منبع پایان نامه ارشد درمورد دانشگاه تهران

اضافه شده و سپس به مخلوط حاصل 5/0 میلی لیتر یدور پتاسیم اشباع ، اضافه و مخلوط به مدت یک دقیقه به شدت تکان داده شد. پس از یک دقیقه به مخلوط 30 میلی لیتر آب مقطر اضافه شد. پس از اختلاط کامل ، مخلوط با محلول تیوسولفات سدیم 01/0نرمال تا ظهور رنگ زرد روشن تیتر شد. سپس معرف نشاسته 1% به مخلوط اضافه شد و رنگ مخلوط به آبی تیره تبدیل شد و عمل تیتراسیون تا حذف رنگ آبی و ظهور رنگ روشن ادامه داده شد. عدد پراکسید مطابق فرمول ذیل محاسبه گردید:
PV=(تیوسولفات مصرفی حجم ×نرمالیته ×1000)/(روغن نمونه وزن )
3-4-3-1-5 اندازه گیری اندیس آنیزیدین به روش AOCS 18-90: 400 میلی گرم از نمونه روغن استخراج شده از ناگت میگو به یک بالن 25 میلی لیتری انتقال داده می شود و با ایزواوکتان به حجم می رسد. میزان جذب آن نسبت به حلال در طول موج 350 نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده می شود (Ab). 5 میلی لیتر از نمونه محلول و 5 میلی لیتر از حلال را به دو لوله انتقال داده و به هر کدام 1 میلی لیتر معرف آنیزیدین اضافه کرده و جذب لوله اول را نسبت به دوم در طول موج 350 نانومتر می خوانیم (As) ، سپس از رابطه زیر اندیس آنیزیدین محاسبه می شود :
P_AV=(25 ×1.2 ×(As-Ab))/(روغن نمونه وزن )
3-4-3-1-6 روش آزمون تعیین پروفایل اسید چرب نمونه با روش گازکروماتوگرافی
اندازه‌گیری اسیدهای چرب با روش گازکروماتوگرافی و در آزمایشگاه گروه پژوهشی دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی انجام شد که مشخصات دستگاه و شیوه انجام آزمون به شرح ذیل می باشد:
– دستگاه کروماتوگرافی گازی (VARNER CP-3800) با قابلیت نصب ستون مویین و دارای دتکتور FID
– ستون CP-SIL88 با طول 50 متر، قطربیرونی 39/0 میلی متر و قطر داخلی 25/0 میلی متر
– سرنگ تزریق مخصوص دستگاه گاز کروماتوگراف با حجم 1 میکرولیتر
جدول 3-6: برنامه دمایی دستگاه GC
Temperature
Rate (°c/min)
Hold ( min)
Total ( min)
100
2
2
175
10
15
24.5
205
5
30.5
220
3
24.5
60
جهت انجام آزمون 1/0 گرم از نمونه روغن استخراج شده به لوله های mm 16 × 125 منتقل شد و سپس 2 میلی لیتر از استاندارد داخلی (c19:0) به آن اضافه کرده و به وسیله شیکر هم زدیم .پس از آن 75/1 میلی لیتر هیدروکسید پتاسیم آبی 10 نرمال اضافه کرده و به وسیله شیکر هم زدیم و 25/13 میلی لیتر متانول نیز در زیر هود به داخل لوله ها اضافه کرده و خوب هم زدیم و بعد لوله ها در حمام آب 55 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت و نیم قرار دادیم به طوریکه هر20 دقیقه برای مدت 5 ثانیه لوله ها را تکان دادیم. پس از پایان این زمان لوله ها را به مدت 10 دقیقه در آب سرد قرار دادیم تا خنک شوند و سپس 45/1 میلی لیتر اسید سولفوریک 24 نرمال به لوله ها اضافه کرده و هم زدیم و مجددا در حمام آب 55 درجه برای مدت 5/1 ساعت قرار دادیم و باز هر 20 دقیقه به مدت 5 ثانیه لوله ها تکان داده شدند. بعد از سرد نمودن لوله ها در آب سرد 3 میلی لیتر هگزان به هر یک از لوله ها اضافه شد و لوله ها برای مدت 1 دقیقه به وسیله شیکر هم زده شدند و سپس 5/0 گرم سولفیت سدیم انهیدرو به لوله ها اضافه کردیم و نهایتا با استفاده از سمپلر فاز رویی حاوی متیل استر و هگزان را به لوله های کوچک انتقال دادیم و تا انجام عمل تزریق در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. میزان اسیدهای چرب موجود در نمونه بر حسب درصد بیان شد.
