پایان نامه : قابلیت ابطال قرارداد

که نتوانند به توافق برسند. اشتباه درخصوص شخص طرف معامله، اشتباه درخصوص موضوع معامله و اشتباه درخصوص قیود و شروط معامله از جمله مواردی هستند که میتواند بطلان قرارداد را در پی داشته باشند. البته اشتباه در این موارد همیشه باعث بطلان نمیشود بلکه مستلزم شرایط مختلفی است. یکی از مهمترین این شرایط این است که در این موارد اشتباه، فرد اشتباهکننده را برای ورود به معامله ترغیب کند. بنابراین اگر فرد اشتباهکننده خطر اشتباه را بهجان بخرد و یا درخصوص موضوع اشتباه بسیار بیتفاوت و بیاعتنا باشد، اعتبار قرارداد مورد خدشه قرار نمیگیرد. نباید چنین تصوّر کرد که هر اشتباهی که رضایت را از میان برمیدارد منجر به بطلان قرارداد می‌شود، بلکه درست بر عکس، قاعده کلی این است که فرد بهرغم اشتباهش ملزم به قرارداد است. این نگرش مبتنی بر اصل نوعی بودن میباشد.

بر اساس این اصل یک طرف (الف) اگر کلامش یا رفتارش چنان باشد که طرف دیگر (ب) را تحریک و تشویق کند که منطقاً متقاعد شود که او (الف) به عبارات و شروط پیشنهادی وی (ب) رضایت داده است، «الف» ملتزم به قرارداد میباشد. از آنجا که در حقوق انگلیس مبنا و قاعدهای مشخص برای اشتباهات منجر به بطلان وجود ندارد، لذا هیچ معلوم نیست در موارد سهگانه برای آنکه اشتباه منجر به بطلان گردد آیا باید اشتباه مشترک باشد یا دوجانبه یا یکجانبه؟ همچنین هیچ نمیدانیم چرا در برخی موارد اشتباه دوجانبه و یا حتی یکجانبه مانند اشتباه مشترک منشاء اثر است؟

تقسیم اشتباه حسب اثر آن به اشتباه موجب ایجاد قابلیت ابطال و اشتباه موجب بطلان تا حد زیادی به اشتباه عیب رضا و اشتباه مانع در حقوق فرانسه و به اشتباه موجب خیار و اشتباه موجب بطلان در حقوق ایران شبیه است. از آنجا که حقوق انگلیس درخصوص اشتباه در قرون اخیر متأثر از حقوق رومی – ژرمنی (حقوق نوشته) بوده ‌است، لذا ما باید علاوهبر بررسی پرونده‌های مختلف رویه‌ساز در حقوق انگلیس راجع به اشتباه، بر تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن در نوشته‌های حقوقدانان حقوق نوشته نیز توجه خاص داشته باشیم.
ساوینی بهعنوان یکی از عمیق‌ترین حقوقدانان فرانسه با ارائه تقسیم منحصربه‌فرد و جذاب خود تأثیر زیادی بر حقوق اروپا گذاشته ‌است. ساوینی در یک تقسیم کلی اشتباه را با دو اصطلاح «Echt» و «Unecht» معرفی می‌کند. در دسته نخست، «Echt»، به‌رغم وقوع اشتباه رضایت و اراده وجود دارند و البته بهخاطر اشتباه در حالت مشکوک به سر می‌برند و تا زمانی که مورد جرح قرار نگرفته‌اند قرارداد معتبر است. در دسته دوم، «Unecht»، اراده حقیقی و رضایت مفقود است و لذا قرارداد باطل است. در این دسته ویژگی اشتباه تنها در این است که بههمراه قرارداد وجود دارد. این تقسیم صرفنظر از انتقادهایی که بر آن وارد است، یک تقسیم اساسی و مبنایی و در عین حال جذاب است و جالب اینجا است که تقسیم اشتباه در حقوق انگلیس، حسب اثر آن، تا حد زیادی در تطابق با این تقسیم‌بندی است. بهگفته برخی محققان، این تقسیم بهطور قطعی و غیر قابل سؤالی در حقوق کامان‌لا پذیرفته شده است. نکته جالب توجه این است که ساوینی معتقد است آنجا که اشتباه منجر به فقدان اراده حقیقی می‌گردد درواقع بطلان نتیجه عدم تطبیق و هماهنگی ایجاب و قبول است و نه اشتباه. البته در نظر ساوینی اشتباه تنها یک ویژگی تبعی از این عدم تطبیق اراده‌ها است.
در حقوق ما نیز یکی از مبانی اشتباه موجب بطلان عدم مطابقت ایجاب و قبول است. البته چنانکه خواهیم دید در حقوق ایران مبنای عدم تبعیت قصد از واقع نیز از مبانی دیگر بطلان است. سؤال اینجا است که آیا اشتباه موجب بطلان در حقوق انگلیس و نظریه ساوینی تنها در چهارچوب عدم تطابق ایجاب و قبول و اراده‌ها توجیه می‌شود و یا اینکه این نوع اشتباه می‌تواند مانند حقوق ایران دارای دایره و حوزه وسیعتری باشد و با نظریه عدم تبعیت قصد از واقع هم قابل تبیین و توجیه است؟ در پایان باید خاطر نشان ساخت در حقوق انگلستان اثر اشتباه در هر دو صورت (بطلان و قابلیت ابطال) از ابتدا جاری می‌شود، یعنی در مواردی که اشتباه منجر به قابلیت ابطال قرارداد می‌شود و ذینفع قرارداد را ابطال می‌کند، گویی قرارداد از ابتدا باطل بوده ‌است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند