پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحراف معیار، تری گلیسرید، کشور ایران

رکت پارس آزمون ساخت کشور ایران و بر اساس متد Fassati and Prencipeاندازه گیری شد(Fassati, 1982).
FBS یا قندخون ناشتا به روش ارتوتولوئیدین، با استفاده از کیت مخصوص شرکت پارس آزمون ساخت کشور ایران اندازه گیری شد.
در پایان مطالعه دوباره آزمایش خون انجام شد و نتایج آزمایشگاهی مربوط به مقادیر سرمی آنزیمهای کبدی (ALT, AST)، پروفایل لیپیدی (کلسترول تام، LDL کلسترول، HDLکلسترول و تری گلیسرید) ، FBS و همچنین میزان وزن بدن ثبت شد .
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات به دست آمده وارد نرم افزار spss_16 شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بصورت میانگین به همراه انحراف معیار گزارش شد. مقایسه متغیرها در دو گروه قبل از مداخله برای نشان دادن همسان بودن دو گروه با استفاده از آزمون t مستقل انجام شد. از آزمون t زوجی برای مقایسه متغیرهای کمی قبل و بعد از مداخله در دو گروه استفاده شد. برای مقایسه مقدار کاهش یا افزایش در متغیرهای کمی در دو گروه از آزمون t مستقل استفاده شد و سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.
3-8 مکان و زمان مطالعه
درمانگاه گوارش و درمانگاه تغذیه بیمارستان فوق تخصصی شهید چمران تهران / زمستان 92 الی تابستان 93.
3-9 محدودیت های پژوهش
کمبود مطالعات مشابه انسانی و زمان طولانی که سبب از دست رفتن نمونه ها می شد.
3-10 ملاحظات اخلاقی
موضوع این مطالعه در هفتادو چهارمین شورای منطقه ای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورخه 17/7/92 و شماره نامه 7929/20/28 مطرح و اجرای آن از نظر اخلاقی بلامانع اعلام شد و در کمیته اخلاق به تصویب رسید.
همچنین این مطالعه در مرکز ثبت کارازمایی بالینی ایران IRCT با شماره IRCT2014070218321N1 ثبت گردید.
در این مطالعه پس از ارائه توضیحات لازم در فرم اطلاع رسانی در مورد درمان با عصاره برگ کنگرفرنگی به بیماران ، از آنها رضایت نامه کتبی گرفته و در پرونده آنان بایگانی شد. همچنین اطلاعات شخصی هر فرد به طور محرمانه نگاهداری شد. تمام بیماران در این مطالعه به طور رایگان مشاوره رژیم درمانی دریافت کردند.
3-11 تعریف واژه ها
ردیف
عنوان متغیر
نوع متغیر
کمی
کیفی
تعریف علمی – عملی
نحوه اندازه گیری
مقیاس
زمیناای
مستقل
وابسته
پیوسته
گسسته
اسمی
رتبه‏ای
1
سن
*
*
عدد سال های زندگی فرد
پرسش از بیمار
سال
2
جنس
*
*
فنوتیپ افراد
براساس مشاهده
مرد/زن
3
وزن
*
*
سنگینی
وزن کردن با ترازو
kg
4
قد
*
*
بلندی یا طول بدن
اندازه گیری با متر
m
5
گروه
*
*
گروه مداخله و گروه پلاسیبو


6
ALT
*
*
سطح خونی آنزیم آلانین آمینوترانسفراز
براساس چک لیست
U/L
7
AST
*
*
سطح خونی آنزیم آسپارات ترانسفراز
براساس چک لیست
U/L
8
Cholesterol
*
*
سطح خونی کلسترول توتال
براساس چک لیست
Mg/dl
9
LDL-C
*
*
سطح خونیLDL-C
براساس چک لیست
Mg/dl
10
HDL-C
*
*
سطح خونیHDL-C
براساس چک لیست
Mg/dl
11
TG
*
*
سطح خونی تری گلسیرید
براساس چک لیست
Mg/dl
12
FBS
*
*
سطح خونی قندناشتا
براساس چک لیست
Mg/dl
ALT: Alanine Amino Ttransferase
AST : Aspartate Amino Transferase
FBS: Fasting Blood Sugar
Chol: Cholesterol
LDL : Low Density Lipoprotein
HDL: High Density Lipoprotein
TG: Triglycerides
فصل چهارم :
یافته ها
یافته ها
از 60 نفر بیمار مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی شرکت کننده در این مطالعه 39 نفر مرد (65% )مرد و21 نفر زن (35% ) بودند با میانگین سنی 10.69± 48.55 سال ( جدول 4-1 ).
جدول 4-1 میانگین متغیرها در افراد شرکت کننده درمطالعه
میانگین±انحراف معیار
تعداد
متغیرها
10.69 ± 48.55
60
سن(سال )
14.97 ± 82.85
60
وزن بدن(کیلوگرم)
8.07 ± 166.68
60
قد(سانتی متر)
4.11 ± 29.73
60
نمایه توده بدن مجذور قد / وزن
32.03 ± 77.95
60
آنزیم ALT کبدی(واحد در لیتر)
11.87 ± 45.02
60
آنزیم AST کبدی(واحد در لیتر)
24.49 ± 107.75
60
قندخون ناشتا(میلی گرم در دسی لیتر)
40.58 ± 210.07
60
کلسترول توتال(میلی گرم در دسی لیتر)
29.80 ± 119.12
60
LDL کلسترول(میلی گرم در دسی لیتر)
9.02 ± 45.68
60
HDL کلسترول(میلی گرم در دسی لیتر)
68.62 ±186.62
60
تری گلیسرید(میلی گرم در دسی لیتر)
هر یک از دو گروه مداخله و پلاسبو شامل 30 نفر بودند در گروه مداخله 21 نفر مرد (70%) و 9 نفر زن(30%) و در گروه پلاسبو 18نفر مرد(60%) و 12 نفر زن (40%) . میانگین سنی بیماران 8.12 ±47.28 سال در گروه مداخله و 12.78±49.83 سال در گروه پلاسبو بود. دو گروه همچنین در دیگر خصوصیات مانند وزن بدن ،سطوح آنزیمهای کبدی، پروفایل لیپیدی و قندخون ناشتا مشابه بودند و p- value محاسبه شده برای هر یک از متغیرها بیشتر از 0.05 بود (جدول 4-2 ).
جدول 4-2 : مقایسه متغیرها در دو گروه مداخله و گروه پلاسبو قبل از شروع مداخله
P-value
گروه پلاسبو
30 نفر
میانگین±انحراف معیار
گروه مداخله
30 نفر
میانگین±انحراف معیار
متغیرها
0.360
74.13±23.61
81.77 ± 38.73
آنزیم ALT کبدی
(واحد در لیتر)
0.739
44.50±9.82
45.53±13.78
آنزیم AST کبدی
(واحد در لیتر)
0.920
107.43 ±18.48
108.07±28.90
قندخون ناشتا
(میلی گرم در دسی لیتر)
0.497
213.67±48.48
206.47±31.20
کلسترول توتال
(میلی گرم در دسی لیتر)
0.436
116.09±29.38
122.14±30.42
LDL کلسترول
(میلی گرم در دسی لیتر)
0.877
45.50± 7.50
45.87 ±10.46
HDL کلسترول
(میلی گرم در دسی لیتر)
0.451
179.87±45.67
193.37±86.03
تری گلیسرید
(میلی گرم در دسی لیتر)
0.592
81.81 ±14.25
83.90±15.83
وزن بدن
(کیلوگرم)
جدول 4-3 : مقایسه متغیرها قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله
P-value
بعد از مداخله
قبل از مداخله
متغیرها
<0.001 38.40±14.15 81.77 ± 38.73 آنزیم ALT کبدی (واحد در لیتر) <0.001 24.60 ±7.43 45.53±13.78 آنزیم AST کبدی (واحد در لیتر) 0.029 97.60±14.50 108.07±28.90 قندخون ناشتا (میلی گرم در دسی لیتر) 0.001 182.87 ±34.64 206.47±31.20 کلسترول توتال (میلی گرم در دسی لیتر) 0.039 108.12 ±32.36 122.14±30.42 LDL کلسترول (میلی گرم در دسی لیتر) 0.129 43.33±8.20 45.87 ±10.46 HDL کلسترول (میلی گرم در دسی لیتر) 0.011 154.50±84.93 193.37±86.03 تری گلیسرید (میلی گرم در دسی لیتر) <0.001 79.28±14.25 83.90±15.83 وزن بدن (کیلوگرم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *