پایان نامه با واژهای کلیدی حقوق فرانسه، شخص سوم، اصل استقلال

که به باعث اون متصدّی باربری در برابر پرداخت حقّالزحمه مناسب، متعهّد حمل جنس میشه”. در این تعریف به وجود حقالزحمه مناسب واسه تأکید بر معوّض بودن عقد اشاره شده. از اونجا که موضوع تعریف، قرارداد باربری به طور کلیه و نه هیچ یه از انواع خاص اون مثل قرارداد باربری دریایی یا هوایی بنابر این برخلاف کنوانسیون هامبورگ، از قید بندر به عنوان مبدأ یا مقصد خودداری شده.
گفتار دوّم: نقش و رابطه ارسال بارنامه با قرارداد باربری
اشاره شد که خلط بین معنی قرارداد باربری به عنوان یه ماهیّت اعتباری و بارنامه به عنوان سند مثبِت وجود قرارداد باعث شده که در مقام جدا انواع مختلف قراردادهایی که واسه حمل جنس در دریا منعقد میشه، بارنامه رو در کنار قرارداد اجاره کشتی اشاره کنن.
بند هفتم از ماده 52 قانون دریایی ایران بارنامه رو به این راه تعریف میکند: “بارنامه دریایی سندیه که مشخصّات کامل بار در اون قید و توسّط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف اون واسه این منظور تعیین شده، امضاء شه و به باعث اون تعهّد شه بار توسّط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شه”.
بند هفتم ماده یه مقرّرات کنوانسیون هامبورگ هم بارنامه رو به “سندی مربوط به انعقاد قرارداد حملونقل دریایی و یا تحویل گرفتن جنس به وسیله حملکننده که طبق اون او تعهّد میکند، جنس رو به گیرنده های که نام او در بارنامه درج شده یا در وجه حامل تحویل دهد”138.
انتقال بارنامه مثل اسناد تجاریه. امّا بارنامه سند تجاری حساب نمیشه. چون مبیّن وجود یه طلب پولی به نفع دارنده نیس. در فرانسه اصطلاح Effets de Commerce در بعضی از قوانین استفاده کرده شده بی اونکه قانونگذار، هیچ جا اصطلاح مزبور رو تعریف یا مصادیق اون رو معرّفی کرده باشه. معذلک مؤلّفین حقوق در این نکته اتّفاق نظر دارن که معنی Effets de Commerce که ما در فارسی در مقابل اسناد تجاری به کار میبریم مفهومیه که عرف میشناسد و به اسنادی گفته میکند که به سهولت قابل نقل و انتقالند و ضمنا حکایت از وجود یه طلب پولی کوتاه مدّت به نفع دارنده میکنند، وسیله پرداخت طلب مزبور هم میباشند139. البته بارنامه دریایی این شباهت رو با سند تجاری داره که با ظهرنویسی قابل نقل و انتقاله. امّا ً دارای بقیه کارا و اصول اسناد تجاری موند اصل استقلال امضائات نمیباشد.
با وجود اختلاط بین معنی قرارداد و بارنامه، نمیتوان اثر ارسال این سند بر قرارداد باربری رو ندیده گرفت.
الف) بارنامه خاطر قرارداد باربریه.
همونطور که توجه شد بین سند بارنامه و اصل قرارداد باربری قائل به جدا شدیم. البته این رو هم باید گفت که بارنامه خاطر قطعی باربری نیس. چون ممکنه که شرایط اون به باعث قرارداد اجاره کشتی، آگهیهای ارسال شده از طرف مالک کشتی، تعهّدات شفاهی دو طرف و یا قوانین جاری تغییر یافته باشه. در صورت اختلاف بین قرارداد شفاهی قبلی (بین متصدّی باربری و فرستنده جنس) با مفاد بارنامه دریایی، قرارداد شفاهی ممکنه حاکم بر روابط دو طرف شناخته شود140. مثل تفاوتهایی که بین بارنامه به عنوان یه سند تجاری و بقیه اسناد تجاری مثل چک، سفته و برات هست اینه که برخلاف اسناد گذشته، خیلی آسون میشه خلاف مندرجات بارنامه رو ثابت کرد. واسه مثال متصدّی باربری علی خلاف میل مفاد بارنامه که تحویل در ظرف دو ماه رو در بندر مقصد پیشبینی کرده مدعی توافق شفاهی با فرستنده جنس مبنی بر تحویل جنس در مدت سه ماه که در صورت موفّقیّت در اثبات این از مسؤولیّت تأخیر در انجام تعهّد یا نبود انجام تعهّد معافه. پس اگه شرایط بارنامه تغییر کند این تغییر قابل استناده و اینطور نیس که به مفاد بارنامه همراه بود و بشه خلاف اون رو ثابت کرد.
ب) بارنامه در حکم رسید دریافت کلّی جنس به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالمه.
البته این مورد هم مثل اثر قبلی بارنامه نمیتواند خاطر قطعی دریافت جنس باشه. بلکه عرف اون رو اماره میداند که میشه خلاف اون رو ثابت کرد. به این معنی که به خاطر رفع هرگونه دعوا بین متصدّی باربری و فرستنده جنس در مورد مقدار، وزن، تعداد بسته و غیره در عرف تجاری، به ویژه در مورد حمل الوار و چوبهای جنگلی، روش اینه که با اشاره دریافت جنس به مقدار معیّن در بارنامه، دو طرف خودشو نسبت به اون متعهّد میسازند و اینطوری اگر مقدار کالای تحویلی در مقصد کمتر از میزان مندرج در بارنامه باشه، متصدّی باربری در هر حال مسؤول هستش مگه اون که ثابت شه که فرستنده جنس انجام دهنده دسیسه و تقلّب در کسب شده است141. بنابراین بر خلاف مندرجات بارنامه، میشه ثابت کرد که واقعا جنس دریافت نشده یا اونکه به مقدار تعیین شده در سند بارنامه نبوده. اگه متصدّی باربری بتونه ثابت کند که بی دریافت جنس بارنامه رو صادر کرده، از مسؤولیّت معافه.
ج) بارنامه دارای توانایی نقل و انتقاله.
البته این نقل و انتقال فقط با بارنامه اصلی142 و با ظهرنویسی صورت میپذیرد. اگه بارنامه در وجه حامل صادر شه دیگه واسه انتقال اون احتیاجی به ظهرنویسی وجود نداره. چون که انتقال اون با قبض و اقباض صورت میپذیرد. ماده 61 قانون دریایی در این باره مقرّر میدارد: “بارنامه دریایی ممکنه مثل چک به نام شخص معیّن یا حامل یا حواله کرد صادر شه”. صرف اشاره این نکته در ماده فوقالذّکر خاطر بر اون نیس که بشه در حقوق ایران، احکام مربوط به سفته و برات، مانند حقوق و تعهّدات به دلیل ظهرنویسی رو در مورد بارنامه دریایی اجرا کرد و این سکوت قانونگذار و نبودن مقرّراتی در این مورد خود یکی از نقائص مهم قانون دریایی ایر
ان است143. در مقابل در بند “ب” از پاراگراف سوم ماده 16 کنوانسیون هامبورگ میخوانیم که در صورت انتقال بارنامه به شخص سوم مثل گیرنده با حسن نیّت که با اعتماد به مندرجات بارنامه عمل نمودهه، خاطر مخالف اون از طرف حملونقل کننده پذیرفته نمیشود144″ و میشه از اون به عنوان معادلی واسه اصل غیر قابل خاطر بودن ایرادات در مورد اسناد تجاری یاد کرد. برابر این اصل صاحب امضای مورد تعقیب نمیتواند در برابر دارنده سند تجاری به روابط شخصی خود با صادرکننده و یا دارندگان قبلی خاطر کند.
د) بارنامه خاطر مالکیته.
اشاره شد که بارنامه رو مثل اسناد تجاری مثل چک و برات میشه با ظهرنویسی منتقل کرد که این به سه روش در وجه حامل، شخص معیّن یا حوالهکرد اون صورت میپذیرد. ماده 61 قانون دریایی در این باره مقرّر میدارد: “بارنامه دریایی ممکنه مثل چک به نام شخص معیّن یا حامل یا حواله کرد صادر شه”. اگه بارنامه در وجه شخص معیّن باشه خاطر مالکیت اون یا شخصیه که بارنامه به نام او ظهرنویسی شده و در صورتی که بارنامه در وجه حامل باشه خاطر مالکیت متصرّف بارنامه بر کالای بارگیری شده. با ارسال سند بارنامه، تعهّدی به نفع شخص سوم گیرنده از طرف متصدّی حملونقل و فرستنده جنس ایجاد میشه و به خاطر مالکیّت جنس بدون اینکه احتیاجی به قرارداد بین گیرنده و متصدّی حمل وجود داشته باشه گیرنده جنس که نام اون در بارنامه درج شده به خاطر رابطه قراردادی میتواند جنس رو در مقصد از متصدّی حمل مطالبه کند و متصدّی حملونقل و صادرکننده حق ندارن به خاطر نداشتن رابطه قراردادی از تحویل جنس به گیرنده خودداری کنند145.
بارنامه دریایی وقتی صادر میشه که جنس به کشتی منتقل شه. بارنامه در چار نسخه صادر میشه که فقط یکی از اونا اصلیه که به فرستنده جنس تحویل داده میشه و سه نسخه دیگه به ترتیب واسه مالک، ناخدای کشتی و گیرنده جنس در بندر مقصده. تعیین تعداد چار نسخه از بارنامه در قانون ایران به تبعیّت از حقوق فرانسه صورت گرفته. هر چند که هماکنون در قانون دریایی فرانسه این تعداد به دو نسخه کاهش یافته که یکی واسه فرستنده جنس و نسخه دیگه واسه فرمانده کشتی صادر میشه. در انگلستان تعداد نسخ بارنامه منحصر به سه فقرهه که علاوه بر فرستنده و مسئول حمل، واسه گیرنده جنس هم صادر میشه. در عرف بینالملل هم بارنامه در سه نسخه صادر میشه.
مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی
در این مبحث با قرارداد اجاره کشتی آشنا شده و انواع اون رو بررسی میکنیم.
گفتار اونّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *