ارزیابی رابطه نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت

کارایی بازار، شفافیت اطلاعات و سرعت انتقال اطلاعات سال­هاست که موضوع بحث در حوزه مدیریت مالی می باشد. متخصصان و صاحب نظران این رشته علاقه­ی زیادی به ایجاد مدل هایی داشتند که رفتار قیمت سهام را نشان دهد هرچند که نتایج آن مدل ها پایدار نبوده است (سالمینن، 2008).

بورس اوراق بهادار یکی از اجزای بازارهای مالی است که حرکت چرخ های اقتصاد بدون وجود آن تقریباً غیرممکن می باشد. امروزه تحولات اقتصادهای صنعتی، بازار سرمایه را به ماشینی تبدیل کرده است که نمی توان بدون تغییر اساسی در شیوه زندگی ملی، آن را از اقتصاد حذف کرد. به عقیده ی کینز اصلی­ترین وظیفه ی یک بورس اوراق بهادار، جذب سرمایه گذاری ها با بالاترین بازده می باشد؛ بنابراین می توان گفت که بورس مکانی برای رقابت طالبان سرمایه در جهت سوق دادن منابع مالی دارندگان سرمایه به جانب فعالیت های خود است. در مورد تغییرات قیمت سهام در بازار اوراق بهادار می توان گفت که رویدادهای عادی و غیرعادی متعددی ازجمله عوامل سیاسی و اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر می توانند بر قیمت سهام اثر بگذارند و باعث ایجاد تغییرات فزاینده و یا کاهنده در قیمت ها گردند

در تحقیقاتی که درزمینهٔ بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته غالباً به رابطه ی بین اطلاعات داخلی شرکت ها و وضعیت مالی آن ها با قیمت سهام شرکت توجه شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آن ها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است؛ به عبارت دیگر در بسیاری از موارد شرایط بازار و انتشار اطلاعات در آن قیمت سهام را تعیین می کند و اطلاعات شرکت ها به عنوان اطلاعات جنبی است. (خاکپور،1387).

روش تحلیل بازار که بعضاً به تحلیل تکنیکی مشهور است بر پایه سه اصل کلی و اساسی بنا شده است این سه اصل که در تمام بازارهای جهان صدق می کنند عبارت اند از اصل اول، همه چیز یک سهم در قیمت آن سهم منعکس می شود. تکنسین ها معتقدند که تمام دانش موجود درباره سهم صرف نظر از اینکه بنیادی، اقتصادی، سیاسی و یا روان شناختی باشد، در قیمت بازار سهم نمایان می شود. برخی تکنسین های متعصب برخلاف تحلیل گران بنیادی، مطالعه اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها و درآمد آن ها و عوامل عرضه و تقاضا را بیهوده می دانند. آنان معتقدند تمام این اطلاعات متفرقه در یکجا به ظهور می رسد که همان است اصل دوم بیان می کند که قیمت ها در مسیرها یا روندهای خاصی حرکت ” قیمت روز سهم “می کنند و آن روندها در مقابل تغییرات ناگهانی از خود مقاومت نشان می دهند. (قائمی،1387).

عرضه و تقاضایی که برای یک محصول وجود دارد، باعث می شود تا روند حرکت سهم مربوطه در حالت تعادل قرار گیرد. وقتی حرکتی آغاز شد، تغییری در آن پدیدار نمی شود مگر اینکه خود به پایان رسد. به عنوان مثال، اگر قیمت سهمی شروع به افزایش کند، این افزایش ادامه خواهد یافت تا اینکه به نقطه بازگشت مشخصی برسد اصل سوم مربوط به تکراری بودن فعالیت بازار است. طبق این اصل، بازار به صورت مداوم در حال تکرار خود است. لذا می توان الگوهای مشخصی را در فواصل زمانی مختلف بر روی نمودارها یافت. البته این امر به یک اصل مهم روان شناختی برمی گردد که انسان ها در شرایط مشابه، عکس العمل های مشابهی از خود نشان می دهند. ازآنجاکه بازار سرمایه، انعکاسی از عملکرد انسان ها است، تکنسین ها این عکس العمل ها را مطالعه می کنند تا در موقعیت های همسان بتوانند عکس العمل های مشابه را پیش بینی کنند. تحلیل ساختار بازار توسط بسیاری از متخصصان بازار مورد ارزیابی واقع شده و بعضاً به چالش کشیده شده است. برخی محققان به شواهدی دست یافته اند که نشان می دهد در صورت تحقق فرضیه کارایی بازار، تحلیل مذکور نمی تواند قیمت آتی سهام را تخمین بزند، تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می توان تغییرات قیمت سهام را پیش بینی کرده و از آن ها در تصمیم گیری استفاده کرد.

    • بیان مسئله تحقیق
    • مشکل اصلی:

امروزه یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی و دولت مردان در مورد بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع در اختیار است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان پذیر است که منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش شده که با یک معیار اندازه گیری معتبر ترکیب شده باشد، کاملاً مشهود است. با عنایت به نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایه ها و بسط فرهنگ سرمایه گذاری، سنجش اثر محرک های با قدرت پیش بینی زیاد برای فرایند تصمیم گیری فعالان، از مهم ترین مسائل بازار سرمایه در بسیاری از کشورهاست بر اساس آنچه اشاره شد، اگر بازار سرمایه در حال ثبات بوده و یا شرایط بازار، افزایشی برقرار باشد، می توان نتیجه گرفت که وضعیت کلی اقتصاد جامعه رو به رشد است. تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می توان تغییرات قیمت سهام را پیش بینی کرده و از آن ها در تصمیم گیری استفاده کرد.