جالب

کاخ بیست ستون معروف به کاخ چهلستون

کاخ بیست ستون معروف به کاخ چهلستون

 

با بخش دیدنیای ایران مجله اینترنتی بیست ستون همراه باشن

با انتخاب  اصفهان به عنوان پایتخت سلطنت و گسترش شهر به طرف جنوب و احداث میدون در اون، طرح قرار گرفتن کاخای شاهی به وسیله شیخ بهایی ریخته شد. مجموعه کاخایی که از عمارت ” عالی قاپو ” شروع می شد و تا میدون اصلی و مرکزی چهارباغ عباسی  اصفهان ادامه داشت. مثل این کاخا، کاخ بیست ستون یا چهل ستون از بناهای زیبای تاریخی  اصفهان است. مساحت کاخ چهل ستون در حدود ۶۷۰۰۰ مترمربعه، این کاخ در دوره شاه عباس اول در سال 1057 هجری شروع به ساخت شد و در وسط اون عمارتی ساخته شده بود. شاه عباس اول، کوشکی بین باغ ساخت که این کوشک هسته ابتدایی کاخ رو ایجاد داد که تالار میانی کاخ چهل ستون و غرفه های چار گوشه اون رو در بر می گرفت. ادامه تکمیل شدن کاخ بیست ستون در زمان سلطنت شاه عباس دوم انجام شد و در ساختمان اصلی کاخ، تغییرات جزئی داده شد. قسمتای تالار  آینه، ایوانای دو طرف سالن پادشاهی، حوض بزرگ مقابل تالار با تموم تزیینات  نقاشی و  آینه کاری به همراه تالار ۱۸ ستون افزوده گردید.

قسمتای اصلی این کاخ عبارت ان از:

تالار  آینه تالار ۱۸ ستون تصویری شاه عباس اول با تاج مخصوص روی دیوار تزئینات گرون بهای طلاکاری  و نقاشیای خیلی زیبای سالن پادشاه شیرهای سنگی چهارگوشه حوض مرکزی کاخ

آثاری مثل سر در مسجد قطبیه و سردرهای زاویه درب کوشک و آثاری از مسجد درب جوباره و مسجد آقاسی که بر دیوارهای ضلع غربی و جنوبی باغ نصب شده. انتخاب فضائی گسترده در کاخ که در اون زمان ” دولت خونه” نامیده می شد و بررسیایی که واسه آینده انجام می شد، کامل حکایت از ذوق، استعداد و خلاقیت شیخ بهایی دانشمند خوش نام و مشهور صفویه داره.

در محوطه این مجموعه بزرگ شامل چندین کاخ سلطنتی بود، عمارتایی مثل:

تالار اشرف جبه خونه رکیب خونه کشیک خونه کاخ هشت بهشت توحید خونه

و بر خی عمارات دیگه ساخته شد.

ساختمان کاخ:

ایوان کاخ چهلستون از دو بخش اصلی ایجاد شده یه بخش که بر ۱۸ ستون چوبی و رفیع برافراشته شده چار ستون وسط که روی ۴ شیر سنگی قرار گرفته و حجاری اونا شامل دو شیره که به یه سر انسان نشون داده می شه. از دهن این چار شیر  آب فوران می کرد و به حوض مرمری تالار می ریخت. بخش دوم ایوان که ارتفاع بیشتر داره سردر ورودی تالار رو ایجاد می ده و به تالار  آینه معروفه. این قسمت بر دو ستون قرارگرفته و سراسر این تالار با  آینه کاری قشنگ هنری تزیین شده.

آینهای خوش نقش و قشنگ که به شکل معرق در کنار  آینه های قدی و خشتی استفاده شده. سقف تالار رو قاب های چوبی و به اشکال مختلف هندسی پوشونده ان. تصویر قرینه حوض مرمرین وسط ایوان در سقف پر  آینه مشخص می شه. این قرینه سازی تقریبا مثل به ایوان عالی قاپو هست.

تالار مرکزی کاخ شامل نقاشی هاییه که وقایع تاریخی زمان های مختلف رو بیان می دارن. این سالن با شکوه که بر گنبدی منقوش استواره با لچکیای رنگارنگ و طرح های طلایی و شفاف از شاهکارهای هنری اون عصر حساب می شن. برخی از این  نقاشی ها در عصر قاجار  نقاشیشده ان توضیح پذیرائی شاه عباس اول و دوم و شاه طهماسب از امرای ترکستان و همایون هندی و هم جنگ شاه اسماعیل اول با ازبکانه. دو نقاشی دیگه که یکی روبروی در ورودی تالار و دیگری مقابل اینه جنگ چالدران در زمان شاه اسماعیل اول و جنگ کرنال در زمان نادرشاه افشار رو نشون می ده.

در دو طرف سالن مرکزی کاخ چهلستون تصاویری از سفیران و توریست های اروپایی که در اون زمان در  اصفهان بودن  نقاشی شده. این تصاویر منصوب به دو نقاش هلندی به نام های (آنژل anjel) و (لوکار lokar) هستن. الان عمارت چهلستون به صورت باغ و موزه ای که سالن مرکزی اون محل نمایش برخی از  کارا هنری دورانای مختلف ایرانه مورد بازدید جهانگردان خارجی و مهمونا داخلی قرار میگیره.

فرق کاخ بیست ستون:

مثل بناهای زیبای این کاخ، ساختمان کوچیکی بود که شاه عباس اول دستور ساخت اون رو در باغ دنیا نما به صورت کوشک یا کلاه فرنگی صادر کرد و این عمارت در زمان شاه عباس دوم تکمیل و پیشرفت پیدا و چهلستون نام گذاری شد. ایوان اصلی بر بیست ستون استواره که از آینه کاریای خیلی قشنگ منقوش شده.

خیلی از محققین فرق کاخ بیست ستون رو درخشش بیست ستون ایوان اصلی در  استخر قشنگ و بزرگ عمارت میدونن. از این مطلب هم نباید گذشت که نقش عدد ۴۰ در فرهنگ و ادب فارسی هم شاید خاطر دیگری بر نام گذاری این عمارت به چهلستون هست چون که عدد 40 نشونه تعدد و زیادی در زبون ادب و هنر پارسیه.

مؤلف کتاب ”  معماری اسلامی” نام گذاری این عمارت به نام چهلستون رو « … یه جور بازی چشمی قلمداد می کند چون نمائی با تعداد زیادی ستون در  آب درخشش یافته … ».

در مورد سال اتمام این عمارت به قصیده معروف صائب تبریزی که در وصف چهلستون سروده شده و در اون سال 1057 اشاره شده خاطر نموده ان. “صائب تبریزی” مثل شاعران معاصر این کاخ و ملک الشعراء اون روزگاره که در قصیده قشنگ و بلندی “چهلستون” رو توضیح نموده و آخر این قصیده با مصراع ” قبله بعضی وقتا تاجداران باد دائم اینجا  سال ۱۰۵۷ هجری رو بیان کرده.

منبع: www.bistsotoon.com

کاخ بیست ستون معروف به کاخ چهلستون

کاخ بیست ستون معروف به کاخ چهلستون

با بخش دیدنیای ایران مجله اینترنتی بیست ستون همراه باشن

با انتخاب  اصفهان به عنوان پایتخت سلطنت و گسترش شهر به طرف جنوب و احداث میدون در اون، طرح قرار گرفتن کاخای شاهی به وسیله شیخ بهایی ریخته شد. مجموعه کاخایی که از عمارت ” عالی قاپو ” شروع می شد و تا میدون اصلی و مرکزی چهارباغ عباسی  اصفهان ادامه داشت. مثل این کاخا، کاخ بیست ستون یا چهل ستون از بناهای زیبای تاریخی  اصفهان است. مساحت کاخ چهل ستون در حدود ۶۷۰۰۰ مترمربعه، این کاخ در دوره شاه عباس اول در سال 1057 هجری شروع به ساخت شد و در وسط اون عمارتی ساخته شده بود. شاه عباس اول، کوشکی بین باغ ساخت که این کوشک هسته ابتدایی کاخ رو ایجاد داد که تالار میانی کاخ چهل ستون و غرفه های چار گوشه اون رو در بر می گرفت. ادامه تکمیل شدن کاخ بیست ستون در زمان سلطنت شاه عباس دوم انجام شد و در ساختمان اصلی کاخ، تغییرات جزئی داده شد. قسمتای تالار  آینه، ایوانای دو طرف سالن پادشاهی، حوض بزرگ مقابل تالار با تموم تزیینات  نقاشی و  آینه کاری به همراه تالار ۱۸ ستون افزوده گردید.

قسمتای اصلی این کاخ عبارت ان از:

تالار  آینه تالار ۱۸ ستون تصویری شاه عباس اول با تاج مخصوص روی دیوار تزئینات گرون بهای طلاکاری  و نقاشیای خیلی زیبای سالن پادشاه شیرهای سنگی چهارگوشه حوض مرکزی کاخ

آثاری مثل سر در مسجد قطبیه و سردرهای زاویه درب کوشک و آثاری از مسجد درب جوباره و مسجد آقاسی که بر دیوارهای ضلع غربی و جنوبی باغ نصب شده. انتخاب فضائی گسترده در کاخ که در اون زمان ” دولت خونه” نامیده می شد و بررسیایی که واسه آینده انجام می شد، کامل حکایت از ذوق، استعداد و خلاقیت شیخ بهایی دانشمند خوش نام و مشهور صفویه داره.

در محوطه این مجموعه بزرگ شامل چندین کاخ سلطنتی بود، عمارتایی مثل:

تالار اشرف جبه خونه رکیب خونه کشیک خونه کاخ هشت بهشت توحید خونه

و بر خی عمارات دیگه ساخته شد.

ساختمان کاخ:

ایوان کاخ چهلستون از دو بخش اصلی ایجاد شده یه بخش که بر ۱۸ ستون چوبی و رفیع برافراشته شده چار ستون وسط که روی ۴ شیر سنگی قرار گرفته و حجاری اونا شامل دو شیره که به یه سر انسان نشون داده می شه. از دهن این چار شیر  آب فوران می کرد و به حوض مرمری تالار می ریخت. بخش دوم ایوان که ارتفاع بیشتر داره سردر ورودی تالار رو ایجاد می ده و به تالار  آینه معروفه. این قسمت بر دو ستون قرارگرفته و سراسر این تالار با  آینه کاری قشنگ هنری تزیین شده.

آینهای خوش نقش و قشنگ که به شکل معرق در کنار  آینه های قدی و خشتی استفاده شده. سقف تالار رو قاب های چوبی و به اشکال مختلف هندسی پوشونده ان. تصویر قرینه حوض مرمرین وسط ایوان در سقف پر  آینه مشخص می شه. این قرینه سازی تقریبا مثل به ایوان عالی قاپو هست.

تالار مرکزی کاخ شامل نقاشی هاییه که وقایع تاریخی زمان های مختلف رو بیان می دارن. این سالن با شکوه که بر گنبدی منقوش استواره با لچکیای رنگارنگ و طرح های طلایی و شفاف از شاهکارهای هنری اون عصر حساب می شن. برخی از این  نقاشی ها در عصر قاجار  نقاشیشده ان توضیح پذیرائی شاه عباس اول و دوم و شاه طهماسب از امرای ترکستان و همایون هندی و هم جنگ شاه اسماعیل اول با ازبکانه. دو نقاشی دیگه که یکی روبروی در ورودی تالار و دیگری مقابل اینه جنگ چالدران در زمان شاه اسماعیل اول و جنگ کرنال در زمان نادرشاه افشار رو نشون می ده.

در دو طرف سالن مرکزی کاخ چهلستون تصاویری از سفیران و توریست های اروپایی که در اون زمان در  اصفهان بودن  نقاشی شده. این تصاویر منصوب به دو نقاش هلندی به نام های (آنژل anjel) و (لوکار lokar) هستن. الان عمارت چهلستون به صورت باغ و موزه ای که سالن مرکزی اون محل نمایش برخی از  کارا هنری دورانای مختلف ایرانه مورد بازدید جهانگردان خارجی و مهمونا داخلی قرار میگیره.

فرق کاخ بیست ستون:

مثل بناهای زیبای این کاخ، ساختمان کوچیکی بود که شاه عباس اول دستور ساخت اون رو در باغ دنیا نما به صورت کوشک یا کلاه فرنگی صادر کرد و این عمارت در زمان شاه عباس دوم تکمیل و پیشرفت پیدا و چهلستون نام گذاری شد. ایوان اصلی بر بیست ستون استواره که از آینه کاریای خیلی قشنگ منقوش شده.

خیلی از محققین فرق کاخ بیست ستون رو درخشش بیست ستون ایوان اصلی در  استخر قشنگ و بزرگ عمارت میدونن. از این مطلب هم نباید گذشت که نقش عدد ۴۰ در فرهنگ و ادب فارسی هم شاید خاطر دیگری بر نام گذاری این عمارت به چهلستون هست چون که عدد 40 نشونه تعدد و زیادی در زبون ادب و هنر پارسیه.

مؤلف کتاب ”  معماری اسلامی” نام گذاری این عمارت به نام چهلستون رو « … یه جور بازی چشمی قلمداد می کند چون نمائی با تعداد زیادی ستون در  آب درخشش یافته … ».

در مورد سال اتمام این عمارت به قصیده معروف صائب تبریزی که در وصف چهلستون سروده شده و در اون سال 1057 اشاره شده خاطر نموده ان. “صائب تبریزی” مثل شاعران معاصر این کاخ و ملک الشعراء اون روزگاره که در قصیده قشنگ و بلندی “چهلستون” رو توضیح نموده و آخر این قصیده با مصراع ” قبله بعضی وقتا تاجداران باد دائم اینجا  سال ۱۰۵۷ هجری رو بیان کرده.

منبع: www.bistsotoon.com