پایان نامه رایگان مدیریت : اعتماد سازمانی

دهند (طبق مهارت ها و علم).
راستی: راستی شامل پیروی از یه سری اصوله که مورد قبول گروه مقابله و شامل امانت داری و رفتار عادلانه و خودداری از ریاکاری می شه.
توانایی پیش بینی: توانایی پیش بینی هم به طور خاص مربوط به ثبات و نظم در رفتار می شه. بر این پایه اعتماد یه معنی چند بعدیه. پس اعتماد وقتی ساخته میشه که محتوای مؤلفه های اون به عنوان زیر بخش های مجزای اعتماد ظاهر شن (دایتز و هارتوگ، 2006: 561-560).
2-1-5-5 ابعاد اعتماد از دید فارد و همکارانش
فارد و همکارانش ابعاد اعتماد توضیح شده به وسیله ویلیامز (2005) رو گسترش دادن و پس اعتماد سازمانی رو تحت عناوین زیر در نظر گرفتن:
صلاحیت؛
راستی؛
توانایی اطمینان؛
آداب دانی و درستکاری؛
توجه به کارکنان؛
آسیب پذیری؛
احساس وجود و هویت؛
نظارت دوطرفه؛
و رضایت مندی (فارد، قطری و حصیری، 2010 ).
2-1-6 مراحل تکامل اعتماد
اعتماد از مراحلی تکاملی برخورداره که در تصویر ی (2-3) نشون داده شده. الگوی به تصویر کشیده شده نشون میده که اول در یه رابطه، اعتماد دور نقطه ی صفر شروع می شه، چون دو طرف بدون اطلاعات در مورد اعتماد همتایانشان هستن. درزمان زمان، اگه کارا اعتماد سازی شروع شه، سطح کلی اعتماد زیاد میشه و به سطح مرحله ی حفظ می رسد. در طول این مرحله، سطح اعتماد، هر چند با تغییرات کم، تازمانی که هیچ یه از دو طرف کارایی رو انجام نده که اعتماد رو از بین ببرد، پایدار باقی می موند. اگه حوادثی باعث نابودی و خراب کردن اعتماد شن، سطح کلی اعتماد به سرعت به قلمروی بی اعتمادی کم میشه. وقتی که بی اعتمادی حاکمه، تلاشای اعتماد سازی مهمی باید اتفاق بیفته تا فقطً به نقطه ی صفری که نه اعتماده و نه بی اعتمادی برگردد؛ حتی تلاشای بیشتری لازمه تا به قلمروی اعتماد مثبت حرکت کرد (کورال و ِاپستین، 2003 به نقل از حسین زاده و شعبانی کلاته، 1390: 50-49).
(10+) اعتماد کامل

(0) نه اعتماد و
نه بی اعتمادی

(10- ) بی اعتمادی
نابودی اعتماد حفظ اعتماد ایجاد اعتماد
تصویر ی (2-3). مراحل تکاملی اعتماد (کورال و ِاپستین: 2003)
2-1-7 معنی شناسی اعتماد در ادبیات سازمانی
همونجوری که قبلاً عنوان شد، اعتماد به عنوان یه معنی مهم در رشته های مختلفی مثل مدیریت، اخلاق، جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد تلقی می شه (کولکوئیت، اسکات و لپین، 2007).
معنی اعتماد سازمانی در خیلی از مباحث علمی مثل اقتصاد (ساکو، 1992)، جامعه شناسی (لوهمن، 1979) و روانشناسی اجتماعی (بلاو، 1964) مورد بررسی قرار گرفته.کروز و کاستاسیلوا (2004) در تحقیق خود درباره ی اعتماد نتیجه گرفتن که اعتماد می میتونه با بهره گرفتن از چارچوبای تئوریکی زیادی، مثل تئوری انتقال هزینه (ویلیامسون، 1975)، تئوری مبادله ی اجتماعی (بلاو، 1964)، تئوری نمایندگی (ایسنهارد، 1989)، دید بر اساس منبع (بارنی، 1991)، تئوری نظاما (لوهمن، 1979) و تئوری اختیار (کلی، 1967) بررسی شه (کروز و کاستاسیلوا، 2004).
طبق نظر بلاو (1964)، اعتماد در سازمان به دو روش به وجود می آید: 1- انجام وظایف به طور منظم (جواب به منافع کسب شده از طرف طرف مقابل) و 2- پیشرفت و ارتقاء تبادلات با توجه به گذر زمان (اسجارودینو همکاران، 2013: 135). ییلماز و اتالی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی رو به عوامل سازمانی (شامل: آزمایش موفقیت کارکنان با بهره گرفتن از روشای مدرن؛ دارا بودن سیستمای پاداش دهی عادلانه؛ دادن بازخوردهای منظم و به موقع به کارکنان و …) و عوامل فردی (مثل تمایل به تکیه کردن، ارزشا، عادات و رفتارها و …) تقسیم بندی کرده ان (ییلماز و اتالی، 2009).

اعتماد در سازمانا نشون دهنده یه جور ضعیف بودن نسبت به فعالیتای سازمانیه. این تمایل تنها وقتی می میتونه ایجاد شه که یه سازمان به شکل رو بین فعالیت هاش با کارکنانش از راه شبکه های رسمی و غیر رسمی رابطه بسازه (تون و لیم، 2009: 50).
شاکلی، زالاباک، ِالیس و وینوگراد (2000) در تعریف اعتماد سازمانی عنوان می کنن که اعتماد سازمانی، ادراکات فردی مثبتیه که افراد درباره محتوا و رفتارهای اعضای سازمان دارن و طبق ی نقشا، ارتباطات، تجارب و وابستگیای سازمانی شکل می گیرد. اعتماد رو به عنوان تمایل این که فردی با دیگری به طور داوطلبانه رفت و امد برقرار کنه هم تعریف کرده ان. وجود میزان یا درجه ی بالای اعتماد در سازمان لازمه افزایش احتمال تمایل و میل افراد به قرار گرفتن در اینجور موقعیت داوطلبانه و تسهیم اطلاعات داوطلبانه هستش (کازی یِر و همکاران، 2007). گیلبرت و تنگ (1998)، اعلام می کنن که اعتماد سازمانی همون احساس اعتماد و حمایت از طرف سازمانه. طبق نظر میشرا (1996)، “اعتماد سازمانی به عنوان یه تمایل غیر جهت دار نسبت به آسیب پذیری از طرف طرف دیگه، بر این انتظار یا باور استواره که طرف دیگه قابل اطمینان، روشن و قابل اعتماده”. طبق نظر تون و تون (2000)، اعتماد سازمانی همون آزمایش ادراکی کلی کارکنان درباره ی اعتبار، توانایی اطمینان و اعتقادات به سازمانشانه و اونا اعتماد دارن که سازمان در جهت بهبود منافع اونا و خودداری از مجبور هر گونه آسیب به اونا فعالیت می کند (راکشانی و سنتیل ناتان، 2013: 4-3).
2-1-8 انواع اعتماد در روابط سازمانی

 
 
در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد هست:
اعتماد طبق ی بازدارندگی: این شکل از اعتماد طبق ی ترس از صدمه خوردن به هنگام خدشه دار شدن روابط استواره. این روش از اعتماد تا جایی کارآمده که جریمه و تنبیه ممکن بوده، نتایج روشن باشه و جریمه در صورت خدشه دار شدن اعتماد، اجرا شه.
اعتماد طبق ی علم: اعتمادیه که طبق ی توانایی پیش بینی رفتار فرد، با توجه به سابقه ی قبلی رابطه، استواره و هنگامی بدست میاد که فرد از رفتار طرف مقابل خود اطلاعات کافی داشته باشه تا بتونه به شکل دقیقی رفتار اون رو پیش بینی کند. در سطوح سازمانی، بیشتر روابط بین مدیر و کارمند بدین گونه.
اعتماد طبق ی مثل سازی: بالاترین درجه ی اعتماد وقتی بدست میاد که روابط عاطفی بین دو طرف وجود داشته باشه. در این نوع اعتماد، دو طرف مقاصد و نیّات همدیگه رو درک کرده و واسه خواستهای طرف مقابل احترام قائلند (رابینز، 2005: 147-146).
2-1-9 سطوح جدا سازی و بررسی اعتماد سازمانی
اعتماد یه معنی چند بُعدیه که در برگیرنده ی اعتماد بین شخصی، اعتماد دوگانه، اعتماد سازمانی، اعتماد سیاسی، اعتماد اجتماعی (عمومی)، اعتماد در محل کار و اعتماد بین سرپرست و زیردستان هستش (ولز، 2000).
اعتماد سازمانی شامل هر دو نوع اعتماد بین فردیو اعتماد غیر فردی(مؤسسه ای) هستش (کاستیگن، ایلتر و برمان، 1998: 304).
سازه ی اعتماد بین فردی اولین بار به وسیله لوهمن (1979) مطرح شد (کانشیرو، 2008). مک آلیستر (1995) اعتماد بین شخصی رو اینطور تعریف می کند: میزانی که یه فرد بر مبنای کلمات، کارا، و تصمیمات دیگری به نیّت و عمل اون اطمینان داره. اعتماد بین فردی به اعتماد کارکنان به دیگه افراد در سازمان مثل سرپرستان و همکاران گفته میشه (کانشیرو، 2008).
2-1-9-1 اعتماد بین فردی می میتونه در دو بعد طبقه بندی شه:
اعتماد افقی: یعنی اعتماد بین کارکنان با همدیگه
اعتماد عمودی: یعنی اعتماد بین کارکنان و مدیر (کاستیگن و همکاران، 1998: 304).
اعتماد افقی یا اعتماد بین همکاران: این نوع از اعتماد در دسته ی “اعتماد بین فردی قرار می گیرد و میشه اون رو به عنوان اشتیاق یه فرد واسه تکیه به رفتار بقیه که آخر سر به فرصت طلبی بدست اومده می شه”، توضیح کرد (ویلیامز، 2001 ). اعتماد به بقیه باعث می شه که تصّور کنیم که فعالیت فرد مثمرثمره و یا کمه کم اینکه به ما آسیب نمی زند (کونگ گو و سینگ ساندها ، 2014، ص 3).
اعتماد عمودی یا اعتماد دو گانه بین مدیر و کارمند: این نوع از اعتماد به عنوان عامل کلیدی که بر رفتارها در سازمان اثر می گذارد شناخته شده. اعتماد به مدیر میزان درک و باور شخصی کارکنان در این مورده که مدیر آخر سرً به نفع کارکنان عمل می کنن. اگه کارکنان به مدیران اعتماد داشته باشن، این باور در اونا شکل می گیرد که سازمان کار درست رو واسه کارکنان انجام میده. در اون صورت، کارکنان احساس تنهایی، عضویت و شناسایی با سازمان داره. در علاوه بر اگه در سازمان اعتماد وجود داشته باشه، کارمند احساس می کند که شغل اون واسه موفقیت سازمان حیاتیه. علاوه بر این کارکنان دلهره کمتری داشته و اثر مثبت بیشتری بر سازمان خواهند داشت (ارترک، 2008: 465).
اعتماد به سرپرست تنها وقتی واقع می شه که سرپرست در مورد کارکنان، رفتارهای قابل اطمینان و شایسته ای نشون بدن. از اونجا که سرپرست، تعاملات نزدیکی با کارکنان داره، اعتماد به این منبع باعث اتفاق نتیجه های نزدیکتری مثل افزایش سطح کارکرد تکلیفی می شه (الیس، شاکلی و زالاباک، 2001، به نقل از کانشیرو، 2008).
چارلتون (2000) می گه: رهبران به کارکنان اعتماد می کنن واسه اینکه کاری رو که نیاز دارن انجام شه، انجام دهند. رهبران به شباهت در گفتار و کردار نیاز دارن (مارتینز، 2002: 757-756).
وقتی کارکنان به مدیران و رؤسای خود اعتماد داشته باشن، این، باعث تعهد بیشتر اونا به رؤسا و هم سازمان، میزان رضایت شغلی بیشتر، کاهش هدف گردش شغلی، کاهش تغییر شغل و بهبود کارکرد اونا می شه. بنابراین، واسه کارکنان، اعتماد به مدیر و رئیس شون خیلی دارای اهمیته (درکز و فرین، 2001؛ مک آلیستر، 1995؛ ویتنر، بروت، کورس گارد و ورنر، 1998).
اعتماد به مدیر به عنوان میل کارمند واسه قرار گرفتن روبروی آسیبای به دلیل کارا مدیر یا (سرپرست) است که مسئولیت او، اعلام اهداف و سیاستای تعیین شده به وسیله مدیریت ارشد، هستش (تون و تون، 2000).
صرف نظر از شخصیت مدیر، اعتماد به مدیر، از رفتار او هم سرچشمه می گیرد. مثلاً، رفتارهای حمایتی و اجتماعی او (تسکانن، موران و هوی، 1998). طبق نظر درکز و فرین (2002)، نگرانی ها و ملاحظلات مدیر هم مثل عوامل کلی ای در ایجاد اعتماد به مدیر حساب می شن. بنابراین، روشنه که رفتار مدیر، بستر و ایجاد کننده رسیدن و حصول اعتماد کارکنان هستش (گاردنر، آوالیو، لوتانز، مای و والومبوا، 2005 به نقل از کونگ گو و ژن جی لو ، 2014: 18).
به باور تامپسون اعتماد موفقیت و نتیجه ی مدیریت خوبه. یعنی نمیشه اعتماد رو مدیریت
کرد بلکه با رفتارهای مدیریتی مناسب و با درک دوطرفه بهتر انتظارات میشه اون ایجاد و حفظ کرد موی و میلیندا در تحقیق خود، اعتماد کارکنان به مدیریت رو چیزی لازم واسه روابط بین فردی و اثر سازمانی اشاره کرده ان (موئی و هنکین، 2006).
طبق دید وتن و کمرون(2003)، افراد به دو خاطر هنگامی که اعتماد ب
یشتری به مدیریت خود پیدا می کنن، احساس توانمندی بیشتری می کنن:
اول: از رفتارهای غیر تولید کننده و بی فایده ی به دلیل نبود اعتماد و سوء ظن خودداری می شه. هنگامی که افراد به دیگری اعتماد ندارن، گوش نمی کنن، به روشنی رابطه ایجاد نمی سازند، سخت نمی کوشند و همکاری از خود نشون نمی دهند. از طرف دیگه وقتی اعتماد هست، افراد آزادند که تجربه کنن، بیاموزند و بی ترس از تنبیه، همکاری کنن.
دوم: افرادی که قابل تعریف و شرافتمند هستن همیشه واسه بقیه نیروی مثبت ایجاد می کنن و اونا رو مجبور می سازند تا خودشو لایق تر احساس کنن (وتن و کمرون، 1381: 59-58).
2-1-9-2 سازه ی اعتماد غیر فردی (مؤسسه ای): اعتماد در سطح سیستم، نهادیه و بر اساس نقشا، سیستما یا شهرته که از راه اون استنباطاتی درباره ی توانایی اعتماد یه فرد انجام می شه (آتکینسون و بوچر، 2003: 291).

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  77u.ir  مراجعه کنین
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایشا : صنعتی ، دولتی ، MBA ، پولی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت گسترده ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تغییر ، فناوری اطلاعات ، مدیریت علم ،هدفمند ، سیستمای اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش استفاده کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

اعتماد نهادی (واسه مثال؛ اعتماد به کارکرد منابع انسانی) به طور معناداری با نگرشای کارمندان (مثل تعهد به سازمان) رابطه داره (پیرس، برنیسکی و بیگلی، 2000).
به باور کاستیگن و همکارانش، اعتماد نهادی به لیاقت و بی طرفی نظامای سازمانی (مثل خط مشیءای نیروی انسانی) هم گفته شده (کاستیگن و همکاران، 1998: 305).
اعتماد به سازمان به آزمایش کلی و جهانی از توانایی اعتماد و اطمینان یه سازمان اشاره میکنه؛ بازم که به وسیله یه کارمند درک می شه. کارکنان به طور دائمی محیط سازمانی رو میبینن، وقتی درمی یابند که به سازمان خود اعتماد کنن یا اعتماد نکنن، فرآیندهای سازمانی، دید های سازمان رو به کارکنان، و هم نقش هاشون رو به اونا ابلاغ می کند و کارکنان به روابط ابلاغ شده به وسیله سازمان با اعتماد واکنش نشون می دن (تون و تون، 2000: 242).
آشکاره که از سالا پیش «اعتماد» خیلی زیاد، کانونی در تحقیقات سازمانا شده. اعتماد یه موضوع بین رشته ایه (تایلر، 2003: 556).
اعتماد به عنوان مبنائی واسه نظم اجتماعی در رشته ها و سطوح مختلفی قابل تحلیله (بایرد و آماند، 1995).
2-1-10 سطوح جدا سازی و بررسی اعتماد سازمانی از دید اندیشمندان
در سیر تحقیقات رفتار سازمانی، محققان و اندیشمندان بیشماری، سعی نموده ان تا هر یه، از زوایای مختلفی به گسترش سازه ی اعتماد سازمانی بپردازند و اون رو مورد جدا سازی و بررسی قرار دهند. در ادامه به تعدادی از این تحقیقات اشاره می کنیم.
تحقیقات مک نایت و وِبستر (2001)
مک نایت و وبستر در سال 2001، اعتماد رو در سه سطح جدا از هم مورد جدا سازی و بررسی قرار دادن: اعتماد فردی، بین فردی/ بین گروهی، و نهادی/ فرهنگی.
اعتماد بین فردی؛ که در اون افراد سازمان الف به افراد سازمان ب اعتماد می کنن.
اعتماد سازمانی؛ که فردی در سازمان الف به سازمان ب به عنوان یه تمام اعتماد می کنن.
و اعتماد درون سازمانی؛ که اعضای سازمان الف دارای اعتماد جمعی نگه داشته شده در سازمان ب هستن (ولز و همکاران، 2008: 970).
تحقیقات سالو و کارژالوتو (2007)
سالو و کارژالوتو فکر می کنند که اعتماد می میتونه به دو نوع اصلی به نامای اعتماد مستقیم و اعتماد شخص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *