جستجوی مقالات فارسی – نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها- قسمت ۱۵

برای آن که بتوان بین مدل های اثرات ثابت و اثرات تصادفی از نظر قدرت توضیح دهندگی متغیر وابسته مقایسه ای انجام دهیم ، از آزمونی به نام آزمون هاسمن استفاده می گردد . از آن جا که برای انجام مقایسه بین این دو مدل باید وجود همبستگی بین اثرات تصادفیαi و رگرسورها را مورد آزمون قرار دهیم ، لذا در آزمون هاسمن فرضیه صفر این است که هیچ همبستگی میان اثرات تصادفی و رگرسورها وجود ندارد . تحت این فرضیه ، تخمین زن هایOLS وGLS هر دو سازگار هستند ولی تخمین زن OLS ناکارا است . در شرایطی که تحت فرضیه مقابل ، تخمین زن OLS کارا و سازگار ولی تخمین زن GLS ناسازگار است.
آماره این آزمون به صورت زیر است :
چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگ تر از مقدار جدول باشد ، فرضیه H0 رد شده و همبستگی وجود داشته و در نتیجه باید از روش اثرات تصادفی استفاده کرد .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه
پس از آن که محقق ، داده ها را گردآوری ، استخراج و طبقه بندی نمود باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است ، آغاز شود . این مرحله نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته است . در این مرحله محقق با استفاده از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند ، اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد و مسأله مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق ، پاسخگویی به سؤال تحقیق و ارزیابی فرضیه های خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (حافظ نیا،۱۳۸۲،ص۲۳۱) .
در این فصل، اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۷ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند ، تا ارتباط بین متغیرها ، برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی گردد . داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزار ۷ Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند . این شاخص‌ها به تفکیک و همچنین به صورت کلی انجام شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل پانلی استفاده شده است . در این تحلیل ، وجود یا عدم وجود اثرات ( ثابت یا تصادفی ) در مدل‌ها بررسی شده و در نهایت مناسب‌ترین مدل برآورد شده است . مبنای استنباط از روی سطح معناداری بوده است ؛ بدین گونه که هر‌گاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد فرضیه در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد می‌شود .
۴-۲ ) توصیف متغیر های تحقیق
در این مرحله از تحقیق به توصیف هر متغیر پرداخته و برای هر کدام جدول فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام نمایش داده می شود . به دلیل این که متغیر استفاده از ابزار مشتقه متغیری ساختگی می باشد و برای آن ارزش های صفر و یک (صفر به عنوان عدم استفاده از ابزار مشتقه و یک به عنوان استفاده از ابزار مشتقه) در نظر گرفته شده است نمی توان برای آن جدول فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام تنظیم نمود . برای توصیف این متغیرجداولی تنظیم می گردد که بر اساس آن ها به توصیف دو گروه از شرکت ها پرداخته می شود . داده های مورد بررسی مربوط به ۶۷ شرکت در طی ۵ سال است . تعدادی از داده های نمونه به منظور تشکیل ماتریس بهتر توسط نرم افزار تعدیل گشته است .
۴-۲-۱) متغیر ارزش شرکت- با توجه به جدول و نمودار (۴-۱) مشاهده می گردد که در فاصله ی اطمینان ۹۵ درصد و خطای اندازه گیری ۵ درصد ، میانگین Q توبین شرکت ها ۱٫۵۶و انحراف معیار ۰٫۷۴ می باشد . همچنین کمترین مقدار Q توبین ۰٫۷۴ و بیشترین آن ۵٫۵۵ است .
جدول (۴-۱) توصیف متغیر Q توبین

چولگی انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین مشاهدات
۱٫۹۸ ۰٫۷۴ ۰٫۷۴ ۵٫۵۵ ۱٫۳۱ ۱٫۵۶۴ ۳۳۵ Q توبین

نمودار (۴-۱) هیستوگرام متغیر Q توبین
۰

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است