 27.14±0.07aD 26.86±0.04bC 26.73±0.07bC 26.45±0.06bBC 26.37±0.30 bBC 25.91±0.08 aAB 25.75±0.08 aA فرمول 1 26.62±0.05 aB 26.57±0.16aB 26.34±0.29aAB 26.32±0.07bAB 26.13±0.06aAB 26.10±0.14bAB 25.91±0.16aA فرمول 2 26.88±0.12bC 26.86±0.03bC 26.62±0.02bB 26.48±0.04bB 26.34±0.09bAB 26.11±0.04bAB 25.80±0.07aA فرمول 3 27.50±0.07bD 26.95±0.07bC 26.19±0.03aB 26.16±0.03aB 26.07±0.07aB 25.99±0.02aB 25.40±0.06aA شاهد حروف کوچک مشابه (در هر ستون) و بزرگ مشابه (در هر ردیف) نشان از عدم وجود تفاوت معتی دار و حروف مختلف بزرگ وجود تفاوت معنی دار در زمان های مختلف و حروف مختلف کوچک وجود تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف است . فرمول 1: ناگت میگو شامل 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش فرمول 2: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته فرمول 3: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته و 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش شاهد: ناگت میگو بدون بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز همانطور که از جدول 4-10 مشهود است در هیچ یک از نمونه ها در میزان اسید چرب تک غیر اشباع تغییری مشاهده نشد و اختلاف تمامی نمونه ها در روز تولید نسبت به روز 120 معنی دار نبود و در مقایسه تیمارهای مختلف در روزها معین نیز هیچ یک از تیمارها با هم اختلاف معنی داری را نشان ندادند(p<0.05) . جدول4-10 مجموع اسید چرب تک غیراشباع طی 4 ماه نگهداری روز 120 پس از تولید روز 100 پس از تولید روز 80 پس از تولید روز 60 پس از تولید روز 40 پس از تولید روز 20 پس از تولید روز تولید زمان فرمول aD 45.39±0.07 bBC 45.80±0.03 aADE 45.31±0.07 aBE 44.47±0.05 aABCD 44.77±0.62 aABCD 45.45±0.07 aACD 45.04±0.09 فرمول 1 aABC 45.38±0.19 aC 45.47±0.08 bB 45.88±0.04 bAC 45.00±0.02 bABC 45.44±0.29 aABC 45.47±0.09 aABC 45.17±0.12 فرمول 2 aD 45.54±0.10 bABD 46.03±0.08 bBCD 45.93±0.03 bABC 45.71±0.08 cBCD 46.79±0.35 aABC 45.92±0.12 aAD 45.17±0.43 فرمول 3 aBD 45.51±0.09 aAB 45.39±0.14 aAB 45.33±0.68 bAC 45.42±0.9 bBC 45.16±0.08 aAC 45.30±0.19 aAD 45.07±0.12 شاهد حروف کوچک مشابه (در هر ستون) و بزرگ مشابه (در هر ردیف) نشان از عدم وجود تفاوت معتی دار و حروف مختلف بزرگ وجود تفاوت معنی دار در زمان های مختلف و حروف مختلف کوچک وجود تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف است . فرمول 1: ناگت میگو شامل 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش فرمول 2: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته فرمول 3: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته و 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش شاهد: ناگت میگو بدون بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز با توجه به جدول 4-11 مشاهده می شود همه نمونه ها در میزان اسید چرب چند غیر اشباع(puf) روندی کاهشی نشان می دهند و اختلاف تمامی نمونه ها در روز تولید نسبت به روز 120 معنی دار بود(p<0.05) . در مقایسه تیمارهای مختلف در روزها معین، بیشترین و کمترین میزان اسید چرب چند غیر اشباع در روز تولید به ترتیب مربوط به نمونه های حاوی کربوکسی متیل سلولز و نمونه شاهد بود که در این بین اختلاف نمونه شاهد با سایر نمونه ها معنی دار بود (p<0.05) . در روز 120 پس از تولید ، بیشترین و کمترین میزان اسید چرب چند غیر اشباع به ترتیب مربوط به نمونه حاوی بتاگلوکان و شاهد بود که اختلاف نمونه شاهد با سایر نمونه ها معنا دار بود .(p<0.05) جدول4-11مجموع اسید چرب چند غیراشباع نمونه های ناگت میگو طی 4 ماه نگهداری روز 120 پس از تولید روز 100 پس از تولید روز 80 پس از تولید روز 60 پس از تولید روز 40 پس از تولید روز 20 پس از تولید روز تولید زمان فرمول 27.32±0.09 bC 27.67±0.16 bB 27.71±0.08 aB 27.78±0.07 aB 28.08±0.1bAB 28.31±0.08bAB 28.45±0.4bA فرمول 1 27.46±0.04 bC 27.52±0.13 bC 27.66±0.05 aBC 27.80±0.08 aBC 27.95±0.22aAB 28.31±0.03bA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *