پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه با موضوع و

عنوان صفحه

فصل اول :کلیات
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن …………………………………………………………………5
1-4 هدفهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
1-5 سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
1-6 تعریف متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………..7
1-6-1 تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-2 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………9
1-7 نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………10
1-8 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………10
1-9 جامعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………12
2-1 بخش اول: مفهوم شناسی……………………………………………………………………………13
2-1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….14
2-1-2 مسئولیت در لغت…………………………………………………………………………………………………15
2-1-3 کییرکگور و مسئولیت………………………………………………………………………………………….17
2-1-4 بیماری به سوی مرگ……………………………………………………………………………………………17
2-1-5 ترس و لرز………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-6 مفهوم دلهره…………………………………………………………………………………………………………26
عنوان صفحه

2-1-7 هایدگر و مسئولیت……………………………………………………………………………………………….29
2-1-8 مرگ آگاهی…………………………………………………………………………………………………………30
2-1-9 ترس…………………………………………………………………………………………………………………..31
2-1-10 دلواپسی………………………………………………………………………………………………………………32
2-1-11 سارتر و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………34
2-1-12 دلهره…………………………………………………………………………………………………………………..34
2-1-13 وانهادگی……………………………………………………………………………………………………………..38
2-1-14 ناامیدی………………………………………………………………………………………………………………..40
2-2 بخش دوم: مبانی انسان شناختی……………………………………………………………..43 2-2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….44
2-2-2 ضرورت شناخت انسان…………………………………………………………………………………………45
2-2-3 هستی و وجود……………………………………………………………………………………………………..47
2-2-4 انسان شناسی سنتی……………………………………………………………………………………………….49
2-2-5 تقدم وجود بر ماهیت…………………………………………………………………………………………….50
2-2-6 خدای اگزیستانسیال………………………………………………………………………………………………53
2-2-7 دو مکتب اگزیستانسیالیستی……………………………………………………………………………………54
2-2-8 اراده……………………………………………………………………………………………………………………56
2-2-9 ارادۀ آزاد……………………………………………………………………………………………………………..57
2-2-10 آزادی………………………………………………………………………………………………………………….60
2-2-11 آزادی دیگران……………………………………………………………………………………………………….62
2-2-12 ارزش و آزادی……………………………………………………………………………………………………..62
2-2-13 آزادی و موفقیت…………………………………………………………………………………………………..64
عنوان صفحه

2-2-14 آگاهی………………………………………………………………………………………………………………….66
2-2-15 هستی فی نفسه…………………………………………………………………………………………………….69
2-2-16 هستی لنفسه…………………………………………………………………………………………………………72
2-2-17 آگاهی از دیگران…………………………………………………………………………………………………..75
2-2-18 انتخاب………………………………………………………………………………………………………………..77
2-2-19 انتخاب و اخلاق…………………………………………………………………………………………………..81
2-2-20 انتخاب دیگران……………………………………………………………………………………………………..82
2-2-21 مسئولیت……………………………………………………………………………………………………………..83
2-2-22 اراده و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………..84
2-2-23 آزادی و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………86
2-2-24 آگاهی و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………89
2-2-25 انتخاب و مسئولیت……………………………………………………………………………………………….92
2-2-26 ارزشها و مسئولیت………………………………………………………………………………………………95
2-2-27 فردی بودن مسئولیت…………………………………………………………………………………………….98
2-2-28 اجتماعی بودن مسئولیت………………………………………………………………………………………103
2-2-29 هستی، نیستی و مسئولیت…………………………………………………………………………………….109
2-3 بخش سوم: دلالتهای تربیتی……………………………………………………………………111
2-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..112
2-3-2 هستی و دانش……………………………………………………………………………………………………113
2-3-3 فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه وجودگرایان…………………………………………………………..113
2-3-4 آراء تربیتی و فلاسفه اگزیستانسیال………………………………………………………………………..114
2-3-5 تقدم وجود بر ماهیت در تعلیم و تربیت………………………………………………………………..115
عنوان صفحه

2-3-6 اراده و تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………….116
2-3-7 اراده و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………….117
2-3-8 آزادی و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………….118
2-3-9 آزادی بعنوان هدف تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..119
2-3-10 آزادی و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………..120
2-3-11 آگاهی و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………….121
2-3-12 آگاهی بعنوان هدف تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..122
2-3-13 آگاهی و مواد برنامه درسی…………………………………………………………………………………..123
2-3-14 آگاهی و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………..124
2-3-15 انتخاب و تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………126
2-3-16 انتخاب و روش تدریس………………………………………………………………………………………126
2-3-17 کلاس درس باز………………………………………………………………………………………………….127
2-3-18 انتخاب و مواد برنامه درسی………………………………………………………………………………….128
2-3-19 مسئولیت و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………129
2-3-20 واقع گرایی تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………130
2-3-21 مسئولیت بعنوان فرض معرفت شناسی تعلیم و تربیت……………………………………………..131
2-3-22 مسئولیت و روش تدریس و یادگیری…………………………………………………………………….132

2-3-23 مسئولیت مربی در تعلیم و تربیت………………………………………………………………………….132
2-3-24 مسئولیت و فردگرایی در تعلیم و تربیت…………………………………………………………………135
2-3-25 فردی بودن روش تدریس و یادگیری…………………………………………………………………….137
2-3-26 مسئولیت جمعی در تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..137
2-3-27 مسئولیت و انضباط اجتماعی در تعلیم و تربیت………………………………………………………139
عنوان صفحه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-28 اگزیستانسیالیسم و مسئولیت آموزش و پرورش معاصر…………………………………………….140
2-4 بخش چهارم: نقد دلالتهای تربیتی…………………………………………………………..142
2-4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..143
2-4-2 نقد اگزیستانسیالیستهای خدا باور………………………………………………………………………144
2-4-3 نقد وجود گرایان