پایان نامه با واژهای کلیدی حمل و نقل، طلاق، شرط علاوه بر عقد

قائل به جدا شد. تعیین مسؤولیّتها هم در مورد تعهّداتیه که دو طرف بر عهده گرفتهاند. بنابراین در اول باید تعهّدات و مسؤولیّتهای دو طرف عقد در هر قرارداد مشخص شه و بعد به تعیین کارا قوّه قاهره بر هریک اقدام شه. تمرکز مطالب در این بخش بر قرارداد باربری هستش. مطالب این بخش رو در دو فصل پیگیری خواهیم کرد. در فصل اول به شناسایی ماهیّت مسؤولیّتها و تعهّدات متصدّی حملونقل دریایی در قرارداد باربری پرداخته و در فصل دوّم به اثر قوّه قاهره بر اونا توجه خواهیم کرد.
فصل اونّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی
وقتی قوانین مدنی و تجارت، در گذشته قوانین مربوط به حملونقل، تعیین کننده تعهّدات و مسؤولیّتهای متصدّی حمل و نقل بودن. باید در اول این نکته رو خاطرنشان ساخت که تصویب و الحاق ایران به کنوانسیونهای حملونقل بینالمللی، مانع از اجرای قوانین تجارت و مدنی در مورد اون دسته از حملونقلهایی که دارای وصف داخلی هستن، نمیشه. قانون تجارت ایران در فصل مربوط به حملونقل تصریحی به این نکته که مقرّرات اون محدود به نوع خاصّی از حملونقل مثل دریایی، هوایی و زمینی میشه، نداشته و گفته ماده هم این باور رو به وجود میآورد که قانونگذار با وضع مواد مربوط به حملونقل، توجه به همه انواع حملونقل داشته. البته از این نکته هم نباید غافل بود که قانون تجارت ایران طبق قانون تجارت فرانسه و بلژیک تهیه گردیده و در این قوانین، مقرّرات مربوط به حقوق دریایی به راه جداگونه و در زیر یه مبحث مجزّا آماده شده بودن. یکی از نویسندگان از این مطلب اینجور نتیجه میگیرند که مقرّرات ناظر بر حملونقل در قانون تجارت تنها اختصاص به حملونقل زمینی داشته و به بقیه انواع حملونقل تسرّی پیدا نمیکند174. البته با وجود قانون دریایی ایران که در سال 1343 به تصویب رسید این نکته تنها در مورد حملونقل دریایی صادقه و از زمان تصویب قانون نامبرده مسؤولیّت متصدّی با توجه به مقرّرات خاص اون قانون تفسیر میشود175. امّا به بقیه انواع حمل و نقل داخلی تسرّی پیدا نمیکند.
مبحث اونّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی
هر گونه قراردادی که به باعث اون متصدّی باربری در برابر پرداخت حقّالزحمه مناسب، متعهّد حمل جنس میشه، قرارداد باربریه. بنابراین تعهّد اصلی متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی، حمل جنس از بندر مبدأ به بندر مقصده. با وجود این پاره های از تعهّدات فرعی هم وجود دارن که اهمیّت اونا از تعهّد اصلی متصدّی کمتر نیس. این تعهّدات رو میشه به تعهّدات در بندر بارگیری، تعهّدات در بین سفر و تعهّدات در هنگام تخلیه در بندر مقصد تقسیم و هر یه رو جداگونه مطالعه کرد. ماده 54 قانون دریایی ایران به برخی از این تعهّدات اشاره کرده است176.
گفتار اونّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر
در این مرحله میشه تعهّدات متصدّی رو تحت سه عنوان بررسی کرد.
