پایان نامه حقوق درباره : کنوانسیون وین

ثبت و گزارش معاملات مظنون به مقامات صالح پیشگیری، تدوین نمایند.
علاوه برآن جهت پیشگیری مقامات اداری، قانونگذاری و ضابطان دادگستری مربوطه باید بانک اطلاعات مالی را جهت گردآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به پولشویی و در نتیجه پیشگیری از آن تأسیس نمایند.بعلاوه دولت ها موظفند با استفاده از ابتکارات مناسب سازمانهای منطقه-ای بین منطقهای و طرفینی علیه پولشویی، اقدامات عملی لازم را برای شناسایی و کنترل نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال از مرزها بدون صدمه به انتقال قانونی سرمایه ها انجام دهند. این اقدامات شامل مقرراتی از قبیل لزوم گزارش انتقال مقادیر قابل توجه دول و اسناد مالی قابل انتقال از مرز توسط صاحبان آنها است. نیز جهت پیشگیری و کنترل فساد اداری هر دولت عضو باید اقدامات قانونی، اداری و سایر اقدامات دیگر را جهت تقویت اقتدار و ثبات کارمندان و پیشگیری و شناسایی فساد کارمندان اداری خود به کار بندد و در این مسیر باید مراجع صالح مستقلی را برای جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا بر اعمال کارمندان اداری پیشبینی نماید.
تدابیر مشارکت عمومی؛با توجه به اینکه شهروندان نقش عمدهای را در پیشگیری از جرم و معرفی مجرمان در جامعه دارند دولتها میتوانند با توجه به ناهنجار و غیراجتماعی بودن جرایم از نقش مشارکت شهروندان در مبارزه با جرایم بهره گرفته و در کنار دستگاههای اطلاعاتی و پلیس و دستگاه قضایی به کنترل جرم بپردازند. از آنجا که جرم سازمان یافته تهدید خطرناکی علیه سلامت و امنیت جامعه محسوب می گردد، به نسبت خطرناکی این جرم حساسیت شهروندان به آن بیشتر و نقش مشارکت آنان نیز گستردهتر میگردد، و در صورتی این نقش در جامعه مستمر خواهد بود که دولت نیز این مشارکت را تشویق و تقویت نماید. کنوانسیون پالرمو نیز در جهت تقویت مشارکت عمومی راه هایی را به دولتهای عضو توصیه کرده است که قابل توجه است.
از یک طرف کنوانسیون از دولتها خواسته است تا سطح آگاهی عمومی را در ارتباط با وجود علل و اهمیت جرم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن بالا برده و از این طریق جهت گسترش مشارکت عمومی در پیشگیری از این جرم اقدامات لازم به عمل آورند. از طرف دیگر دولت های عضو موظفند اقدامات مقتضی را برای تشویق اشخاصی که در گروه های مجرمانه سازمان یافته شرکت داشته و دارند، برای کمک به کشف جرم و گروه مجرمانه مبذول دارند، این اشخاص جهت موارد زیر تشویق میشوند:
«ارائه اطلاعات مفید به به مقامات صالحه جهت تحقیقات کیفری و ادای شهادت پیرامون:
الف) ماهیت، هویت، ترکیب، ساختار و مکان فعالیتهای گروه های مجرمانه سازمان یافته
ب) ارتباطات گروه مجرمانه مربوطه با گروه های مجرمانه سازمان یافته دیگر و از جمله ارتباطات بینالمللی آنها
ج) ارائه کمک واقعی و جدی به مقامات فوق الذکر جهت محروم کردن گروههای مجرمانه از منابع و درآمدهای جرم.»
در مقابل همکاری اعضای مهم گروههای جرم سازمان یافته، دولت ها موظفند در صورت مشارکت اساسی آنها با مأموران در تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی مربوط به جرم های مشمول کنوانسیون، مجازاتشان را تخفیف دهند. یا آنان را از تعقیب کیفری مصون نمایند.
بعلاوه از آنجا که این افراد علیه گروه های جرم سازمان یافته شهادت داده در گروه خیانتکار محسوب می شوند، و در نتیجه در معرض خطر جدی قرار دارند، بر اساس ماده 24 کنوانسیون باید مورد حمایت دولت قرار گیرند.
گفتار دوم: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 (کنوانسیون وین)
این کنوانسیون که پس از تصویب «کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961» و کنوانسیون «داروهای روانگردان 1971»، سازمان ملل متحد، جهت مبارزه همه جانبه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان در بیستم دسامبر 1988 در وین به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سوم آذر ماه 1370 به شرط عدم مغایرت مفاد آن با قوانین داخلی و موازین اسلام از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، اولین اقدام مهم بینالمللی جهت مبارزه با یکی از مظاهر مهم جرم سازمان یافته تلقی میگردد.
در این کنوانسیون که به جنبه سازمان یافتگی قاچاق مواد مخدر نیز توجه شده و ارتکاب آن توسط سازمانهای مجرمانه یا به صورت سازمان یافته به عنوان یکی از کیفیات مشدده مجازات شمرده شده است. تدابیر مختلفی جهت مبارزه پیگیر بینالمللی با این جرم پیشبینی گردیده است. بسیاری از تدابیر اتخاذ شده، تدابیری هستند که در کنوانسیون سال 2000 پالرمو نیز به صورت کاملتری اخذ شدهاند. به عبارت دیگر در کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون وین از حیث موضوع و قلمرو توسعه یافته و شامل تمامی جرایم سازمان یافته مهم و فراملی شده و از حیث تدابیر اتخاذی نیز کاملتر شده است.
بند اول: تدابیر تقنینی
فعالیتهای مختلف مرتبط با تولید و خدمات غیرقانونی مربوط به مواد مخدر اعم از کشت و تولید و توزیع و خرید و فروش و در اختیار داشتن و حمل این مواد و همچنین سازماندهی، مدیریت و یا تأمین بودجه برای ارتکاب جرایم فوق در کنوانسیون جرمانگاری شده است. علاوه بر آن تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر اعم از تبدیل یا انتقال اموال و درآمدهای این جرم و اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی منبع، محل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور نیز در این کنوانسیون جرم تلقی شده و از اعضاء درخواست جرمانگاری آنها شده است. همچنین تحصیل و تملک یا استفاده از اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر، در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد مورد استفاده جهت کشت و تولید مواد مخدر، تشویق و ترغیب علنی دیگران جهت ارتکاب جرایم فوق الذکر و شرکت و همکاری و تبانی و معاونت در ارتکاب جرایم فوق نیز جرمانگاری شدهاند. آنچه از این کنوانسیون که به جرم سازمان یافته اختصاص دارد و ارتکاب قاچاق توسط گروه مجرمانه را مورد توجه قرار داده است، بند 5 از ماده 3 این کنوانسیون است. همچنین موارد خاصی به عنوان کیفیات مشدده جرم پیشبینی شدهاند که «دخالت یک گروه سازمان یافته بینالمللی» «دخالت مجرم در سایر فعالیتهای غیرقانونی تسهیل شده به واسطه ارتکاب این جرم» و «استفاده از عنف و یا اسلحه توسط مجرم» از جمله این عوامل می باشند.

با توجه به احتمال فرار مرتکبان جرم و عدم دسترسی به آنان در یک مدت طولانی، کنوانسیون وین، همانند کنوانسیون پالرمو، مرور زمان طولانیتری برای شروع اقدامات مربوط به دادرسی و تعقیب متهم و مجازات مجرم مقرر کرده است تا اجرای عدالت در زمان طولانی محقق گردد.
از طرف دیگر تنها مجازاتی که در کنوانسیون مورد تأکید قرار گرفته است؛ مصادره و ضبط عواید حاصل از جرم مذکور در ماده کنوانسیون و پولشویی، مواد مخدر و اجناس و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب این جرایم است. در ارتباط با تطهیر عواید حاصل از این جرایم از دولتهای عضو خواسته شده است تا قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی را محدود کرده و به دلیل حفظ اسرار بانکی از دستور ارائه و یا ضبط سوابق بانکی، مالی و یا تجاری امتناع نکنند. سایر مجازاتها هم بر اساس ماده 3 کنوانسیون به حقوق داخلی کشورهای عضو واگذار شده است. تا با توجه به اصول و قواعد حاکم بر حقوق داخلی خود با جرمانگاری افعال خاص، مجازاتهای متناسب را پیشبینی کنند.
بند دوم: تدابیر قضایی، پلیسی
جهت پیشبرد اهداف مورد نظر در کنوانسیون وین، همکاری های قضایی و پلیسی مختلفی پیش بینی شده است. این همکاریها که بسیاری از آنها عیناً در کنوانسیون پالرمو نیز پیشبینی شدهاند، جهت اقدامات همه جانبه علیه جرم قاچاق مواد مخدر ضروری هستند و علت لزوم این همکاریها سهولت گذشتن از مرزهای بینالمللی و فرار مجرمان از سرزمینی که در آن مرتکب جرم شدهاند و یا ارتکاب اجزاء مختلف جرم در کشورهای مختلف است که در نتیجه آن، تعقیب جرم و رسیدگی به چنین پروندههایی و بالتبع، اجرای عدالت تنها با همکاری دولت ها با همدیگر مقدور خواهد شد.
برخی از همکاریهای قضایی در قالب استرداد مجرمین، معاضدت قضایی و نیابت قضایی پیش بینی گردیدهاند. همکاریهای پلیسی نیز در قالب تعاون و همکاریهای بینالمللی برای کشورهای ترانزیت، محمولههای تحت کنترل، اقدام علیه قاچاق مواد مخدر از طریق دریا، کنترل مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد و کنترل استفاده از پست جهت انتقال مواد مخدردر کنوانسیون پیشبینی شدهاند.
بند سوم: تدابیر اجرایی
پس از تصویب کنوانسیون وین، سازمان ملل متحد اقدامات مختلفی را جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر که اکثراً به صورت شبکهای و سازمان یافته صورت میگیرد، انجام داد که از جمله آنها تأسیس مراکزی برای پیشگیری و کنترل جرایم مربوط به مواد مخدر از طریق آموزش و امثال آن است.
در سال 1991 و در پی تصویب کنوانسیون وین، سازمان ملل متحد برنامه کنترل بینالمللی مواد مخدرUNDCP را جهت آموزش جهانیان درباره خطرات استعمال مواد مخدر تأسیس کرد. این برنامه به دنبال تقویت فعالیتها و اقدامات بینالمللی علیه تولید و قاچاق مواد و جرایم مرتبط از طریق طرحهای جایگزین، برنامه کنترل محصولات و مبارزه با پولشویی است. همچنین در سال 1997 جهت توسعه جایگزین قلمرو مبارزه بین المللی با قاچاق مواد مخدر و شمول آن نسبت به سایر جرایم بینالمللی، دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحدODCCP تأسیس گردید که فعالیتهای برنامه کنترل بین المللی مواد مخدر را نیز زیر مجموعه فعالیتهای خود قرار داده است. اداره مرکزی این دفتر در وین مستقر است و دارای 22 نمایندگی در سراسر جهان با 350 عضو است. این دو مرکز به همراه مراکز دیگری از جمله کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل، صورت میگیرد.
مبحث دوم: اسناد منطقهای
برای مبارزه با جرم سازمان یافته علاوه بر اقدامات بینالمللی، اقدامات منطقهای مختلفی صورت گرفته و قراردادهای منطقهای متعددی نیز منعقد شده است. در این میان میتوان به اقدامات سازمان همکاری اقتصادی (اکو) جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته اشاره کرد که محدود به طرح اقدام اکو پیرامون کنترل مواد مخدر 1996 و سمینار منطقهای وزیران دادگستری کشورهای عضو اکو پیرامون کنوانسیون پالرمو در سال 2001 بوده است.
از طرف دیگر؛ در میان معاهدات منطقهای در قارههای مختلف جهان، جامعترین و گستردهترین معاهدات را میتوان در معاهدات اروپایی یافت. این معاهدات که شامل معاهدات اتحادیه اروپا و شورای اروپا میشود، پیشبینیهای مختلفی را در ارتباط با همکاریهای مختلف کشورهای عضو در خصوص مبارزه با جرم سازمان یافته تدارک دیده است. در این مورد می توان به معاهده ماستریخت 1992 و معاهده آمستردام 1997 اتحادیه اروپا اشاره کرد. همچنین کنوانسیونهای مختلفی در شورای اروپا به تصویب رسیده است که گرچه به صورت مستقیم جهت مبارزه با جرم سازمان یافته تدوین نشده ولکن کاربرد مؤثر و ارزشمندی را برای مبارزه با مظاهر این جرم دارد.
گفتار اول: اقدامات سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)
از آنجا که اقدامات سازمان همکاریهای اقتصادی ECO عموما در ارتباط با توسعه روابط اقتصادی فیمابین است و معاهدات حقوقی غیراقتصادی کمتر در این سازمان مطرح بوده است، لذا در مورد جرایم سازمان یافته اقدام عملی قابل توجهی در این سازمان صورت نگرفته است. بطور کلی اقدامات اکو در این زمینه به طرح اقدام اکو پیرامون کنترل مواد مخدر 1996 و سمینار منطقهای وزیران دادگستری کشورهای عضو اکو درباره کنوانسیون پالرمو محدود میشوند.
بند اول: طرح اقدام اکو
یکی از مهمترین اسنادی که در ارتباط با مبارزه با جرم سازمان یافته آن هم در مورد قاچاق مواد مخدر در اکو موجود است؛ «طرح اقدام اکو پیرامون کنترل مواد مخدر است. این طرح در پی «اعلامیه استانبول 1993» و پیشنهاد مطرح شده در آن مبنی بر لزوم تدوین یک طرح جامع برای مبارزه مؤثر با تهدید فزاینده مواد مخدر در دومین نشست اکو پیریزی شد. نشست سوم اکو در اسلام آباد در سال 1995 بر جدی بودن تهدید مواد مخدر برای جهان بطور عام و برای منطقه بطور خاص تأکید کرده و تدوین طرح را خواستار شده است. در سال 1995 در تهران شورای منطقهای برنامهریزی اکو پیشنهاد کرد که طرحی با سه محور: کنترل مواد مخدر، سرکوب قاچاق مواد مخدر و تقلیل تقاضا، اصلاح و بازسازی معتادان مواد مخدر تهیه شود که این پیشنهاد توسط شورای وزیران اکو در پنجمین نشست آنان در عشق آباد در ژانویه 1995 تأیید گردید. پس از آن، گروه کارشناسان اکو از پنجم تا هفتم نوامبر 1995 در تهران تشکیل جلسه داده و طرحهای پیش نویس را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام طرح جامعی را با عنوان «طرح اقدام پیرامون کنترل مواد مخدر» به تصویب رساندند. در این طرح که می توان آنرا طرحی منطقهای جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به عنوان یکی از جرایم مهم سازمان یافته و مبارزه با درآمدهای جرم و پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر تلقی نمود، تدابیر مختلفی جهت این مبارزه اتخاذ گردیده است.
در این طرح با تأکید بر این که قاچاق مواد مخدر از طرفی ناقض قوانین داخلی و معاملات بینالمللی و از طرف دیگر، دربرگیرنده جرم سازمان یافته، تبانی، ارتشاء، فساد، انتقال غیرقانونی پول، جرایم خشونت آمیز و تجارت سلاح است. جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر تدابیر ویژهای اتخاذ گردیده است.
این تدابیر در سه فصل پیش بینی گردیده اند که عبارتند از:
کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
کاهش تقاضای غیرقانونی مواد مخدر و اصلاح و بازپروری معتادان
در ارتباط با هر یک از موارد سه گانه فوق، طرح اکو علاوه بر پیشنهادات کلی متضمن پیشنهاداتی جهت اقدامات داخلی و منطقهای کشورهای عضو میباشد. در زمینه کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر مهمترین اولویتها به صورت کلی به موارد سه گانه زیر اختصاص داده شده است:
جایگزین کردن کشت گیاهان دیگری به جای شاهدانه و خشخاش و پروژه توسعه منطقه
نابود کردن کارگاهها و آزمایشگاههای مخصوص هروئین
تقویت کنترل تجارت و استفاده قانونی از مواد مخدر و داروهای روانگردان و مواد شیمیایی مهم.

علاوه بر اولویتهای فوقالذکر، طرح اکو اقداماتی را در سطح داخلی و منطقهای جهت کنترل و عرضه مواد مخدر پیشنهاد میکند که به طور مختصر به شرح زیر است:
الف: اقدامات در سطح داخلی
برای کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر لازم است در سطح داخلی هر کشور عضو ممنوعیتهایی نسبت به امور زیر اعمال گردد:
کشت خشخاش، شاهدانه و کوکا؛ مگر برای استفاده استثنایی جهت اهداف پزشکی، علمی یا صنعتی
واردات، صادرات و حمل و نقل مواد مخدر و داروهای روانگردان؛ مگر بر طبق قواعد و مقررات داخلی
تغییر مسیر مواد مخدر و داروهای روانگردان و مواد شیمیایی اصلی به کانالهای غیرقانونی
مالکیت، اداره و به کارگیری هر مکان و ابزاری برای تولید مواد مخدر و داروهای روانگردان،؛ مگر با مجوز و پروانه دارویی و با اهداف علمی
علاوه بر موارد فوق فراهم کردن زمینه اشتغال برای کسانی که به کشت خشخاش و غیره مشغول بودهاند، اجرای برنامههای جایگزین کشت خشخاش و پروژههای توسعه در مناطق کشت خشخاش، نابود کردن کارگاهها و آزمایشگاههای تولید هروئین، جمعآوری اطلاعات قابل اعتماد درباره تعداد و محل آزمایشگاهها و گارگاههای ساخت هروئین جهت اقدام به نابودی آنها، پیشنهادات دیگری بودهاند تا در سطح داخلی کشورهای عضو اکو بکار گرفته شود.
ب: اقدامات در سطح منطقهای
جهت کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر در سطح منطقهای اقدامات سهگانه زیر پیشنهاد شده بود:
تبادل اطلاعات میان اعضای اکو درباره کشت غیرقانونی خشخاش و شاهدانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبادل اطلاعات اعضا درباره وسایل و ابزار توقیف شده در طول مدت نابودسازی کارگاههای تولید هروئین
انجام اقدامات منطقهای مشترک جهت کنترل تهیه و تولید خشخاش و شاهدانه
با توجه به این که قاچاق مواد مخدر امروزه به صورت سازمان یافته توسط گروههای مجرمانه صورت میگیرد، مهمترین موضوعاتی که در اولویت طرح اکو برای مبارزه با قاچا