پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحت درمان، گروه کنترل، بیماران مبتلا

و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH)
1-3-2 اهداف فرعی
1- تعیین و مقایسه سطح سرمی تری گلسیرید، توتال کلسترول ،LDL کلسترول ، HDL کلسترول وFBS در بیماران مبتلا به NASHقبل و بعد از مداخله در گروه مداخله با عصاره برگ کنگرفرنگی.
2- تعیین و مقایسه سطح سرمی تری گلسیرید، توتال کلسترول ،LDL کلسترول ، HDL کلسترول وFBS در بیماران مبتلا به NASH قبل و بعد از مداخله در گروه پلاسیبو.
1-3-3 فرضیات پژوهش
1. سطوح سرمی ALT و AST قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله با عصاره برگ کنگر فرنگی متفاوت است.
2. سطوح سرمی ALT و AST قبل و بعد از مداخله در گروه پلاسیبو متفاوت نیست.
3. سطوح سرمی تری گلسیرید، توتال کلسترول ،LDL کلسترول ، HDL کلسترول وFBS قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله با عصاره برگ کنگر فرنگی متفاوت است.
4. سطوح سرمی تری گلسیرید، توتال کلسترول،LDL کلسترول ، HDL کلسترول وFBS قبل و بعد از مداخله در گروه پلاسیبو متفاوت نیست.
فصل دوم :
بررسی متون
2-1 مقدمه
آرتیشو(Artichoke) یا کنگرفرنگی با نام علمی Cynara scolymus از تیره مرکبان (Asteraceae ) و خانواده کاسنی (Compositae) بوده و از کلمه ایتالیائی Articicco به معنی میوه کاج مشتق شده است .
در زبان فارسی به نام های دیگر ارده شاهی ، خرشوف ، عکوب بستانی ، انگنار نامیده می شود . آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است، ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت می شود. آرتیشو در قرن شانزدهم به انگلستان و فرانسه برده شد و سپس در قرن نوزدهم در امریکا کشت شد. اکنون کالیفرنیا و سواحل اقیانوس آرام، مرکز کشت آرتیشو می باشد. . در ایران به صورت خودرو مشاهده نمی شود و تنها در برخی ازمناطق کشور از جمله قزوین و اندیمشک به صورت محدود کشت می شود.
آرتیشو گیاهی است چند ساله ، جالیزی ، دارای ساقه راست که ارتفاع آن به حدود یک متر می رسد. ساقه اش مستقیم ، ضخیم و رگه دار است . برگهای پهن ، چند لبه ، دراز ، بدون خار و به رنگ سبز تیره دارد ( خصوصاً در سطح زیرین ) . گلهای آن آبی و بنفش و میوه آن قهوه ای درخشان که انتهای آن تارهای سفید دیده می شود . گل آذین آن چندین کلاپرک انتهایی گوشتی دارد . گل در اواخر بهار تا اواخر تابستان باز می شود . در انتهای ساقه میوه آن که به شکل میوه کاج یا سیب فلس دار است مشاهده می شود. گلبرگهای آن ضخیم و گوشتی بوده و انتهای گلبرگها ضخیم تر است که مصرف خوراکی دارد. رومیها در حدود 2000 سال پیش این گیاه را پرورش می دادند و به عنوان سبزی در سالاد استفاده می کردند.
برگ آرتیشو یا کنگرفرنگی حاوی تا 2% اسید فنولیک ، بطور عمده 3-کافئوئیل کوئینیک اسید (کلروژنیک اسید) بعلاوه 3-1 دی –O کافئوئیل کوئینیک اسید (سینارین ) و کافنیک اسید ، 4% لاکتون های سس کوئی ترپن ، 83-47% سیناروپیسرین و 11% فلاونوئیدها شامل اسکولیموزید و فیتواسترول ها (تاراکسااسترول ) ، قند ، اینولین ،آنزیم ها و روغن ولاتیل می باشد .
عصاره هایی که از برگ آرتیشو تهیه شده اند ALE ( Artichoke Leat Extract) از قرن 18 در اروپا به طور سنتی در درمان سوء هاضمه و اختلالات کبد ی مورد استفاده بوده است (Speroni, 2003).
2-2 مبانی نظری پژوهش
اثرات فارماکودینامیک متعدد عصاره برگ کنگر فرنگی مانند مهاربیوسنتز کلسترول، مهار اکسیداسیون LDL، تاًثیر بر سطوح لیپید پلاسما و اثرات آنتی اکسیدانتی قوی در محافظت از سلولهای کبدی درمطالعات in vitro بدلیل وجود اسیدهای مونو و دی کافئویک کوئینیک (مانند کلروژنیک اسید و سینارین)، کافئیک اسید و فلاونوئیدها (مانند لوتئین7- o گلیکوزید) که اجزاء فنولیک عمده ALE هستند می باشد. با این حال درمطالعاتin vivo نه تنها اجزاء اصلی عصاره بلکه متابولیتهای آنها نیز ممکن است اثر بخشی داشته باشند(Mulinacci, 2004 Wittemer, 2005).
2-3 مروری بر مطالعات انجام یافته
1-3-2 مطالعات انجام شده در ایران
مطالعات محدودی در ایران بر روی گیاه کنگرفرنگی انجام شده است و هیچ یک از آنها اثر درمانی این گیاه را در بیماران مبتلا به NASH مورد بررسی قرار نداده اند.
دکتر نارنجکار و همکاران در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد در سال 2009 اثر مصرف خوراکی کنگرفرنگی (آرتیشو) برمیزان گلوکز و چربیهای سرم در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه 32 موش صحرایی ماده به چهار گروه یکسان؛ کنترل، کنترل تحت درمان با گیاه، دیابتی شده و دیابتی شده تحت درمان با گیاه تقسیم شدند. دو گروه تحت درمان با گیاه،پودر این گیاه را مخلوط با غذای استاندارد موش با نسبت وزنی 6.25 درصد دریافت کردند. میزان گلوکز و لیپیدهای سرم قبل از بررسی و در هفته های سوم و ششم پس ازبررسی تعیین شد ونتایج تحقیق نشان داد که مصرف خوراکی کنگرفرنگی در موشهای صحرایی دیابتی شده دارای اثر کاهنده قند خون بوده و موجب تغییر سودمند درسطح کلسترول HDL وLDL شده است(Narenjkar, 2009).
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شوید و کنگرفرنگی در مقابله با دیابت قندی نوع اول که توسط احمدی در سال 87 انجام شد ، 25 رت نر بالغ به 5 گروه 5 تایی تقسیم شدند . به رتهای گروه شاهد هم حجم مواد تزریقی سرم فیزیولوژی تزریق شد . گروه دوم با تزریق آلوکسان منوهیدرات دیابتی شدند . گروه سوم مشابه گروه دیابتی شدند و گلی بنکلامید دریافت کردند . به رت های دیابتی شده گروه چهارم عصاره شوید و گروه پنجم کنگر فرنگی با دوز 300 mg/kgb تزریق گردید . نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی شوید و کنگرفرنگی میزان گلوکز ، کلسترول، تری گلیسرید، VLDL- C و LDL-C را به طور معنی داری کاهش داده و HDL-C را به طور معنی داری افزایش داده و اثر عصاره ها بر فاکتورهای بیوشیمیایی مورد نظر درحد گلی بنکلامید بوده است (Ahmadi Mahmoodabadi, 2008
همچنین مطالعه دیگری که از احمدی و همکاران در سال 2007 به چاپ رسید اثر جلوگیری کنندگی عصاره هیدروالکلی کنگرفرنگی را بردیابت نوع یک در موش های نر مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه 20 سر رت نر بالغ به 4 گروه تقسیم شدند. موشهای گروه کنترل سرم فیزیولوژی دریافت کردند. گروه دوم (دیابتی ) 120 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن مونوهیدرات الوکسان دریافت کردند. گروه سوم 0.5 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن گلی بن کلامید به علاوه درمان شبیه گروه دوم دریافت کردند و گروه چهارم 120 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن مونوهیدرات الوکسان به همراه 300 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن عصاره کنگرفرنگی دریافت کردند. 48 ساعت بعد از آخرین تزریق نمونه خونی از موشها گرفته شد . نتایج این مطالعه نشان داد عصاره هیدروالکلی کنگرفرنگی می تواند به طور موثری از دیابت نوع یک جلوگیری کند (Ahmadi Mahmoodabadi, 2007).
در مطالعه ای که در مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 90 توسط حیدریان و همکاران انجام شد. اثر عصاره آبی اندام هوایی کنگر فرنگی بر هیپر لیپیدمی، استرس اکسیداتیو و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در رتهای دیابتی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 24 سر رت صحرایی نر به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول به عنوان گروه کنترل، غذای عادی دریافت کردند. سه گروه دیگر با استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. سپس گروه دوم غذای عادی پلیت شده، گروه سوم و چهارم غذای عادی به همراه عصاره کنگر فرنگی به ترتیب با دوز 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن برای مدت زمان 21 روز به صورت گاواژ دریافت کردند. نتایج مطالعه نشان داد درمان با عصاره آبی کنگر فرنگی باعث کاهش غلظت گلوکز، کلسترول تام، تری گلیسرید، VLDL-C، مالون دی آلدئید وهموگلوبین گلیکوزیله و افزایشHDL-C،ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما وفعالیت SOD در رتهای تحت درمان نسبت به گروه کنترل دیابتی شد(Heidarian, 2011).
در مطالعه دیگری که با هدف بررسی اثر مصرف خوراکی کنگر فرنگی بر پاسخگویی انقباضی آئورت سینه ای موش صحرایی دیابتی توسط نارنجکار و همکاران در سال 1389 در مرکز تحقیقات گیاهان داروییدانشگاه شاهد انجام شد موشهای صحرایی به چهار گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با گیاه، دیابتی و دیابتی تحت درمان با گیاه تقسیم بندی شدند. دو گروه تحت تیمار با گیاه، پودر گیاه کنگر فرنگی مخلوط شده با غذای استاندارد موش را با نسبت وزنی 6.25 درصد به مدت 6 هفته دریافت کردند. نتایج نشان داد پاسخ انقباضی آئورت سینه ای در گروه دیابتی تحت درمان با کنگر فرنگی به کلرور پتاسیم تفاوت معنادار نسبت به گروه دیابتی نشان نداد و این پاسخ در مورد نورآدرنالین در گروه دیابتی تحت تیمار به طور معنادار کمتر از گروه دیابتی درمان نشده بود. هم چنین هیچ گونه تغییر معنادار در پاسخ انقباضی به کلرور پتاسیم و نورآدرنالین در گروه کنترل تحت تیمار در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. به عبارتی مصرف خوراکی کنگرفرنگی به مدت 6 هفته دارای اثر هیپوگلیسمیک بوده و در کاهش پاسخ انقباضی سیستم عروقی و به احتمال در جلوگیری از بروز هیپرتانسیون متعاقب در مدل تجربی دیابت قندی نوع 1 در موش صحرایی مؤثرمی باشد(Narenjkar , 2010).
حیدریان و همکاران همچنین در سال2013در مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی دانشگاه شهرکرد اثرمحافظتی عصاره برگ کنگرفرنگی را بر پارامترهای بیوشیمیایی موشهای مسموم با سرب مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه 32 موش به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول رژیم استاندارد دریافت کردند، گروه دوم، سوم و چهارم روزانه 500 میلی گرم سرب به ازای کیلوگرم رژیم،500 میلی گرم سرب به ازای کیلوگرم رژیم به علاوه 300 میلی گرم به کیلوگرم وزن بدن عصاره برگ کنگرفرنگی، و 500 میلی گرم سرب به ازای کیلوگرم رژیم به علاوه1میلی گرم ویتامین C به ازای هر100 گرم وزن بدن به مدت 6 هفته دریافت کردند. یافته ها نشان داد عصاره کنگرفرنگی در موشهای مسموم شده با سرب خاصیت شلاته کنندگی مناسبی برای کاهش دادن میزان سرب خون در مقایسه با گروه کنترل و گروه های درمان شده با ویتامین C دارد(Heidarian, 2013).
درمطالعه روغنی وهمکاران درسال2009که درJournal of dietarysupplements به چاب رسید اثر بخشی عصاره برگ کنگرفرنگی در بیماران مبتلا به فشارخون خفیف (فشار سیستولیک159-140 بر فشاردیاستولیک99-90) مورد مطالعه قرار گرفت. دراین کارآزمایی بالینی دو سوکور افراد به 3 گروه تقسیم شدند. دو گروه درمان که به مدت 12 هفته روزانه 50 و 100 میلی گرم عصاره کنگرفرنگی دریافت کردند و گروه دریافت کننده پلاسیبو. نتایج نشان داد که استفاده از عصاره کنگرفرنگی ممکن است اثر کاهش دهندگی فشارخون در افراد با فشارخون خفیف داشته باشد (Roghani-Dehkordi, 2009).
2-3-2 مطالعات انجام شده در جهان
در دانشگاه ایووا امریکا در سال 2012 Qiang و همکاران اثر عصاره آرتیشو بر کاهش کلسترول پلاسما و افزایش اسیدهای صفراوی مدفوعی در هامستر مورد آزمایش قرار دادند. در این مطالعه 64 هامستر به مدت 6 هفته با رژیم کنترل و یک رژیم مشابه حاوی عصاره برگ آرتیشو (4.5g/kg diet) تغذیه شدند و نتایج تحقیق نشان داد که عصاره برگ آرتیشو سطوح کلسترول پلاسمای هامستر را از طریق مکانیسم افزایش ترشح اسیدهای صفراوی و استرهای طبیعی مدفوعی بعد از 42 روز تغذیه کاهش می دهد(Qiang, 2012).
در مطالعه ای که توسطMetwally و همکاران در سال 2011 درمصر انجام شد اثرات محافظت کننده روغن ماهی و آرتیشو بر کارسینومای سلولهای کبدی در رت مورد بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *