نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه

…………………………………………………………………………………………………………………..

94

5-2 بررسی نتایج به دست آمده برای فرضیه ها ………………………………………………………………..

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

94

5-3 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….

98

5-4 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ……………………………………………………………………….

99

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………..

100

فهرست منابع و مآخذ

منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………………………..

102

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….

106

فهرست جدول ها

جدول 2-1 مقایسه کارایی و اثربخشی …………………………………………………………………………….

41

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت جنسیت ………………………………..

79
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سابقه کار ……………………………… 80
جدول 4-3توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سطح تحصیلات………………………. 81
جدول 4-4 آزمون کولموگراف-اسمیرنوف ……………………………………………………………………… 82
جدول 4-5 بررسی  تاثیر تعهد کارکنان بر کارایی کارکنان …………………………………………………. 83
جدول 4-6 بررسی تاثیر مشارکت و همکاری برکارایی کارکنان…………………………………………… 84
جدول 4-7بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کارایی کارکنان………………………………………. 85
جدول 4-8بررسی تاثیر رضایت دانشجویان بر کارایی کارکنان…………………………………………………. 86
جدول 4-9تاثیر آموزش کارکنان برکارایی کارکنان…………………………………………………………….. 87
جدول 4-10 بررسی تاثیر واقع گرایی بر کارایی کارکنان…………………………………………………….. 88
جدول(4-11): ضرایب تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان……………………………………. 90
جدول (4-12) : مقدار تاثیر متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان………………………………………. 91

فهرست  نمودارها

نمودار 4-1 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر جنسیت …………………………………………… 79
نمودار 4-2 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سن …………………………………………………. 80
نمودار 4-3 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سطح تحصیلات ……………………………….. 81