منابع تحقیق با موضوع روابط اجتماعی

تقدیر و تشکر:
سپاس بیکران خداوند بلند مرتبه ای را که انسان را آفرید و به او قدرت تفکر و اندیشیدن داد تا فخر جهان آفرینش و اشرف مخلوقات عالم باشد.
دور از انصاف خواهد بود اگر از تمامی عزیزانی که در تهیه این اثر یاری رسان بودند سپاسگزاری ننمایم. خصوصاً از زحمات اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین همفکری های دوست ارجمندم جناب آقای دکتر حسینعلی مهرابی قدردانی می نمایم.
و نیز از همراهی های خانواده عزیزم، پدرم، مادرم و همسر مهربانم که در به سرانجام رسیدن این پژوهش یاریم نمودند سپاسگزاری می نمایم.

چکیده
گرایش به معنویت از گرایش های ذاتی به ودیعه گذاشته شده در نهاد آدمی می باشد. میل به معنویت با معنادهی به زندگی، ایجاد آرامش و ایمان به نیرویی فراتر از انسان همراه است. مرور مطالعات نشان می دهد که باورها و گرایش های دینی می تواند بر کلیت زندگی آدمی از جمله کیفیت زندگی وی تأثیر گذار باشد. بر این اساس و با توجه به تأثیر باورها و گرایش های معنوی بر کیفیت زندگی، در این پژوهش به بررسی رابطه بین گرایش های معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شاهد پرداخته شد. همچنین، بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای و کیفیت زندگی از دیگر اهداف این پژوهش بود. پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ابعاد گرایش های معنوی و متغیرهای زمینه ای هم دیگر هدف این پژوهش بود.
بدین منظور در قالب یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، تعداد 359 نفر (147 پسر و 212 دختر) از دانشجویان دانشگاه شاهد به شیوه تصادفی متناسب با حجم، انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های «گرایش های معنوی»، «WHOQOL» و پرسشنامه محقق ساخته «متغیرهای زمینه ای» مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش گرایش های معنوی، میزان کیفیت زندگی دانشجویان نیز افزایش می یابد. همچنین با بالا رفتن گرایش های معنوی در حیطه های «باورهای معنوی»، «احساس معنویت»، «خودشکوفایی معنوی» و «رفتارهای معنوی»، میزان کیفیت زندگی افزایش می یابد. بررسی رابطه معنویت با بعد جسمانی کیفیت زندگی نیز نشان داد با افزایش گرایشهای معنوی، باورهای معنوی، احساس معنویت و خودشکوفایی معنوی، میزان کیفیت زندگی در بعد جسمانی افزایش می یابد. در عین حال نتایج نشان داد با افزایش گرایشهای معنوی و ابعاد چهارگانه آن، میزان کیفیت زندگی در بعد روانی، بعد محیطی و بعد روابط اجتماعی افزایش می یابد (05/0p). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و متغیرهای زمینه ای، نشان داد با افزایش سن پاسخگویان میزان بعد محیطی کیفیت زندگی افزایش می یابد. ولی سن با سایر ابعاد کیفیت زندگی و نیز نمره کل کیفیت زندگی رابطه معناداری نشان نداد. در زمینه درآمد مشاهده گردید که با افزایش درآمد میزان کیفیت زندگی دانشجویان افزایش می یابد(05/0p).
از سوی دیگر، تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین ابعاد چهارگانه گرایش های معنوی و متغیرهای 9 گانه زمینه ای، بعد «خود شکوفایی معنوی» 1/28 درصد، بعد «باورهای معنوی» 9/1 درصد، متغیر زمینه ای در آمد 6/1 درصد و بعد «احساس معنویت» 8/0 درصد از کیفیت زندگی را تبیین می کند. چهار متغیر مذکور در مجموع 4/32 درصد از کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین کردند (05/0p). نتایج نهایی این تحقیق ضمن آنکه بر وجود رابطه بین گریش های معنوی و کیفیت زندگی در جامعه دانشجویی ایران صحه می گذارد، نشان داد که ابعاد سه گانه گرایش های معنوی نقش به سزایی در تبیین کیفیت زندگی ایفا می کند. این نتایج بر غنی سازی بیشتر زندگی بر اساس باورهای معناگرایانه به صورت کل و تبیین هدف و چیستی زندگی بر اساس باورهای دینی به صورت خاص، تأکید می کند.
کلید واژه ها: گرایش های معنوی، باورهای معنوی، خودشکوفایی معنویی، احساس معنویت، رفتارهای معنوی، کیفیت زندگی، دانشجویان.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات 1
مقدمه 1
1-1- بیان مسأله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-3- اهداف پژوهش 13
1
فصل دوم: ادبیات تحقیق 14
مقدمه 14
2-1- پیشینه نظری: 14
2-1-1-کیفیت زندگی 14
2-1-1-1- تاریخچه کیفیت زندگی 14
2-1-1-2- مفهوم کیفیت زندگی 19
2-1-1-3- ابعاد کیفیت زندگی 26
2-1-1-4- دیدگاه های نظری مربوط به کیفیت زندگی 46
2-1-1-5- عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی 61
2-1-1-6- جمع بندی کیفیت زندگی 70
2-1-2- معنویت 72
2-1-2-1- تاریخچه مفهوم معنویت 72
2-1-2-2- تعاریف معنویت 76
2-1-2-3- ابعاد معنویت 84
2-1-2-4- تفاوت دین و معنویت 87
2-1-2-5- ویژگی‌های معنویت و تجارب معنوی 91
2-1-2-6- انواع معنویت 92
2-1-2-7- رویکردهای مختلف به معنویت 94
2-1-3- رابطه معنویت با کیفیت زندگی 105
2-2- پیشینه پژوهشی 112
2- 2- 2- مطالعات داخلی 112
2- 2- 1- مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور 114
2-3- چارچوب نظری و فرضیات تحقیق 123

فصل سوم: روش شناسی 133
مقدمه 133
3ـ 1 ـ مبانی روش تحقیق 134
3-2- تعریف متغیرها 134
3-2-1- متغیرهای زمینه ای 134

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2-2- متغیر مستقل گرایشهای معنوی 136
3-2-3- متغیر وابسته کیفیت زندگی 140
3-3- روش تحقیق 144
3-4- ابزار گردآوری داده ها 145
3-5- جامعه و نمونه آماری 147
3-5-1- جامعه آماری 147
3-5-2- حجم نمونه 148
3-5-3- روش نمونه گیری 149

فصل چهارم: یافته های پژوهش 151
مقدمه 151

4-1- توصیف یافته ها 151
4-2- آزمون فرضیات 169
4-3- تحلیل رگرسیون 186

فصل پنجم: بحث در یافته ها 190
مقدمه 190
5-1- مرور نتایج پژوهش 190
5-2- محدودیت های پژوهش 198
5-3- پیشنهادات 198
منابع 201
پیوست:پرسشنامه کیفیت زندگی و گرایشهای معنوی 216

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- مدلهای تعریفی از دیدگاه تایلفر 23
جدول 2-2- رویکردهای تعریف از دیدگاه میبرگ، هاس و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی 30
جدول 2-3- حوزه های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس 31
جدول 2-4- شاخص های کیفیت: تحلیل محتوای ابعاد مورد نظر محققان در سنجش کیفیت زندگی 32
جدول 2-5- شاخص ها و توصیف کننده های اصلی هر یک از ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی 34
جدول 2-6- شاخصهای اجتماعی عینی و ذهنی 42
جدول 2-7- ابعاد کیفیت زندگی بر اساس نظریات گوناگون 44
جدول 2-8- شاخص های نظریه وینهون 58
جدول 3-1- تعریف، سطح سنجش و صفات متغیرهای زمینه ای متغیرهای زمینه ای 135
جدول 3-2- ابعاد، گویه ها و آلفای گرایشهای معنوی 139
جدول 3-3- ابعاد، گویه ها و آلفای کیفیت زندگی 142
جدول 3-4- ضرایب آلفای کرونباخ چهار حیطه پرسشنامه کیفیت زندگی در تحقیقات قبلی 143
جدول 3-5- توزیع جمعیت جامعه آماری بر حسب دانشکده ها و به تفکیک جنس 148
جدول 3-6- برآورد حجم نمونه 150
جدول 4-1- آماره های توصیفی برای متغیر سن 152
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 152
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 153
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 153
جدول 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اشتغال 154
جدول 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی 154
جدول 4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد خانواده 155
جدول 4-8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 155
جدول 4-9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر 156
جدول 4-10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد 157
جدول 4-11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سهمیه پذیرش در دانشگاه 157
جدول 4-12- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مذهبی بودن والدین 157
جدول 4-13- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دانشکده 158
جدول 4-14- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد جسمانی کیفیت زندگی 159
جدول 4-15- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد روانی کیفیت زندگی 160
جدول 4-16- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد محیطی کیفیت زندگی 160
جدول 4-17- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد روابط اجتماعی کیفیت زندگی 161
جدول 4-18- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره کل کیفیت زندگی 161
جدول 4-19- آماره های توصیفی برای متغیر کیفیت زندگی و ابعاد آن در کل جمعیت نمونه 162
جدول 4-20- آماره های توصیفی برای متغیر کیفیت زندگی و ابعاد آن به تفکیک جنسیت 163
جدول 4-21- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد باورهای معنوی 164
جدول 4-22- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد احساس معنویت 164
جدول 4-23- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد خود شکوفایی معنوی 165
جدول 4-24- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد فعالیتهای معنوی 165
جدول 4-25- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب معنویت 166
جدول 4-26- آماره های توصیفی برای متغیر گرایشهای معنوی و ابعاد آن در کل جمعیت نمونه 167
جدول 4-27- آماره های توصیفی برای متغیر گرایشهای معنوی و ابعاد آن به تفکیک جنسیت 168
جدول 4-28- ضریب همبستگی بین «گرایشهای معنوی» و کیفیت زندگی 169
جدول 4-29- ضریب همبستگی بین ابعاد گرایشهای معنوی و کیفیت زندگی 170
جدول 4-30- ضریب همبستگی بین گرایشهای معنوی و ابعاد آن با بعد جسمانی کیفیت زندگی 171
جدول 4-31- ضریب همبستگی بین گرایشهای معنوی و ابعاد آن با بعد روانی کیفیت زندگی 173
جدول 4-32- ضریب همبستگی بین گرایشهای معنوی و ابعاد آن با بعد محیطی کیفیت زندگی 174
جدول 4-33- ضریب همبستگی بین گرایشهای معنوی و ابعاد آن با بعد روابط اجتماعی کیفیت زندگی 176
جدول 4-34- ضریب همبستگی بین «سن» و کیفیت زندگی و ابعاد آن 177
جدول 4-35- شاخص های آماری مربوط به نمرات کیفیت زندگی دانشجویان و ابعاد آن بر حسب جنس 179
جدول 4-36- شاخص های آماری مربوط به نمرات کیفیت زندگی دانشجویان و ابعاد آن بر حسب وضعیت تأهل 181
جدول 4-37- شاخص های آماری مربوط به نمرات کیفیت زندگی دانشجویان بر حسب محل تولد 183
جدول 4-38- شاخص های آماری مربوط به نمرات کیفیت زندگی دانشجویان بر حسب سهمیه پذیرش 184
جدول 4-39- ضریب همبستگی بین «میزان درآمد» و کیفیت زندگی 184
جدول 4-40- ضریب همبستگی بین «تحصیلات پدر» و کیفیت زندگی 185
جدول 4-41- ضریب همبستگی بین «میزان تحصیلات مادر» و کیفیت زندگی 185
جدول 4-42- نتایج ضریب رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی کیفیت زندگی براساس ابعاد گرایش‌های معنوی و متغیرهای زمینه ای 187
جدول 4-43- نتایج تحلیل واریانس ارزیابی معناداری ضرایب رگرسیون 188
جدول 4-44- ضرایب خام و استاندارد معادله رگرسیون جهت پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان 189

فصل اول
کلیات

مقدمه
زندگی بهتر چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ با چه روشهایی می توان سطح کیفیت زندگی را ارتقا بخشید؟ چگونه می توان خوب زندگی کرد؟ این پرسشها و پرسشهایی از این دست مدتهای مدیدی است ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. انسان از دیر باز در پی پاسخگویی به این سوالات بوده است. تاریخچه اینگونه پرسشها که در
واقع پرسش از زندگی سعادتمند و خوشبختی می باشد به سرآغاز تاریخ باز می گردد. انسان همواره در این آرزو بوده است که زندگی بهتر و راحت‌تری داشته باشد. متخصصان علوم اجتماعی و رفتاری در پی یافتن پاسخ و رسیدن به این غایات، نهایت سعی خود را می کنند. بهکامی، مثبت اندیشی، رضایت از کار، تولید و بهره وری و در نهایت، جامعه کامیاب نیز از جمله این غایات هستند. شاید به جرأت بتوان گفت که تلاش بشر در این زمینه، مختص زمان و مکان خاص نبوده است و انسان دارای میراث مشترکی است که حقیقت واحدی را پی می گیرد. مرور تعلیمات شرق دور از سه قرن پیش از میلاد مسیح تا آرای فلاسفه قدیم یونان و از تعلیمات ادیان ابتدایی تا آموزه های پیامبران حاکی از این واقعیت است.

تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در 385سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. در آن دوران ارسطو زندگی “خوب” یا “بد” یا “خوب انجام دادن کارها” را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، لیکن در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخته است و ذکر نموده است سلامتی که در یک فرد بیمار باعث شادی می شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می کند یکسان نیست و به طور مشخص بیان نموده است که شادی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت
به هر حال در آن زمان شادی یا شادمانه زیستن معادل با آنچه که امروز کیفیت زندگی نام دارد تلقی می شد؛ ولی اصطلاح “کیفیت زندگی” تا قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود. مفهوم کیفیت زندگی از جمله مسایل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. گسترش روزافزون فرایند صنعتی شدن که خود را با تولید انبوه کالاها و خدمات متنوع در بعد کمی نشان میدهد، مشکلات زیادی برای بشر مدرن به همراه آورد. درحقیقت، همگام با افزایش جمعیت، شهرنشینی و تمرکز صنایع، سرمایه ها، امکانات و خدمات شهری رشد کرده و شهرهای بزرگ به کلان شهرهای کنونی تبدیل شده اند و مشکلات دشوار و پیچیده ای پدید آمد. .(نجات،1387: 58)
از جمله این مشکلات می توان به پدیده آلودگی هوا و تخریب محیط زیست اشاره کرد که با اضافه شدن فشارها و استرس های روانی، صدمات جبران ناپذیری به بشر وارد کرده است. به همین دلیل توجه بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران به مفهوم کیفیت زندگی معطوف شد تا از این طریق تلاش هایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی بشر صورت گیرد. کیفیت زندگی یکی از مفاهیم بنیادی مطرح در حوزه مطالعات اجتماعی است. امروزه کیفیت زندگی به عنوان عنصر کلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاست های عمومی مورد بحث قرار می گیرد. تغییر عقیده از اینکه فقط پیشرفت های علمی، پزشکی، تکنولوژی می تواند زندگی را بهبود بخشد، به این باور که بهزیستی فردی، خانوادگی، اجتماعی و جامعه از ترکیب این پیشرفت ها به همراه ارزش‌ها و ادراکات فرد از بهزیستی وشرایط محیطی به وجود می آید، از منابع اولیه گرایش به کیفیت زندگی است (Schalock & etal , 2002: 456).
مفهوم کیفیت زندگی دامنه بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که طیف وسیعی از شاخصها را شامل می شود از تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبت های بهداشتی، محیط اجتماعی و محیط مادی پیرامون. اگر چه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به سطح زندگی ترجمه شده ولی سطح زندگی و پیشرفت مادی فقط یکی از پایه های کیفیت زندگی را شامل می شود. درواقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب است که از چندین متغیر متأثر می گردد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت، محیط، فشار روحی و روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *