ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک امنیتی در سیستم های اطلاعاتی

سازمان های امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان ها شده است. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته است. جنبش نرم افزاری و تغییر و تحول سریع عصر امروز در حوزه علوم مدیریت و همچنین تاثیرات آن در حسابداری و گزارش دهی به صاحبان سرمایه، افراد مسئول در این امر را به آن واداشته که به فکر یافتن راه حل هایی برای حرکت سریع به سوی رشد و توسعه باشند. در این راستا تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می شود، به طور عمده درحرکت به سوی رشد و توسعه تاثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت، در دسترس بودن اطلاعات مناسب( صحیح، به موقع و مربوط) می تواند مدیریت و حسابداران را یاری دهد. پیشترفت و توسعه روز افزون دانش رایانه در سال های اخیر بر فعالیت های اقتصادی جوامع چنان تأثیر گسترده ای گذاشته است که امروزه ادامه فعالیت و عملکرد مطلوب بیشتر شرکت ها و موسسات بدون بهره از رایانه میسر نمی باشد. تمایل عظیم سازمان ها به این موضوع سبب شده تا وظایف حسابداری نیز در مقایسه با گذشته سریع تر، با دقّت بیشتری و با استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری انجام شوند. استفاده از سیستم های اطلاعاتی، سازمان ها را در رسیدن به نقطه بهینه کمک می کند زیرا استفاده مؤثر از این ابزار منجر به شناخت رقبا و دیگر مزیت های رقابتی می شود( مالین،2004 ).

در چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای حسابداری بین_ المللی تایید شده است، حسابداری باید به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شود( صراف و همکاران ،1391).

یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیران از اطلاعات، این است که اطلاعات کیفیت لازم را نداشته باشد. (ازجمله ویژه های کیفی اطلاعات مربوط بودن و قابلیت اتکا است.) رایانه ابزاری است که به وسیله آن، اطلاعات حسابداری می تواند هم ویژگی مربوط بودن( تهیه اطلاعات درمدت زمان مناسب) و هم ویژگی قابلیت اتکا( صحت و دقت) را یک جا داشته باشد. گزارش های حسابداری، منبع اصلی اطلاعات برای مدیریت می باشد( اسماعیل و مت زین، 2009). حال اگر این سیستم ها با ریسک مواجه شوند، سبب می شود که مدیران از این اطلاعات استفاده نکرده و اطلاعات فاقد ارزش شوند( بهرام فر و رسولی، 1377).

سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای، سرعت تهیه صورت های مالی  را بالا می برد و بر نقاط ضعف انسانی در پردازش داده ها، غلبه می کند. سیستم های اطلاعاتی برای تمامی سازمان ها جنبه حیاتی دارد ( محمد سُری ، 2010 ).

به علاوه، با توجه به این که امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده است، بقای یک واحد تجاری متأثر از دراختیار داشتن اطلاعات است و به همین جهت، مسأله اهمیت بیشتری پیدا می کند.