3-4-3-2 روش آزمون فیزیکی سنجش بافت نمونه
آزمون سنجش بافت نمونه با استفاده از دستگاه اینستران مدل (Instron Corporation, Rochdale, England) و در محل دانشگاه تهران انجام شد به طوری که جهت انجام آزمون برش پذیری نمونه ها (WARNER BLATZER TEST) از تیغه با زاویه 60 درجه استفاده شده و هنگام شروع آزمون تیغه به صورت مماس بر نمونه قرار گرفته وبا استفاده از برنامه نرم افزار دستگاه به محض شروع آزمون تیغه با سرعت mm/min 100به سمت پایین شروع به حرکت کرده و نتیجه نهایی را به صورت میزان نیروی لازم جهت برش نمونه بر حسب نیوتن ثبت می نماید همچنین جهت انجام آزمون فشردگی (Compression Test ) از پروب صفحه ای به قطر10 سانتی متر استفاده شده به طوریکه با اجرای برنامه دستگاه ، نمونه به میزان 50 درصد ارتفاع اولیه فشرده شده ( با سرعت mm/min 60 ) و بالاترین نقطه نمودار را به صورت سختی (Hardness) گزارش داده و پروب به سمت بالا حرکت میکند و سپس یک استراحت 10 ثانیه ای برای دستگاه در نظر گرفته میشود و مجددا پروب به سمت نمونه حرکت کرده وباز طبق روال قبل نمونه را فشرده میکند. از روی نمودار ثبت شده بر هر نمونه که نیرو در مقابل زمان است فاکتورهای صمغی بودن) (Gumminess، جوش پذیری (Chewiness)، فنریت Springiness) ) و انسجام ) (Cohesiveness قابل محاسبه می باشند. یاد آوری میگردد در تمام حالات نمونه ها به صورت مکعب های 2× 2× 2 بریده شدند و نیز Loud Cell دستگاه50 کیلوگرم معادل 500 نیوتن می باشد.
3-4-3-3 آزمون ارزیابی حسی
شیوه ارزیابی حسی آزمون نمره دهی کیفی بر اساس لذت بخشی (هدونیک مرتبه 9) می باشد و ارزیابان هر 4 فرمولاسیون از محصولات را مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار دادند. در انجام آزمون ارزیابی حسی از 10 ارزیاب آموزش دیده که از پرسنل کارخانه تهران ماکیان الوان بودند استفاده شد و در هر مرحله نمونه ها که با استفاده از کد های 3 رقمی تصادفی نامگذاری شده بودند در اختیار آنها قرار گرفت و ارزیابان نتایج ارزیابی خود را در مورد رنگ، بو، مزه، بافت، آبدار بودن، جوش پذیری و پذیرش کلی در برگه هایی که در اختیار آنها قرار گرفته بود بر اساس فرم پیوست شماره 1 وارد نمودند.
3-5 روشهای تجزیه وتحلیل آماری داده ها
جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها و مقایسه میانگین نتایج آزمون های شیمیایی و فیزیکی بین نمونه ها در هر دوره با استفاده از آنالیز واریانس One-Way Anova و بین دوره ها با استفاده از Repeated measures(LSD) انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها و مقایسه میانگین نتایج آزمون ارزیابی حسی از روش آماری دانکن (Dunkan) استفاده شد. در این پژوهش سطح معنی داری 5 در صد در نظر گرفته شد و از نرم افزار آماری SPSS 19 استفاده شد.
3-6 ملاحظات اخلاقی انجام مطالعه
– حقوق معنوی محقیقن و سازمان های تامین کننده اعتبار کاملا حفظ می شود.
– تمام ترکیباتی که در فرمولاسیون فراورده غیر گوشتی استفاده می شود food grade هستند.
– تمامی شرایط GHP و GMP برای تولید محصول سالم جهت سلامت ارزیابان در نظر گرفته می شود.
فصل چهارم
یافته ها
4-1 نتایج ارزیابی حسی فرمولاسیون های مختلف ناگت میگو
همانطور که در جدول 4-1 مشاهده می شود نمونه های ناگت میگوبا چهار فرمول مختلف مورد ارزیابی حسی قرار گرفتند که در مورد رنگ و بو بین آنها تفاوت معنی داری دیده نشد (p0.05). در مورد مزه نمونه شاهد بیشترین و نمونه حاوی بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز کمترین امتیاز را گرفتند که این اختلاف معنی دار بود (p<0.05). در مورد بافت نمونه حاوی کربوکسی متیل سلولز بیشترین امتیاز را گرفت و این اختلاف با سایر نمونه ها معنی دار بود (p<0.05). در مورد آبدار بودن محصول نمونه حاوی کربوکسی متیل سلولز بیشترین امتیاز را کسب کرد و اختلاف آن با نمونه های شاهد و حاوی بتاگلوکان معنی دار بود (p<0.05). در مورد جوش پذیری محصول نمونه های شاهد و حاوی کربوکسی متیل سلولز بیشترین امتیاز را کسب کردند و اختلاف آنها با سایر نمونه ها معنی دار بود (p<0.05). در مورد فاکتور پذیرش کلی نمونه ها، نمونه حاوی کربوکسی متیل سلولز و بتاگلوکان کمترین امتیاز را آوردند و اختلاف آنها با سایر نمونه ها معنی دار بود (p<0.05). جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار ارزیابی حسی 4 فرمول مختلف ناگت میگو در روز تولید شاخص فرمول رنگ مزه بافت بو آبدار بودن جوش پذیری پذیرش کلی فرمول 1 6.9±0.91a 6.7±0.99b 7±0.78b 7.±0.78a 7.1±0.69c 6.6±0.73b 6.5±0.73b فرمول 2 7±0.48a 6±0.63a 6.1±0.82a 6.9±0.81a 6.6±0.42b 6.1±0.48a 6.4±0.69b فرمول 3 6.9±0.73a 6.2±1.07a 5.9±0.73a 6.9±0.87a 7±0.78c 5.9±0.56a 6±0.73a شاهد 6.9±0.78a 7±0.78b 6.8±0.81b 7±0.78a 6.2±0.84a 6.5±0.78b 6.6±0.73b حروف کوچک مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود تفاوت معتی دار بین تیمارها می باشد . فرمول 1: ناگت میگو شامل 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش فرمول 2: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته فرمول 3: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته و 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش شاهد: ناگت میگو بدون بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز 4-2 نتایج آزمون های فیزیکی 4-2-1 نتایج آزمون کامپرشن و وارنر نمونه های نیمه سرخ شده همانطور که در جدول 4-2 مشاهده می شود نتایج آزمون بافت سنجی نمونه های نیمه سرخ شده نشان داد که نمونه شاهد بیشترین شاخص های سختی (Hardness) و نیروی برشی (Shear force) را بین تمامی نمونه ها داشت و تفاوت آن با سایر نمونه ها معنی دار بود (p<0.05). از طرفی کمترین میزان شاخص سختی (Hardness) و نیروی برشی (Shear force) مربوط به نمونه حاوی CMC و بتاگلوکان بود که نسبت به سایر نمونه ها اختلاف معنی دار داشت (p<0.05). در مورد شاخص های صمغی بودن (Gumminess)، انسجام (Cohesiveness) و جوش پذیری (Chewiness) بیشترین مربوط به نمونه حاوی CMC بود و اختلاف این نمونه با سایر نمونه ها معنی دار بود (p<0.05). بیشترین میزان فنری بودن (Springiness) مربوط به نمونه حاوی CMC و بتاگلوکان بود که با سایر نمونه ها اختلافش معنی دار بود (p<0.05). جدول4-2: میانگین و انحراف معیار آزمون کامپرشن و وارنر نمونه های نیمه سرخ شده فرمولاسیون شاخص فرمول شماره 1 فرمول شماره 2 فرمول شماره 3 شاهد Hardness 7.4±0.07 b 7.6±0.42b 6.1±0.17a 8.3±0.14c Springiness 1.26±0.02a 1.23±0.03a 1.5±0.02b 1.21±0.03a Gumminess 5.69±0.09c 4.25±0.19b 4.02±0.1 8a 4.31±0.10b Chewiness 7.16±0.03 c 5.22±0.17a 6.03±0.05 b 5.21±0.07a Cohesiveness 0.77±0.02c 0.56±0.02a 0.66±0.02b 0.52±0.02a Shear force 4.62±0.11 b 4.83±0.07 b 4.24±0.07 a 5.32±0.07c حروف کوچک مشابه در هر دیف نشان دهنده عدم وجود تفاوت معتی دار و حروف مختلف در هر ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار بین تیمارها می باشد . فرمول 1: ناگت میگو شامل 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش فرمول 2: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته فرمول 3: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته و 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش شاهد: ناگت میگو بدون بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز با توجه به جدول 4-3 نتایج آزمون بافت نمونه های ناگت سرخ شده نشان می دهد که نمونه شاهد بیشترین شاخص های سختی (Hardness) و نیروی برشی (Shear force) را بین تمامی نمونه ها داشت و تفاوت آن با سایر نمونه ها معنی دار بود (p<0.05). در مقابل کمترین میزان شاخص سختی (Hardness) و نیروی برشی (Shear force) مربوط به نمونه حاوی CMC و بتاگلوکان بود که نسبت به سایر نمونه ها اختلاف معنی دار داشت (p<0.05). در مورد شاخص های فنری بودن (Springiness) و جوش پذیری (Chewiness) بیشترین مربوط به نمونه حاوی CMC و بتاگلوکان بود و اختلاف این نمونه با سایر نمونه ها معنی دار بود (p<0.05). شاخص های صمغی بودن (Gumminess) و انسجام (Cohesiveness) نمونه حاوی CMC بیشترین میزان را نسبت به سایرین داشت و این اختلاف معنی دار بود (p<0.05). جدول4-3: میانگین و انحراف معیار آزمون کامپرشن و وارنر نمونه های سرخ شده فرمولاسیون شاخص فرمول شماره 1 فرمول شماره 2 فرمول شماره 3 شاهد Hardness 8.62±0.07 b 8.93±0.17c 8.15±0.14a 10.11±0.07 d Springiness 1.28±0.02a 1.42±0.02b 2.14±0.02c 1.42±0.02b Gumminess 5.34±0.08c 5.26±0.08c 4.15±0.14a 4.44±0.07b Chewiness 7.38±0.10b 7.34±0.03 b 8.88±0.12 c 6.30±0.02a Cohesiveness 0.62±0.01c 0.59±0.02c 0.51±0.02b 0.44±0.01a Shear force 5.77±0.04 b 5.85±0.03 b 5.40±0.10a 6.73±0.09 c حروف کوچک مشابه در هر دیف نشان دهنده عدم وجود تفاوت معتی دار و حروف مختلف در هر ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار بین تیمارها می باشد فرمول 1: ناگت میگو شامل 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش فرمول 2: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته فرمول 3: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته و 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش شاهد: ناگت میگو بدون بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز 4-3 نتایج آزمون های شیمیایی 4-3-1 نتایج آزمون میزان چربی با توجه به جدول 4-4 مشاهده می شود که در روند تغییر میزان چربی تمامی نمونه ها از روز صفر تا 120 اختلاف معنی دار وجود نداشت (p>0.05). در بین نمونه های مختلف در روز صفر نمونه حاوی کربوکسی متیل سلولز و بتاگلوکان کمترین و نمونه شاهد بیشترین میزان چربی را داشتند که اختلاف این دو با سایر نمونه ها معنی دار بود (p<0.05). لازم به ذکر است این اختلاف در روز 120 نیز وجود داشت (p<0.05). جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار میزان روغن4 فرمول مورد بررسی در روز تولید و 120 پس از تولید فرمولاسیون زمان فرمول 1 فرمول 2 فرمول 3 شاهد روز صفر 15.3±0.28 aA 18.4±0.14 bA 14.7±0.28 aA 21.7±0.56 cA پس از 4ماه 14.9±1.41 aA 17.9±1.41 bA 14.1±0.028 aA 21.1±0.42 cA حروف کوچک مشابه (در هر ردیف) و بزرگ مشابه (در هر ستون) نشان از عدم وجود تفاوت معتی دار و حروف مختلف بزرگ وجود تفاوت معنی دار در زمان های مختلف و حروف مختلف کوچک وجود تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف است. فرمول 1: ناگت میگو شامل 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش فرمول 2: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته فرمول 3: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته و 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش شاهد: ناگت میگو بدون بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز 4-3-2 نتایج آزمون میزان رطوبت با توجه به جدول 4-5 مشاهده می شود که در روند تغییر میزان رطوبت تمامی نمونه ها تا پایان روز 120 کاهشی بود و این روند در تمامی نمونه ها به جز نمونه شاهد از روز صفر تا 120 دارای اختلاف معنی دار بود (p<0.05). در روز تولید بیشترین میزان رطوبت مربوط به نمونه حاوی بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز بود که اختلافش با سایرین معنی دار بود (p<0.05) و کمترین میزان رطوبت مربوط به نمونه شاهد بود که با سایر نمونه ها اختلاف معنی دار داشت (p<0.05). در روز 120 بیشترین و کمترین میزان رطوبت به ترتیب مربوط به نمونه حاوی کربوکسی متیل سلولز و بتاگلوکان و نمونه شاهد بود که اختلاف این نمونه ها با دیگر نمونه ها معنی دار بود (p<0.05). جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار میزان رطوبت 4 فرمول مورد بررسی در روز تولید و پس از 120 روز فرمولاسیون زمان فرمول 1 فرمول 2 فرمول 3 شاهد روز صفر 57.6±1.4 cA 55.4±1.4 bA 58.9±1.4 cA 52.8±1.4 aA پس از 4ماه 56.1±1.41 cA 54.9±1.41 bA 57.8±1.41 cA 49.5±1.41 aB حروف کوچک مشابه (در هر ردیف) و بزرگ مشابه (در هر ستون) نشان از عدم وجود تفاوت معتی دار و حروف مختلف بزرگ وجود تفاوت معنی دار در زمان های مختلف و حروف مختلف کوچک وجود تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف است. فرمول 1: ناگت میگو شامل 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش فرمول 2: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته فرمول 3: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته و 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش شاهد: ناگت میگو بدون بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز 4-3-3 نتایج آزمون اندیس پراکسید همانطور که در جدول 4-6 مشاهده می شود در روند مقدار اندیس پراکسید تمامی نمونه ها طی 4 ماه ابتدا افزایشی و سپس کاهشی بود بدین صورت که که نمونه های حاوی کربوکسی متیل سلولز و بتاگلوکان تا پایان روز 100 روند افزایشی داشتند و سپس کم شدند ولی نمونه شاهد و نمونه حاوی CMC و بتاگلوکان تا پایان روز 80 روند افزایشی داشتند و سپس کم شدند. به جز نمونه شاهد هیچ یک از نمونه ها در روز تولید دارای اختلاف معنی دار نبودند (p>0.05). در پایان روز 120 نیز نمونه حاوی کربوکسی متیل سلولز و بتاگلوکان کمترین میزان پراکسید را داشتند که اختلافش با سایر نمونه ها معنی دار بود (p<0.05). جدول 4-6: میانگین و انحراف معیار اندیس پراکسید 4 فرمولاسیون مختلف طی 4 ماه زمان فرمول روز تولید روز 20 پس از تولید روز 40 پس از تولید روز 60 پس از تولید روز 80 پس از تولید روز 100 پس از تولید روز 120 پس از تولید فرمول 1 0.38±0.04 aA 1.55±0.05 aB 1.60±0.03bB 1.77±0.07aC 1.88±0.06 aC 2.76±0.10 cE 1.47±0.12 aA فرمول 2 0.41±0.01 aA 1.58±0.02 aB 1.68±0.03 cC 1.75±0.10 aC 1.99±0.03aD 2.67±0.06 cE 1.36±0.15 bF فرمول 3 0.47±0.02 aA 1.48±0.04 aB 1.68±0.04 aC 1.79±0.07 aD 2.18±0.05 bE 1.59±0.04 aC 0.86±0.06 aF شاهد 0.59±0.02 bA 1.60±0.03 aB 1.89±0.05 dC 2.09±0.07 bD 3.27±0.13 cE 2.02±0.06 bCD 1.47±0.02 bF حروف کوچک مشابه (در هر ستون) و بزرگ مشابه (در هر ردیف) نشان از عدم وجود تفاوت معتی دار و حروف مختلف بزرگ وجود تفاوت معنی دار در زمان های مختلف و حروف مختلف کوچک وجود تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف است . فرمول 1: ناگت میگو شامل 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش فرمول 2: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته فرمول 3: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته و 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش شاهد: ناگت میگو بدون بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز 4-3-4 نتایج آزمون اندیس تیوباربیتوریک اسید با توجه به آنچه در جدول 4-7 مشاهده می شود در روند تغییر میزان تیوباربیتوریک تمامی نمونه ها طی 4 ماه اختلاف معنا دار دیده شد و این روند بدینگونهبود که همگی تا پایان روز 120 روند افزایشی داشتند. در روز تولید بیشترین میزان تیوباربیتوریک اسید مربوط به نمونه شاهد بود که میزان آن با نمونه حاوی کربوکسی متیل سلولز و بتاگلوکان دارای اختلاف معنی داربود. بیشترین میزان تیوباربیتوریک اسید نیز در پایان روز 120 مربوط به نمونه شاهد بود و اختلاف آن با سایر نمونه ها معنی دار بود. سه نمونه دیگر در پایان 120 روز با هم اختلاف معنی داری را نشان ندادند (p>0.05) .
جدول 4-7 میانگین و انحراف معیار اندیس تیوباربیتوریک اسید 4 فرمولاسیون مختلف طی 4 ماه
زمان
فرمول
روز تولید
روز 20 پس از
تولید
روز 40 پس از
تولید
روز 60 پس از
تولید
روز 80 پس از
تولید
روز 100 پس از
تولید
روز 120 پس از
تولید
فرمول 1
0.82±0.1 bA
1.04±0.12 aB
1.12±0.17 aC
1.20±0.1 aD
1.21±0.1 aD
1.29±0.2 aE
1.36±0.26 aF
فرمول 2
0.83±0.2 bA
1.04±0.13 aB
1.11±0.1 aC
1.18±0.2 bD
1.25±0.2 bE
1.28±0.23 aE
1.37±0.1 aF
فرمول 3
0.75±0.11 aA
1.05±0.1 aB
1.14±0.1 aC
1.16±0.17 bC
1.21±0.1 aCD
1.28±0.36 aD
1.34±0.23 aE
شاهد
0.89±0.13 bA
1.09±0.1 bB
1.2±0.2 bC
1.23±0.17 cC
1.27±0.17 bCD
1.31±0.2 bD
1.67±0.47 bE
حروف کوچک مشابه (در هر ستون) و بزرگ مشابه (در هر ردیف) نشان از عدم وجود تفاوت معتی دار و حروف مختلف بزرگ وجود تفاوت معنی دار در زمان های مختلف و حروف مختلف کوچک وجود تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف است .
فرمول 1: ناگت میگو شامل 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش
فرمول 2: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته
فرمول 3: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته و 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش
شاهد: ناگت میگو بدون بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز
4-3-5 نتایج آزمون اندیس آنیزیدین
همانطور که در جدول 4-8 مشاهده می شود اندیس آنیزیدین تمامی نمونه ها روند افزایشی داشت. به جز نمونه حاوی بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز سایر نمونه ها بیشترین افزایش را پس از روز 40 داشتند. در روز تولید هیچ یک از نمونه ها حاوی با سایر نمونه ها اختلاف معنی دار نداشتند. در روز تولید بیشترین و کمترین میزان آنیریدین به ترتیب مربوط به نمونه شاهد و نمونه حاوی کربوکسی متیل سلولز بود که اختلاف این دو با سایر نمونه ها معنادار بود (p0.05). در پایان روز 120 بیشترین و کمترین میزان آنیزیدین به ترتیب مربوط به نمونه شاهد و حاوی کربوکسی متیل سلولز بود و اختلاف این دو نمونه با سایر نمونه ها معنی دار بود (p0.05).
جدول 4-8 میانگین و انحراف معیار اندیس آنیزیدین 4 فرمولاسیون مختلف طی 4 ماه
زمان
فرمول
روز 120 پس از
تولید
روز 100 پس از
تولید
روز 80 پس از
تولید
روز 60 پس از
تولید
روز 40 پس از
تولید
روز 20 پس از
تولید
روز تولید
فرمول 1
8.1±1.7 bA
9.0±1.2 aA
11.1±2.0 aB
11.4±1.7 ab
12.2±1.7 aB
14.3±2.0 bC
16.6±2.7 bD
فرمول 2
8.6±2.0 bA
10.3±1.0 bB
11.2±1.6 aB
13.1±1.0 bC
14.2±2.0 bCD
15.1±2.0 bD
17.1±1.0 bE
فرمول 3
7.2±1.0 aA
10.1±1.7 aA
11.0±1.7 aB
12.1±1.0 aC
12.4±1.0 aCD
13.2±1.8 aD
14.1±2.64 aD
شاهد
11.6±1.0 cA
12.0±1.0 cA
15.7±1.0 bB
17.0±1.7 cC
19.2±1.0 cD
21.6±3.6 cE
22.5±2.8 cE
حروف کوچک مشابه (در هر ستون) و بزرگ مشابه (در هر ردیف) نشان از عدم وجود تفاوت معتی دار و حروف مختلف بزرگ وجود تفاوت معنی دار در زمان های مختلف و حروف مختلف کوچک وجود تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف است.
فرمول 1: ناگت میگو شامل 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش
فرمول 2: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته
فرمول 3: ناگت میگو شامل 3درصد بتاگلوکان در هسته و 1درصد کربوکسی متیل سلولز در پوشش
شاهد: ناگت میگو بدون بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز
4-4 نتایج اسید چرب
در جدول های4-9 ،4-10 ،4-11 ،4-12، 4-13 و 4-14 داده های مربوط به 7 مرحله آنالیز اسید چرب با دستگاه GC نشان داده شده است .جدول 4-9 نشان دهنده مجموع اسید های چرب اشباع در هرکدام از نمونه ها طی 120 روز است .جدول 4-10 نشان دهنده مجموع اسید های چرب تک غیر اشباع و جدول 4-11 نشان دهنده مجموع اسید های چرب چند غیر اشباع و جدول 4-12 نشان دهنده مجموع اسید های چرب ترانس طی 120 روز برای هر کدام از نمونه هاست و جدول 4-13 و 4-14 به ترتیب نشان دهنده اسید چرب EPA و DHA نمونه ها طی 4 ماه است. همانطور که از جدول 4-9 مشاهده می شود تغییر معنی داری در همه نمونه ها دیده شد و روند این تغییر افزایشی بود. اختلاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *