پایان نامه با کلید واژگان بزه دیدگی، ارتکاب جرم، سبک زندگی، جرم انگاری

کرد.
هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام «همسر آزاری» وجود نداره اما قانون گذار در برخی زمینه ها به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان اقدام کرده. در این مورد میشه از ماده 619 قانون مجازات اسلامی نام برد. طبق این ماده؛ «هرکی در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم کودکان یا زنان بشه یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و آبرو اونا توهین کنه به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشه.» یا ماده 622 قانون مجازات اسلامی که بیان می داره؛ «هرکی عالماً و عامداً با واسطه ضرب و اذیت زن حامله، باعث سقط جنین او شه علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص طبق مورد به حبس از یه تا سه سال محکوم میشه» و آخر سر در مورد جرم انگاریای خاص در قبال بزه دیدگی زنان میشه از ماده 642 قانون مجازات اسلامی نام برد که ترک انفاق زن رو با وجود داشتن استطاعت پولی و اطاعت زن جرم دانسته و واسه انجام دهنده مجازات حبس از سه ماه و یه روز تا پنج ماه پیش بینی نمودهه.
بدین سان در قبال حملات جسمی علیه زنان مانند قتل، ضرب و زخم، قانون گذار کیفری ما چه در درون خونه و چه بیرون از اون دست به جرم انگاریای خاص زدهه. معمولاً قانون گذاران با انجام یه سیاست کیفری افتراقی از راه سازوکار جرم انگاریای ویژه دو هدف کلی رو دنبال می کنن:
الف) با توجه ویژه به زنان در قانون کیفری از راه جرم دانستن برخی رفتارهای خاص درصدد رساندن این پیام هستن که این اعمال دارای قبح شدید می باشن. در این رهیافت قانون کیفری بیش تر نقش ارزشی و توصیفی خودشو اجرا می کند.
ب) از راه جرم انگاری برخی رفتارها و پیش بینی پاسخای متفاوت و شدیدتر واسه اونا در صدد بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم علیه زنانه. در این ره پیدا قانون کیفری نقش پیش گیری کیفری خودشو از راه تهدید پنهون و حالا افراد به اعمال ضمانت اجرای کیفری اجرا می کنه.

8-2 زیاد کیفر بزه کاران به خاطر زن بودن بزه دیده اونا

یکی از هزینه هایی که بزه کار پنهون در مرحله ترسیم «نقشه جنایی» و به فعلیت رساندن اون مورد توجه قرار میده، هزینه کیفری به دلیل ارتکاب جرمه. افراد آسیب پذیری مانند زنان به خاطر ضعفای جسمی اهداف مناسب و مطلوبی واسه بزه کاران هستن، اینجوری دارای جذابیت خاص واسه بزه کاران بوده و ارتکاب جرم روی اونا خطر کم تری داره و همین امر اونا رو روبروی «بزه دیدگی تکراری» قرار میده.
به عنوان یکی از ابزارها طبق غیرجذاب درست کردن آماجای بالا و بالا بردن «بهای جرم»، عملکرد زیاد مجازات بزه کارانیه که قربانیان اونا آسیب پذیرتر از بقیه افراد جامعه هستن. این سازوکار نه که می میتونه از راه تأثیرگذاری بر شخصیت بزه کاران پنهون در سازمان دادن فعالیت خود دور انگیزهای بزه کارانه، در پیش گیری از «بزه دیدگی ابتدایی» اونا مؤثر باشه، بلکه از «بزه دیدگی تکراری» اونا هم جلوگیری می کند، چون که مثل اینکه میزان خطر اتفاق بزه دوم، علیه بزه دیده، به نوع واکنش او در قبال بزه اول بستگی داره.
بدین سان میشه گفت که با عملکرد زیاد کیفر بزه کاران در برابر حملات مجرمانه اونا نسبت به زنان، قانون گذاران کیفری درصدد هستن تا با دخالت در شرایط و احوال حاکم بر وضعیت قبل جنایی از راه غیر جذاب درست کردن اهداف بالا واسه بزه کاران پنهون به باعث بالا رفتن هزینه کیفری ارتکاب جرم روی اونا، با ایجاد یه مانع بازدارنده قوی، مراحل گذر از اندیشه به فعل مجرمانه رو عقیم ساخته و درزمان راه و حرکت مراحل جنایی مشکل ایجاد کرده و اینجوری میزان بزه دیدگی زنان رو کاهش دهند.

9-2 – الگوهای مختلف در تحقق بزه دیدگی زنان

1-9-2 نقش روش و سبک زندگی در بزه دیدگی زنان
نظریه روش و سبک زندگی یکی از اولین تلاشا طبق بیان قربونی شدن کیفری می باشد39. این نظریه به گات فردسن40 و هیندلانگ41 منسوبه و به دنبال بررسی این مسألهه که چرا برخی افراد و گروه ها بیشتر از بقیه روبروی خطر بزه دیدگی قرار دارن. برابر این دید، اونا بر این باورند که جرم یه واقعه اتفاقی نیس، بلکه بزه دیدگی طبق روش یا سبک زندگی افراد و کارکرد زندگی اونا متغیره. نوع زندگی افراد نقش کلیدی در آسیب پذیری اونا داره چون هر قدر یه فرد شیوهی زندگی بازتری داشته باشه، یعنی فعالیتهای شغلی، تفریحی و اوقات فراغت او در خارج از خونه بیشتر باشه، در دسترس تر و پس بیشتر روبروی بزه دیدگی قرار خواهد گرفت. بر این پایه، نظریه نامبرده، پخش بی نظم بزه دیدگی در جا و زمان رو طبق فرق روش زندگی قربانیان توضیح می کند.
واسه مثال مجرد زیستن، زیاده روی در نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، رفت و آمد با مردها جوون، رفت وآمد شب هنگام به اماکن عمومی و زندگی در شهرهای بزرگ از روش های زندگیه که میزان بزه دیدگی افراد رو بالا می برد42.
به باور کین، زنان با موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی پایین تر شایدً بیشتر نگران پیاده روی پس از تاریکی و تنها ماندن در خونه می باشن. اون میگه که ترس واسه زنان مجرد بیشتر از زنان ازدواج کرده. این جور زنان به خاطر فقرشان بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنن و کمتر می تونن که اتومبیل بخرن و اون رو بیمه کنن. ضمنا قدرت انتخاب این که کجا زندگی می کنن
د و منابع لازم واسه اطمینان از حفاظت خود مثل قفلای کافی و مناسب روی دره ها رو ندارن و ممکنه مجبور شن شغلایی رو قبول کنن که ایمنی شخصی اشان رو بیشتر روبروی خطر قرار می دهد43. بنابر این، روش و سبک زندگی افراد ممکنه در تولد اندیشه مجرمانه و بعد در فرآیند فعالیت بخشیدن به این اندیشه، از راه سرعت دادن مراحل ارتکاب جرم و پس بزه دیدگی و تحریک گناهکار مؤثر باشه.
اینجوری، این رفتارهای جرم زا و پُر خطر هم میتونه پس رعایت نکردن پوشش درست و تحریک مرتکبان نا آشنا باشد44 و هم می میتونه به دلیل دوستیا و ارتباطای نا معمولی در محیطای کاری و تحصیلی با افراد آشنا باشه که این رابطه وقتی که با اون جذابیت و بروز همراه باشه، وابستگیای کاذب عاطفی ایجاد می کند و خطر بزه دیدگی رو افزایش میده.
بنابراین، هرچه افراد با افراد گناهکار یا محیطای مجرمانه و خطرناک و زمانای پر خطر بیشتر رفت و اومد کنن شانس بزه دیدگی خودشو افزایش می دن.
موقعیتای احتمالی بوجود اومده بین گناهکار و بزه دیده پنهون با توجه به سبک زندگی اونا تغییر می کند. بدین سان، با توجه به تصمیماتی که افراد واسه انتخاب کردن انواع روش های زندگی انجام می کنن احتمال بزه دیدگی اونا تقریباً قابل پیش بینیه. پس علل بزه دیدگی برخی افراد به دلیل انتخاب نوع سبک زندگی آنانه که خطر بزه دیدگی رو کم یا زیاد می کند.

2-9-2 نقش زنان در پیشگیری از بزه دیدگی
بزه دیده شناسی به دنبال جلو بردن تدابیریه که بتونه از خطرهای احتمالی ناظر به بعضی افراد که در وضعیتا و موقعیتایی، آماجای مناسبی واسه بزهکاران حساب می شن، پیشگیری کنند45.
زنان که به خاطر آسیب پذیری بیشتر احتمال بزه دیدگی اشان در اینطور جرایم بیشتره، این توانایی رو دارن تا با یه جور کمک کنی به گناهکار در یه مراحل عمل دوطرفه یا حتی نقطه شروع تقصیر در بزه دیدگی خود، با اون شریک باشن. ایجاد تحریک رفتار جنسی و یا پیش قدم شدن بزه دیده که شامل رضایت ظاهری اون یا بر اساس رضایت طرفینه، پیش زمینه بزه دیدگی اونا رو فراهم می کند.
تمایل زن به ایجاد رابطه با افراد ناشناس یا بودن در شرایطی که انگیزه کافی واسه تجاوز بزهکاران ایجاد می کند، عامل قربونی شدن زنه. وضعیتی که باید از اون به نام «بزه پذیری» یاد کرد. این وضع در کشورهایی که روسپیگری در اونا جرم به شمار می آید، عامل کلی خشونت جنسی علیه زنان به شمار می آید 46. به خاطر این، فرصتای بزه دیدگی با خصوصیات شخصی و اجتماعی قربانیان در رابطه هستش.
از اون جا که روش زیستن افراد می میتونه اونا رو بیشتر روبروی تهاجم قرار بده و بزه دیده هم می میتونه با حذف موقعیتای جرم زا، تا حدود زیادی از این پیشگیری کنه، بنابر این کارا خود مراقبتی اونا رو میشه با الگوی سبک و روش زندگی پیوند داد.
مشارکت فعال بزه دیده در پیشگیری از جرایم جنسی نیازمند آگاهی او از وضعای پُر خطر و راه های خودداری از اینه. حضور و تردد در مکانای خلوت و در زمانای خاصی مثل تاریکی هوا و مکانایی که در صورت بروز خطر امکان دسترسی به پلیس یا کمک بقیه خیلی پایینه، وضع پُر خطره و خودداری از اون ضروریه. بنابر این در برخی کشورها مثل انگلستان افرادی که از این وضعا خودداری نکنن، خود مجرم حساب می شوند47 .
ازاین رو، ویژگیای ظاهری زنان و نبود پوشش مناسب که زمینه جذب توجه بزهکاران رو فراهم می بیاره، حضور در مکانایی ناشناخته و خلوت بی همراه، سوار شدن دراتومبیلای ناشناس و خلوت بی همراه، رفت و آمد با مردها جوون، اعتماد به افراد ناشناس و رفت و آمدهای شبونه نمونه های بارزی از علل بزهدیدگی زنان در جرایم جنسیه که در راه و روش بزه دیده شناسی اولین مهم هستن.
بنابر این، میشه در این جا از رفتارهای پرخطر و بزه دیده زای بزه دیده و نقش اون در بالا بردن انگیزه مجرمانه انجام دهنده سخن گفت که پرهیز از اون، شخص رو از دایره انتخاب قربونی به وسیله گناهکار خارج یا احتمال اون رو کاهش میده.

3-9-2- مؤلفه های انتخاب بزه دیده در بزه دیدگی زنان
جرمی بنتام معتقده طبق اصل حسابگری کیفری، فردی که تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد، در عمل مثل یه فرد محاسبه گر«با سبک و سنگین» کردن مزایاو مشکلات یا منافع و رنجایی که ممکنه از جرم نصیبش شه، رفتار میکند. اون قاضی منافع خوده. انسان گناهکار، انسانی آزاد، با هوش و با عقله که به طور واقعی دست به محاسبه دقیق می زند48.
بدین سان، گناهکار پنهون، به جز بزهکارانی که به خاطر مشکلات روانی، عقلی، منشی و… انجام دهنده جرم می شن، مثل هر انسان دیگری، موجودی عقلانیه که به دنبال برابری بین منافع و مضار عمل مجرمانه ایه که هدف ارتکاب اون رو داره.
طبق باور بزه دیده شناسان، در بیشتر موارد، قربانیان جرایم با دقت و احتیاط به وسیله مجرمان شناسایی و انتخاب می شوند49 . بر مبنای نظریه انتخاب عقلانی مرتکبین انتخابهای آگاهانهای در مورد ارتکاب رفتار مجرمانه دارن. در نظریهای مشهور به گزینه عقلانی، مجرم شخصیه که دست به انتخاب می زند که بر مبنای ارادۀ آزاد ویه. یعنی، مجرم امتیازات و مشکلات عمل خود رو می سنجد و پس از امتحان هزینه های ارتکاب جرم که واسه مثال شامل: نوع جرم اجرایی، انتخاب بزه دیده و احتمال دستگیری او هستش، دست به انتخاب می زند. بنابر این هر چند جرم عملی بد و غیر عقلانیه ولی د