دسامبر 3, 2020

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کشور ایران، آنتی اکسیدانت، تری گلیسرید

تزریق دی اتیل نیتروزآمین DEN (100 mg/kg bw) با دژنراسیون و نکروز سلولهای کبدی باعث کاهش معنی دار گزانتین اکسیداز بافتی، گلوتامین، گلوتاتیون s ترانسفراز و افزایش برجسته ای در سطوح مالون دی الدئید و نیتریک اکساید شد.سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی،آلفا فیتوپروتئین و فریتین افزایش معنی داری نشان داد.در سطوح آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، گاماگلوتامیل ترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و بیلیروبین توتال افزایش معنی داری پیدا شد و کاهش معنی داری در توتال پروتئین بافتی و آلبومین سرم دیده شد.درمان با روغن ماهی (5% ، 10%) یا برگها و سرشاخه های آرتیشو (5/0، 1 گرم ) به مدت 25 روز منجر به تعدیل معنی دار تغییرت ایجاد شده از DENدر پارامترهای بیوشیمیایی شد. در مقایسه با گروه کنترل در گروه تحت مطالعه از نظر بافت شناسی ساختار نرمال تری مشاهده شد(Metwally, 2011).
در مطالعه دیگری که در ایتالیا در سال 2008 توسط Miccadei و همکاران انجام شد خصوصیات آنتی اکسیدانتی و آپوپتوتیک عصاره پلی فنولیک قسمت های خوردنی آرتیشو بر روی هپاتوسیتهای کشت شده رت و سلولهای هپاتومای انسانی مورد بررسی قرار گرفت، هپاتوسیتهایی که در معرض H2O2 ایجاد شده توسط گلوکز اکسیداز بودند تحت درمان با عصاره آرتیشو یا کلروژنیک اسید خالص و یا آنتی اکسیدانت معروفDPPD ( N,N’-diphenyl-p-phenilenediamine ) قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که عصاره آرتیشو در مقایسه با DPPD سبب محافظت سلولها از استرس اکسیداتیو شد. به علاوه عصاره آرتیشو و کلروژنیک اسید از تجمع مالون دی الدئید به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی و مرگ سلولی و کاهش گلوتاتیون درون سلولی جلوگیری کردند.viability سلولهای G2 کبد انسانی با عصاره آرتیشو در 24 ساعت بصورت وابسته به دوز کاهش یافت در حالیکه کلروژنیک اسید بر میزان مرگ سلولی هیچ اثر برجسته ای نداشت.همچنین عصاره آرتیشو بیشتر از کلروژنیک اسید باعث آپوپتوز شد.بنابراین یافته های این تحقیق نشان می دهد که عصاره آرتیشو قابلیت آنتی اکسیدانتی برجسته ای دارد که سبب محافظت هپاتوسیتها از استرس اکسیداتیو می شود به علاوه عصاره آرتیشو viability سلولی را کاهش داد و برخط سلولی سرطان کبد انسانی فعالیت آپوپتیک داشت(Miccadei, 2008).
در مطالعه ای که توسط Rondanelli و همکاران در سال2011 در ایتالیا بر روی 39 فرد دارای اضافه وزن با هدف ارزیابی اثربخشی مکمل رژیمی حاوی عصاره phaseolus vulgaris و سینارا اسکولیموس برسیری و قند و لیپید بصورت کار آزمایی بالینی دوسرکور انجام شد، گروه دریافت کننده مکمل پس از 8 هفته اثرات مفید این ماده را بر کنترل اضافه وزن و دیس گلایسمی نشان دادند(Rondanelli, 2011).
Rondanelli و همکاران درسال 2013 نیز مطالعه دیگری با هدف ارزیابی اثربخشی عصاره سینارااسکولیموس بر الگوی قندی 55 فرد مبتلا به (IGF) impared fastingghycaemia بصورت کارآزمایی بالینی دوسرکور در ایتالیا انجام دادند. افراد شرکت کننده در این مطالعه به مدت 8 هفته پلاسیبو یا عصاره ای از سینارا اسکولیموس (600 mg/day دریافت کردند. نتایج نشان داد که گروه دریافت کننده مکمل کاهش معنی داری درFBS، شاخص مقاومت به انسولین (HOMA)، هموگلوبین گلیکوزیله، متوسط گلوکز مشتق شده از A1c (ADAG) و الگوهای لیپیدی داشتند و این مطالعه اثر بخشی عصاره سینارااسکولیموس را در کاهش پارامترهای گلیکومتابولیک بیماران IGF دارای اضافه وزن به اثبات رساند(Rondanelli, 2013).
در مطالعه ای که توسطWider و همکاران درانگلستان درسال 2009 انجام گرفت به منظور بررسی اثر عصاره برگ آرتیشو بر درمان هیپرکلسترولمیا چندین مقاله مورد بررسی قرارگرفت. سطوح میانگین توتال کلسترول حداقل17/5 mmol/L(200 mg/dl) تعریف شد. در سه مورد RCTs توتال کلسترول خون با مصرف عصاره برگ آرتیشو به طور معنی داری نسبت به پلاسیبو کاهش نشان داد به ترتیب 2/4 % در مدت 12 هفته، 5/18 % در 42 روز و در مطالعه دیگر بیان می کند که عصاره برگ آرتیشو به طور معنی داری کلسترول خون را در مقایسه با پلاسیبو در زیر گروهی از بیماران با سطوح توتال کلسترول بیشتر از 230 mg/dl کاهش داده است (Wider, 2009).
در یک مطالعه که توسط Saffa H Mohammed و همکاران سال 2013 درمصر انجام گرفت اثربخشی عصاره کنگرفرنگی و اجزا تشکیل دهنده آن درNASH ناشی از رژیم پرچرب درموش ماده مورد بررسی قرار گرفت 40 موش بالغ به 4 گروه تقسیم شدند ، یک گروه سالم شاهد و 3 گروه به مدت 32 هفته برای ایجاد NASH رژیم پرچرب دریافت کردند . این حیوانات به گروه NASH ، گروه درمان با عصاره کنگرفرنگی و گروه درمان با اجزا خالص عصاره اختصاص یافتند و نتایج مطالعه نشان داد استفاده از کنگرفرنگی و یا اجزاء خالص آن سبب کاهش معنی دار در فعالیت ALT ، سطوح کلسترول ، LDL کلسترول و تری گلیسرید و همچنین لپتین ، resistin ، TNF-α و افزایش معنی دار HDL و آدیپونکتین شد (Safaa, 2013).
در مطالعه ای که در سال2009توسط Huber و همکاران در آلمان بر روی 17 بیمار مبتلا به هپاتیت C مزمن با هدف بررسی اثر عصاره برگ کنگرفرنگی بر آنزیمهای کبدی،بار میکروبی و تخفیف علائم بیماری مانند خستگی، درد مبهم قسمت فوقانی شکم و مشکلات مفصلی انجام شده بود. بیماران به مدت 12 هفته mg/day3200 عصاره برگ کنگرفرنگی دریافت کردند و نتایج تحقیق نشان داد در هیچ یک از بیماران بعد از 12 هفته مداخله تغییر معنی داری در میزان آنزیمها و بار میکروبی در مقایسه با شروع مداخله ایجاد نشد، علائم بیماری بعد از 4 هفته درمان با عصاره تخفیف یافت و میزان تحمل به عصاره خوب تا عالی گزارش شد و عوارض جانبی جدی رخ نداد(Huber, 2009).
فصل سوم :
روش پژوهش
3-1 مقدمه
این فصل به تفصیل به روش اجرای پژوهش می پردازد.
3-2 نوع پژوهش
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دو سو کور ( بی خبر ) می باشد.
3-3 جامعه پژوهش همراه با معیارهای ورود و خروج
جامعه پژوهش این مطالعه افراد مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان فوق تخصصی شهید چمران تهران بودند که براساس نتایج سونوگرافی وآزمایشگاهی، توسط پزشک فوق تخصص گوارش و کبد (مشاور طرح ) به عنوان بیمار مبتلا به NASH تشخیص داده شدند که با در نظر گرفتن معیارهای زیر می توانستند در این کارآزمایی بالینی دو سوکور وارد شوند.
معیارهای ورود شامل: سطوح بالای آنزیمهای کبدی (≥L/U 30)، وجود شواهدFatty liver در سونوگرافی شکم و پروفایل قندو لیپید شامل : کلسترول توتال 200mg/dl ، mg/dL HDL<40 در آقایان و HDL< 50 درخانمها، TG>150 mg/dL،FBS mg/dL 100و BMI≥kg/m225
معیارهای خروج شامل: مصرف روزانه الکل، وجود دیابت تیپ I، وجود بیماریهای همزمان کبدی شامل هپاتیت BوC،هپاتیت اتوایمیون،ویلسون،هموکروماتوز، کمبود الفا-1-انتی تریپسین و انسداد صفراوی، مصرف همزمان ویتامین C،ویتامین E ، livergol، داروهای هپاتوتوکسیک ازجمله فنی توئین،ایزونیازید،ریفامپین، مصرف داروهای تحریک والقاکننده NASH ازجمله امیودارون،بلوک کننده های کانال کلسیم وتاموکسیفن، مصرف داروهای کاهنده قندو چربی خون ، بارداری و شیردهی، حساسیت و آلرژی به گیاهان خانواده کاسنی، وجود بیماریهای تهدید کننده حیات.
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه
با در نظر گرفتن خطای نوع اول %5 و نوع دوم %20 و میانگینALTوAST در بیماران NASH به ترتیب برابر با2/53 و 04/42 و انحراف معیار به ترتیب برابر با 69/4 و 58/ 2(Orangi, 2011) و مقدار کاهش متوسط 5 واحد،حجم نمونه با استفاده از نرم افزار stata ویرایش 10 ، معادل 24 نفر در هر گروه به دست می آید که با در نظر گرفتن %20 ریزش از نمونه در هر گروه 30 نفر مورد نیاز بود.
از نرم افزار spss و تولید اعداد تصادفی جهت تصادفی نمودن انتخاب نمونه ها استفاده شد و به این ترتیب مشخص شد در هر یک از دو گروه 30 نفری (گروه مداخله و گروه پلاسبو) کدام اعداد قرار گرفتند سپس بیماران به ترتیب مراجعه در یکی از این دو گروه قرار گرفتند.
3-5 روش گردآوری داده ها
بیمارانی که با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج از مطالعه توسط پزشک فوق تخصص گوارش و کبد ارجاع داده شدند پس از مطالعه فرم اطلاع رسانی شرکت در مطالعه و تکمیل فرم رضایت نامه درلیست داوطلبین این تحقیق قرارگرفتند. سپس مشخصات اولیه این بیماران در فرم گردآوری اطلاعات که به این منظور تهیه شده بود جمع آوری شد. این بیماران موظف بودند آزمایشهای خون مورد نیاز در شروع مطالعه را انجام داده و با جواب آزمایشات در روز مقرر مراجعه نمایند. تا اطلاعات مربوط به آزمایش خون اولیه در فرم جمع آوری اطلاعات ثبت گردد.
رژیم غذایی برای هر بیمار به طور اختصاصی با توجه به قد، وزن، سن و درصد فعالیت و با استفاده از فرمول مفلین محاسبه شد و ورزش، روزانه 20 دقیقه پیاده روی/ 5 روز در هفته توصیه شد.
هر دو گروه علاوه بر توصیه به رژیم غذایی و ورزش، بسته دارویی مربوط به خود را بدون اطلاع از محتویات آن دریافت کردند.
گروه مداخله روزانه 2700mg عصاره کنگرفرنگی معادل 6 عدد قرص همراه با وعده های غذایی (2 قرص با صبحانه، 2 قرص با وعده ناهار و 2 قرص با وعده شام) به مدت 2 ماه دریافت کردند. هر قرص حاوی 450 میلی گرم عصاره هیدروالکلی سینارااسکولیموس است که بر مبنای 20 میلی گرم کلروژنیک اسید استاندارد شده و توسط شرکت دارویی دینه ایران تهیه شده است . این شرکت عصاره را از برگهای گیاه کنگرفرنگی (synara scolymus) تهیه کرده که به طور اختصاصی و انحصاری در مزارع مجتمع صنایع داروئی دینه ایران در استان قزوین کشت می شود و بذر این گیاه از نسل سوم است و از شرکت معروف جانی سیدز امریکا تهیه شده است.
بر اساس مطالعات انجام یافته عصاره کنگرفرنگی هیچ گونه تداخل دارویی و غذایی نداشته و هیچ گونه عارضه جانبی با مصرف این مقدار گزارش نشده و میزان تحمل به آن خوب تا عالی گزارش شده است (Zargari, 1993) .
گروه پلاسیبو نیز روزانه 6 عدد قرص پلاسیبو (پلاسبو نیز توسط شرکت دینه با همان مشخصات فقط حاوی اکسپبانت و بدون ماده موثره تهیه شد) 2 قرص با صبحانه ، 2 قرص با وعده ناهار و 2 قرص با وعده شام به مدت 2 ماه دریافت کردند.
3-6 ابزار گردآوری داده ها
در شروع مطالعه اطلاعات اولیه بیماران با مصاحبه و ثبت در فرم گردآوری اطلاعات که به این منظور تهیه شده بود جمع آوری شد.
• اطلاعات دموگرافیک شامل : وزن، قد، سن، جنسیت .
• قد و وزن : با استفاده از دستگاه ترازو و قدسنج سکا مدل 755 ساخت کشور آلمان اندازه گیری شد. قد بیمار در حالت ایستاده و بدون کفش با دقت 10 میلی متر وزن بیمار با لباس سبک و بدون کفش با دقت 100 گرم.
• نتایج آزمایشگاهی : با خون گیری از بیماران و اندازه گیری مقادیر سرمی آنزیمهای کبدی (ALT, AST)، پروفایل لیپیدی (کلسترول تام، LDL کلسترول، HDLکلسترول و تری گلیسرید) و FBS.
فعالیت آنزیم ALT و AST کبدی به روش رنگ سنجی (colorimetrically) با استفاده از کیت مخصوص شرکت پارس آزمون ساخت کشور ایران و بر اساس متد Reitman and Frankel اندازه گیری شد(Reitman, 1957).
توتال کلسترول به روش رنگ سنجی، با استفاده از کیت مخصوص شرکت پارس من ساخت کشور ایرانو بر اساس متد Allainاندازه گیری شد(Allain, 1974).
LDL کلسترولبه روش رنگ سنجی، با استفاده از کیت مخصوص شرکت پارس آزمون ساخت کشور ایران و بر اساس متد Assman اندازه گیری شد (Assman, 1984).
HDL کلسترولبه روش رنگ سنجی، با استفاده از کیت مخصوص شرکت پارس من ساخت کشور ایران و بر اساس متدLopez-Virella اندازه گیری شد(Lopez – Virella, 1977).
تری گلیسرید به روش رنگ سنجی، با استفاده از کیت مخصوص