پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر

پس از کسب مجوزازاداره کار به استخدام درآورند . این استثناها شامل مستخدمین خانگیه که مشمول کسب مجوز ازاداره کارنمی شه . ( ماده 28 )
خواسته کسب مجوز واسه استخدام کارگران خارجی واسه کارفرمایان مختلف به وزارت کار محول می شه و درآنجا وزیردرموردآن تصمیم می گیرد . به همراه این خواسته مدارک لازم هم هست . دروزارت فرم خواسته ومدارک ضمیمه بررسی شده و واسه تصمیم گیری پایانی به مدت 30 روزاز تاریخ دریافت خواسته واسه وزیر فرستاده می شه . واگر بعد ازگذشت زمان اشاره شده تصمیمی گرفته نشد به معنی رد شده خواسته هستش . ( ماده 30 )
مجوز استخدام کارگران خارجی واسه کارفرماها به وسیله تصمیم شخص وزیرکارواموراجتماعی صادر می شه و وزارت فرد تقاضا کننده رو ازاعطای مجوزحداکثر یه هفته پس ازصدور اون مطلع می کند . اگه خواسته رد شه و یا دوره بررسی اون که در ماده 30 اشاره شد تموم شه و تصمیمی در مورد اون گرفته نشه ، بیشترین حد تا 15 روز پس ازانقضای این دوره 30 روزه و یا تصمیم گیری وزیر و یا تصمیم گیری وزیر ، رای پایانی مبنی بررد خواسته به تقاضا کننده اعلام می شه . رو وزیر پایانی وغیرقابل تجدید نظره . ( ماده 31 )
فردی که اجازه به استخدام درآوردن کارگران خارجی رو واسه کارفرمایان مختلف بدست می بیاره ، یه مجوز تجاری واسه این منظوربدست خواهد بیاره . ( ماده 32 )
فرد دارای مجوز نمی میتونه کارهای زیر رو انجام دهد :
1) دریافت هرگونه مبلغی که با عنوان هزینه استخدام گرفته شه .
2) اجازه انجام هرگونه تجارت دیگری در دفتر کار خود بجز استخدام کارگران خارجی رو نداره . ( ماده 33 )
استخدام کارگران خارجی واسه کارفرماها طبق یه قرارداد کتبی که بین فرد دارای مجوز و کارفرما منعقد می شه انجام می شه . مفاد این قرارداد طبق الگویی که به وسیله تصمیم وزیر تعیین می شه تهیه میشه . وظیفه استخدام بی معطلی بعد ازورود کارگران خارجی و تحویل اونا بی نقض تعهدات قید شده در قرارداد به اتمام خواهد رسید . ( ماده 35 )
فراینداعطای مجوزاستخدام به نمایندگان وشرایط کاردفاتراستخدام کارگران خارجی و افراد خارجی به وسیله تصمیم وزیر تعیین می شه ( ماده 36 ).
3-4-4حقوق کارگران مهاجر در قطر باتوجه به قانون کار :
قطراخیرا موفق به کسب امتیازمیزبانی جام جهانی فوتبال 2022 شده که معانی زیادی واسه کارگران خارجی دراین کشوردارد که حدودا 94 درصد نیروی کاراین کشوررا دردهه گذشته به عهده داشته ان وبه سختی کوشیده ان تا زیرساختا و منابع لازم واسه کشور میزبان جام جهانی فوتبال 2022 رو بسازد1
1. John Vidal, Qatar’s Migrant Workers Losing Out in $100bn World Cup Preparations,
TheGuardian (2012), available at http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-
matters/2012/dec/04/qatar-migrant-workers-world-cup-preparations.
4-4-4قوانین استخدام وایمنی در قطر :
قانون شماره 14 مربوط به قوانین مربوط به کاردرکشور قطراست . دراین قانون به روشنی مراحل استفاده کارگران مهاجرتوسط کارفرماها اشاره شده . طبق ماده 23 ( استفاده کارگرازخارج از کشورباید طبق یه قرارداد کتبی بین فرد دارای مجوز واسه این کاروکارفرما صورت گیرد مگردر مواردی که به وسیله وزارت کار اشاره شده ( قانون کار شماره 14، 2007 ) .
اما مشکل دراجرای واقعی این قانونه . دیده بان حقوق بشر اشاره کرده که با اینکه برخی از مصاحبه شوندگان از راه آژانسهای مجوزدار وارد قطر شده ان ، اکثرآنها شغلای خودشو از راه رابطه های شخصی پیداکرده ان ( دیده بان حقوق بشر ، 2012 ). این مسئله از پایه خیلی ازکارگران مهاجررا ازحوزه عمومیت قانون کار خارج می کند چون اونا به شکل رسمی به عنوان کارگر مهاجر وارد کشور نشده ان. بنابراین اونا ازحمایتای بعدی بهره مند نخوان بود.1 علاوه براین ، ماده 33 این قانون خاطر نشون میکند که کارفرمایان اجازه ندارن هیچ گونه هزینه ای با عنوان هزینه های استخدام ازاین کارگران اخذ کنن. این مسئله جنبه مهمی ازاین قانونه زیراازلحاظ تئوریباید ازکارگران خارجی در مقابل پرداخت هزینه های غیرقانونی محافظت شه (همون ). به ویژه اون که این کارگران از خونواده ها و کشورهای فقیر به ویژه جنوب آسیا اومده ان و تنها راه پرداخت هزینه استخدام به وسیله اونا ازطریق تعهد کفالت کاری هستش که طبق سازمان بین المللی کار تعریف اون اسارت کاری یا یه نوع کار اجباری هستش.2 اما وجود راه گریزهای کوچیک دراین قانون باید مستقیما مورد بررسی بگیره.
اول اینکه: دراین قانون صریحا قید نشده که کارفرماها باید مسیولیت تموم هزینه های مربوط به استخدام رو به عهده بگیرند. ضمنا ولی کفیلا رو ازکارکردن با آژانسای خارجی که این هزینه ها رو مطالبه می کنن منع نکردهه.3 قانون کفیلای قطری رو از مطالبه هزینه های استخدام ازطریق آژانسای استخدام قطری منع کرده.اشتباه دیگری که مشخص تربه نظرمی رسد ولی ندیده گرفته شده ، مشکل سیستم قانونی این کشوره. چون اداره کار قطر هیچ کنترلی برآنچه کشورهای صادر کننده نیروی کاربه آژانسهای این کشوراجازه ا
نجام اون رو می دن نداره .
1. Shashwat Koirala ، Shashwat Koirala, The Failures of Qatar’s Labor Laws to Protect Migrant Workers’ Rights2012
2. انجمن حقوق بشر و آموزش ، 2012 به نقل از همون
3. همون
ضمنا قانون کارقطرپروتکل خاصی واسه ایمنی کارگران وضع کرده که باید به وسیله کارگران اجرا شه. طبق این قانون کارفرماها باید لوازم ایمنی واسه کارگران خود تهیه کنن و اونا رو ازخطرات بلقوه کارشون قبل ازورود به کارمطلع سازند .1
ضمنا ،
درقطر به یه پرستار تموم وقت درمحل کاری که بیش ازصد نفردرآن مشغول به کارند نیاز داره. ولی علی خلاف میل تلاش جدی واسه ایجاد شرایط ایمنی کار ، این قانون درتحقق این امرموفق نبوده که به وسیله شرایط مخوف دائمی کارثابت شده. درواقع کارکنان حدود یازده ساعت درروز دریک اتاق کوچیک و شلوغ درکنارهجده نفرکارگردیگر بی دسترسی مناسب به آب آشامیدنی کار می کنن .2
5-4-4معیشت کارگر
اولین مشکل درارتباط با معیشت کارگران مهاجردستمزد آنهاست. درقطردستمزد این کارگران به طور متوسط روزی 8 تا11 دلاره وگاهی اوقات این رقم به 6.75 دلارهم می رسد.3 این دستمزدهااغلبازآن چه هنگام استخدام وعده داده می شه کمتره .4
مهمترآن که این دستمزدها بیشتر واسه معیشت این کارگران کافی نیس. ضمنا ساختار تعیین حقوق در قطرهم مشکل داره. وزارت کار این کشور قید می کند که قرارداد کار بین کارفرما و کارگر مهاجر می میتونه یا در کشور خود کارگر یا هنگام ورود به قطر امضا شه. درهرمورد ، نمایندهایی در کشور باید این قرارداد رو تایید کنن. اما هیچ راهنمایی واسه کمه کم میزان دستمزد واسه هردو طرف وجود نداره .5 مزید اون که حتی اگه یه دستمزد مشخص به کارگر قول داده شده باشه ، کارفرما معمولا کاهش غیر قابل انتظاری درآن به وجود می بیاره ، مثلا با مجبور هزینه هایی مثل جای خواب و مراقبتای پزشکی ، با وجود اون که قوانین قطر به اونا اجازه اینجور کسوراتی رو نمی دهد .6
1. Shashwat Koirala ، Shashwat Koirala, The Failures of Qatar’s Labor Laws to Protect Migrant Workers’ Rights2012
2. دیده بان حقوق بشر ، 2012 ، به نقل از همون
3. همون
4. Al Jazeera, Qatar Criticised Over Migrant Worker ‘Abuse’ (2012), available at
http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/06/201261264715371679.html.
5. دیده بان حقوق بشر ، 2012
6. J. Ocean Dennie, Modern Slavery: The Plight of Foreign Workers in Qatar, Digital Journal (2011), available at http://digitaljournal.com/article/303006.
اکثرکارگران مهاجردرکمپا زندگی می کنن که طبق استاندارهای کارساخته نشده ان .1 طبق این استانداردها درهراتاق نباید بیش ازچهارنفرسکنی داده شه واستفاده ازتختای تاشو هم غذغنه.اما طبق گزارش دیده بان حقوق بشردرکمپی که اونا بازدید کرده بودن ، درهر اتاق بین هشت تا هیجده نفر جا داده شده بود وتختا اکثرا تاشو بوده ان. دربسیاری ازموارد ، دستگاه تهویه هواخراب بوده واتاقها پنجره نداشته ان وقارچ نگاه شده. به روشنی این تخلف آشکاری از ماده های 2 و 3 فرمون وزیر خدمات اجتماعی و ماده شماره 18 قانون امورمهاجرتیه که طبق اون هرکارگر کمه کم به چار مترمربع نیاز داره و استفاده ازتختای تاشوغدغنه .2
علاوه براین ، قطردارای قانون محدود کننده کفالت کردن واسه مهاجرته که تمایل داره وضعیت معیشت کارگران مهاجر رو در وضعیت بدی نگه داره. این قانون که به قانون کفالت معروفه کنترل وضعیت مهاجرت کارگررا به دست کارفرما می ده .3کفیل هاکه بیشتر همون کارفرمایان هستن ، میتوانند ویزاها راکنسل کنن و یا از دادن ویزای خروج به کارگران جلوگیری کنن . این مسئله به کارفرمایان این امکان رو میده که بتونن کارگری رو به مخالف میلش در کشور نگه دارن.4طبق این سیستم کفالت،مستخدم نمی میتونه واسه کارفرمای دیگرکارکند که این آزادی اورابیشتر محدود میکند.5 ضمنا کارفرماها پاسپورت کارگران رو ضبط می کنن تا اونا نتوننکارشان رو آزاد کنن. این قانون ضمنا به کارفرماها اجازه میده که در صورت قصوربه کارگران صدمات جبران ناپذیری وارد کنن. بیشتر تکمیل نکردن مدارک وکارت اقامت کارگران به وسیله کارفرماها اونا رو در خطر دیپورت شدن از کشور قرار میده.6
1. CNN, Qatar Warned Over World Cup Labor Laws (2012), available at http://edition.cnn.com/2012/06/12/sport/football/qatar-world-cup-human-rights-
watch/index.html
2. Human Rights Watch, Qatar: Promises, Little Action on Migrant Workers’ Rights (2011),
available at http://www.hrw.org/news/2013/02/07/qatar-promises-little-action-migrant-
workers-rights
3. Azfar Khan and Helen Harroff, The Implications of the Sponsorship System: Challenges and
Opportunities, International Labour Organization (2012), available at
http://www.unescap.org/sdd/meetings/beirut-June2011/Harroff-ILO-Implications-of-the-
sponsorship-system.pdf.
4. The Peninsula, Legal Corner: Disputes Between Workers and Sponsors (2012), available at
http://thepeninsulaqatar.com/law/207890-legal-corner-disputes-between-workers-and- sponsors.html.
5. Human Rights Watch, Qatar: Promises, Little Action on Migrant Workers’ Rights (2011),
available at http://www.hrw.org/news/2013/02/07/qatar-promises-little-action-migrant-
workers-rights
6. The Equal Times, Global Pressure Builds on Qatar World Cup (2012), available at
http://www.equaltimes.org/news/global-pressure-builds-on-qatar-world-cup.
6-4-4فقدان و یا نامناسب بودن نظارت :
مشکل دیگری که قطر با اون روبرواست نامناسب بودن بازرسی هاس . این کشور تنها 150 بازرس واسه 2/1 میلیون کارگر خارجی خود داره که این مسئله بررسی دقیق نقض قوانین کار رو محدود می کند کارگران مهاجر اکثرا از کشورهای جنوب آسیا بین و به زبانایی مثل بنگدالشی وهندی حرف می زند. برعکس بازرسان که عرب زبون هستن نمی میتونن به زبون اونا صحبت کنن و این مسئله رابطه برقرارکردن به اونا رو غیرممکن می سازد. درچنین مواردی بازرسان فقط به محل کار و گزارشای شرکت نگاه می اندازند .1
بنابراین اونا نمی میتونن به شکل مناسب وضعیت پاسپورت و یا کاراضافه به وسیله کارگران رو بررسی کنن . لازم به ذکره که قطررقم بالاییازشکایتای کاری رو داره.2البته شکایتا دراین کشور فقط باید به زبون عربی یا انگلیسی تسلیم دادگاه شن واین واسه خیلی ازکارگرها که به این2 زبون صحبت نمی کنن هیچ فایده ای نداره .3
خاطر دیگه ناکارآیی سیستم نظارت اینه که کارگرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *