پایان نامه رایگان با موضوع حقوق فرانسه، اجرت المثل، قوانین فرمون

دریایی مورد توافق، آمادگی لازم رو داشته باشه و بتونه بی هر گونه عیب و مشکل فنّی مهم و مشهود به سفر خود ادامه دهد و با مقاومت در برابر حوادث دریایی عادی در سفرهای دریایی، محموله تجاری بارگیری شده متعلّق به مستأجر رو به مقصد پایانی حمل و تحویل کنه. ضمنا قابلیّت دریانوردی در برگیرنده شرایط مربوط به بدنه، جرّثقیلها، انبارها، لوازم، هواکشها، سوخت، موتور کشتی، کارکنان موثر و زبده کشتی میباشد286. مشخّص بودن سفر در این نوع از قرارداد اجاره باعث میشه که تعیین قابلیّتهای لازم واسه دریانوردی کشتی، آسون باشه. واسه حفظ این ویژگی، مؤجر متعهّد میشه که شناوری رو در مقام اجرای تعهّد به مستأجر تحویل دهد که علاوه بر دارا بودن قابلیّت دریانوردی واسه انجام سفر از پیش تعیین شده، توانایی حمل باری رو که باید درزمان سفر حمل شه، داشته باشه. تعهّد موجر به تأمین قابلیّت دریانوردی، استدامی و در طول سفر باقیه. امّا در نظام کامنلا این تعهّد به شروع سفر محدود شده و پس از اون هیچ تکلیفی در این مورد وجود ندارد287.
ب) تجهیز کشتی:
به طور کلّی تجهیز کشتی شامل تموم عملیّاتیه که به خاطر ثبات و حرکت شناور در دریا صورت میگیرد. مثل آماده سازی بدنه، ماشینها، انبارها، فراهم آوردن امکانات و تجهیزاتی که در نگهداری از جنس و استفاده مطلوب از انبارهای شناور دخالت دارد288. خیلی از مواردی که ممکنه به عنوان تأمین قابلیّت دریانوردی احصاء شه، واقعا میتواند مشمول تعهّد مالک مبنی بر تجهیز کشتی هم باشه، امّا رابطه میون این دو نوع از تعهّد مالک، عموم و خصوص مطلقه. چون مواردی مثل بیمه بدنه و پرسنل رو میشه نام برد که جزء تعهّد مالک مبنی بر تجهیز کشتی حساب میشوند امّا به تعهّد او بر تأمین قابلیّت دریانوردی رابطه ندارن.
ج) تحویل کشتی در جا و زمان پیش بینی شده:
این تعهّد در ماده 139 قانون دریایی ایران مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته. در این ماده میخوانیم: “اجاره دهنده کشتی موظّفه کشتی رو به همون راه، و طبق همون شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده در اختیار مستأجر قرار بده”. معمولاً جا و زمان تحویل کشتی در قرارداد معیّن یا تعیین اون به مستأجر واگذار میشه. البته زمان تعیین شده در قرارداد واسه تحویل به شکل تقریبی پیشبینی میشه. در قرارداد اجاره بعضی وقتا شرط میشه که شناور در روز معیّن، در بندری که از طرف مستأجر تعیین میشه باید در اختیار او بگیره. در عرف حملونقل این روز به تاریخ فسخ289 معروفیت داره و اگر در زمان پیشبینی شده، کشتی واسه بارگیری حاضر نباشه، مستأجر میتواند قرارداد اجاره رو فسخ کند. مگه اونکه ورود به بندر مورد نظر در زمان پیشبینی شده به عللی که خارج از اختیار و کنترل مالک کشتیه، ممکن نباشد290. ممکنه در تعیین زمان تحویل کشتی قید شه که کشتی تا پیش از اتفاق چیزی تحویل داده نخواد شد. در این صورت مالک از یه جور امتیاز در تحویل کشتی برخورداره. به بیان دیگه، تاریخ تحویل به مستأجر به نفع مؤجر انعطاف پذیره. با این حال این انعطاف و مدارا وقتی قابل تصوّره که مؤجر در تأخیر به وجود اومده یا به عبارت بهتر در نبود حصول امر منوطبه انجام دهنده خطا نشده باشه یا این تأخیر به دلیل قوّه قاهره نباشه. وگرنه شرط مزبور فایدهای واسه مالک نخواد داشت. چون در خیال اول مالک به علّت تقصیر مسؤول ضرر به دلیل تأخیره و در خیال دیگه خاطر به قوّه قاهره او رو از مسؤولیّت معاف میسازد291.
د) عملیّات باربندی:
در مورد باربندی دریایی هر بعضی وقتا جاسازی و مهار جنس به صورتی انجام شه که مرکز ثقل کشتی دچار مشکل شه و تعادل اون از بین برود و در اثر اون کشتی دچار حادثه شه و جنسا آسیب ببینه، مالک شناور به عنوان عامل مقصّر مسؤول زیان وارده هستش. در صورتی که باربندی بازرگانی کشتی به عهده فرمانده باشه و در اثر جاسازی نامناسب جنسا آسیب ببینه، برای مثال مواد شیمیایی در کنار مواد خوراکی جاسازی شه و در اثر اون طعم و مزّه خوراکیها تغییر یابد یا جنسا به درستی در انبارها مهار نشه و در اثر حرکت شناور جنسا با هم برخورد کنه و ضرر ببینند، ار اونجا که به باعث قرارداد، مالک (فرمانده) تعهّد باربندی رو به عهده داشته، تقصیر قراردادی او فرض و باید ضرر وارده رو جبران کند. مگه اینکه ثابت کند تموم مراقبتهای لازم رو انجام داده و ضرر وارده به دلیل حوادثی خارجی بوده که هیچ فرد متعارفی نمیتوانستهه، اون رو پیشبینی یا با اون مقابله کند292.
ه) دریانوردی در راه مورد توافق:
طبق یه اصل کلّی فرمانده پس از بارگیری باید راه امن رو واسه دریانوردی انتخاب کند و سفر رو در شرایط عادی انجام و اگر بی خاطر موجّه تغییر راه دهد، این تغییر، انحراف از راه مورد توافق قلمداد میشه و مالک کشتی رو مسؤول زیانهای وارده بر جنس میگرداند. واسه گرفتن مسؤولیّت مالک لازم نیس ضرر به دلیل انحراف از راه مورد توافق باشه. به بیان دیگه گرفتن رابطه سببیّت بین ضرر و انحراف از راه شرط گرفتن مسؤولیّت مالک کشتی نمیباشد. اگه پس از انحراف از راه که تقصیر اونّلیّه حساب میشه جنس در اثر حادثهای دیگری، خواه مستند به فرمانده و تقصیر او باشه یا به دلیل قوّه قاهره، زیان ببینه، مالک نسبت به اون مسؤولیّت داره. با وجود این در مورد قوّه قاهره مسؤولیّت مالک مطلق نیس و در صورتی که فرمانده اثبات کنه در راه عادی هم این حادثه به طور قطع رخ میدادهه از مسؤولیّت آزادی خواهد یافت293. در حقوق ایران، اینجور مسؤولیّتی رو میشه با وضعیّت امین و نهاد حقوقی امانت مقایسه کرد. چون امین، پس از نابودی وصف امانت که در اثر تعدّی و تفریط او اتفاق می افته، متحمّل مسؤولیّتی مشابهه. امّا برخلاف حقوق فرانسه، این مسؤولیّت مطلق بوده و حتّی با خاطر به قوای قاهره هم نمیتوان از مسؤولیّت معاف شد. در حقوق انگلستان، انحراف از راه به عنوان یه شرط فاسخ عمل میکند و مستأجر میتواند طبق اون، خودشو از چیزای مهم به دلیل قرارداد آزاد سازد. مؤجر در این وضعیّت حق خاطر به هیچ یه از بندهای قرارداد اجاره، مثل بندهای مربوط به اجارهبها، محدود کردن مسؤولیّت و… رو نخواد داشت. مگه اینکه مستأجر رضایت روشن خودشو به ادامه قرارداد بگه یا رفتاری کنه که نشون دهنده رضایت به اون باشه. ادامه قرارداد که قراردادی جدید با شرایط قرارداد قبلی است، باید وسیله مدّعی (مالک کشتی) اثبات شه. پس از انحلال قرارداد و نبود رضایت مستأجر به ادامه اون از اونجا که جنس در هر صورت توسّط همون شناور حمل میشه، رابطه حقوقی بین مؤجر و مستأجر طبق قوانین فرمون قرارداد باربری تعریف میشه. بنابراین مالک کشتی متصدّی حمل تلقّی شده و از کلّیه حقوق و تعهّدات متصدّی باربری بهره مند هستش. نامبرده میتواند در صورت بروز ضرر، به کلیّه موارد معاف کننده مسؤولیّت خاطر کند. کرایه قابل پرداخت هم اجرت المثل خواهد بود294.
و) حرکت با سرعت مجاز:
منظور، سرعتیه که کشتی باید به مقتضای سفر دریایی و طبق میزان آسیبپذیری نوع جنس و محمولهای که بارگیری شده، در طول سفر از اون بهره مند باشد295. البته در قراردادهای اجاره سفری نمونه، کمتر پیش میآید که به روشنی ماده های به میزان و کیفیّت سرعت کشتی اختصاص یابد، با این حال به خاطر اینکه این موضوع از ذات حملونقل و داد و ستدهای بازرگانی و دریایی نشأت میگیرد، از همینرو، سرعت معمولی و منطقی، همیشه از موضوعات با اهمیّت حساب میشه و رعایت نکردن اون از طرف مالک کشتی، میتواند دعاوی حقوقی زیادی رو به دنبال داشته باشه.
گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در بقیه قراردادهای اجاره
باید اینم بگیم که که غالب مباحث قابل طرح در این مورد در مبحث قبل آمدهه. چون خیلی از حقوق و تعهّدات بین اجارهها مشترکه. در این قسمت تنها به اون دسته از تعهّداتی پرداخته میشه که اختصاص به بقیه اجارهها داره.
الف) گذاشتن کشتی در اختیار مستأجر:
تعهّدی که بر دوش مؤجره و مشمول اجاره سفری قرار نمیگیرد، تعهّد به دریافت یا تسلّم کشتیه. معمولاً در قرارداد اجاره شرط میشه که کشتی در بندر معیّن به نحوی که در لنگرگاه اون به شکل امن و همیشه شناور بمونه تحویل شه. توافق دو طرف، زمان در اختیار گذاشتن کشتی رو مشخّص میکند و کشتی باید در اون زمان مهیّای دریانوردی باشه.
در اجاره به شکل دربست گرچه مؤجر تعهّدی به تجهیز کامل کشتی نداره، ساختمان، اجزاء و ابزار مختلف کشتی باید به گونه های باشه که مستأجر بتونه اون رو به حرکت درآورد. هر بعضی وقتا سوختگیری کشتی با سوخت لازم واسه دریانوردی در بندر تحویل کشتی ممکن نباشه، مؤجر باید به اندازه های که کشتی بتونه خودشو به نزدیکترین بندر قابل سوختگیری برساند، سوخت فراهم کند296.
ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره وقتی:
چون در اجاره وقتی میزان اجاره طبق مدّتی تعیین میشه که کشتی در اختیار مستأجره و کاهش سرعت کشتی باعث میشه که مستأجر نتونه در دوره وقتی مورد نظر خود فاصله مطلوب رو طی کند بنابراین در بیشتر قراردادها و فرمهای نمونه، مالک دارا بودن سرعت کشتی لازم رو به روشنی تضمین میکند297.
ج) تأمین قابلیّت دریانوردی:
ماده 158 قانون دریایی ایران به شکلی غیر مستقیم به تأمین قابلیّت دریانوردی در عقد اجاره کشتی اشاره داره. این ماده مقرّر میدارد: “در صورتی که مستأجر ثابت کنه کشتی هنگام حرکت و با وجود دارا بودن گواهینامههای لازم، قابلیّت دریانوردی نداشتهه، مالالاجاره کشتی به فرمانده پرداخت نخواد شدو حتّی فرمانده مسؤول خسارات وارده هم هستش”. قانونگذار فرانسه در ماده 19 تصویبنامه 1966 به روشنی از شرط تأمین قابلیّت دریانوردی یاد میکند. در این ماده آمدهه: “مؤجر باید کشتی مورد اجاره رو در جا و زمان مقرّر در اختیار مستأجر قرار داده و اون رو در طول قرارداد در وضعیّت مناسب دریانوردی نگه داره و واسه عملیّات پیشبینی شده در قرارداد اجاره کشتی آماده و تجهیز کنه”298.
ظاهر ماده 158 قانون دریایی ایران نشون می ده که این حفظ شرط دائمی نبوده و کافیه که تنها در شروع سفر توسّط مؤجر اجرا شه.