دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره 
مهارتهای ارتباطی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره مهارتهای ارتباطی

دانلود پایان نامه

یفه ای بر عهده دارند…………………………………………………………………….36
2-9 الگوی فرایند اداراکی ارتباطات…………………………………………………………………………………………………..38
2-10ویژگی مهارتهای ارتباطی موثر…………………………………………………………………………………………………40
2-11چگونه تأثیر مهارتهای ارتباطی را ارزیابی کنیم………………………………………………………………………44
2-12مهارتهای ارتباطی و ایفای نقش افراد……………………………………………………………………………………..45
2-13وجود موانع ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………46
2-14مهارتهای ارتباطی و ویژگیهای شخصیتی……………………………………………………………………………….48
الف

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-15 انواع مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………48
2-16 قالبهای پیام…………………………………………………………………………………………………………………………..49
2-17 روشهای ارتباطات موثر…………………………………………………………………………………………………………53
2-18 انواع مهارتهای ارتباطی بر حسب نوع و چگونگی ارسال پیام و رمز……………………………………54

2-19 تعریف انواع مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………..55
2-20 تعریف ارتباطات کلامی…………………………………………………………………………………………………………55
2-21 تعریف ارتباطات غیرکلامی……………………………………………………………………………………………………57
2-22 انواع ارتباطات غیرکلامی………………………………………………………………………………………………………58
2-23 بهبود مهارت شنود……………………………………………………………………………………………………………….61
2-24 نحوه ارائه پیام های غیرکلامی……………………………………………………………………………………………..62
2-25 نشانه های غیرکلامی……………………………………………………………………………………………………………63
2-26 وظیفه اساسی پیام های غیر کلامی…………………………………………………………………………………….65
2-27 سازگاری با دیگران……………………………………………………………………………………………………………….66
2-28روابط صمیمانه با دیگران……………………………………………………………………………………………………….68
2-29 تأیید و عدم تأیید………………………………………………………………………………………………………………….70
2-30غلبه برتفاوتهای فردی جهت بالا بردن مهارتهای ارتباطی……………………………………………………72
2-31 تفاوت در نحوه برقراری ارتباط……………………………………………………………………………………………..73
2-32 ارتباط بین ویژگی های فردی، شخصیتی با مهارتهای ارتباطی……………………………………………75
2-33 شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………76
2-34 تعریف شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………….77
2-35 عوامل تعیین کننده شخصیت……………………………………………………………………………………………….77
2-36 تغییر پذیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..79
2-37 نظریه ویژگی های شخصیت…………………………………………………………………………………………………80
2-38 نظریه گوردون آلپورت…………………………………………………………………………………………………………..80
2-39 ویژگی شخصیت سالم……………………………………………………………………………………………………………81
ب

2-40 مدل 3 عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….81
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-41 نظریه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………82
2-42 ویژگی های شخصیتی افراد بر اساس تحقیق BIG FIVE ……………………………………………………..84
2-43 ارتباطات و ویژگی های شخصیتی افراد…………………………………………………………………………………….86
2-44 خصوصیات شخصیتی مهم و موثر بر رفتار کارکنان در سازمان……………………………………………….87
2-45 تئوری تناسب فرد – شغل………………………………………………………………………………………………………..90
2-46 ماهیت مردم………………………………………………………………………………………………………………………………91
2-47 علل بروز رفتارهای غیر اخلاقی در سازمان……………………………………………………………………………….94
2-48 تشویق اخلاق در سازمان…………………………………………………………………………………………………………..95
2-49 عوامل موثر بر رفتار اخلاقی……………………………………………………………………………………………………….95
2-50 ماهیت سازمانها و مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………96
2-51 رسانه های ارتباطی و میزان غنای آنها در سازمان……………………………………………………………………97
2-52 اهمیت مهارتهای ارتباطی در سازمانها……………………………………………………………………………………..98
2-53 هدف از مهارتهای ارتباطی در سازمان………………………………………………………………………………………99
2-54 ویژگی مهارتهای ارتباطی در سازمان……………………………………………………………………………………….99
2-55 مجاری ارتباطات در سازمان……………………………………………………………………………………………………100
2-56 اهداف ارتباطات در محیط داخلی و خارجی سازمان……………………………………………………………..101
2-57 وظایف مدیریت در سازمان……………………………………………………………………………………………………..102
2-58 انواع ارتباط بین افراد و جریان ارتباط در سازمان………………………………………………………………….105
2-59 عملکرد اصلی مهارت ارتباطی در یک گروه و سازمان……………………………………………………………107
2-60 بهبود ارتباطات و مهارتهای ارتباطی در سازمان…………………………………………………………………….108
2-61 راههای بهبود مهارتهای ارتباطی در سازمان…………………………………………………………………………..110
2-62 تعریف اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….111
2-63 اهداف اعتماد به سازمان………………………………………………………………………………………………………..113
2-64 اعتمادسازمانی و رهنمودهایی برای توسعه اعتماد در سازمان……………………………………………….114
2-65 انواع اعتماد و شیوه های اعتماد سازی……………………………………………………………………………………116
پ
2-66 انواع اعتماد از دیدگاه زاکر………………………………………………………………………………………………………117
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-67 ویژگی شخصیتی و اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………118
2-68 اعتماد سازمانی براساس نظر صاحبنظران………………………………………………………………………….118
2-69 عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..120
2-70 شکل گیری نگرش تاریخی به مساله عدالت……………………………………………………………………120
2-71 مطالعه عدالت در سازمانها…………………………………………………………………………………………………121
2-72 تعریف عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………………122
2-73 مفهوم عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………………………….124
2-74 تئوری برابری آدامز……………………………………………………………………………………………………………126
2-75 چارچوب نظری مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………………………127
2-75-1 نظریه ارتباطی…………………………………………………………………………………………………….128
2-75-2 فراگرد ارتباط کلامی………………………………………………………………………………………….128
2-75-3 مدل ارتباط انسانی……………………………………………………………………………………………..129
2-75-4 مدل گونه هارولد لاسول…………………………………………………………………………………….129
2-75-5 مدل سیستمی طرح پیام…………………………………………………………………………………..130
2-75-6 نظریه نزدیکی…………………………………………………………………………………………………….130
2-75-7 نظریه تشابه………………………………………………………………………………………………………..131
2-75-8 نظریه تعادل……………………………………………………………………………………………………….132
2-75-9 نظریه نفوذ اجتماعی………………………………………………………………………………………….133
2-75-10نظریه انطباق ارتباطی………………………………………………………………………………………134
2-76 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………..135
2-77 مدل تحقیق نظری……………………………………………………………………………………………………………136
فصل سوم : روش تحقیق
3-1روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………138

 

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع رضایت از زندگی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2 ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….138
3-3 متغییر مستقل و وابسته……………………………………………………………………………………………………..139
ت
3-4 قلمرو

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو