پایان نامه رایگان مدیریت : بهره وری نیروی انسانی

یت از رابطه ی مثبت و معنی دار دارد. همچنین با توجه به نتایج جدول سطح معنی داری (000/0= sig) که از سطح خطای 05/0 کمتر است با 95% اطمینان می توان گفت که فرض پژوهشگر یا فرض مخالف یعنی (H1) تأیید و فرض H0ردّ می شود. بنابراین می توان گفت: فرضیه ی فرعی 2 پذیرفته می شود و بین عدالت رویه ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد. البته این ضریب در سطح خطای 01/0 (سطح اطمینان 99%) نیز معنی دار می باشد که با علامت ** مشخص شده است.
جدول (4-11). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 2 (منبع : داده های پژوهش)
بهره وری نیروی انسانی
عدالت رویه ای
بهره وری نیروی انسانی
ضریب همبستگی پیرسون
1
**620/0
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
عدالت رویه ای
ضریب همبستگی پیرسون
**620/0
1
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
*: معنی داری در سطح 05/0 **: معنی داری در سطح 01/0
4-4-3 فرضیه ی فرعی 3: بین عدالت مراوده ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرض آماری به صورت زیر است:
نتایج جدول (4-12) نشان می دهد که بین نمرات عدالت مراوده ای و بهره وری نیروی انسانی کارکنان، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. زیرا میزان ضریب همبستگی (482/0r=) بدست آمده با فراوانی ( 165n=) حکایت از رابطه ی مثبت و معنی دار دارد. همچنین با توجه به نتایج جدول سطح معنی داری (000/0= sig) که از سطح خطای 05/0 کمتر است با 95% اطمینان می توان گفت که فرض پژوهشگر یا فرض مخالف یعنی (H1) تأیید و فرض H0ردّ می شود. بنابراین می توان گفت: فرضیه ی فرعی 3 پذیرفته می شود و بین عدالت مراوده ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد. البته این ضریب در سطح خطای 01/0 (سطح اطمینان 99%) نیز معنی دار می باشد که با علامت ** مشخص شده است.
جدول (4-12). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 3 (منبع : داده های پژوهش)
بهره وری نیروی انسانی
عدالت مراوده ای
بهره وری نیروی انسانی
ضریب همبستگی پیرسون
1
**482/0
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
عدالت مراوده ای
ضریب همبستگی پیرسون
**482/0
1
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
*: معنی داری در سطح 05/0 **: معنی داری در سطح 01/0
4-4-4 فرضیه ی فرعی 4: بین اعتماد به مدیر با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرض آماری به صورت زیر است:
نتایج جدول (4-13) نشان می دهد که بین نمرات اعتماد به مدیر و بهره وری نیروی انسانی کارکنان، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. زیرا میزان ضریب همبستگی (604/0r=) بدست آمده با فراوانی ( 165n=) حکایت از رابطه ی مثبت و معنی دا، دارد. همچنین با توجه به نتایج جدول سطح معنی داری (000/0= sig) که از سطح خطای 05/0 کمتر است با 95% اطمینان می توان گفت که فرض پژوهشگر یا فرض مخالف یعنی (H1) تأیید و فرض H0ردّ می شود. بنابراین می توان گفت: فرضیه ی فرعی 4 پذیرفته می شود و بین اعتماد به مدیر با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد. البته این ضریب در سطح خطای 01/0 (سطح اطمینان 99%) نیز معنی دار می باشد که با علامت ** مشخص شده است.
جدول (4-13). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 4 (منبع : داده های پژوهش)

بهره وری نیروی انسانی
اعتماد به مدیر
بهره وری نیروی انسانی
ضریب همبستگی پیرسون
1
**604/0
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
اعتماد به مدیر
ضریب همبستگی پیرسون
**604/0
1
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
*: معنی داری در سطح 05/0 **: معنی داری در سطح 01/0
4-4-5 فرضیه ی فرعی 5: بین اعتماد به همکاران با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرض آماری به صورت زیر است:
نتایج جدول (4-14) نشان می دهد که بین نمرات اعتماد به همکاران و بهره وری نیروی انسانی کارکنان، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. زیرا میزان ضریب همبستگی (304/0r=) بدست آمده با فراوانی ( 165n=) حکایت از رابطه ی مثبت و معنی دار دارد. همچنین با توجه به نتایج جدول سطح معنی داری (000/0= sig) که از سطح خطای 05/0 کمتر است با 95% اطمینان می توان گفت که فرض پژوهشگر یا فرض مخالف یعنی (H1) تأیید و فرض H0ردّ می شود. بنابراین می توان گفت: فرضیه ی فرعی 5 پذیرفته می شود و بین اعتماد به همکاران با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد. البته این ضریب در سطح خطای 01/0 (سطح اطمینان 99%) نیز معنی دار می باشد که با علامت ** مشخص شده است.
جدول (4-14). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 5 (منبع : داده های پژوهش)
بهره وری نیروی انسانی
اعتماد به همکاران
بهره وری نیروی انسانی
ضریب همبستگی پیرسون
1
**304/0
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
اعتماد به همکاران
ضریب همبستگی پیرسون
**304/0
1
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
*: معنی داری در سطح 05/0 **: معنی داری در سطح 01/0
4-4-6 فرضیه ی فرعی 6: بین اعتماد به سازمان با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه
ی معناداری وجود دارد.
فرض آماری به صورت زیر است:
نتایج جدول (4-15) نشان می دهد که بین نمرات اعتماد به سازمان و بهره وری نیروی انسانی کارکنان، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. زیرا میزان ضریب همبستگی (525/0r=) بدست آمده با فراوانی ( 165n=) حکایت از رابطه ی مثبت و معنی دار دارد. همچنین با توجه به نتایج جدول سطح معنی داری (000/0= sig) که از سطح خطای 05/0 کمتر است با 95% اطمینان می توان گفت که فرض پژوهشگر یا فرض مخالف یعنی (H1) تأیید و فرض H0ردّ می شود. بنابراین می توان گفت: فرضیه ی فرعی 6 پذیرفته می شود و بین اعتماد به سازمان با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد. البته این ضریب در سطح خطای 01/0 (سطح اطمینان 99%) نیز معنی دار می باشد که با علامت ** مشخص شده است.
جدول (4-15). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 6 (منبع : داده های پژوهش)
بهره وری نیروی انسانی
اعتماد به سازمان
بهره وری نیروی انسانی
همبستگی پیرسون
1
**525/0
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
اعتماد به سازمان
همبستگی پیرسون
**525/0
1
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
*: معنی داری در سطح 05/0 **: معنی داری در سطح 01/0
4-4-7 فرضیه ی فرعی 7: بین اعتماد سازمانی (اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان) با عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد. فرض آماری به صورت زیر است:
نتایج جدول (4-16) نشان می دهد که بین نمرات اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. زیرا میزان ضریب همبستگی (598/0r=) بدست آمده با فراوانی ( 165n=) حکایت از رابطه ی مثبت و معنی دار دارد. همچنین با توجه به نتایج جدول سطح معنی داری (000/0= sig) که از سطح خطای 05/0 کمتر است با 95% اطمینان می توان گفت که فرض پژوهشگر یا فرض مخالف یعنی (H1) تأیید و فرض H0ردّ می شود. بنابراین می توان گفت: فرضیه ی فرعی 7 پذیرفته می شود و بین اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد. البته این ضریب در سطح خطای 01/0 (سطح اطمینان 99%) نیز معنی دار می باشد که با علامت ** مشخص شده است.
جدول (4-16). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 7 (منبع : داده های پژوهش)
عدالت سازمانی
اعتماد سازمانی
عدالت سازمانی
ضریب همبستگی پیرسون
1
**598/0
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
اعتماد سازمانی
ضریب همبستگی پیرسون
**598/0
1
مقدار Sig (دو دامنه)
000/0
تعداد داده
165
165
*: معنی داری در سطح 05/0 **: معنی داری در سطح 01/0
4-5 بررسی وضعیت موجود (کنونی) متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن (نتایج آزمون Tیک نمونه ای)
در این بخش از پژوهش، کلیه ی متغیرهای پژوهش و مؤلفه های مربوط به آنها با بهره گرفتن از آزمون T یک نمونه ای برای مقایسه ی میانگین با عدد ثابت و مبنای نظری با میانگین متوسط Test value=3)) مقایسه گردیدند. فرضیه ی صفر و یک این آزمون به صورت زیر است:
با توجه به طیف های بکار برده شده که دامنه ی تغییرات آن از خیلی کم (کاملاً مخالفم)= 1، تا خیلی زیاد (کاملاً موافقم)= 5، بوده است، عدد
3 به عنوان مبنا انتخاب گردید، بدین صورت که افرادی که در طبقه ی خیلی کم، کم و متوسّط قرار داشتند به عنوان مخالف و افرادی که در طبقه ی زیاد و خیلی زیاد قرار داشتند به عنوان افراد موافق در نظر گرفته شده، به این ترتیب در صورتی که میانگین به طور معناداری از عدد مبنای 3 بزرگتر بود می توان آن را به عنوان یک وضعیت موافق تفسیر نمود. همچنین اگر میانگین به طور معناداری از عدد مبنای 3 کمتر بود آن را به عنوان یک وضعیت مخالف تفسیر نمود و در صورت عدم وجود تفاوت معنادار میانگین با عدد مبنای 3 آن را به عنوان یک وضعیت نه موافق و نه مخالف تفسیر می نمائیم (مهدی زاده، 1390: 87).
4-5-1 نتایج بدست آمده از آزمون T یک نمونه ای شامل دو خروجی می باشد:
خروجی اول، آمار توصیفیِ مربوط به آزمون فرض را ارائه می کند و اعداد محاسبه شده به ترتیب، تعداد داده ها، میانگین مشاهده شده و انحراف معیار را نشان می دهد (جدول 4-17).
و خروجی دوم مربوط به آمار استنباطی است و نتایج آزمون را ارائه می کند و اعداد محاسبه شده به ترتیب شامل آماره ی t، درجه ی آزادی (df)، سطح معنی داریِ (sig) آزمون، و فاصله ی اطمینان 95% اختلاف میانگین نمونه می باشد. در ستون آخر نتیجه گیری بر مبنای (sig) آمده است (جدول 4-17).
جدول (4-17). نتایج آزمون T یک نمونه ای برای متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن (منبع : داده های پژوهش)
One-Sample Test
Test value =3
نام مؤلفه
میانگین مشاهده شده
انحراف معیار
آماره ی t
درجه ی آزادی (df)
سطح معناداری
(sig)
(فاصله اطمینان 95% اختلاف میانگین نمونه)
نتیجه گیری
حد پائین
حد بالا
عدالت سازمانی
98/2
790/0
355/0-
164
723/0
14/0-
10/0
05/0اعتماد سازمانی
19/3
439/0
646/5
164
000/0
13/0
26/0
05/0>sig در نتیجه ردّ H0
بهره وری نیروی انسانی
75/2
669/0
851/4-
164
000/0
36/0-
15/0-
05/0sig در نتیجه ردّ H0
عدالت توزیعی
48/2
844/0
962/7-
164
000/0
65/0-
39/0-
05/0sig در نتیجه ردّ H0
عدالت
رویه ای
89/2
896/0
547/1-
164
124/0
25/0-
03/0

 
 
05/0عدالت مراوده ای
30/3
029/1
803/3
164
000/0
15/0
46/0
05/0>sig در نتیجه ردّ H0
اعتماد به مدیر
04/3
743/0
752/0
164
453/0

07/0-
16/0
05/0اعتماد به همکاران
38/3
504/0
688/9
164
000/0
30/0
46/0
05/0>sig در نتیجه ردّ H0
اعتماد به سازمان
08/3
563/0
843/1
164
067/0
01/0-
17/0
05/0توانایی
44/3
818/0
897/6
164
000/0
31/0
57/0
05/0>sig در نتیجه ردّ H0
وضوح
94/2
742/0
076/1-
164
283/0
18/0-
05/0
05/0حمایت سازمانی
40/2
913/0
399/8-
164
000/0
74/0-
46/0-
05/0>sig در نتیجه ردّ H0
انگیزش
12/2
961/0
775/11-
164
000/0
03/1-
73/0-
05/0sig در نتیجه ردّ H0
ارزیابی
98/2
862/0
301/0-
164
764/0
15/0-
11/0
05/0اعتبار
67/2
009/1
188/4-
164
000/0
48/0-
17/0-
05/0>sig در نتیجه ردّ H0
محیط

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

88/2
035/1
454/1-
164
148/0
28/0-
04/0
05/0sig در نتیجه پذیرش H0
4-5-2 تفسیر نتایج جدول (4-17)
داده های موجود در جدول (4-17)، که برگرفته از یافته های پژوهش می باشد، وضعیت موجود (کنونی) هر یک از متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن را به شرح زیر تفسیر و تبیین می نماید:
میانگین نمرات پاسخگویان به متغیر اعتماد سازمانی برابر با 19/3 است که با عدد 3 که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری دارد (000/0 =sig ، 164= df ، 646/5= t ) به عبارت دیگر با 95% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان وضعیت متغیر اعتماد سازمانی در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود بالاتر از حد متوسط (مطلوب) می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی اعتماد به مدیر، برابر با 04/3 است که با عدد 3 که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری ندارد (453/0 =sig ، 164= df ، 752/0= t ) به عبارت دیگر با 95% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان وضعیت مؤلفه ی اعتماد به مدیر در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود در حد متوسط می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی اعتماد به همکاران برابر با 38/3 است که با عدد 3 که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری دارد (000/0 =sig ، 164= df ، 688/9 = t) به عبارت دیگر با 95% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه وضعیت مؤلفه ی اعتماد به همکاران در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود بالاتر از حد متوسط (مطلوب) می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی اعتماد به سازمان، برابر با 08/3 است که با عدد 3 که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری ندارد (067/0 =sig ، 164= df ، 843/1= t ) به عبارت دیگر با 95% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان وضعیت مؤلفه ی اعتماد به سازمان در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود در حد متوسط می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به متغیر عدالت سازمانی برابر با 98/2 است که با عدد 3 که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری ندارد (723/0 =sig ، 164= df ، 355/0- = t ) به عبارت دیگر با 95% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه، وضعیت متغیر عدالت سازمانی در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود در حد متوسط می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی عدالت توزیعی برابر 48/2 است که با عدد 3 که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری دارد (000/0 =sig ، 164= df ، 962/7- = t) به عبارت دیگر با 95% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه وضعیت مؤلفه ی عدالت توزیعی در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود پایین تر از حد متوسط می باشد (مطلوب نیست).
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی عدالت رویه ای برابر با 89/2 است که با عدد 3 که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری ندارد (124/0 =sig ، 164= df ، 547/1- = t)، بنابراین با 95% اطمینان می توان گفت از دیدگاه پاسخگویان وضعیت مؤلفه ی عدالت رویه ای در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود در حد متوسط می باشد
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی عدالت مراوده ای برابر30/3 است که با عدد 3 که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری دارد (000/0 =sig ، 164= df ، 803/3 = t) به عبارت دیگر با 95% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه وضعیت مؤلفه ی عدالت مراود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *