دسترسی به منابع مقالات : نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها- قسمت ۵۱

۳۳۵

۵-۳) نتایج آمار استنباطی
بر اساس مدل رگرسیونی که قبلا ذکر گردیده است اثر متغیرهای مستقل و کنترل را بر روی ارزش شرکت ها آزمون گردید . نتایج معناداری آزمون هاسمن نشان داد که مدل اثرات ثابت برتر از مدل اثرات تصادفی بوده است و بر این اساس فرضیه های تحقیق آزمون گردید . نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به شرح زیر است :
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه اول و بر اساس جدول(۴-۱۱) می توان نتیجه گرفت ، بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد . بنابراین فرضیه اول رد می گردد . در حالتی که متغیرهای کنترلی اثرگذار باشد و با توجه به مقدار سطح معنی داری (P-value) مشاهده شده از بین متغیرهای کنترلی تنها بازده دارایی ها رابطه معنی داری با ارزش شرکت دارد . همچنین بر اساس ضرایب هر یک از متغیرها ، استفاده از ابزار مشتقه رابطه معکوس با ارزش شرکت ها دارد و در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از ابزار مشتقه منجر به کاهش ارزش شرکت ها گردیده است و متغیرهای کنترلی رابطه مستقیم با ارزش شرکت ها دارد . نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات لوکمن (۲۰۰۴) و جین و جوریون (۲۰۰۶) مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت ها هم راستا می باشد و با نتایج مطالعات آلایانیس و وستون (۲۰۰۱) ، گای و همکاران (۲۰۰۳) ، بویر و همکاران (۲۰۰۵) ، بارترام و همکاران (۲۰۰۶) ، کاپیتسیناس (۲۰۰۸) ، وانگ و همکاران (۲۰۰۹) ، فاور و نارانگو(۲۰۱۰) و گنزالس و یوآن (۲۰۱۰) که وجود رابطه معنادار بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت را تایید می کند هم راستا نمی باشد . البته در تحقیقات فاور و نارانگو استفاده از مشتقات اثر منفی بر ارزش شرکت ها داشته اما در سایر تحقیقات این اثر مثبت بوده است .
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه دوم و بر اساس جدول(۴-۱۲) می توان نتیجه گرفت ، با توجه به سطح معنی داری F مدل معنی داری وجود دارد و بین نسبت آنی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود دارد . بنابراین فرضیه دوم تایید می گردد . همچنین در حالتی که متغیرهای کنترلی اثرگذار باشد و با توجه به مقدار سطح معنی داری(P-value) مشاهده شده از بین متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری با ارزش شرکت ندارد وتنها بازده دارایی ها رابطه معنی داری با ارزش شرکت دارد . همچنین بر اساس ضرایب هر یک از متغیرها ، نسبت آنی ، بازده دارایی و هزینه سرمایه رابطه مستقیم با ارزش شرکت ها دارد و در بورس اوراق بهادار تهران نسبت آنی نشان دهنده انعطاف پذیری بالای سرمایه و افزایش ارزش شرکت است و نسبت آنی می تواند تبیین کننده ارزش شرکت ها باشد . نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات رحمانی و همکاران (۱۳۹۱) ، بویر و همکاران (۲۰۰۵) و وانگ و همکاران (۲۰۰۹) و کوزی و همکاران (۲۰۱۳) مبنی بر وجود رابطه معنادار بین انعطاف پذیری سرمایه در استفاده از مشتقات و ارزش شرکت ها هم راستا می باشد .
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه سوم و بر اساس جدول (۴-۱۳) می توان نتیجه گرفت ، با توجه به سطح معنی داری F مدل معنی داری وجود دارد و بین نسبت بدهی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد . بنابراین فرضیه سوم رد می گردد . همچنین در حالتی که متغیرهای کنترلی اثرگذار باشد و با توجه به مقدار سطح معنی داری(P-value) مشاهده شده از بین متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری با ارزش شرکت ندارد وتنها بازده دارایی ها رابطه معنی داری با ارزش شرکت دارد . همچنین بر اساس ضرایب هر یک از متغیرها ، نسبت بدهی ، بازده دارایی ، هزینه سرمایه و تمرکز مالکیت رابطه مستقیم با ارزش شرکت ها دارد . نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات بویر و همکاران (۲۰۰۵) ، آرتز و همکاران (۲۰۰۷) و وانگ و همکاران (۲۰۰۹) ، کوزی و همکاران (۲۰۱۳) و اسین و همکاران (۲۰۱۳) مبنی بر وجود رابطه معنادار بین هزینه درماندگی مالی در استفاده از مشتقات و ارزش شرکت ها هم راستا نمی باشد .
بر اساس نتایج جدول (۴-۱۴) که برازشی نهایی از مدل تحقیق را نشان می دهد می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۵ درصد مدل معنی داری وجود دارد و در سطح ۵ درصد تنها بازده دارایی به عنوان متغیر کنترلی با ارزش شرکت ها رابطه معنی داری دارد و بر اساس ضریب هر یک از متغیرها تنها استفاده از ابزار مشتقه رابطه معکوس با ارزش شرکت ها دارد و سایر متغیرها رابطه مستقیم با ارزش شرکت ها دارند و ۴۷٫۹ درصد ارزش شرکت ها توسط متغیرهای فوق تبیین می گردد . در واقع از بین متغیرهای کنترلی تنها بازده دارایی ها توانسته است شرایط توسعه ای شرکت ها را حفظ نماید و بر متغیرهای مستقل تاثیرگذار باشد . بر این اساس تاثیر بازده دارایی بر ارزش شرکت ها با نتایج مطالعات هاشمی و همکاران (۱۳۸۹) ، اعتمادی و همکاران (۱۳۹۱) ، راعی و همکاران (۱۳۹۱) ، ناصر و جوید (۲۰۰۲) ، وانگ و همکاران (۲۰۰۹) و کوزی و همکاران (۲۰۱۳) هم راستا می باشد .
جدول (۵-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق را تحت تاثیر متغیر های کنترلی به طور خلاصه نشان میدهد :
جدول۵-۲)نتایج آزمون فرضیه ها

فرضیه علامت پیشبینی شده علامت برآورد شده نتیجه
بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. +

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

td>

رد
بین نسبت آنی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. + + تایید
بین نسبت بدهی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. + رد