پایان نامه مدیریت

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره مدل کسب و کار

…………………………………………………………………………

18
2-2) مزیت رقابتی…………………………………………………………………………………………………
19
2-2-1) تئوری سازمان صنعتی …………………………………………………………………………
20
2-2-2) مدل پنج نیروی رقابتی پورتر…………………………………………………………………
21
2-2-3) بحث و انتقاد در مورد مدل پنج نیروی رقابتی پورتر…………………………………
23
2-2-4) تئوری مبتنی بر منابع …………………………………………………………………………..
23
2-2-4-1) طبقه بندی منابع…………………………………………………………………………..
26
2-2-4-2) ویژگی های منابع در تئوری مبتنی بر منابع………………………………………
27
2-2-4-3) تفاوت بین منابع و قابلیت ها…………………………………………………………
28
2-2-5) برخی از مباحث و تئوری های مرتبط با تئوری مبتنی بر منابع …………………..
29
2-3) مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR)…………………………………………………………………..
30
2-3-1) تعاریف و مدل ها………………………………………………………………………………..
30
2-3-2) مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد مالی………………………………………………
34
2-3-3) مسئولیت اجتماعی سازمان و تئوری مبتنی بر منابع…………………………………..
36
2-3-4) مسئولیت اجتماعی سازمان و ذینفعان……………………………………………………..
36
2-4) تئوری ذینفعان……………………………………………………………………………………………….
37
2-4-1) ویژگی های ذینفعان……………………………………………………………………………..
39
2-4-2) ارتباط ذینفعان و سازمان……………………………………………………………………….
40
2-4-3) علاقمندی های ذینفعان………………………………………………………………………..
43
2-4-4) مشارکت ذینفعان………………………………………………………………………………….
45
2-4-5) انتظارات ذینفعان………………………………………………………………………………….
46
2-4-6) ارزش های ذینفعان………………………………………………………………………………
47
2-5) مدل کسب و کار……………………………………………………………………………………………
48
2-5-1) تعریف مدل کسب و کار………………………………………………………………………
48
2-5-2) چارچوب مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو ……………………………………
50
2-5-3) طراحی مدل کسب و کار با رویکرد سیستم فعالیت …………………………………
51
2-5-4) چارچوب مدل کسب و کار جانسون، کریستنسن و کاگرمن ……………………..
53
2-5-4-1) گزاره ارزش مشتری……………………………………………………………………..
54
2-5-4-2) فرمول سود………………………………………………………………………………….
54
2-5-4-3) منابع کلیدی ……………………………………………………………………………….
54
2-5-4-4) فرآیند های کلیدی ………………………………………………………………………
54
2-5-5) چارچوب مدل کسب و کار اپلگیت……………………………………………………….
55
2-5-5-1) مفهوم کسب و کار……………………………………………………………………….
55
2-5-5-2) تحلیل استراتژی…………………………………………………………………………..
56
2-5-5-3) تحلیل مشتریان…………………………………………………………………………….
56
2-5-5-4) ارزیابی شبکه کسب و کار…………………………………………………………….
57
2-5-5-5) تحلیل قابلیت ها………………………………………………………………………….
57
2-5-5-6) تحلیل ارزش خلق شده برای تمام ذینفعان………………………………………
57
2-5-6) اجزای مدل کسب و کار……………………………………………………………………….
58
2-5-7) مفهوم اجزای مدل کسب و کار در ادبیات مدل ………………………………………
59
کسب و کار و مسئولیت اجتماعی سازمان
2-6) گزاره ارزش ……………………………………………………………………………………………….
65
2-7) تمایز محصول……………………………………………………………………………………………….
66
2-8) مدل کسب و کار و مشتری……………………………………………………………………………..
66
2-9) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..
67
2-9-1)CSR استراتژیک پورتر و کرامر ……………………………………………………………..
67
2-9-2) خلق شرکت های پایدار اکلز، پرکینز و سرافیم…………………………………………
68
2-9-3) بررسی تاثیرات CSR بر عملکرد سازمان توسط آینو و سرافیم …………………..
69
2-9-4) یکپارچه سازی منافع جامعه و استراتژی های سازمان کانتر ………………………
71
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..
73
3-2) پارادایم های تحقیق……………………………………………………………………………………….
74
3-3) هم ترازی و تطابق رویکرد تحقیق……………………………………………………………………
76
3-4) مرحله اول: رویکرد کیفی……………………………………………………………………………….
77
3-4-1) انتخاب مطالعهی موردی………………………………………………………………………
77
3-4-2) روش کیفی تحقیق……………………………………………………………………………….
78
3-4-3) سوالات مصاحبه………………………………………………………………………………….
79

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4-4) تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………
79
3-5) مرحله دوم: رویکرد کمی………………………………………………………………………………..
80
3-5-1) طراحی پرسشنامه…………………………………………………………………………………
81
3-5-2) جامعهی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………..
82
3-5-3) مقیاس اندازه گیری………………………………………………………………………………
82
3-5-4) تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………
83
3-5-5) روایی و پایایی ……………………………………………………………………………………
83
فصل چهارم: محاسبات ویافته های تحقیق
4-1) مدل مفهومی تحقیق: مدل کسب و کار مسئولانه ……………………………………………….
86
4-1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………
86
4-1-2) مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) ………………………………………………………..
88
4-1-3) ذینفعان ……………………………………………………………………………………………..
91
4-1-4) مدل کسب و کار ………………………………………………………………………………..
94
4-1-5) مدل کسب و کار مسئولانه…………………………………………………………………….
94
4-1-5-1)علاقمندی ذینفعان…………………………………………………………………………
97
4-1-5-2) مشارکت ذینفعان …………………………………………………………………………
99
4-1-5-3) انتظارات ذینفعان …………………………………………………………………………
100
4-1-6) مدل کسب و کار مسئولانه و مزیت رقابتی ……………………………………………..
103
4-1-7) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………
108
4-2) محاسبات ویافته های مربوط به مطالعه موردی (شرکت اروم نارین)……………
110
4-2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………
110
4-2-2) شرکت اروم نارین و CSR…………………………………………………………………….
110
4-2-2-1) تولید آبمیوه های ارگانیک شادلی……………………………………………………
110
4-2-2-2) بسته بندی آبمیوه های شادلی………………………………………………………..
111
4-2-3) اجزای مدل کسب و کار……………………………………………………………………….
112
4-2-3-1) مفهوم کسب و کار ………………………………………………………………………
112
4-2-3-2) قابلیت های کسب و کار……………………………………………………………….
127

4-2-3-3) تحلیل ارزش های خلق شده برای ذینفعان………………………………………
129
4-2-4) مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارین ………………………………………..
133
4-2-4-1) علاقمندی های ذینفعان ……………………………………………………………….
135
4-2-4-2) مشارکت ذینفعان………………………………………………………………………….
137
4-2-4-3) انتظارات ذینفعان………………………………………………………………………….
138
4-2-5) موقعیت رقابتی مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارین……………………
139
4-2-5-1) مدل پنج نیروی رقابتی پورتر و شرکت اروم نارین……………………………
139
4-2-5-2) تئوری مبتنی بر منابع و شرکت اروم نارین………………………………………
141
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..
147
5-2) یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR و خلق سازمان مسئول………………………….
147
5-3) مزیت رقابتی و مدل کسب و کار مسئولانهی شرکت اروم نارین…………………………
152
5-4) پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….
154
منابع…………………………………………………………………………………………………………………..
155
پیوست 1: شرکت اروم نارین (شادلی)………………………………………………………………………
164
پیوست 2: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ……………………………………………….
172
(راهنمای تولید، فرآوری، برچسب گذاری و بازاریابی مواد غذایی ارگانیک)
پیوست 3: جداول و نمودارهای SPSS مربوط به پرسشنامه …………………………………………
182
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..
195
2. فهرست جداول
جدول 2- 1: یک مدل کسب و کار چیست؟……………………………………………………………..
49
جدول 2-2: چارچوب طراحی یک سیستم فعالیت……………………………………………………..
52
جدول 2-3: اجزای مدل کسب و کار……………………………………………………………………….
58
جدول 2-4: اجزای مدل کسب و کار در ادبیات مدل کسب و کار و ادبیات CSR…………..
60
جدول 2-5: بررسی تاثیرات اجرای CSR بر عملکرد سازمان……………………………………….
70
جدول 3-1: مقایسهی پارادایم های علوم رفتاری و اجتماعی………………………………………
75
جدول 4-1: وضعیت صادرات کنسانتره و آبمیوه طی سالهای 87 – 1385…………………….
114
جدول 4-2: وضعیت واردات کنسانتره و آبمیوه طی سالهای 87 –