پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه روانشناسی : دانشجویان دختر

تر باشد اضطراب در آنها بالا رفته و با بالا رفتن اضطراب رویارویی با مشکلات آسانتر می گردد.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

روپژوهش حاضر از نوع همبستگی است :
جامعه آماری :

جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد.
نمونه آماری :
نمونه آماری در این پژوهش شامل 30 دختر و 30 پسر می باشد که به روش در دسترس چندمرحله ای از میان جامعه موردنظر انتخاب شده اند و در زمان اجرای پژوهش در دانشگاه پیام نور قزوین حضور داشته اند.
بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است از میان کلیه دانشجویان پیام نور قزوین حدود 60 نفر در دسترس را به عنوان آزمودنی انتخاب نماییم.
ابزار پژوهش :
برای انجام پژوهش از دو پرسشنامۀ در مورد انگیزه پیشرفت و اضطراب با نامهای پرسشنامۀ انگیزه پیشرفت و پرسشنامه اضطراب کتل استفاده شده است.
معرفی ابزار پژوهش :
1 ) پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس :
هرمنس برای نوشتن سؤالات پرسشنامه انگیزش پیشرفت 10 ویژگی افراد دارای انگیزۀ پیشرفت بالا را از افراد با انگیزۀ پیشرفت پایین متمایز می کند.
سؤالات پرسشنامه به صورت جمله ناقص بیان شده است که به دنبال هر جمله ناتمام چند گزینه داده شده است این گزینه برحسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم، یا کم به زیاد باشند به آنها غدۀ میزانی تعلق می گیرد به خاطر اینکه برخی از ماذهاد سؤالات دارای تعداد گزینه های یکسانی نبودند و امکان نمره گذاری یکسان برای 29 سؤال وجود نداشت، 29 مادۀ پرسشنامه به صورت چهارگزینه ای نوشته شده اند تا همه سؤالات از ارزش یکسانی برخوردار باشند.
2 ) پرسشنامه اضطراب کتل :
تست اضطراب کتل شامل 40 سؤال می باشد که توسط کتل تهیه شده است که جواب این سؤالات به صورت الف – بین این دو – ب مشخص گردیده است که افراد موردنظر (دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور استان قزوین) با مشخص کردن یکی از این گزینه ها به عنوان گزینه صحیح پاسخ خود را بازگو می کنند که این نشان دهنده آن است که افراد دارای اضطراب و یا فاقد اضطراب هستند چون با نمراتی که در این تست می گیرند نمره طراز شده شان مشخص شده است و نمرۀ طراز شدۀ بالای 6 و یا خود 6 جزء افراد دارای اضطراب و پایین 6 جزء افراد فاقد اضطراب شناخته می شوند.
این تست قابل اجرا در هر دو جنس می باشد که البته نمره طراز شده که براساس نمراتی که فرد از این تست کسب کرده می باشد که نمره طراز شده در هر دو جنس فرق می کند.

روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس می باشد به دلیل محدودیت در انتخاب نتوانسته ایم از نمونه گیری تصادفی استفاده کنیم. بنابراین در نمونه گیری در دسترس قطعاً نمی توان نتیجه را به جامعه تعمیم دهیم.
نمونه در دسترس، گروهی از اعضای یک جامعه هستند که انتخاب آنها فقط به خاطر سهولت در نمونه گیری بوده است. (دلاور، 1384 )
روش اجرای پژوهش :
این آزمونها (اضطراب کتل و انگیزۀ پیشرفت هرمنس) در بین دانشجویان مذکر و مؤنت دانشگاه پیام نور قزوین که همۀ آنها در دسترس و در محدودۀ سنی (26 – 20) ساله بودند اجرا شد.
قبل از اجرای آزمون به آزمودنیها گفته شد که این سؤالات محرمانه است و پاسخ آن به بیرون درج نخواهد شد و با دقت و صداقت پاسخ دهید و دستورالعمل و نحوۀ جواب دادن به سؤالات را بدون پاسخ نگذارید قید شده و آزمون به صورت انفرادی به اجرا درآمد.
در آزمون انگیزۀ پیشرفت هرمنس بعضی از آزمودنیها در مورد برخی سؤالات آزمون اشکال داشتند و سؤالات را متناقض و نامفهوم می پنداشتند. در آزمون اضطراب کتل اشکال عمده ای وجود نداشت.

روش آماری :
برای تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. در سطح آمار توصیفی از میانگین واریانس استفاده شده و در سطح آمار استنباطی از آزمون T و همبستگی استفاده گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فرضیه یک : مقایسه ی میانگین های دو گروه مستقل با بهره گرفتن از آزمون t انگیزه پیشرفت دو گروه دختر و پسر.

پسر دختر ردیف
7225 8836 85 94 1
6400 6724 80 82 2
8281 6889 91 83 3
6889 7744 83 88 4
7056 6724 84 82 5
9409 7056 97 84 6
6241 6084 79 78 7
7744 6400 88 80 8
7569 7569 87 87 9
4761 8836 69 94 10
7921 7396 89 86 11
5041 8281 71 91 12
6084 5476 78 74 13
6400 8836 80 94 14
7744 5625 88 75 15
6084 6400 78 80 16
7225 7056 85 84 17
8281 7225 91 85 18
5329 7569 73 87 19
7329 5184 86 72 20
7056 7225 84 84 21
8100 7744 90 88 22
6400 7921 80 89 23
5776 8100 76 90 24
5929 3600 77 60 25
6084 3969 78 63 26
4900 7225 70 85 27
5184 6400 72 80 28
6724 8100 82 90 29
8836 8100 94 90 30
204069 211944 31

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند