پایان نامه رایگان درمورد دوسوگرا، وجود رابطه، وجود رابط

موقعیت من و از مولفه های سبک دلبستگی، دلبستگی دوسوگرا بهترین پیش بینی کننده های رضایت زناشویی هستند.
حاصلی و جامی (2006) رابطه بین دینداری و سبک دلبستگی عاشقانه را با رضایت زناشویی را بررسی کردند: نتایج نشان داد که زوج های با تعهد مذهبی یکسان، رضایت زناشویی بیشتری نسبت به زوج های با اختلاف زیاد در تعهد مذهبی دارند. تعهد مذهبی، رابطه ی بین دلبستگی و رضایت زناشویی را متعادل می کند. سیمولینی و همکاران(2008) در پژوهشی تأثیر سنگینی بار مسئولیت بر روی صمیمیت جنسی و رضایت زناشویی در زوج های مبتلا به آلزایمر را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد:که میانگین مسئولیت میان گروه در خصوص رضایت زناشویی و صمیمیت عاطفی و جنسی تفاوت داشت.
پاتریک و همکاران(2007) در مطالعه ای دیگر به بررسی رابطه میان صمیمت، تمایز از خود، متغیرهای شخصیتی با رضایت زناشویی پرداختند.نتایج نشان داد: رابطه مثبت معنادار میان صمیمیت و رضایت زناشویی وجود دارد، همچنین رابطه معنی داری میان متغیرهای شخصیتی و رضایت زناشویی بدست آمد.
گریف و مال هرب(2001) رابطه میان صمیمیت و رضایت زناشویی در همسران که در دو مرحله از چرخه زندگی خانوادگی قرار داشتند را به اجرا در آوردند که یافته ها حاکی از همبستگی مثبت بین تمام ابعاد صمیمیت تجربه شده(صمیمیت عاطفی،اجتماعی، جنسی، ذهنی و تفریحی) و رضایت زناشویی در هر دو جنس می باشد.
سندرسون و کانتور(2001) پژوهشی در زمینه بررسی رابطه میان صمیمیت، رضایت زناشویی الگوهای تعاملات زناشویی مانند حمایت اجتماعی را نجام دادند.نتایج نشان داد: رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی داری با میزان صمیمیت در هر دو زوج دارد، و برداشت همسران از صمیمیت واسطه رضایت زناشویی است. بلو و همکاران(2008) تاثیر سبک های دلبستگی و تعهد را بر رضایت زناشویی را بررسی کردند.نتایج نشان داد: سبک های دلبستگی و تعهد بر رضایت زناشویی تأثیر مثبتی داشت.
لمنز م همکاران(2007) به بررسی رضایت زناشویی، سبک های دلبستگی و مشکلات ارتباطی در زوج های افسرده و زوج های سالم پرداختند.نتایج نشان داد: زوج های افسرده نسبت به زوج های سالم دارای مشکلات دلبستگی، ارتباطی و رضایت زناشویی پایین تری داشتند، و زوج های سالم رضایت زناشویی بالاتر سبک های دلبستگی ایمن و مشکلات ارتباطی پایین تری داشتند. تیمورپور، مشتاق بیدختی و پورشهباز(1389).پژوهشی تحت عنوان رابطه سبک های دلبستگی، رضایتمندی زناشویی و احساس گناه جنسی با میل جنسی در زنان انجام دادند که نتایج نشان داد:که زنان دارای سبک دلبستگی ایمن، دوسوگرا و رضایتمندی زناشویی بالا دارند و بین سبک های دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی، ناایمن دوسوگرا و رضایتمندی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.
کوردوا، کایی و وارن(2005) پژوهشی تحت عنوان توانایی تشخیص و ابراز هیجان ها، صمیمیت و رضایت زناشویی را انجام دادند.نتایج نشان داد: توانایی تشخیص و توانایی ابراز هیجان ها با سازگاری زناشویی خود و همسر مرتبط بود، و رابطه میان مهارت های هیجانی و رضایت زناشویی توسط صمیمیت تعدیل شد. دانهام (2008) در تحقیقی خود به مطالعه دشواری در تنظیم هیجانی و تأثیر آن بر رضایت زناشویی و فرایند صمیمیت پرداخت.نتایج نشان داد: هم در زنان و هم در مردان دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی و صمیمیت ایمن رابطه منفی داشت.
حیدری و اقبال(1389) به بررسی رابطه دشواری در تنظیم هیجانی، سبک های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی پرداختند. نتایج نشان داد: بین دشواری و تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی زوجین و بین سبک ایمن و رضایت زناشویی زوجین رابطه مثبت معناداری وجود دارد.ولی بین سبک دلبستگی دوسوگرا و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد، و بین صمیمیت و زضایت زناشویی زوجین رابطه مثبت معناداری وجود داشت.
فصل سوم
روش پژوهش
روش پژوهش
این پژوهش با توجه به هدف پژوهش، کاربردی و شیوه اجرای داده ها از نوع همبستگی است.
متغیرهای پژوهش
متغیر ملاک : رضایت زناشویی
متغیرهای پیش بین: سبک های دلبستگی ، صمیمیت جنسی
متغیر کنترل: سن ، سال 1392 ، در شهر کرمانشاه
جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مورد مطالعه تمام زوج های جوان بین 30 تا 40 سال شهر کرمانشاه می باشد که حداقل 2سال از ازدواج آن ها گذشته است، که از این میان تعداد 80 زوج یعنی 160 نفر(80 زن و 80 مرد) به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شد.
ابزار گردآوری داده ها
پرسشنامه سبک های دلبستگی: این پرسشنامه توسط سیمپسون(1990) ساخته شده است. این آزمون شامل 13 جمله است که از این 13 جمله 5 جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی ایمن و 8 جمله برای ارزیابی دو سبک دلبستگی اجتناب ودوسوگرا است. عباسی سرچشمه ( 1384) اعتبار این آزمون را به این شکل به دست آورد که سوال ها را با نمره های سبک های دلبستگی مورد نظر همبسته شدند که ضریب همبستگی آن 59 /. بود که در سطح 0.01 p معنی دار بود. پایایی این پرسشنامه بر حسب آلفای کرونباخ وتنصیف 70 /. و 62 /. بدست آمد .در در پژوهش حاضر نیز ضرایب پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از روش کرونباخ وتنصیف محاسبه گردید که به ترتیب 52 /. و 46 /. می باشد( نقل از عارفی، 1391).
پرسشنامه?ی صمیمیت جنسی: با مطالعه ی منابع معتبر علمی و پرسشنامه ی صمیمیت جنسی باگاروزی و پژوهش های انجام شده در این مورد، پیشنویس پرسش نامه ی صمیمیت جنسی تهیه شد. در این پی شنویس 30 سئوال مطرح گردید و هر سئوال دارای طیف 4 گزینه ای(همیشه، گاهی اوقات، به ندرت، هیچ وقت) با نمره های 1 تا 4 بود. حداکثر نمره 120 و حداقل آن 30 بود. نمره ی بالاتر، نشانگر صمیمیت جنسی بیشتر زوجین است. روایی محتوایی پرسش نامه توسط پنج متخصص مشاوره و روان شناس در دانشکده ی علوم تربیتی دانشگاه اصفهان تایید و برای تعیین پایایی بر روی 140 نفر (70 زوج) اجرا و ضریب آلفای کرونباخ آن 81/0 به دست آمد.
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ : این پرسشنامه دارای 47 سوال می باشد که در یک مقیاس 5 درجه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره گذاری می گردد. سلیمانیان (1373) اعتبار این پرسشنامه را بر روی 110 نفر 93% گزارش کرده است.
شیوه اجرا
پس از اخذ مجوز از معاونت پژوهش دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه ، با مراجعه به مراکز آموزشی مدارس ، به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از روی لیست پرسنلی معلمان ابتدایی (معلمانی که متاهل بوده و حداقل 2 سال از ازدواج آنها گذشته بود) تعداد 80 معلم زن را انتخاب کرده و پرسشنامه ای نیز برای همسران آنها در نظر گرفته شد، به این صورت که پرسشنامه های رضایت زناشویی ، سبک دلبستگی و صمیمت جنسی در داخل پاکت به آنها داده شد بنابراین کلا 160 نفر ( 80 زن و 80 مرد ) انتخاب گردید و از آنها خواسته شد به دقت و صادقانه به پرسشنامه ها پاسخ دهند. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها که به مدت 3 هفته به طول انجامید داده ها با توجه به شیوه نمره گذاری جهت تجزیه و تحلیل وارد برنامه تحلیل آماری گردید.
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از نرم افزار SPSS19 استفاده و از شیوه های آماری توصیفی (فراوانی، درصد) و آمار استنباطی ( آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره ) استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
الف) داده های توصیفی
توزیع سنی آزمودنی ها در محدوده سنی 40-30 سال هستند و میانگین سنی گروه نمونه 62/34 سال، با انحراف معیار96/4 می باشد.
سطح تحصیلات آزمودنی ها به این صورت بود که در سطح دیپلم 76 نفر ( 5/47 درصد) ، در سطح فوق دیپلم 19 نفر ( 9/11 درصد) و در سطح لیسانس 65 نفر ( 6/40 درصد) می باشد که بیشترین درصد مربوط به سطح تحصیلات دیپلم با (5/47) درصد می باشد.
توزیع مدت زمان تأهل در آزمودنی های 1تا10سال 123 نفر ( 77درصد) ، 11 تا 20 سال ، 28 نفر (4/17 درصد) و بین 21 تا 30 سال 9 نفر (6/5 درصد ) بوده است. و بیشترین مدت زمان تاهل مربوط به آزمودنی های 1 تا 10 سال با 123 نفر (77 درصد) دارای بالاترین فراوانی می باشد. میانگین مدت زمان تأهل گروه نمونه 05/13سال، با انحراف معیار3/6 می باشد.
جدول (1) فراوانی و فراوانی درصدی توزیع تعداد فرزندان گروه نمونه
شاخص
متغیر
فراوانی
درصد
بدون فرزند
55
4/34
یک فرزند
58
3/36
دو فرزند
38
8/23
سه فرزند
6
8/3
چهار فرزند
1
6/0
پنج فرزند
2
3/1
همانطور که در جدول (1) مشاهده می شود توزیع تعداد فرزندان (یک فرزند) با 3/36درصد دارای بالاترین فراوانی می باشد.
جدول(2) میانگین و انحراف معیار متغیرهای سبک دلبستگی
تعداد کل نمونه
مقیاس سبکهای دلبستگی
میانگین
انحراف معیار
160
سبک دلبستگی اضطرابی 59 N=
67/52
79/1
سبک دلبستگی اجتنابی 27 N=
44/22
8
همانطورکه در جدول (2) مشاهده می شود میانگین نمره سبک دلبستگی ایمن به لحاظ توصیفی از نمرات دیگر سبک‌های دلبستگی بیشتر است.
یافته‌های استنباطی مربوط به فرضیه‌های پژوهش
نتایج بررسی نرمال بودن توزیع نمرات سبک دلبستگی اضطرابی و سبک دلبستگی اجتنابی، مقیاس صمیمیت جنسی و مقیاس رضایت زناشویی در گروه نمونه، با استفاده از آزمون(وان سمپل کولموگروف اسمرنوف)
جدول 3: بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها
نوع آزمون
z
سطح معناداری05/0
سبک دلبستگی اضطرابی
04/1
143/0
سبک دلبستگی اجتنابی
03/1
123/0
مقیاس صمیمیت جنسی
22/1
101/0
مقیاس رضایت زناشویی
22/1
101/0
همان‌طور که در جدول (3) نتایج آزمون (وان سمپل کولموگروف اسمرنوف) نشان می‌دهد توزیع توزیع نمرات ، سبک دلبستگی اضطرابی و سبک دلبستگی اجتنابی، مقیاس صمیمیت جنسی و مقیاس رضایت زناشویی در گروه نمونه نرمال می‌باشد.
یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش؛
-سبک دلبستگی اضطرابی با رضایت زناشویی رابطه معناداری دارد.
جدول (4) ضریب همبستگی رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی
همبستگی
r
sig
N
سبک دلبستگی اضطرابی- رضایت زناشویی
347/0-
01/0 معنادار است
160
سبک دلبستگی اجتنابی- رضایت زناشویی
630/0-
01/0 معنادار است
160
صمیمیت جنسی- رضایت زناشویی
739/0
01/0 معنادار است
160
همانطور که در جدول(4) مشاهده می شود بین نمره سبک دلبستگی اضطرابی و رضایت زناشویی در سطح01/0 ، (347/0-r= ) رابطه معنی دار آماری منفی وجود دارد. ) 01/0 p )
به عبارتی نمره افراد در سبک دلبستگی اضطرابی هرچقد که بالاتر باشد نمره رضایت زناشویی پایین آمده و برعکس. درنتیجه می توان گفت افرادی که دارای سبک دلبستگی اضطرابی بالاتری هستند از رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند. لذا فرض صفر دال بر عدم وجود رابطه رد شده و فرض تحقیق دال بر وجود رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی با رضایت زناشویی تأیید می‌شود.
بین نمره سبک دلبستگی اجتنابی و رضایت زناشویی در سطح 01/0 ، (630/0- r=) رابطه معنی دار آماری منفی وجود دارد.
به عبارتی نمره افراد در سبک دلبستگی اجتنابی هرچقد که بالاتر باشد نمره رضایت زناشویی پایین آمده و برعکس. درنتیجه می توان گفت افرادی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی بالاتری هستند از رضایت زناشویی پایین‌تری برخوردارند. لذا فرض صفر دال بر عدم وجود رابطه رد شده و فرض تحقیق دال بر وجود رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت زناشویی تأیید می‌شود.
بین نمره صمیمیت جنسی و رضایت زناشویی در سطح 01/0 ، (739/0r=) رابطه معنی دار آماری وجود دارد.به عبارتی نمره افراد در صمیمیت جنسی هرچقد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *