پایان نامه رایگان درمورد دوسوگرا، ازدواج مجدد

آورده نشده ی امنیت خود را باز یابند. آن ها ممکن است شریک های جنسی مختلفی داشته باشند. افراد دلبسته ی اجتنابی به احتمال زیاد درگیر روابط جنسی خارج از تعهد در بیرون از خانواده می شوند. آن ها به دنبال رابطه ی جنسی کاملی هستند و شرکای جنسی بیشتری را در طول زندگی ترجیح می دهند(هازان و همکاران، 1994). اما افراد با سبک دلبستگی ایمن، همدل هستند و می توانند صمیمیت را تجربه کنند. آنها درگیرآن گونه روابط جنسی می شوند که برای هردو زوج لذت بخش و کامل کننده باشد و هدف دراین ارتباط کسب صمیمیت جنسی و لذت دو طرفه است(میلر و فشکین، 1997).
از دیدگاه دلبستگی ، هریک از زوجین با انتظارات و تجاربی از گذشته خود وارد رابط می شوند که نقش مهمی در چگونگی پاسخ دهی آنها به همسر خود دارد (هازان و شیور، 1987).بنابراین مشکلات زوجین فقط ناشی از فقدان مهارت های ارتباطی نیست بلکه ناشی از نوع تجارب اولیه دلبستگی آنها نیز هست .سبک های دلبستگی متفاوت باعث به وجود آمدن رفتارهای متفاوت در تعاملات زناشویی می شود،افراد با سبک های دلبستگی ایمن در موقعیت های اضطراب زای زندگی بهتر می توانند به دنبال حل مسئله بگردند و رفتارهای طردکننده کمتری را در برابر همسرشان از خود نشان می دهند. در مقابل افراد با سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی در طول تعارضات زناشویی رفتارهای منفی زیادی از خود نشان می دهند)گوئین95 و همکاران، 2009؛ به نقل از آسفیچی و همکاران، 1391).
افراد با دلبستگی ایمن، سطح بالاتری از اعتماد و رضایت و سطح پایین تری از تعارضات دارند، افراد ایمن روابط سالم تری در بزرگسالی دارند(وکرلی96،1998) در روابط پایدار هستند(فنی و نولر، 1990)، رضایت بالاتری دارند در مقابل، افراد نا ایمن در روابط بزرگسالی خود سطح پایینی از رضایت، تعهد و اطمینان را نشان می دهند(سیمپسون، 1990).در حالی که افراد با دلبستگی دوسوگرا با عدم تعادل در احساسات و تعارضات بالاتر و افراد با دلبستگی اجتنابی با رضایت و صمیمیت کمتر و تعارضات بیشتر مشخص می شوند(کالینز97 و همکاران، 2002 ، سالاری و همکاران،1390).
سیمپسون و همکاران (1998) رابطه بین سبک های دلبستگی، حمایت دهی و حمایت خواهی را در تعارضات زوجین نشان دادند. آنها دریافتند که بیشترین مردان دلبسته اجتنابی چنین حمایتی را نشان نمی دهند. زنان دلبسته ایمن حمایت بیشتری را نسبت به زنان دلبسته اجتنابی طلب می کنند. زوج های ایمن مراقبت بیشتری را در تعاملات زوجی خود نسبت به همسراشان نشان می دهند و زوج هایی که مراقبت بیشتری دریافت می کنند رضایت بیشتری از زندگی خود احساس می کنند(فنی، 1996، به نقل از عیدی و خانجانی، 1385).
پژوهش های زیادی تآثیر سبک دلبستگی زوجین را در کیفیت روابط زناشویی تأیید کرده اند. بر طبق این پژوهش ها زن دوسوگرا با همسر اجتنابی پایین ترین حد رضایت زناشویی را گزارش کرده اند(فنی و نولر،1996). همسران افراد ایمن رضایت بالاتری را گزارش می کنند(وایت وی98،2001). این همسران عشق و علاقه بیشتری را نسبت به یکدیگر نشان می دهند، پیستول99(1989) سبک دلبستگی را در ارتباط با حل تعارض و رضایت در روابط مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش های وی موید آن بود که آزمودنی هایی که دلبسته ایمن بودند سطوح بالایی از رضایت در روابط نشان دادند همچنین نسبت به دلبستگی های اجتماعی و دوسوگرا راهبردهای یکپارچه و مصالحه آمیزتری در حل تعارضات اتخاذ می کنند.
پیشینه داخلی و خارجی:
هازان، فیل شیور(1987) در یک تحقیق معروف، پیش بینی کردند که انواع مختلف سبک های دلبستگی اولیه، نوع، مدت وثبات روابط عشقی در بزرگسالان را متمایز می کنند. این پژوهشگران پیش بینی کردند افرادی که به مراقبانشان دلبستگی اولیه ی ایمن داشتند، در روابط عشقی بزرگسالی اعتماد، صمیمیت، و هیجان های مثبت بیشتری از افراد دو گروه ناایمن، خواهند داشت.همینطور آنها پیش بینی کردند بزرگسالان دوری جو از صمیمیت می ترسند و اعتماد ندارند، در حالی که بزرگسالان مضطرب-دودل، به روابطشان اشتغال ذهنی خواهند داشت و از آن نگران خواهند بود. همچنین بزرگسالان دلبسته ایمن در روابط عشقی شان، اعتماد و صمیمیت بیشتری را از بزرگسالان دوری جو و مضطرب-دودل تجربه می کنند.به علاوه این پژوهشگران دریافتند که بزرگسالان دلبسته ایمن بیشتر از بزرگسالان ناایمن باور داشتند که عشق رمانتیک می تواند با دوام باشد. از این گذشته، بزرگسالان دلبسته ایمن در مورد عشق به طور کلی، کمتر بدبین بودند، روابط بادوام تری داشتند، و کمتر از بزرگسالان دوری جو یا مضطرب-دودل، طلاق می گرفتند.
گراس من (1990) و والتر (1979) نیز با مطالعات طولی خود نشان دادند که سبک دلبستگی در تمام دوران کودکی ثابت باقی می ماند و این سبک تا دوران بزرگسالی ادامه پیدا می کند(خوشابی و ابوحمزه ، 1386 ). بلو، براندو، براون و راگسدال(2007) تاثیر سبک های دلبستگی و تعهد را بر رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار دادند. نمونه تحقیق در برگیرنده 191 زوجی بود که ازدواج مجدد داشتند. نتایج حاکی از آن بود که سبک های دلبستگی و تعهد بر رضایت زناشویی تاثیر مثبتی داشت. لمنز، بایس، هین، ایسلر و دمیتنار(2007) در مطالعه ای به بررسی رضایت زناشویی، سبک های دلبستگی و مشکلات ارتباطی در زوج های افسرده و زوج های سالم پرداختند: نتایج نشان داد زوج های افسرده نسبت به زوج های سالم دارای مشکلات دلبستگی، ارتباطی و رضایت زناشویی پایین تر بودند از سوی دیگر زوج های سالم رضایت زناشویی بالاتر سبک های دلبستگی ایمن و مشکلات ارتباطی پایین تر را گزارش کردند.
بر طبق نظر هازان و همکاران، افراد با سبک دلبستگی مضطرب/ دوسوگرا به سطح بالایی از صمیمیت نیاز دارند. رفتارهای جنسی آن ها بر رفتارهای مراقبت کنندگی و تمایل به امنیت و صمیمیت، برتری دارند. آن ها میل جنسی بالایی دارند و از موقعیت های جنسی استفاده می نمایند تا نیاز برآورده نشده ی امنیت خود را بازیابند. آن ها ممکن است شریکهای جنسی مختلفی داشته باشند. افراد دلبسته ی اجتنابی به احتمال زیاد درگیر روابط جنسی خارج از تعهد در بیرون از خانواده می شوند. آن ها به دنبال رابطه ی جنسی کاملی هستند و شرکای جنسی بیشتری را در طول زندگی ترجیح می دهند (هازان و همکاران،1994). اما افراد با سبک دلبستگی ایمن، همدل هستند و می توانند صمیمیت را تجربه کنند. آنها درگیر آن گونه روابط جنسی می شوند که برای هر دو زوج لذتبخش و کامل کننده باشد و هدف در این ارتباط کسب صمیمیت جنسی و لذت دو طرفه است(میلر ،1997).
در تحقیقی بر روی 205 زوج متاهل مشخص شد که سبک دلبستگی ایمن بر رضایت جنسی و رضایت زناشویی زوجین تاثیر مستقیم دارد. افراد دارای سبک دلبستگی ایمن، رضایت جنسی و رضایت ارتباطی بالاتری را گزارش کردند و نسبت به پایداری رابطه تعهد بیشتری داشتند ( بردرتون ، 1999 ).
در تحقیق برن و شیور(1995) که تحت عنوان ابعاد سبکهای دلبستگی بزرگسالان و اثرات آن بر روی تفاهم زناشویی صورت گرفت مشخص شد که سبکهای دلبستگی از عوامل تعیین کننده روابط بین فردی از جمله تفاهم زناشویی است.
آرتر بورن(2002) در تحقیق خود نشان داد که دلبستگی معنوی بر رضایت جنسی زوجین تاثیر مثبتی دارد. یافته های مطالعه?ی برنبیوم(2007) نشان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا به طور معنی داری با کاهش در رضایت، صمیمیت، لذت و برانگیختگی جنسی ارتباط داشته و سبک دلبستگی اجتنابی، فقط با کاهش صمیمیت جنسی در ارتباط است
مطالعات نشان داده اند که دلبستگی با رضایت زناشویی(رحیمیان و همکاران،2007) و نیز مسایل مختلف جنسی در ارتباط است (دمپستر و همکاران،2007؛ استیون وهمکاران، 2002؛ کوپر وهمکاران ، 2006؛ براسرد و همکاران، 2007) . نتایج پژوهش آسفیچی و همکاران (1391) با عنوان پیش بینی رضایت زناشویی براساس سبکهای دلبستگی و خودمتمایزسازی نشان داد افرادی که سبک دلبستگی ایمن داشتند دارای رضایت زناشویی بالاتری نسبت به افرادی باسبک دلبستگی اجتنابی واضطرابی بودند. همچنین افرادی که میزان تمایزیافتگی آنها بالا بود، رضایت زناشویی بیشتری احساس می کردند و میزان رضایت زناشویی در مردان بیشتر از زنان بود.
عارفی و محسن زاده(1391) در پژوهشی با عنوان سبک های دلبستگی، فرایندهای تعامل زناشویی و رضایت زناشویی: مدل معادلات ساختاری به نتایجی دست یافتند که نشان داد سبک دلبستگی اجتنابی به طور مستقیم و معنادار بر رضایت زناشویی اثر(منفی) دارد. دو سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به واسطه ی فرایندهای تعامل زناشویی غیر مستقیم بر رضایت زناشویی اثر معنادار دارند.بیرامی و همکاران(1390) تحقیقی تحت عنوان پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و مولفه های تمایزیافتگی انجام دادند، نتایج نشان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا بهترین پیش بینی کننده های رضایت زناشویی هستند.
دیباچی فروشانی و همکاران(1388) در پژوهشی به عنوان رابطه ی سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض بر رضایت مندی زناشویی، به این نتیجه دست یافتند که سبک دلبستگی ایمن با رضایتمندی زناشویی رابطه مثبت دارد.
همچنین امان الهی و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سبک های عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی به این نتایج دست یافتند که سبک دلبستگی ایمن، سبک های عشق اروس، استورگ، پراگما و اگیپ با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارند. سبک های دلبستگی پریشان و گسسته و سبک ها ی عشق لودوس و مانیا با رضایت زناشویی رابطه منفی دارند.
عارفی و محسن زاده پژوهشی تحت عنوان پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ارتباط و صمیمیت جنسی(1391) انجام دادند.نتایج نشان داد: هر دو عامل ارتباط و صمیمیت جنسی به طور مستقیم و معناداری بر رضایت زناشویی اثر می گذارند.عبدی و همکاران (1391) پژوهشی تحت عنوان بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی انجام دادند که نتایج نشان داد خیانت اینترنتی با سبک دلبستگی ایمن، همبستگی منفی و با سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا همبستگی مثبت دارد، همچنین بین رضایت زناشویی افراد با خیانت اینترنتی در آن ها ارتباط معناداری وجود نداشت. بخشایش و مرتضوی(1388) رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین: نتایج نشان داد که همبستگی بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی مثبت است.
بشارت و گنجی (1391) پژوهشی تحت عنوان نقش تعدیل کننده ی سبک های دلبستگی در رابطه ی بین ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی انجام دادند، یافته ها نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی همبستگی مثبت معنی دار و سبک های دلبستگی نا ایمن با رضایت زناشویی همبستگی منفی معنی دار دارد. مردانی حموله و حیدری(1389) پژوهشی تحت عنوان ارتباط خوشبینی و سبک های دلبستگی با رضایت انجام دادند که نتیجه پژوهش نشان داد: خوشبینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دارای رابطه معنی دار بوده است.
پالی و همکاران( 2005) نیز در تحقیقی به بررسی رابطه بین دلبستگی و رضایت زناشویی پرداخته اند و نشان دادند که دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی زوجین همبستگی مثبت داشته است. گفتند 38 درصد زوجین به دلیل عدم برخورداری از رضایت زناشویی قادر به حل تعارضات زندگی خود نبوده اند که این امر در64درصد زوجین منجر به جدایی از یکدیگر شده.
نجم (2005) با هدف بررسی رابطه سبک دلبستگی، هوش هیجانی و رضایت زناشویی، تحقیقی انجام داد و نتیجه گرفت که افراد با هوش هیجانی بالا، به طور معنادار، رضایت زناشویی بیشتری را گزارش کردند. بیرامی و همکاران(1391) پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و مولفه های تمایزیافتگی را بررسی کردند و نتایج نشان داد: از بین مولفه های تمایزیافتگی خود،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *