پایان نامه مدیریت

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد سرمایه انسانی

………………………………………………………………………. 5

1-4 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1 هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4-2 اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-3 اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5 چهارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-6 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1- 7 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-7-1 قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-7-2 قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-7-3 قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات(مفهومی و عملیاتی) ………………………………………………………………………………………… 10
1-8-1 مشتری گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-8-2 رقیب گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-8-3 گرایش به داخل/ هزینه ………………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-8-4 نوآوری گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-8-5 آشفتگی بازار ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-8-6 شدت رقابت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-8-7 عدم تمرکز ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
1-8-8 سرمایه انسانی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-8-9 سرمایه رابطه ای …………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-8-10 سرمایه سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-8-11 سرمایه اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-8-12 قابلیت های بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-8-13 عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………….. 15
2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-2-1 دیدگاه مبتنی بر منابع(RBV) ……………………………………………………………………………………………………………. 15
2-2-2 قابلیت های بازاریابی ………………………………………………………………………………………………… …………………. 20
2-2-2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-2-2-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
2-2-2-3 پیشینه متغیر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2-2-2-4 تحلیل و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-2-3 مشتری گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-2-3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-2-3-2 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-2-3-3 پیشینه متغیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2-2-3-4 تحلیل و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-2-4 رقیب گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-4-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-2-4-3 پیشینه متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-2-4-4 تحلیل
و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-2-5 گرایش به داخل/هزینه ………………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-2-5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-2-5-2 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
2-2-5-3 پیشینه متغیر …………………………………………………………………………………………………………………………………….43

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-6نوآوری گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-2-6-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-2-6-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-2-6-3 پیشینه متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-2-6-4 تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………51
2-2-7 سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-2-7-1 مفدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-2-7-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
2-2-7-3 پیشینه متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
2-2-7-4 تحلیل و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-2-8 سرمایه رابطه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
2-2-8-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
2-2-8-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
2-2-8-3 پیشینه متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-2-8-4 تحلیل و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
2-2-9 سرمایه سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-2-9-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-2-9-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-2-9-3 پیشینه متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
2-2-10 سرمایه اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
3-2 روش