نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها- قسمت ۳۳

مرحله اول : وجود اثرات در مقابل مدل بدون اثرات آزمون می گردد ( آزمون لیمر یا چاو).
مرحله دوم : مدل با اثرات تصادفی در مقابل مدل با اثرات ثابت آزمون می گردد ( آزمون هاسمن).
در نهایت از بین سه مدل بدون اثرات ، مدل با اثرات ثابت و مدل با اثرات تصادفی مناسب ترین مدل انتخاب شده و در مورد معناداری هر کدام از متغیرهای مستقل و کنترلی بحث خواهد گردید .
قبل از برازش مدل های مختلف با استفاده از آزمون های چاو یا لیمر و آزمون هاسمن مدل مناسب تشخیص داده شده و سپس مدل منتخب برآورد می گردد . به عبارت دیگر آزمون چاو برای تشخیص این است که آیا مدل با اثرات ثابت باید به کار رود یا مدل ادغام شده بدون اثرات بهتر است؟ به عبارت دیگر آزمون چاو فرض زیر را آزمون می کند:
 
مدل ادغام شده مناسب است
مدل با اثرات مناسب است
در صورتی که مقدار احتمال برای آزمون بالا کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد شده ( یعنی مدل با اثرات ثابت یا تصادفی مناسب است) و در غیر این صورت رد نمی شود ( یعنی مدل ادغام شده مناسب است) و سپس در صورت استفاده از مدل با اثرات سوال بعدی این است که آیا مدل با اثرات ثابت مناسب است یا با اثرات تصادفی؟ برای پاسخ به این سوال مدل با اثرات تصادفی در مقابل مدل اثرات ثابت با استفاده از آزمون هاسمن آزمون شده است . فرض صفر و فرض مقابل در آزمون هاسمن به شرح زیر است :
 
مدل با اثرات تصادفی مناسب است مدل با اثرات ثابت مناسب است
در صورتی که مقدار احتمال برای آزمون بالا کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد شده ( یعنی مدل با اثرات ثابت مناسب است) و در غیر این صورت رد نمی شود ( یعنی مدل با اثرات تصادفی مناسب است) .
برای آزمون فرضیه ها از مدل زیر استفاده می‌شود :
Vjt = β۰ + β۱Djt + β۲QRjt + β۳ALRjt +β۴CEjt۵CRjt۶ROAjt + ℰjt
۴-۵) نحوه آزمون فرضیه ها
مرحله اول- از آزمون چاو در جهت انتخاب مدل مناسب(مدل با اثرات یا مدل بدون اثرات) استفاده می شود . بر مبنای این آزمون در صورتی که مدل بدون اثرات انتخاب شود کار تمام است.
مرحله دوم- در صورتی که مدل با اثرات انتخاب گردد ، باید مدل اثرات ثابت را در مقابل مدل اثرات تصادفی مورد آزمون قرار داد تا از میان آن دو مدل ، مدل مناسب جهت برآورد تعیین گردد . این کار توسط آزمون هاسمن صورت می گیرد . در واقع آزمون هاسمن نشان می دهد که مدل بااثرات ثابت مناسب است یا با اثرات تصادفی .
لازم به ذکر است که فرضیه های تحقیق تحت تاثیر متغیرهای کنترلی آزمون می گردد . در ادامه ، ابتدا مدل مناسب تحقیق انتخاب شده و سپس بر اساس مدل انتخابی برازش مدل هر یک از فرضیات و برازش مدل نهایی صورت می گیرد .
آزمون چاو– نتایج آزمون چاو به منظور انتخاب مدل مناسب (مدل با اثرات و مدل بدون اثرات)
به این صورت است :
جدول ۴-۹)آزمون چاو برای انتخاب مدل مناسب(مدل بااثرات یا بدون اثرات)

تست اثرات ثابت اضافه
آزمون اثرات ثابت سری زمانی
سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون اثرات
۰٫۰۰۰ (۳۲۶و۴) ۳۱٫۱۳۷۶۱۲
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.