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به خاطر حمل و نقل جنس
در یه نگاه کلّی قابلیّت دریانوردی به حالتی گفته میشه که کشتی با برخورداری استواری لازم در بدنه، توان فنّی مفید، لوازم و پرسنل مناسب، بتونه با خطرات عادی و معمولی دریایی مقابله کرده و با انجام یه سفر دریایی مطمئن محموله رو به طور ایمن به مقصد برساند. نگاهی دقیق به این شرط نشون می ده که این قابلیّت و توانایی باید در دو بخش مورد آزمایش بگیره. اول در بخش دریانوردی که میشه اصطلاح قابلیّت فنّی واسه دریانوردی رو واسه اون استفاده کرد و دوّم در بخش تجاری که گفته اصطلاح دریانوردی تجاری واسه اون مناسب است177. در بعد قابلیّت فنّی واسه دریانوردی، کشتی باید از بدنه محکم، موتورهای پیش راننده با ظرفیّت مفید، کارکنان و مهندسانی که دارای علم و تجربه کافی در مورد دریانوردی باشن و سوخت و آذوقه لازم بهره مند بوده تا بتونه یه سفر معمولی دریایی رو به شکل ایمن انجام دهد178. از نظر قابلیّت دریانوردی تجاری متعهّد مکلّفه انبارهای مناسب رو واسه قبول جنسا و محموله مورد نظر آماده کرده و لوازم لازم رو با در نظر گرفتن نوع جنس جهت بارگیری، نگهداری و تخلیه فراهم نماید179. به طور کلّی قابلیّت دریانوردی مفهومی نسبی بوده و در آزمایش اون عواملی چون عمر کشتی، لوازم، پرسنل، نوع سفر، ماهیّت جنس و عواملی مثل این دخالت دارند180. کشتی مورد نظر واسه انجام تعهّد اصلی متصدّی، باید قابلیّت انجام حمل جنس در سفر دریایی مورد نظر رو داشته باشه. بنابراین متصدّی باید در انتخاب و آمادهسازی کشتی آخر دقّت رو داشته باشه. بند 1 ماده 54 به این تعهّد متصدّی اشاره کرده. برابر با قسمت اونّل ماده 55 قانون دریایی ایران تعهّد متصدّی حمل در مورد تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی، تعهّدی به وسیله و در صورتی که در آماده نمودن کشتی جهت دریانوردی و تأمین احتیاجات اون سعی و اهتمام کافی ارائه شده باشه، تعهّد مزبور انجام شده و مسؤولیّتی بر عهده متصدّی نیست181. بند اونّل از ماده 3 کنوانسیون بروکسل182، منبع اقتباس قانون گذار ایران در پیشبینی تأمین قابلیّت دریانوردی به عنوان یکی از تعهّدات متصدّی حملونقل در قانون دریایی بوده. اینجور تعهّدی به روشنی در کنوانسیون هامبورگ پیشبینی نشده. امّا از مفاد ماده 5 اون کنوانسیون183 میشه وجود اینجور تعهّدی رو برداشت کرد. چون در ماده نامبرده اگر متصدّی انجام دهنده تقصیری که مؤثّر در ورود ضرر باشه انجام دهنده نشده باشه و رعایت کارا مناسب جهت احتراز از واقعه خسارتزا رو کرده باشه، از مسؤولیّت معافه و نبود ت
أمین قابلیّت کشتیرانی میتواند، تقصیر در نگهداری از جنس و نبود رعایت کارا مناسب جهت پرهیز از بروز واقعه خسارتزا به شمار آید184.
در پاراگراف اول از ماده 14 کنوانسیون روتردام185، تعهّد متصدّی حملونقل به تأمین قابلیّت دریانوردی، به روشنی مورد تأکید قرار گرفته. امّا فرقش اینه که در کنوانسیون بروکسل اینجور تعهّدی تنها در اول و شروع سفر مورد نظره در حالی که در کنوانسیون روتردام تأمین قابلیّت کشتیرانی، تعهّدی دائمی بوده و در طول سفر هم بر عهده متصدّی قرار داره.
ب) تحویل گرفتن جنس از ارسال کننده
تحویل گرفتن جنس از ارسال کننده لازمه حمل و نقل است و به دنبال تعهّد به حمل از تعهّدات متصدّی حمل به حساب میآید. با اینکه در مقرّرات قانون دریایی ایران، مدّت حمل از وقتی که بار روی کشتی بارگیری میشه شروع میشود186. این در بند “E” ماده اول کنوانسیون بروکسل هم اعلام شده. بنابراین مقرّرات اون کنوانسیون در قبال تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی اگر جنس رو تحویل گرفته باشه امّا روی کشتی بارگیری نکرده باشه، اعمال نمیشه. امّا برابر مقرّرات هامبورگ تحویل جنس توسّط متصدّی حمل در بندر مبدأ باعث شروع مسؤولیّت متصدّی میشود187. این در ماده 12 کنوانسیون روتردام به روشنی پیشبینی شده است188.
ج) چیدن جنس
جنسا باید در انبارهای مخصوص یا روی کشتی به طور منظم چیده شه. بنابراین چیدن جنس شامل هر عملیه که واسه قرار دادن جنس در کشتی لازم باشه، طوری که اون رو از تلف یا نابود شدن حفظ کند189. چیدن جنسا چیزی ً فنّی و تخصّصی و واسه همین مربوط به نظم عمومیه و متصدّی نمیتواند اجرای اون رو به باعث شرط علاوه بر عقد بر عهده ارسال کننده قرار بده. عملیّات چیدن جنسا زیر نظر فرمانده کشتی و توسّط خدمه یا افراد تحت فرمون تجهیزکننده کشتی که تنها وظیفه اونا چیدن کالاهاه و در طول سفر کشتی رو همراهی نمیکنند، انجام میشود190.
گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در بین سفر دریایی
میشه کلی تعهّدات متصدّی در بین سفر دریایی در چار عنوان محدود کرد:
الف) حمل با احتیاط جنس
بند دوّم ماده 54 قانون دریایی ایران به پیروی از پاراگراف دوّم ماده 3 کنوانسیون بروکسل191 به این تعهّد اشاره کرده. در کنوانسیون هامبورگ، این تعهّد متصدّی مثل بقیه تعهّدات او از ماده 5 اون قابل استنباطه. کنوانسیون روتردام در بند اونّل از ماده 13 به این تعهّد متصدّی اشاره کرده است192.
ب) تعهّد به حمل جنس با سرعت معمولی
البته تعیین برنامه وقتی دقیق واسه کشتیها غیر ممکنه و نمیتوان تاریخ دقیقی واسه اجرای تعهّد متصدّی درباره حمل جنس به مقصد تعیین کرد مگه اینکه یه متصدّی حمل به روشنی تحویل جنس رو در تاریخ معیّنی به راه تعهّد به نتیجه بر عهده گرفته باشه. وگرنه تعهّد متصدّی طبق ماهیّت حمل و نقل دریایی به وسیله بوده و او موظّفه تموم تلاش خودشو واسه رساندن جنس به مقصد در مهلت معیّن به عمل بیاره. با توجّه به واقعیّت مزبوره که قرارداد حمل و نقل خیلی کم متضمّن تعهّد روشن متصدّی مبنی بر تحویل جنس در تاریخ معیّنه. با وجود اونکه در مقربرات لاهه و قانون دریایی ایران به تعهّد سرعت دادن در حمل جنس اشاره نشده امّا میشه اون رو به عنوان یه تعهّد شرعی شناسایی کرد193.
ج) نبود انحراف از راه تعیین شده
اگه راه در قرارداد معیّن نشده باشه راه تجاری معمولی مورد نظر دو طرف بوده و اگه این راه هم قابل تعیین نباشه تصوّر میشه که راه مستقیم جغرافیایی مورد نظر بوده. انحراف کشتی از راه معمولی و قانونی وقتی نمونه داره که فرمانده کشتی به طور دلخواه و عامدانه راهی غیر از راه قرارداد انتخاب کند194. البته انحراف عامدانه از راه واسه حفظ ایمنی سفر موجّه حساب میشه.
تنها تعهّد متصدّی در بندر مقصد، تسلیم جنس به مالکان اون است. با تسلیم سالم و به موقع جنسا به مرسل الیه، زمان حمل به پایان رسیده و متصدّی دیگه مسؤولیّتی نسبت به تلف و ضرر وارده ندارد195.
مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی
قانون دریایی ایران با الهام از مقرّرات کنوانسیون بروکسل تهیه گردیده. بنابراین در گفتار اونّل به بررسی قوانین ایران با عطف توجه به کنوانسیون بروکسل در مورد مسؤولیّت متصدّی حملونقل خواهیم پرداخت. گفتار دوّم هم به بررسی مسؤولیّت در کنوانسیون هامبورگ و روتردام به عنوان قوانین متأخّر و روزآمد در مورد مسؤولیّت اختصاص داره.
گفتار اونّل: حقوق داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایان نامه با واژهای کلیدی حمل و نقل، طلاق، شرط علاوه بر عقد

قائل به جدا شد. تعیین مسؤولیّتها هم در مورد تعهّداتیه که دو طرف بر عهده گرفتهاند. بنابراین در اول باید تعهّدات و مسؤولیّتهای دو طرف عقد در هر قرارداد مشخص شه و بعد به تعیین کارا قوّه قاهره بر هریک اقدام شه. تمرکز مطالب در این بخش بر قرارداد باربری هستش. مطالب این بخش رو در دو فصل پیگیری خواهیم کرد. در فصل اول به شناسایی ماهیّت مسؤولیّتها و تعهّدات متصدّی حملونقل دریایی در قرارداد باربری پرداخته و در فصل دوّم به اثر قوّه قاهره بر اونا توجه خواهیم کرد.
فصل اونّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی
وقتی قوانین مدنی و تجارت، در گذشته قوانین مربوط به حملونقل، تعیین کننده تعهّدات و مسؤولیّتهای متصدّی حمل و نقل بودن. باید در اول این نکته رو خاطرنشان ساخت که تصویب و الحاق ایران به کنوانسیونهای حملونقل بینالمللی، مانع از اجرای قوانین تجارت و مدنی در مورد اون دسته از حملونقلهایی که دارای وصف داخلی هستن، نمیشه. قانون تجارت ایران در فصل مربوط به حملونقل تصریحی به این نکته که مقرّرات اون محدود به نوع خاصّی از حملونقل مثل دریایی، هوایی و زمینی میشه، نداشته و گفته ماده هم این باور رو به وجود میآورد که قانونگذار با وضع مواد مربوط به حملونقل، توجه به همه انواع حملونقل داشته. البته از این نکته هم نباید غافل بود که قانون تجارت ایران طبق قانون تجارت فرانسه و بلژیک تهیه گردیده و در این قوانین، مقرّرات مربوط به حقوق دریایی به راه جداگونه و در زیر یه مبحث مجزّا آماده شده بودن. یکی از نویسندگان از این مطلب اینجور نتیجه میگیرند که مقرّرات ناظر بر حملونقل در قانون تجارت تنها اختصاص به حملونقل زمینی داشته و به بقیه انواع حملونقل تسرّی پیدا نمیکند174. البته با وجود قانون دریایی ایران که در سال 1343 به تصویب رسید این نکته تنها در مورد حملونقل دریایی صادقه و از زمان تصویب قانون نامبرده مسؤولیّت متصدّی با توجه به مقرّرات خاص اون قانون تفسیر میشود175. امّا به بقیه انواع حمل و نقل داخلی تسرّی پیدا نمیکند.
مبحث اونّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی
هر گونه قراردادی که به باعث اون متصدّی باربری در برابر پرداخت حقّالزحمه مناسب، متعهّد حمل جنس میشه، قرارداد باربریه. بنابراین تعهّد اصلی متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی، حمل جنس از بندر مبدأ به بندر مقصده. با وجود این پاره های از تعهّدات فرعی هم وجود دارن که اهمیّت اونا از تعهّد اصلی متصدّی کمتر نیس. این تعهّدات رو میشه به تعهّدات در بندر بارگیری، تعهّدات در بین سفر و تعهّدات در هنگام تخلیه در بندر مقصد تقسیم و هر یه رو جداگونه مطالعه کرد. ماده 54 قانون دریایی ایران به برخی از این تعهّدات اشاره کرده است176.
گفتار اونّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر
در این مرحله میشه تعهّدات متصدّی رو تحت سه عنوان بررسی کرد.
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به خاطر حمل و نقل جنس
در یه نگاه کلّی قابلیّت دریانوردی به حالتی گفته میشه که کشتی با برخورداری استواری لازم در بدنه، توان فنّی مفید، لوازم و پرسنل مناسب، بتونه با خطرات عادی و معمولی دریایی مقابله کرده و با انجام یه سفر دریایی مطمئن محموله رو به طور ایمن به مقصد برساند. نگاهی دقیق به این شرط نشون می ده که این قابلیّت و توانایی باید در دو بخش مورد آزمایش بگیره. اول در بخش دریانوردی که میشه اصطلاح قابلیّت فنّی واسه دریانوردی رو واسه اون استفاده کرد و دوّم در بخش تجاری که گفته اصطلاح دریانوردی تجاری واسه اون مناسب است177. در بعد قابلیّت فنّی واسه دریانوردی، کشتی باید از بدنه محکم، موتورهای پیش راننده با ظرفیّت مفید، کارکنان و مهندسانی که دارای علم و تجربه کافی در مورد دریانوردی باشن و سوخت و آذوقه لازم بهره مند بوده تا بتونه یه سفر معمولی دریایی رو به شکل ایمن انجام دهد178. از نظر قابلیّت دریانوردی تجاری متعهّد مکلّفه انبارهای مناسب رو واسه قبول جنسا و محموله مورد نظر آماده کرده و لوازم لازم رو با در نظر گرفتن نوع جنس جهت بارگیری، نگهداری و تخلیه فراهم نماید179. به طور کلّی قابلیّت دریانوردی مفهومی نسبی بوده و در آزمایش اون عواملی چون عمر کشتی، لوازم، پرسنل، نوع سفر، ماهیّت جنس و عواملی مثل این دخالت دارند180. کشتی مورد نظر واسه انجام تعهّد اصلی متصدّی، باید قابلیّت انجام حمل جنس در سفر دریایی مورد نظر رو داشته باشه. بنابراین متصدّی باید در انتخاب و آمادهسازی کشتی آخر دقّت رو داشته باشه. بند 1 ماده 54 به این تعهّد متصدّی اشاره کرده. برابر با قسمت اونّل ماده 55 قانون دریایی ایران تعهّد متصدّی حمل در مورد تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی، تعهّدی به وسیله و در صورتی که در آماده نمودن کشتی جهت دریانوردی و تأمین احتیاجات اون سعی و اهتمام کافی ارائه شده باشه، تعهّد مزبور انجام شده و مسؤولیّتی بر عهده متصدّی نیست181. بند اونّل از ماده 3 کنوانسیون بروکسل182، منبع اقتباس قانون گذار ایران در پیشبینی تأمین قابلیّت دریانوردی به عنوان یکی از تعهّدات متصدّی حملونقل در قانون دریایی بوده. اینجور تعهّدی به روشنی در کنوانسیون هامبورگ پیشبینی نشده. امّا از مفاد ماده 5 اون کنوانسیون183 میشه وجود اینجور تعهّدی رو برداشت کرد. چون در ماده نامبرده اگر متصدّی انجام دهنده تقصیری که مؤثّر در ورود ضرر باشه انجام دهنده نشده باشه و رعایت کارا مناسب جهت احتراز از واقعه خسارتزا رو کرده باشه، از مسؤولیّت معافه و نبود ت
أمین قابلیّت کشتیرانی میتواند، تقصیر در نگهداری از جنس و نبود رعایت کارا مناسب جهت پرهیز از بروز واقعه خسارتزا به شمار آید184.
در پاراگراف اول از ماده 14 کنوانسیون روتردام185، تعهّد متصدّی حملونقل به تأمین قابلیّت دریانوردی، به روشنی مورد تأکید قرار گرفته. امّا فرقش اینه که در کنوانسیون بروکسل اینجور تعهّدی تنها در اول و شروع سفر مورد نظره در حالی که در کنوانسیون روتردام تأمین قابلیّت کشتیرانی، تعهّدی دائمی بوده و در طول سفر هم بر عهده متصدّی قرار داره.
ب) تحویل گرفتن جنس از ارسال کننده
تحویل گرفتن جنس از ارسال کننده لازمه حمل و نقل است و به دنبال تعهّد به حمل از تعهّدات متصدّی حمل به حساب میآید. با اینکه در مقرّرات قانون دریایی ایران، مدّت حمل از وقتی که بار روی کشتی بارگیری میشه شروع میشود186. این در بند “E” ماده اول کنوانسیون بروکسل هم اعلام شده. بنابراین مقرّرات اون کنوانسیون در قبال تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی اگر جنس رو تحویل گرفته باشه امّا روی کشتی بارگیری نکرده باشه، اعمال نمیشه. امّا برابر مقرّرات هامبورگ تحویل جنس توسّط متصدّی حمل در بندر مبدأ باعث شروع مسؤولیّت متصدّی میشود187. این در ماده 12 کنوانسیون روتردام به روشنی پیشبینی شده است188.
ج) چیدن جنس
جنسا باید در انبارهای مخصوص یا روی کشتی به طور منظم چیده شه. بنابراین چیدن جنس شامل هر عملیه که واسه قرار دادن جنس در کشتی لازم باشه، طوری که اون رو از تلف یا نابود شدن حفظ کند189. چیدن جنسا چیزی ً فنّی و تخصّصی و واسه همین مربوط به نظم عمومیه و متصدّی نمیتواند اجرای اون رو به باعث شرط علاوه بر عقد بر عهده ارسال کننده قرار بده. عملیّات چیدن جنسا زیر نظر فرمانده کشتی و توسّط خدمه یا افراد تحت فرمون تجهیزکننده کشتی که تنها وظیفه اونا چیدن کالاهاه و در طول سفر کشتی رو همراهی نمیکنند، انجام میشود190.
گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در بین سفر دریایی
میشه کلی تعهّدات متصدّی در بین سفر دریایی در چار عنوان محدود کرد:
الف) حمل با احتیاط جنس
بند دوّم ماده 54 قانون دریایی ایران به پیروی از پاراگراف دوّم ماده 3 کنوانسیون بروکسل191 به این تعهّد اشاره کرده. در کنوانسیون هامبورگ، این تعهّد متصدّی مثل بقیه تعهّدات او از ماده 5 اون قابل استنباطه. کنوانسیون روتردام در بند اونّل از ماده 13 به این تعهّد متصدّی اشاره کرده است192.
ب) تعهّد به حمل جنس با سرعت معمولی
البته تعیین برنامه وقتی دقیق واسه کشتیها غیر ممکنه و نمیتوان تاریخ دقیقی واسه اجرای تعهّد متصدّی درباره حمل جنس به مقصد تعیین کرد مگه اینکه یه متصدّی حمل به روشنی تحویل جنس رو در تاریخ معیّنی به راه تعهّد به نتیجه بر عهده گرفته باشه. وگرنه تعهّد متصدّی طبق ماهیّت حمل و نقل دریایی به وسیله بوده و او موظّفه تموم تلاش خودشو واسه رساندن جنس به مقصد در مهلت معیّن به عمل بیاره. با توجّه به واقعیّت مزبوره که قرارداد حمل و نقل خیلی کم متضمّن تعهّد روشن متصدّی مبنی بر تحویل جنس در تاریخ معیّنه. با وجود اونکه در مقربرات لاهه و قانون دریایی ایران به تعهّد سرعت دادن در حمل جنس اشاره نشده امّا میشه اون رو به عنوان یه تعهّد شرعی شناسایی کرد193.
ج) نبود انحراف از راه تعیین شده
اگه راه در قرارداد معیّن نشده باشه راه تجاری معمولی مورد نظر دو طرف بوده و اگه این راه هم قابل تعیین نباشه تصوّر میشه که راه مستقیم جغرافیایی مورد نظر بوده. انحراف کشتی از راه معمولی و قانونی وقتی نمونه داره که فرمانده کشتی به طور دلخواه و عامدانه راهی غیر از راه قرارداد انتخاب کند194. البته انحراف عامدانه از راه واسه حفظ ایمنی سفر موجّه حساب میشه.
تنها تعهّد متصدّی در بندر مقصد، تسلیم جنس به مالکان اون است. با تسلیم سالم و به موقع جنسا به مرسل الیه، زمان حمل به پایان رسیده و متصدّی دیگه مسؤولیّتی نسبت به تلف و ضرر وارده ندارد195.
مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی
قانون دریایی ایران با الهام از مقرّرات کنوانسیون بروکسل تهیه گردیده. بنابراین در گفتار اونّل به بررسی قوانین ایران با عطف توجه به کنوانسیون بروکسل در مورد مسؤولیّت متصدّی حملونقل خواهیم پرداخت. گفتار دوّم هم به بررسی مسؤولیّت در کنوانسیون هامبورگ و روتردام به عنوان قوانین متأخّر و روزآمد در مورد مسؤولیّت اختصاص داره.
گفتار اونّل: حقوق داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *