پایان نامه رشته مدیریت : اندازه گیری عملکرد

……………………………………………………………..35

2-1-7-2) محیط خارجی ………………………………………………………………………………………………….37
2-1-7-3) راهبرد رقابتی …………………………………………………………………………………………………..38
2-1-8 ) دیدگاه های سنتی و نوین نظام اندازه گیری عملکرد ………………………………………………….38
2-1-9 ) نظام های سنتی اندازه گیری عملکرد ………………………………………………………………………41
2-1-9-1 ) سیستم اندازه گیری حسابداری ………………………………………………………………………….42
2-1-9-2 ) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC …………………………………………………………….42
2-1-9-3 ) اندازه گیری عملکرد کلیدی ………………………………………………………………………………42
2-1-9-4 ) مدل اندازه گیری کارت امتیاز پاسخگویی ……………………………………………………………43
2-1-9-5 ) روش ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ………………………………………………………………..43
2-1-9-6 ) روش های ارزیابی عملکرد افراد ……………………………………………………………………….43
2-1-10 ) نظام های نوین اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………….43
2-1-10-1 ) نظام مدیریت کیفیت ایزو ……………………………………………………………………………….44
2-1-10-2 ) نظام مدیریت بر مبنای هدف ……………………………………………………………………………45
2-1-10-3 ) نظام مدیریت کیفیت جامع ………………………………………………………………………………45
2-1-10-4 ) روش بالدریج ……………………………………………………………………………………………….45
2-1-10-5 ) نظام مدیریت هوشین ……………………………………………………………………………………..45
2-1-10-6 ) مدل بنیاد اروپایی مدیرت کیفیت EFQM …………………………………………………………46
2-1-10-7 ) کارت امتیازی متوازن BSC …………………………………………………………………………….46
2-1-11 ) رویکرد های مختلف در اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………49
2-1-11-1 ) رویکرد حسابداری ………………………………………………………………………………………..49
2-1-11-2 ) رویکرد مدیریت مالی …………………………………………………………………………………….50
2-1-11-3 ) رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………………………..50
2-1-12 ) عناصر اصلی نظام اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………50
2-1-13 ) فرآیند اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………………………51
2-1-13-1 ) تدوین شاخص ها …………………………………………………………………………………………51
2-1-13-2 ) تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آن ها ………………………………………………………………53
2-1-13-3 ) استاندارد گذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب ……………………………………………..54
2-1-13-4 ) سنجش و اندازه گیری نتایج ……………………………………………………………………………54
2-1-13-5 ) استخراج نتایج ………………………………………………………………………………………………54
2-1-14 ) معیارهای اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………………54
2-1-14-1 ) معیارهای حسابداری ……………………………………………………………………………………..57
2-1-14-2 ) معیارهای اقتصادی ………………………………………………………………………………………..58
2-1-15 ) سایر طبقه بندی های معیار اندازه گیری عملکرد شرکت ها ……………………………………..60
2-1-16 ) اندازه گیری عملکرد مالی …………………………………………………………………………………..61
2-2 ) بخش دوم : تصمیمات استراتژیک ……………………………………………………………………………..64
2-2-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..65
2-2-2 ) مدیریت و استراتژی …………………………………………………………………………………………….69
2-2-3 ) فرآیند مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………68
2-2-3-1)مراحل اصلی فرآیند مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………….70
2-2-4 ) عناصر مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………71
2-2-4-1 ) رسالت شرکت ……………………………………………………………………………………………….71
2-2-4-2 ) اهداف شرکت ………………………………………………………………………………………………..72
2-2-4-3 ) استراتژیست ها ……………………………………………………………………………………………….74
2-2-4-4) محیط خارجی و منابع شرکت …………………………………………………………………………….75
2-2-5 ) ضرورت مدیریت استراتژیک ………………………………………………………………………………..76
2-2-6 ) مزایای مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………76
2-2-7 ) تصمیم گیری در مدیریت ……………………………………………………………………………………..77
2-2-7-1 )تاریخچه تصمیم گیری در مدیریت ………………………………………………………………………77
2-2-7-2 ) تصمیم گیری در شرایط ریسک و عدم اطمینان …………………………………………………….78
2-2-7-3 ) انواع تصمیمات در مدیریت ………………………………………………………………………………80
2-2-8 ) کاربرد تصمیمات استراتژیک ………………………………………………………………………………..82
2-2-8-1 ) ابعاد تصمیمات استراتژیک ……………………………………………………………………………….84
2-2-9 ) سطوح مختلف استراتژی ………………………………………………………………………………………85
2-2-10 ) استراتژی و عملکرد و شکاف مابین آن ها …………………………………………………………….87
2-2-11 ) استراتژی و مزیت رقابتی ……………………………………………………………………………………91
2-2-12 ) ارزیابی و کنترل راهبردی ……………………………………………………………………………………92
2-3 ) بخش سوم :‌ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………..97
2-3-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..98
2-3-2 ) تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………….98
2-3-2-1 ) خلاصه تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………102
2-3-3 ) تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………103
2-3-3-1 ) خلاصه تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………….106
2-4 ) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………………….107
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….109
3-2 ) فرآیند اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………….109
3-3 ) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….109
3-4 ) جامعه آماری و نمونه آماری…………………………………………………………………………………….110
3-5 ) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………111
3-5-1 ) معرفی ساختار پرسشنامه …………………………………………………………………………………….112
3-6 ) روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری ……………………………………………………………….113
3-6-1 ) روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..113
3-6-2 ) پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..113
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….115

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-7-1 ) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق …………………………………………………………………………..115
3-7-2 ) تحلیل داده های تحقیق ………………………………………………………………………………………115
3-8) خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………………….116
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….118
4-2 ) آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..118
4-2-1 ) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ………………………………………………………………………118
4-2-2 ) توصیف متغیرهای اصلی …………………………………………………………………………………….123
4-3 ) تحلیل استنباطی داده ها ………………………………………………………………………………………….131
4-3-1 ) آزمون نرمال بودن ……………………………………………………………………………………………..131

4-3-2 ) آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………….132
4-3-2-1 ) آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………….134
4-3-2-2 ) آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………….135
4-3-2-3 ) آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………136
4-3-2-4 ) آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………137
4-3-2-5 ) آزمون فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………..138
4-4 ) خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………139
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….141
5-2 ) یافته ها و نتایج آمار توصیفی