پایان نامه درباره of، منحنی، خورشیدی

کردهایم.
منحنی جریان- ولتاژ حاصل از شبیهسازی در شکل ‏5-2 نمایش داده شده است. در این شکل منحنی برای دو حالت تاریکی و تحت تابش رسم شده است؛ مقایسهی دو منحنی نشان میدهد که با وجود استفاده از تقریب قطری، محاسبات از نظر کیفی توصیف درستی از مسئله دارند، هر چند از نظر کمی اصلا قابل استناد نخواهند بود.
منحنی دیگری که برای شبیهسازی سلولهای خورشیدی مد نظر قرار میگیرد، منحنی توان است؛ با استفاده از این منحنی میتوان نقطهی با بیشترین توان(MPP) را پیدا نموده با استفاده از آن ضریب پری271 و نهایتا بازده سلول خورشیدی را به دست آورد.
شکل ‏5-1- پروفایل پتانسیل در حالت تاریکی
شکل ‏5-2- منحنی جریان – ولتاژ در دو حالت : بدون تابش(آبی) و با وجود تابش نور (قرمز)
شکل ‏5-3- منحنی توان سلول خورشیدی و تطابق آن با منحنی جریان-ولتاژ
معمولا برای این که بتوان رابطهی میان MPP، Isc ، Voc و FF را بهتر نشان داد، منحنی جریان ولتاژ را قرینه کرده و به همراه منحنی توان در بالای محور ولتاژ رسم مینمایند،شکل ‏5-4. مطابق این شکل برای محاسبهی ضریب پری، کافی است نسبت مساحت مستطیل آبی به مساحت مستطیل قرمز را به دست آوریم.
شکل ‏5-4- مشخصههای مهم سلول خورشیدی شبیهسازی شده
فصل 6- نتیجهگیری و پیشنهادات
6-1- نتیجه گیری
جهت عبور از محدودیت شاکلی- کوییزر، تمایل زیادی جهت استفاده از مواد نانوساختار در ساخت سلولهای خورشیدی نسل سوم وجود دارد. به همین دلیل برای انجام شبیهسازی این سلولها (به منظور کاهش هزینههای ساخت) استفاده از روشی قدرتمند چون NEGF گریز ناپذیر مینماید.
ما در اینجا توانستهایم با تقریب قطری، ماتریس خود-انرژی ناشی از درهمکنش الکترون-فوتون را به فرمولاسیون NEGF اضافه نموده و به نتایج کیفی معتبر دست یابیم. گفتنی است از نظر برنامهنویسی و روش انجام محاسبات، اختلافی میان این تقریب با حالت دقیق (ماتریس کامل) وجود نداشته و تنها محدودیت زمانی مانع از انجام این کار شده است.
6-2- پیشنهادات
* بررسی و مطالعهی دقیق بر روی راهحلهای شبیهسازی عددی سلولهای خورشیدی نانوساختار با استفاده از روش NEGF و بهره بردن از تکنیکهای تسریع محاسبات از جمله برنامهنویسی موازی272 به منظور دست یابی به نتایج قابل قبول علمی
* شبیهسازی سلول خورشیدی مبتنی بر گرافن با استفاده از ساختار ابر-شبکه (به روشهای مختلف)
* طراحی مدل جدیدی از IB-QD-SC با استفاده از ساختار ابر شبکهی گرافن
* شبیهسازی سلولهای خورشیدی و آشکارسازهای نوری پلاسمونیک با استفاده از گرافن و طلا (با کمک Comsol)
* طراحی سلول خورشیدی با جذب نور بسیار بالا به وسیلهی گرافن چند لایه به همراه لایههای میانی شفاف (مثلا H-BN)
فهرست مراجع
Abstract
In this thesis, we have used GNR as an active layer of a solar cell for the first time. For this purpose we have used a mode space approach of Non-Equilibrium Green’s Function (NEGF) formalism and have treated electron-photon interactions in the self-consistent Born approximation (SCBA). We also for exceeding computational speed, have used dark-state potential profile for the illuminated-state simulations and resolving Poisson equation in couple of Schrodinger equation have ignored. Furthermor local (or diagonal) approximation has applied in computation of electron-photon self-energy.
Key words: Solar Cell, Grapheme Nanoribbon(GNR), Numerical Simulation, Non-equilibrium Green’s Function(NEGF).
Numerical Simulation of Graphene Nanoribbon-based Solar Cell
by Using of Non-equilibrium Green’s Function(NEGF) Formalism
Thesis
Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.)
in Electrical Engineering, Electronics
Department of Electrical Engineering
School of Engineering

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *