منبع پایان نامه درباره معیارهای طراحی، پیشرفت اقتصادی، طراحی مهندسی، تجارت جهانی

……………………………………………29
شکل 3-1: آب نگاری منطقه موردمطالعه………………………………………………………………………………………….32
شکل 3-2: گلباد سالیانه 11 ساله ایستگاه سینوپتیک بندر دیر……………………………………………………35
شکل 3-3: گلباد سالیانه 6 ساله ماهواره Quickscat……………………………………………………………………….36
شکل 3-4: گلباد سالیانه 12 ساله حاصل از دادههای ECMWF……………………………………………………..37
شکل 3-5: گلموج سالیانه آب عمیق……………………………………………………………………………………………….41
شکل 3-6: گلموج سالیانه آب کمعمق……………………………………………………………………………………………42
شکل 4-1: نقشه عمقسنجی محدوده موردمطالعه………………………………………………………………………….52
شکل 4-2: خشکیهای مصنوعی در مدل…………………………………………………………………………………………53
شکل4-3: درخشش کامل و جزئی موج از یه سازه……………………………………………………………….54
شکل 4-4: مرزهای انعکاسدهنده کامل موج…………………………………………………………………………………..55
شکل 4-5: مرزهای درخشش نسبی موج (لایه تخلخل)……………………………………………………………………..57
شکل 4-6: مرزهای جذب کننده موج (لایه اسفنجی)……………………………………………………………………….58
شکل 4-7: مرزهای تولید موج در مدل……………………………………………………………………………………………..60
شکل 5-1: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با پخش جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
شکل 5-2: ضریب پریشونی امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با پخش جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………64
شکل 5-3: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با پخش تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
شکل 5-4: ضریب پریشونی امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با پخش تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..65
شکل 5-5: موقعیت نقاط منتخب واسه درآورده سری وقتی ارتفاع امواج نفوذیافته……………………….66
شکل 5-6: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با پخش جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
شکل 5-7: ضریب پریشونی امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با پخش جهتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..68
شکل 5-8: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با پخش تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
شکل 5-9: ضریب پریشونی امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با پخش تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..69
شکل 5-10: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با پخش جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 5-11: ضریب پریشونی امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با پخش جهتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 5-12: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با پخش تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 5-13: ضریب پریشونی امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با پخش تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 5-14: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت WSW با پخش جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
شکل 5-15: ضریب پریشونی امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهتWSW
با پخش جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………….76
شکل 5-16: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت WSW با پخش
تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
شکل 5-17: ضریب پریشونی امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهتWSW
با پخش تک جهته……………………………………………………………………………………………………………………………77
شکل 5-18: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با پخش جهتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
شکل 5-19: ضریب پریشونی امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با پخش جهتی……………………………….
…………………………………………………………………..
………………………………..80
شکل 5-20: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با پخش تکجهته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
شکل 5-21: ضریب پریشونی امواج نفوذ یافته به بندر واسه امواج با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با پخش تک جهته………………………………………………………………………………………………………………………………..81
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 2-1: مقایسه ضرایب پریشونی در نواحی 1 تا 5 واسه پریودهای کمتر و بیشتر از 25 ثانیه واسه طرح های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………25
نمودار 3-1: سری وقتی ارتفاع امواج سالیانه نقطه های در عمق 7 متری جنوب بندر…………………………43
نمودار 5-1: نتایج سری وقتی ارتفاع امواج در نقاط منتخب واسه امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با پخش جهتی…………………………………………………………………………………………………………………..67
نمودار 5-2: نتایج سری وقتی ارتفاع امواج در نقاط منتخب واسه امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SE با پخش تکجهته………………………………………………………………………………………………………………67
نمودار 5-3: نتایج سری وقتی ارتفاع امواج در نقاط منتخب واسه امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با پخش جهتی………………………………………………………………………………………………………………..70
نمودار 5-4: نتایج سری وقتی ارتفاع امواج در نقاط منتخب واسه امواج ورودی با ارتفاع 4/1 متر از جهت SSE با پخش تکجهته……………………………………………………………………………………………………………70
نمودار 5-5: نتایج سری وقتی ارتفاع امواج در نقاط منتخب واسه امواج ورودی با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با پخش جهتی……………………………………………………………………………………………………………….73
نمودار 5-6: نتایج سری وقتی ارتفاع امواج در نقاط منتخب واسه امواج ورودی با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با پخش تکجهته…………………………………………………………………………………………………………..73
نمودار 5-7: نتایج سری وقتی ارتفاع امواج در نقاط منتخب واسه امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت WSW با پخش جهتی……………………………………………………………………………………………………………78
نمودار 5-8: نتایج سری وقتی ارتفاع امواج در نقاط منتخب واسه امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر
از جهت WSW با پخش تکجهته…………………………………………………………………………………………………..78
نمودار 5-9: نتایج سری وقتی ارتفاع امواج در نقاط منتخب واسه امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با پخش جهتی…………………………………………………………………………………………………………………..82
نمودار 5-10: نتایج سری وقتی ارتفاع امواج در نقاط منتخب واسه امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با پخش تکجهته……………………………………………………………………………………………………………..82
نمودار 5-11: نتایج سری وقتی ارتفاع امواج در نقطه های در دهانه ورودی بندر واسه امواج ورودی با ارتفاع 1/2 متر از جهت SE با پخش جهتی و تکجهته…………………………………………………………………….83

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
الان حدود 90 درصد مبادلات تجارت جهانی از راه دریاها و به وسیله کشتیرانی انجام میگیره و نقش و اهمیت بنادر به عنوان پایانه های حمل ونقل دریایی در جواب انگار به این حجم بزرگ از مبادلات جنس و مسافر، بیش ازپیش نمایان می شه. در کشورهای هم جوار با دریا، سواحل به عنوان کانون فعالیت های اقتصادی مثل تجارت، صنعت، حمل ونقل جنس و مسافر، فعالیت های تفریحی و گردشگری، شیلات و پرورش آبزیان حساب گردیده و در همه حال فرصت های ایده آلی رو واسه پیشرفت اقتصادی و سرمایه گذاری های کلان فراهم می سازه. وجود نزدیک به 5800 کیلومتر طول سواحل کشور باعث شده تا طی ده های گذشته سرمایه گذاری های قابل توجهی در جهت ساخت و پیشرفت سازه ها و تأسیسات ساحلی و دریایی صورت پذیرد و پیشرفت های قابل توجه علمی، فنی و اجرایی در مورد طراحی و ساخت بنادر، احداث سازه های ساحلی مانند موج شکن، اسکله، ابنیه حفاظتی و لوازم دریایی و بندری و بقیه تأسیسات ساحلی و فراساحلی، به نحوی که شامل تردد ایمن شناورها باشه، حاصل شه. رفع مشکلات فنی و اجرایی احداث انواع سازه های ساحلی و فراساحلی در محیط دریا و صرف هزینه های هنگفت این گونه سازه ها و تأسیسات مهندسی، اهتمام ویژه به طراحی مهندسی درست و مناسب طبق قوانین، استانداردها و معیارهای طراحی رو بیش ازپیش لازم می سازه]6[. بندر دیر در استان بوشهر که بزرگترین بندر صیادی ایران حساب میشه، به دنبال پیشرفت اون در سالهای گذشته دچار مشکل نفوذ امواج به حوضچه بندر و تلاطم امواج درون اون شده و مشکلاتی واسه تردد و پهلوگیری شناورهای بندر ایجاد گردید. در این تحقیق با استفاده از مدلسازی عددی، نحوه نفوذ امواج به حوضچه بندر و ایجاد تلاطم در اون بررسی میشه.

1-2. معرفی مسئله
1-2-1. آرامش و تلاطم در درون لنگرگاه
بنادر واسه اینکه بتونن نقش خودشو در انواع مبادلات بین دریا و خشکی به نحوی مطلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *