دانلود پایان نامه مدیریت در مورد سرمایه اجتماعی

2-1-7- نظریه‌های سرمایه اجتماعی 48
2-1-7-1 جیمز کلمن 48
2-1-7-2- پیر بوردیو 50
2-1-7-3- رابرت پاتنام 53

2-1-7-4-فرانسیس فوکویاما 56
2-1-7-5- آنتونی گیدنی 58
2-1-7-6- تئوری شکاف ساختاری 59
2-1-7-7- تئوری منابع اجتماعی 59
2-1-7-8- تئوری پیوندهای ضعیف 61
2-1-7-9- وولکاک و نارایان 62
2-1-7-10- کریستین گروتیت 63
2-1-7-11-پاملا پاکستون 63
2-1-7-12- کاکس 64
2-2- کیفیت زندگی 65
2-2-1- تاریخچه 65
2-2-2- کیفیت زندگی و مفاهیم مرتبط 68
2-2-2-1- رضایت از زندگی 75
2-2-2-2- سعادتمندی 76
2-2-2-3- سبک زندگی 77
2-2-2-4- خوشبختی 78
2-2-3- ابعاد کیفیت زندگی 79
2-2-4 شاخص‌های سنجش کیفیت زندگی 81
2-2-4-1- شاخص بهداشت اجتماعی فوردام(fish) 84
2-2-4-2- شاخص توسعه انسانی(HDI) 84
2-2-4-3- شاخص پیشرفت واقعی(GDI) 86
2-2-5- رویکردهای کلان به کیفیت زندگی 88
2-2-5-1-رویکرد جامعه‌شناختی 88
2-2-5-2- رویکرد روانشناختی 89
2-2-5-3- رویکرد اقتصادی 90
2-2-5-4- رویکرد اکولوژیکی 90
2-2-6- نظریات موجود در باب کیفیت زندگی 91
2-2-6-1- تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو 91
2-2-6-2- نظریه ناهمسازی چندگانه(MDT) 93
2-2-6-3- نظریه نابرابری 93
2-2-6-4- نظریه هورنکوئیست 94
2-2-6-5- نظریه ادراکی فرانس 94
2-2-6-6- رویکرد ویلکنسون 96
2-2-6-7-رویکرد ماسام 96
2-2-6-8-نظریه فلاناگان 97
2-2-6-9- نظریه براون 97
2-2-6-10- نظریه سازمانی بهداشت جهانی 98
2-2-6-11- نظریه دیوب 99
2-2-6-12- معرف‌های باسک و سولز باچر 100
2-2-6-13- ماتریس کیفیت زندگی زاف 102
2-2-6-14- مدل ادراکی زان 103
2-2-6-15- مدل ادراکی کیفیت زندگی زان 103
2-2-7- چهارچوب نظری 104
2-2-8- فرضیات 110
2-2-9- سوالات 111
فصل سوم: روش‌شناسی
3- مقدمه 113
3-1- روش جمع‌آوری اطلاعات 114
3-2- جامعه‌آماری 114
3-3- واحد تحلیل 114
3-4- حجم نمونه و روش‌نمونه‌گیری 114
3-5- روش‌تجزیه و تحلیل داده‌ها 116
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 116
3-7- روش آماری 116
3-8- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 117
3-8-1- تعریف نظری متغیر وابسته 117
3-8-2- تعریف عملیاتی متغیر وابسته 118
3-8-3- تعریف نظری متغیر مستقل 119
3-8-4- تعریف عملیاتی متغیر مستقل 120
3-8-5- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای زمینه‌ای 130
3-9- اعتبار و روایی متغیرها 135
3-9-1- اعتبار 135
3-9-2- روایی 136
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4- مقدمه 138
4-1- توصیف سیمای پاسخگویان 139
4-1-1- جنس 139
4-1-2- سن 140
4-1-3-وضعیت تاهل 141
4-1-4-تحصیلات 142
4-1-5- تحصیلات همسر 143
4-1-6- شغل همسر 144
4-1-7- میزان درآمد 145
4-1-8- وضعیت استخدامی 147
4-2-توصیف متغیرهای تحقیق 148
4-2-1- توصیف متغیر مستقل 148
4-2-1-1- میزان اعتماد اجتماعی 148
4-2-1-1-1- اعتماد بین شخصی 148
4-2-1-1-2 – اعتماد تعمیم یافته 151
4-2-1-1-3- اعتمادنهادی 153
4-2-1-2- مشارکت اجتماعی 156
4-2-1-3- شبکه روابط اجتماعی 159
4-2-1-4 –سرمایه اجتماعی 161
4-2-2- کیفیت زندگی 163
4-2-2- توصیف متغیر وابسته 163
4-2-2-1- میزان سلامت فیزیکی 163
4-2-2-2- سلامت روانی 165
4-2-2-3- سلامت محیط 167
4-2-2-4- سلامت روابط اجتماعی 169
4-3- تحلیل دو متغیره و آزمون فرضیه‌ها 172
4-4- تحلیل چند متغیره و آزمون فرضیه‌ها 179
4-5-تحلیل و پردازش مدل از طریق رگرسیون چند متغیره 180

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. 184
5-2-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………..190
5-2-1-پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………………………………… 190
5-2-2-پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………..192
5-3-محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………192
-فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………..194
-منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………194
-منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………..203
-ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………..205

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- چکیده تعاریف موجود درباب سرمایه اجتماعی 35
جدول2-2- تفاوت سرمایه اجتماعی و انسانی 39
جدول 2-3- خلاصه تعاریف کیفیت زندگی 74
جدول 2-4- حالات مختلف کیفیت زندگی با ترکیب ابعاد عینی و ذهنی 81
جدول2-5- خلاصه رویکردهای کلان به کیفیت زندگی 91
جدول 2-6- گونه‌شناسی معرف‌های کیفیت زندگی زاف 102
جدول 2-7-برآیند رفاه ذعنی و شرایط عینی زندگی 103
جدول 3-1- تعداد کارکنان ثبت احوال مازندران به تفکیک ادارات 115
جدول 3-2- ابعاد کیفیت زندگی 119
جدول 3-3- ابعاد اعتماد اجتماعی 127
جدول 3-4- ابعاد مشارکت اجتماعی 129
جدول 3-5- ابعاد شبکه روابط اجتماعی 130
جدول 3-6- ابعاد متغیرهای زمینه‌ای 134
جدول 3-7- روایی متغیرهای زمینه‌ای محاسبه شده با آلفای کرونباخ 136
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 139
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر سن 140
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 141
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 142
جدول4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات همسر 143
جدول 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل همسر 144
جدول 4-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد ماهیانه خانواده 145
جدول 4-8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی 147
جدول 4-9- توزیع درصد فراوانی گویه‌های اعتماد بین شخصی 149

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد بین شخصی 150
جدول 4-11- توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی اعتماد تعمیم‌یافته 151
جدول4-12- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد تعمیم‌یافته 152
جدول 4-13- توزیع درصد فراوانی گویه‌های اعتماد نهادی 153
جدول 4-14- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد نهادی 154
جدول4-15 – توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد اجتماعی 155
جدول 4-16-توزیع درصد فراوانی گویه‌های مشارکت اجتماعی 157
جدول4-17- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت اجتماعی 157
جدول4-18- توزیع درصد فراوانی گویه‌های شبکه ورابط اجتماعی 159
جدول 4-19- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان قدرت شبکه روابط اجتماعی 160
جدول 4-20- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه اجتماعی 161
جدول4-21- توزیع درصد فراوانی گویه‌های سلامت فیزیکی 163
جدول 4-22- توزیع پاسخگویان بر حسب سلامت فیزیکی 163
جدول 4-23- درصد فراوانی گویه‌های سلامت روانی 165
جدول 4-24- درصد پاسخگویان بر حسب میزان سلامت روانی 165
جدول 4- 25- توزیع درصد فراوانی گویه‌های سلامت محیط 167
جدول 4-26- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سلامت محیط آنان 167
جدول 4-27- توزیع درصد فراوانی گویه‌های سلامت روابط اجتماعی 169
جدول 4-28- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان روابط اجتماعی آنان 169
جدول 4-29- توزیع درصد فراوانی سایر گویه‌های کیفیت زندگی 170
جدول 4-30- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان کیفیت زندگی آنان 171
جدول 4-31- ضریب همبستگی اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی 172
جدول 4- 32- ضریب همبستگی مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی 173
جدول 4-33- ضریب همبستگی شبکه روابط اجتماعی و کیفیت زندگی 173
جدول 4-34- جدول ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی 174
جدول 4-35- ضریب همبستگی سن کارکنان و کیفیت زندگی 175
جدول 4-36- آزمون جنس کارکنان و کیفیت زندگی 175
جدول 4-37- ضریب همبستگی تحصیلات کارکنان و کیفیت زندگی 176
جدول 4-38- تحلیل واریانس کیفیت زندگی کارکنان بر حسب وضعیت تاهل 176
جدول 4-39- تحلیل واریانس کیفیت زندگی کارکنان بر حسب شغل همسر 177
چدول 4-40- ضریب همبستگی تحصیلات همسر کارکنان و کیفیت زندگی 177
جدول 4-41- ضریب همبستگی درآمد خانواده کارکنان و کیفیت زندگی 178
جدول 4-42- ضریب همبستگی نوع استخدام کارکنان و کیفیت زندگی 178
جدول 4-43- مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین کیفیت زندگی 180
جدول 4-44- شاخص‌ها و آمارهای تحلیل رگرسیونی برای تبیین کیفیت زندگی 181

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 139
نمودار 4-2- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب سن 140
نمودار 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن با منحنی نرمال 141
نمودار4-4- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 142
نمودار 4-5- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 143
نمودار 4-6- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات همسر 144
نمودار 4-7- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغل همسر 145
نمدار 4-8- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه خانواده 146
نمودار 4-9- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد خانواده با منحنی نرمال. 147
نمودار 4-10- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی 148
نمودار 4-11- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد بین شخصی 150
نمودار4-12- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتماد تعمیم‌یافته 153
نمودار 4-14- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد اجتماعی 156

نمودار 4-15- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت اجتماعی 158
نمودار 4-16- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شبکه روابط اجتماعی. 151
نمودار4-17- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه اجتماعی 162
نمودار 4-18- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سلامت فیزیکی 164
نمودار 4-19-توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سلامت روانی 166
نمودار 4-20-توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سلامت محیط 168
نمودار 4-21-توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان روابط اجتماعی 170
نمودار 4-22- توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب کیفیت زندگی 171

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- فرایند زایشی سرمایه جدید از سرمایه اجتماعی موجود 37
شکل 2-2- رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی 39
شکل 2-3- هرم سلسله مراتب مازلو 92
شکل 2-4- مدل کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت 95
شکل 2-5- ابعاد کیفیت زندگی از دید سازمان جهانی بهداشت 98
شکل 2-6- عوامل تاثیرگذار از نظر زان 104
2-7- مدل نظری پژوهش 109

فصل اول
جزئیات

1-1-فتح باب
یکی از اهداف نظام جمهوری ‌اسلامی، توجه به وضع معیشتی، رفع فقر،حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی مردم می‌باشد که نشانه‌های آن را می‌توان در برنامه‌های مختلف تبیین شده در زمینه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مشاهده کرد. به عنوان نمونه فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه در زیر عنوان « سلامت و بهبود کیفیت زندگی» در موارد 84 الی 94 به موضوع کیفیت زندگی پرداخته شد.( برنامه چهارم توسعه، 1383) همچنین بر اساس سند چشم‌انداز20 ساله کشور که در سال 1384 ابلاغ شده است ایران در سال 1404 باید به کشوری با ویژگی‌های کلیدی دور بودن از فقر وتبعیض، توزیع عادلانه درآمد، برخورداری از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر برای همگان متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تبدیل شود.
در سطح جهانی،‌هم بانک جهانی و هم‌سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) ، سرمایه اجتماعی را به عنوان بخش مهمی از استراتژی‌های خود برای کاهش فقر و افزایش نتایج مطلوب سیاست‌های اجتماعی در نظر گرفته‌اند و درباب توسعه نیز امروزه به مقوله کیفیت زندگی نه به عنوان ابزار بلکه هدف نهایی و غایی توسعه نگریسته می‌شود و شاهد یک تغییر رویکرد و نگرش از تکیه بر مفاهیم و شاخص‌های صرفاً اقتصادی به سمت توجه به عوامل اجتماعی درمقوله کیفیت زندگی هستیم.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشرفت اقتصادی تنها عامل توسعه پایدار نیست وارزشهای اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی جستجو کرد.طرح مفاهیم توسعه پایدار،توسعه انسانی ،تاکید بر توسعه محلی ،توسعه اجتماع محور ،محلی گرایی،توجه به اجتماعات انسانی جز در بستر توجه به عوامل موثربرکیفیت زندگی میسر نیست.
در آراء همه صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی این دلالت وجود دارد که سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل کردن روابط اجتماعی موجباتی را فراهم می‌سازد که افراد بهتر و ساده‌تر بتوانند منافع فردی وگروهی خود از جمله منافع اقتصادی را دنبال کنند. بطور مثال نظرسنجی بیکر از سرمایه‌گذاران در بورس نشان می‌دهد که بیشتر موسسات و سرمایه‌گذاران بر اساس اطلاعات بدست آمده از یک دوست یا شرکت مرتبط یا فقط به این دلیل که فردی را می‌شناسند که از آن سهام خریداری کرده‌اند تصمیم به خرید سهام می‌گیرند و تعداد اندکی از سرمایه‌گذاران با استفاده از فنون‌رسمی و پیچیده مالی واقتصادی مبادرت به خرید سهام می‌کنند. )بکر،1984، به نقل از رنانی،1388؛15)
همچنین کریستیان گرو تارت در باب لزوم توجه به سرمایه اجتماعی آن را حلقه مفقود سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت واجتماع می‌داند و بیان می‌دارد که در