تحقیق رایگان درباره قانون مجازات جدید

دیگه کشورها موافقت داشته باشه.

1-بررسی قانون مدنی وقانون مجازات 92 درباره جامعه باعث و مباشر
2-بررسی قانون مدنی و قانون مجازات پذیرفته شده 92 درباره جامعه اسباب(طولی ، عرضی)
3-نظرات علمای حقوق در مورد جامعه اسباب واجتماع باعث ومباشر
سؤالات تحقیق
1-قانونگذار در قانون مجازات پذیرفته شده 92 کدوم دید رو در جامعه اسباب پذیرفتهه؟
2-قانونگذار در صورت جامعه باعث و مباشر کی رو مسئول می داند؟
3- موضع قانونگذار در قانون مجازات جدید شامل اتلاف اموال و جنایت جسمانیه یا فقط جنایت جسمی رو در برمی گیرد؟
فرضیه‏های تحقیق
1- قانونگذاردر قانون مجازات جدید در مواد 526 تا 537، سه خیال جامعه باعث و مباشر، جامعه چند باعث طولی و عرضی و جامعه چند مباشر رو از هم جدا کرده و طبق مورد ، مسئولیت به میزان اثر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب زیاد و مسئولیت باعث مقدم در اثر رو پذیرفتهه.
2- در قانون مجازات جدید در ماده 526 در جامعه باعث و مباشر دلیلی که جنایت مستند به اوست ضامنه گرچه باعث باشه و یا در صورت تساوی اثر مباشر و باعث هر دو بطور مساوی مسئولیت دارن.
3- در قانون مدنی در جامعه باعث و مباشر در اتلاف اموال و جنایت قانونگذار حکم واحدی رو بیان کرده و در هر دو صورت مباشر مسئول بود.اما مثل اینکه ماده 526 قانون مجازات جدید بین اتلاف اموال و جنایت جدا قائل شده و در اتلاف اموال ماده 332 و در جنایت ماده 526 حاکم هستش یا شاید بشه گفت با توجه به اینکه در فقه بین اتلاف اموال و جنایت قائل به جدا نشده قانون مجازات جدید قانون مدنی و قانون مجازات سابق رو در تموم موارد نسخ کرده.
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
باعث: در کلمه به معنای”جهت، وسیله، دست آویز، پیوند و قرابتی ست که جمع اون اسباب هستش. رسن و هرآنچه به اون پیوسته شه.چیزی که به وسیله اون به چیز دیگه می رسند”.اما از منظرحقوق، اون چیزی که اثر کمی در ایجاد باعث داره اما مباشر و خاطر کامل نباشه و به همراه علل دیگه خسارتی رو به بار آورده باشه.
مباشر: در کلمه به معنای اقدام به عملی کردن و نظارت کردن آمدهه. و در اصطلاح فقها در مباشرت خاطر تلف مستقیماً به وسیله مباشر ساخته میشه. طبق ماده 494قانون مجازات اسلامی مباشرت اینه که جنایت مستقیماً به وسیله خود انجام دهنده واقع شه.
جامعه اسباب: در مواردی چند باعث با همدیگه جمع شده و باعث نتیجه زیانباری می شه، به نحوی که نتیجه قابل پیوند به کل  اونا هست، و مباشری بین نیس، یا بر خیال وجود، مباشر مسئول شناخته نمیشه، و حادثه قابل پیوند به اون نمی باشه. فقها و حقوقدانان این حالت رو جامعه اسباب یا تداخل اسباب نامیدهاند.
اسباب طولی: هروقت دخالت عوامل زیاد در اتفاق نتیجه با تقدم و تأخر وقتی همراه باشه به نحوی که یکی خاطر وجود دیگریه، جامعه اونا به راه طولیه.
اسباب عرضی: هر بعضی وقتا چند باعث در زمان واحد با هم باعث خسارتی شن، و اثر اونا بدون تقدم و تأخر وقتی باشه، جامعه اونا به راه عرضیه.
روش تحقیق و جمع آوری مطالب
روش تحقیق بر اساس روش کتابخونه ای، توصیفی-تحلیلیه.
ساختار تحقیق
بطور کلی تحقیق حاضر در سه فصل بیان شده. فصل اول شامل سه مبحث هستش. به خاطر ضرورت آشنایی با مفاهیم و اقسام مسئولیت مدنی در مبحث اول به بیان معنی مسئولیت و اقسام اون ( مثل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی) اختصاص پیدا کرده. مبحث دوم به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی و آخر سر مبحث سوم به بیان کارا مسئولیت وارد کننده زیان اختصاص داره.
در فصل دوم به بیان مستندات قانون اتلاف در مبحث اول و معنی و اقسام باعث و مقایسه اونا با عناوین شبیه در مبحث دوم و معنی مباشر و مقایسه اون با باعث در مبحث سوم و صور جامعه در ورود ضرر در مبحث چهارم پرداخته شده.
در فصل سوم عوامل سقوط مسئولیت مدنی با دید مقررات قانون مجازات اسلامی 92 در مورد تعدد اسباب و جامعه باعث ومباشر در چار مبحث مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته.
فصل اول
نگاهی خلاصه به مسئولیت مدنی
مبحث اول: معنی و اقسام مسئولیت
گفتار اول: معنی مسئولیت
شناخت معنا و معنی مسئولیت و کارا اون لازمه شناخت خلاصه مفاهیم کلمه ای و اصطلاحی اینه که می میتونه در بررسی موضوع مفید فایده واقع شه و شناخت دقیق تری از اون به ما بده که در اول این فصل به اون خواهیم پرداخت.
بند اول: معنی کلمه ای
کلمه مسئولیت صفت ساخته شده از مسئول به معنای مواخذه شده و گرفتار در امور پولی و کیفری و انتظامی بوده که در کلمه دارای معانی جورواجورِ مسئول بودن، پایبند بودن، موظف بودن، پایبند قهری یا اختیاری و پولی یا غیر پولی هستش. در زبون عربی مسئولیت مصدر جعلی “مسئول” است و در آیات و احادیث به معنی مورد سوال واقع شدن شخص به خاطر انجام دادن یا نبود انجام کاری بکار رفتهه.
بند دوم: معنی اصطلاحی
مسئولیت در ادبیات حقوقی، تعهد قانونی شخصه مبنی بر اینکه خسارتی رو که به دیگری وارد کرده جبران کنه و پاسخگوی انتخاب خود با بقیه باشه مثل اینکه ضرر وارد شده به دلیل تقصیر خود اون یا به دلیل فعالیت او باشه، یعنی میشه گفت مسئولیت رابطه ی حقوقیه که به دلیل فعل یا ترک فعل مضر به حال افراد یا مصالح بیشتر باشه که این رابطه با اجرای تعهد از طرف مسئول و یا اجرای کیفر درباره اون زایل می شه. در اسلام و منابع فقهی مسئولیت هم معنی با کلمه ض

مون بکار گرفته شده که هرنوع مسئولیت مثل مسئولیت پولی و کیفری رو شامل می شه.
گفتار دوم: اقسام مسئولیت
بند اول: مسئولیت مدنی
منظور از مسئولیت مدنی تکلیف شخص به جبران ضرر وارد شده بر دیگریه بدین معنی که هروقت کسی با فعل یا ترک فعل به دیگری خسارتی رو وارد کند عرفاً در برابر اون مسئولیت داره و باید ضرر وارده رو تدارک ببینه مثل اینکه زیان وارده در اثر عمل شخص مسئول یا افراد تحت مراقبت اون یا وسایل تحت حراست و مالکیت اون باشه و فرقی نداره که ریشه ضرر وارد شده جرم باشه یا شبه جرم چون مسئولیت مدنی پس ی اعمالی بدست میاد که بی مجوز قانونی ست خواه عمدی باشه یا غیر عمدی.
در مسئولیت مدنی ضرر و زیان به دلیل جرم که شرط تحقق مسئولیته از یه طرف جنبه شخصی و خصوصی داره چون بر خلاف مسئولیت کیفری ضرر متوجه شخص خصوصیه و به همین خاطر زیان دیده می میتونه از راه طرح دعوا در محاکم حقوقی جبران ضرر وارده رو بخواد و از طرف دیگه اعمال مسئولیت زا محدود به موارد مصرّح در قانون نیس و هر فعلی که باعث ضرر به دیگری شه باید جبران شه ولو اینکه در قانون بیان نشده باشه.
بنابراین اگه شخصی پس بی احتیاطی یا بی مبالاتی به دیگری خسارتی وارد کنه مکلف به جبران اینه و در معنای اعم در مقابلِ مسئولیت کیفری مصرف می شه.
مسئولیت مدنی به دو قسم “مسئولیت به دلیل قرارداد ” و “مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت قانونی” تقسیم می شه که قدر مشترک در این دو مسئولیت نقض تعهد و الزامه فرقش اینه که در مسئولیت به دلیل قرارداد نقض تعهد قراردادیه و در مسئولیت خارج از قرارداد نقض تعهد قانونیه. واسه روشن شدن مرز بین انواع این مسئولیتا به اشاره و بررسی اونا پرداخته می شه.
الف) مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی وقتی تحقق می یابد که شخص به باعث یه قرارداد تعهدی رو قبول کنه اما به خاطر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام اون خسارتی رو به طرف مقابل وارد بیاره که در این صورت موظف به جبران ضرر حاصل از تخلف خود هستش ؛ به بیان دیگه ریشه ی این قسم از مسئولیت تخلف از مفاد یه قرارداد و هدف از اون جبران ضرر وارده بر شخص زیان دیده(پایبندٌ له)است. شرایط و عناصر لازم پیدایش مسئولیت قراردادی که در زیر به توضیح اون خواهیم پرداخت عبارته از: 1- وجود قرارداد درست و معتبر 2- ورود ضرر 3- رابطه سببیّت بین تخلف و ضرر.
1- وجود قرارداد
مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و توافق بین طرفینه بدین صورت که در مسئولیت به دلیل قرارداد قبل از ورود ضرر به فرد زیان دیده قراردادی بین دو طرف منعقد شده و بعد نقض قرارداد باعث به وجود اومدن مسئولیت واسه عامل زیان می شه البته قراردادِ بین زیان دیده و عامل زیان باید قراردادی معتبرو درست باشه، چون قرارداد فاسد بدون اثر حقوقیه و مسئولیتی رو ایجاد نمی کند.
2- ورود ضرر

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

در قراردادا دو طرف در برابر همدیگه تعهداتی رو پذیرفته و مجبور می شن که به اونا عمل کنن اگه یکی از دو طرف از تعهدات پذیرفته شده در عقد تخلف کند و پس به طرف دیگه خسارتی وارد آید اون شخص در برابر زیان دیده ضامن شناخته شده و باید در مقام جبران ضرر برآید و طرف مقابل هم حق داره از اون ضرر بگیره.منظور از ضرر هرگونه کاهشیه که از نبود انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد در ثروث شخص زیان دیده ساخته میشه مثل اینکه ثروث، اموال عینی، منفعت یا حقوق وابسته به اعیان باشه.
3- رابطه ی سببیّت بین تخلف و ضرر
لازمه پیدایش مسئولیت قراردادی علاوه بر وجود قرارداد و ضرر، رابطه سببیّت بین تخلف قراردادی و خسارته به این معنی که پایبندً له ثابت کند ضرر وارده به او نتیجه ی نبود اجرای قرارداده طوری که اگه تعهد قراردادی اجرا می شد خسارتی به وجود نمی اومد.
ب)مسئولیت قهری
هروقت شخص با فعل یا ترک فعلی که از نظر قانون خطا به حساب می آید(تعهدات قانونی) منشأ ضرر به دیگری شه مجبور به جبران ضرر واردهه که در اصطلاح به اون مسئولیت قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد میگن. ضمنا گفته می شه مسئولیت قهری به دلیل نقض تکلیفی ست که قانون اون رو بر مردم مجبور کرده و جنبه کلی داره و نقض اون از راه اقامه دعوای مطالبه ضرر قابل جبرانه.
در این نوع مسئولیت هیچ گونه قرارداد یا توافقی بین وارد کننده زیان و شخص زیان دیده وجود نداره بلکه قانون بر روابط اونا حاکمه و شخص مقصر رو مجبور به جبران ضرر می کند. بنابراین این مسئولیت برخلاف مسئولیت قراردادی، جزء قوانین فرمون بوده و قابل اسقاط نمی باشه.
بند دوم: مسئولیت کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *