ژانویه 15, 2021

پایان نامه رایگان درمورد تعامل سازنده، بهداشت روان، کانون توجه

ی خواهند پرداخت و خانواده ها نیز از این پیشرفت سود خواهند برد(ثنایی،علاقبند و هومن،...

ی خواهند پرداخت و خانواده ها نیز از این پیشرفت سود خواهند برد(ثنایی،علاقبند و هومن، 1379).
دربسیاری از فرهنگ ها به روابط زناشویی به منزله منبع اولیه حمایت و عاطفه نگریسته میشود(لاوینگر و هیستون50،1990) و از همسران انتظار میرود تا یک رابطه انحصاری ،صداقت ،علاقه ،عاطفه و نیز صمیمیت و حمایت از خود نشان میدهند .تقریبا تمامی زوج ها در ابتدای زندگی زناشویی و سطح بالایی از رضایت را گزارش میکنند(مارکمن و هالوگ 51،1993).اما این رضایت در خلال زمان کاهش می یابد. خشنودی، رضایت و خوشبختی زندگی نیاز به تلاش زوجین دارد، علاوه بر این، عواملی بر زندگی زوجین تأثیر گذاشته و موجب بروز ناسازگاری در زندگی می شود. عواملی همچون کیفیت ارتباط قبل از ازدواج، چگونگی ازدواج، شیوه ارتباطی زوجین، نوع شخصیت زوجین، و برخورد با مشکلات زناشویی برخی از این عوامل شناخته شده است(نقل از احمدی،1383).
در واقع ارتباط با همسر جنبه مرکزی زندگی عاطفی و اجتماعی یک فرد است و نارضایتی زناشویی می تواند به توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط رضایتمندانه با بچه ها و سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب برساند(مظاهری، 1379). تنوع در جهت گیری دلبستگی بزرگسالی، به الگوهای اختلاف و فشار روانی در روابط عاشقانه، رضایت و توازن عاشقانه و همچنین دوره زمانی روابط عاشقانه مرتبط است. به طور کلی افراد با سبک دلبستگی ناایمن، تعارض بیشتر، رضایت کمتر، ثبات کمتر و دوره های کوتاه تری در روابط عاشقانه خود تجربه می کنند(افخم ابراهیمی،1387)، همچنین نتایج نشان می دهد که مردان سازگاری زناشویی بالاتری نسبت به زنان دارند (ازمنا و اتیکب52 ،2010 ؛ به نقل از خوشخرام و گلزاری، 1390)
تمایلات جنسی انسان
تمایلات جنسی انسان: کانون توجه، علاقه و تحلیل دائمی برای نوع بشر بوده است. توصیف های رفتار جنسی از زمان نقاشی های روی دیوار غارها در پیش از تاریخ، نقاشی های آناتومیک داوینچی رابطه جنسی تا سایت های زشت نگاری امروزی قابل وصول در اینترنت وجود داشته است. تمایلات جنسی با تشریح، فیزیولوژی، فرهنگی که شخص در آن زندگی می کند، روابط با دیگران و تجارب رشدی سراسر چرخه زندگی تعیین می شود. این اصطلاح شامل درک مذکر یا مونث بودن، افکار و تخیلات و نیز رفتارهای خصوصی شخص است. برای فرد بهنجار معمول، جذبه جنسی نسبت به فردی دیگر و هیجان عشقی که متعاقب آن می آید عمیقأ با احساس شادی درونی همراه است. رفتار جنسی بهنجار که برا ی خود شخص و طرف مقابل لذت بخش است، شامل تحریک اعضاء جنسی اولیه از جمله رابطه جنسی است؛ این رفتار یا احساسهای نا متناسب با گناه واضطراب همراه نبوده و در عین حال جنبه جبری هم ندارد (کاپلان و سادوکس، 2002). فروید53 ، چنین فرض می کرد که سلامت روانی را می توان با توانایی شخص برای کارکرد خوب در دو زمینه کار و محبت تعیین کرد. وقتی کسی با حداقل ترس و تعارض قادر به دادن و گرفتن محبت است، می توان گفت که بر قراری روابط صمیمانه را با دیگران دارد. وقتی هم درگیر رابطه ای صمیمانه است،فعالانه برای رشد شادی معشوق می کوشد. عشق پخته به غیر همجنس با صمیمیت مشخص است، که از صفات ویژه روابط بین مرد و زن است. کیفیت صمیمیت در روابط جنسی پخته چیزی است که رولو می54 ، آن را دریافت فعالانه خوانده است، که در آن شخص در عین حال که عشق می ورزد، اجازه می دهد که به او عشق بورزند، “می” ارزشهای عشق جنسی را به گسترش خویشتن شناسی، تجربه شفقت و مهربانی، افزایش غرور و اظهار وجود، و گاهی در لحظه های ارگاسم، حتی از دست دادن احساس جدا بودن از معشوق تشبیه کرده است. در چنین موقعیتی است که سکس و عشق متقابلأ همدیگر را تقویت می کنند و به صورتی سالم در هم می آمیزند. بعضی از مردم تعارض هایی دارند که آنها را در آمیختن تکانه های لطیف و هیجانی باز می دارد. این امر می تواند مانع ابراز تمایلات جنسی در روابط تداخل در احساس نزدیکی با کسی دیگر شده و احساس کفایت و احترام به نفس او را کاهش می دهد. اگر این مسائل شدید باشند ممکن است از ایجاد روابط صمیمانه یا احساس تعهد به آن ممانعت کند(کاپلان وسادوک،2002).
صمیمیت جنسی
صمیمیت تجربه نزدیکی احساسی است. زمانی رخ می دهد که دو نفر از لحاظ احساسی بتوانند به هم نزدیک شوند و احساسات واقعی، افکار، ترس و آرزوهای یکدیگر را کشف کنند. این می تواند تنها زمانی رخ دهد که دو نفر قادرند به یکدیگر خالصانه اعتماد کنند که قادرند خطر آسیبهای موجود را بپذیرند. صمیمیت یک نیاز جهانی برای بشر است، بدون آن ما دلتنگی را تجربه می کنیم. کمبود ادراک صمیمیت یکی از عمومی ترین دلایل فروپاشی روابط است(راندال55 و همکاران،2009).از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است(عدالتی و ردزوان، 2010). صمیمیت در روابط زناشویی، به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهوم سازی شده است که جنبه های عاطفی – هیجانی و اجتماعی نیرومندی دارد و بر پایه پذیرش، رضایت خاطر و عشق شکل می گیرد(تن هوتن56، 2007). روانشناسان صمیمیت را توانایی برقراری ارتباط با دیگری و بیان عواطف تعریف می کنند و آن را حق مسلم و از حالتهای طبیعی انسان می دانند(بلوم57، 2006، به نقل از نصراصفهانی و همکاران، 1392).
مطالعه علمی درباره روابط صمیمانه به عنوان یک جنب? مهم از زندگی زناشویی از ده? 1960 با بررسی های میلر و همکاران آغاز شده است(میلر58و همکاران ،2006). از نظر نظریه پردازان خانواده، روابط صمیمانه میان همسران موجب ایجاد هویت خانوادگی، تأمین بهداشت روانی اعضای خانواده و عاملی محافظت کننده و نیرومند در برابر مشکلات فردی و اجتماعی است. از نظر درمانگران خانواده، شناخت صمیمیت به معنای آگاهی از تنوع در ساختارهای خانوادگی است و از این روست که درمانگران خانواده سعی می کنند تا با در نظر گرفتن فرد در متن روابط صمیمانه ای که در خانواده دارد مشکلات او راحل نمایند و موقعیتی ایجاد کنند که زوج ها، صمیمیت خود را در جو درمانی افزایش دهند(بارنز59 ، 1998؛ به نقل از ابراهیمی و همکاران، 1390).
صمیمیت در ازدواج
صمیمیت در ازدواج با ارزش است، زیرا تعهد زوجین به ثبات ارتباط را محکم می کند و به طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است(هلر و وود60 ، 1998؛ به نقل از اعتمادی و همکاران، 1385). یکی از نیازهای عاطفی زوج ها، روابط توأم با صمیمیت است که منبع مهمی برای شادی، احساس معنا و رضایت زناشویی در زندگی می باشد(بپیلاژ61 و همکاران،2005). صمیمیت احساس نزدیکی، تشابه و رابطه ی شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است و مستلزم شناخت و درک عمیق فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی است که به عنوان منشأ تشابه و نزدیکی به کار می رود. صمیمیت، تنها یک تمایل یا آرزو نیست بلکه یک نیاز اساسی و واقعی بوده و مفهوم وسیعی دارد که شامل خود افشایی، رابطه ی جنسی، نزدیکی هیجانی، بدنی و عقلی است. باگاروزی62 صمیمیت را شامل 9 بعد صمیمیت هیجانی، روانشناختی، عقلانی، جنسی، جسمانی، معنوی، زیبا شناختی، اجتماعی تفریحی و زمانی می داند. شدت صمیمیت و ابعاد نه گانه آن در هر فرد، متفاوت از فرد دیگر است. در این میان صمیمیت جنسی63 موضوعی پیچیده است که نیاز به توجه ویژه ای دارد؛ زیرا رضایتمندی در این زمینه بر جنبه های دیگرروابط زوجین اثر میگذارد. مشاوران در طول سال ها کار با مراجعان متوجه گردیده اند که صمیمیت جنسی بیشترین حساسیت و در عین حال بیشترین مشکلات را برای زوج ها به ارمغان می آورد. اگر زوجین نسبت به تفاوت های خود در تقاضاهای جنسی آگاهی داشته باشند می توانند قبل از آنکه ارتباطشان دچار مشکل گردد آن را مورد درمان قرار دهند. برعکس اگر زوجین به صمیمیت جنسی خود آگاه نباشند باید شاهد برون ریزی مشکلات باشند (باگاروزی، 2001، به نقل از بطلانی و همکاران، 1389).
صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می شود اینگونه تعاریف مبتنی بر خویشتن حاکی از آن است که فرد به درجه ای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه صمیمانه بر قرار کند. صمیمیت را می توان به عنوان توانایی شناخت خود در حضور دیگران دانست که خودآگاهی و رشد هویت، برای ظرفیت قابلیت شخص در جهت صمیمیت، بسیار ضروری است. مفهوم پردازی رایج از صمیمیت، سطح نزدیکی به همسر، به اشتراک گذاری ارزش ها و ایده ها،فعالیت های مشترک، روابط جنسی، شاخت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است. فردی که میزان صمیمیت بالاتری را تجربه می کند قادر است خود را به شیوه مطلوب تری در روابط عرضه کند. رضایت زناشویی می تواند در زوج هایی که میزان صمیمیت بالاتری دارند، بیشتر باشد یا به عبارتی، زوج هایی که صمیمیت بالاتری دارند ممکن است قابلیت بیشتری در مواجهه با مشکلات و تغییرات مربوط به رابطه خود، داشته باشند و در نتیجه رضایت زناشویی بالاتری را تجربه کنند(پاتریک، سلز، گیوردانو، فولراد64 2007 ، به نقل از حیدری و اقبال، 1389). صمیمیت و کامیابی جنسی و افزایش سطح لذت و رضایت حاصل از آن در بین زوجین، عامل اصلی در جلو گیری از گسیختگی و عنان بریدگی تمایلات در رفتارهای جنسی آنان و جستجوی ارضای جنسی در روابط غیر زناشویی و خارج از خانوادگی است.(وایت و کیت65، 1990).صمیمیت در رضایت زناشویی: صمیمیت یک نیاز واقعی است که ریشه های تحولی خاصی دارد و از نیازی بنیادی تر به نام دلبستگی نشأت می گیرد.آشفتگی های شدید در ایجاد دلبستگی مادر-نوزاد یا ناتوانی در شکل گیری دلبستگی سالم دوران نوزادی، به هر دلیلی که باشد، پیامدهای ناگواری برای رشد دلبستگی در زندگی آینده دارد.
صمیمیت واقعی
صمیمیت واقعی، فرایندی تعاملی است که از چندین مولفه مربوط به هم تشکیل شده است و هسته اصلی این فرایند، شناخت، فهم و پذیرش فرد مقابل، همدلی با احساسات او و قدر شناسی از دیدگاه وی نسبت به جهان است. این مولفه ها عبارتند از صمیمیت عاطفی، صمیمیت روان شناختی، صمیمیت عقلانی، صمیمیت جسمی و جنسی، صمیمیت معنوی، صمیمیت زیبا شناختی، صمیمیت اجتماعی و تفریحی، صمیمیت زمانی است که دراین میان به مهمترین مولفه صمیمیت یعنی صمیمیت جنسی و جسمی می پردازیم، صمیمیت جسمی یعنی نیاز به تماس جسمی با همسر، نزدیکی جسمی بدین شکل را نباید با صمیمیت جنسی که هدفش برانگیختگی جنسی است اشتباه گرفت. صمیمیت جسمی را می توان با یک نوازش ساده یا در آغوش گرفتن بیان کرد.صمیمیت جنسی به معنای نیاز به ارتباط برقرار کردن، در میان گذاشتن و بیان افکار، احساسات و تمایلات جنسی زن و شوهر با یکدیگر است( نوری زاده و همکاران، 1391). صمیمیت مجموعه ای از احساسات پذیرش، اعتماد، تعهد و دلسوزی است که برای استمرار ازدواج و روابط بلند مدت حیاتی می باشد(ماسترز66 و همکاران،1986). صمیمیت مواردی چون تعهد، صمیمیت عاطفی، صمیمیت شناختی، صمیمیت جنسی و تقابل رفتاری را شامل می شود. پژوهش های زیادی بر نقش صمیمیت و ارتباط زوجین بر رضایت زناشویی در گروه های مختلف تاکید کرده اند(ماس و سشوبل67،1993.به نقل از نائینیان و نیک آذین،1391).
زوجین در محیط صمیمانه و شاد، روابط جنسی رضایت بخش تری دارند و جذابیت این روابط در طی زمان باقی می ماند. برای رابطه صمیمانه، رابطه ی جنسی بسیار مهم است. نارضایتی و فقدان صمیمیت، سرزندگی و شادابی ازدواج را از بین می برد و بر کیفیت ازدواج اثر می گذارد. صمیمیت در روابط جنسی رضایت بخش با کیفیت زندگی زناشویی ارتباط دارد. پژوهش های انجام گرفته در خصوص صمیمیت جنسی در ازدواج های موفق سه موضوع اصلی را بیان می کنند: الف) اهمیت رابطه ی جنسی در ازدواج های موفق، ب) فواید