پایگاه سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر امام صادق …

۴-۴-۸ سیره نگاری ۱۱۷
۴-۴-۹ ادبیات شیعه ۱۱۸
۴-۴-۹-۱ شعر در زمان امویان ۱۱۹
۴-۴-۹-۲ عصر اول عباسی و شعرای اهل بیت ۱۱۹
۴-۴-۹-۳ برخی از شعرای شیعه در عصر امام صادق ۱۲۰
۴-۴-۹-۳-۱ سید اسماعیل حِمیَری ( ۱۷۸-۱۰۵ قمری) ۱۲۰
۴-۴-۹-۳-۲ ابو المستهل کُمیت بن زید اسدی (م ۱۲۶ قمری) ۱۲۱
۴-۴-۹-۳-۳ سفیان بن مصعب عبدى کوفى ۱۲۳
۴-۵ عالمان و اندیشمندان شیعه در عصر امام صادق(ع) ۱۲۴
۴-۵-۱هشام بن حکم ۱۲۴
۴-۵-۱-۱شاگردان هشام ۱۲۶
۴-۵-۲مفضّل بن عمر کوفی جعفی ۱۲۶
۴-۵-۳محمد بن مسلم ثقفی ۱۲۷
۴-۵-۴ابان بن تغلب ۱۲۸
۴-۵-۵هشام بن سالم ۱۲۹
۴-۵-۶ مؤمن طاق ۱۳۰
۴-۵-۷ قیس ماصر ۱۳۱
۴-۵-۸ جابر بن حیان ۱۳۱
۴-۶ شرایط خاص فرهنگی وبرخورد فرق و مذاهب ۱۳۲
۴-۶-۱معتزله ۱۳۳
۴-۶-۱-۱ رابطه معتزله با شیعه ۱۳۴
۴-۶-۲ اشاعره ۱۳۵
۴-۶-۲-۱ سبقت شیعه بر اشاعره و معتزله در بحث‌هاى کلامى ۱۳۶
۴-۶-۳ مرجئه ۱۳۶
۴-۶-۴ خوارج ۱۳۸
۴-۶-۵ شیعه امامیه ۱۳۸
۴-۶-۴ جبریه ۱۳۹
۴-۶-۷ زنادقه ۱۳۹
۴-۶-۸ غالیان ۱۴۰
۴-۶-۸-۱ غالیان و شیعیان ۱۴۱
۴-۶-۸-۲ برخورد ائمه با غلو و غالیان ۱۴۳
نتیجه گیری ۱۴۵
منابع و مآخذ ۱۴۸

چکیده

عصر امام‌ صادق‌ (ع) که معاصر با اواخر دوره ی امویان و اوایل دوره ی عباسیان (۱۴۸-۸۳ ه ق ) است ، از لحاظ سیاسی و اجتماعی از دوران های مهم تاریخ اسلام به شمار می رود. وضعیت شیعیان در دو دوره ی فوق و رفتار غاصبانه و ستمگرانه ی حاکمان نسبت به شیعیان منجر به قیام ها ی شیعی و وقایع مهمی در این دوران می گردد. از مهمترین این قیامها می توان به قیام زید بن علی و فرزندش یحیی در عصر اموی و قیام محمد بن عبدالله و برادرش ابراهیم در عصر عباسی اشاره کرد و نهضت‌ها ی شیعیان را می توان از عناصر منهدم‌کننده دولت اموى بشمار آورد. یکی دیگر از وقایع مهم این دوران ، انتقال حکومت و قدرت از بنی امیه به بنی عباس است. عباسیان که خود را از علاقه مندان و نزدیکان خاندان پیامبر(ص) معرفی کردند ، با حمایت شیعیان و اولاد على (ع) که علیه جنایات بنى امیه و استبداد آنان قیام کرده و مبارزه نمودند در سال ۱۳۲ ه.ق به خلافت سلسله اموی پایان دادند. اما در مدت زمان کوتاهی نشان دادند که ظلم و فشار آنان نسبت به خاندان على (ع) و شیعیان حتی بیشتر از بنى‌امیه است .
واما از لحاظ فرهنگی در زمان سقوط دولت اموی و روی کار آمدن حکومت عباسی ، برای شیعه، شرایط ویژه ای ایجاد شد تا به فعالیت‌هاى گستردۀ فرهنگى و آموزشى اقدام نماید.این امر منجر به پیدایش تحول علمى بزرگى در عالم تشیع گردید و آثار فرهنگی به جا مانده از آن دوران نشان از رشد فرهنگی شیعه در آن زمان است. بطور کلی عصر امام صادق (ع) یکی از دوران های مهم تاریخ اسلام از جهت رونق علم و دانش و فرهنگ نیز به شمار می رود . هدف از نگارش این مقاله بررسی وضعیت شیعیان و جایگاه شیعه در بعد سیاسی اجتماعی و فرهنگی در این دوران می باشد .
کلید واژه ها: امام صادق(ع) – شیعیان – امویان – عباسیان – سیاسی – اجتماعی- فرهنگی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.